Kultuur ja Elu 4/2006


Kultuur ja Elu 3/2006

 

 

 

 


 


Sakala Keskuse näol on tegemist 1980. aastate ühe kõige esinduslikuma ja tehniliselt parimas korras oleva hoonega Tallinna linnakeskuses. Rääkimata selle ajaloolisest rollist 80-ndate aastate teise poole ja 90-ndate aastate ühiskondlik-poliitilises ja kultuuripildis, kõige loetlemine nõuaks lausa eraldi artiklit. Mida asemele pakutakse? Arvestades arendajate raudset veendumust, et Tallinn vajaks veel ühte 1600–1800-kohalist kultuuriürituste tarbeks ehitatud saali, tuleks taoline ehitadagi ning parim koht selleks on Sakala Keskuse asupaik. Kuna aga kultuur üksi arendajale vajalikku kasumit ei tooda, siis tuleks uude hoonesse paigutada ka kaubandus. Ning mida rohkem, seda uhkem. Praeguseks avalikkuse ette jõudnud projekti kohaselt koguni 45% kogu uue hoone pinnast. Nähes aga tänast ehitustegevust Tallinnas, kus esialgsest projektist möödaehitamine kas ühe-kahe korruse või hoonemahu lisamise näol on muutunud üsnagi tavapäraseks, ei ole välistatud, et kultuurikeskuse sildi all tahetakse ehitada kesklinna ühele kõige väärtuslikumale kinnistule hoopiski kaubamaja. Hiljem saab juba üsna lihtsate vahenditega 1800-kohalise saali muuta milleks iganes – kas või ratsamaneežiks või jäähalliks.

 

Muinsuskaitse on meie tuleviku kaitse!

tekst: jaan tamm

Ei saa ülehinnata Eesti Muinsuskaitse Seltsi rolli Eesti vabadusele viimisel ning kinnisurutud mälulaeka avamisel. Kuid, nagu kirjutab käesolevas artiklis EMS-i esimees hr Jaan Tamm, ei tähendanud iseseisvussoovi täitumine muinsustele igavese säilimise garantiid.

Tavaliselt võiks taolise auväärse seltsi esimese juubeli puhul pikalt rääkida selle tekkeloost, arenemisest ja tänastest tegemistest. Selleks oleks ka küllaga põhjust. On ju tegemist meie lähimineviku tõepoolest väga olulise organisatsiooniga. Selts andis hea näite altpoolt, rohujuure tasandilt tuleva muinsuskaitselise initsiatiivi organiseerumisest ühtseks seltsiks, millel oli peaaegu täielikult Eestimaad kattev osakondade ja algüksuste võrk.
Seltsi organiseerumine oli eeskujuks paljudele teistele uutele ühendustele ja organisatsioonidele. 1986. aastal loodud Eesti Muinsuskaitse Selts sekkus julgelt päevapoliitikasse, olles sellega teerajaks üldises ühiskonna demokratiseerumises ja kodanikuühiskonna tekkes. Läbi muinsusväärtuste taashindamise rõhutati, et suurimaks väärtuseks saab olla vaid iseolemine, mis oleks ka tagatiseks muinsuste säilimisel. Seltsiga liitus märgatav osa tollase üleminekuühiskonna intellektuaalsest potentsiaalist ja paljud tänased üldtuntud ühiskonnategelased said siin tegutsedes tuule tiibadesse.
Selts tõi avalikkusele tagasi sinimustvalged lipud, nõudis esimeste seas poliitvangide vabastamist ning tõhusa keeleseaduse kehtestamist. Seltsil oli suur osa 1988. aasta “laulvas revolutsioonis”, rahvusliku eneseteadvuse üldises tõusus ning tsiviilühiskonna taastumisel. Selts oli üks neist organisatsioonidest, kes käivitas Kodanike Komiteede liikumise. Hiljem, kui ühiskonnas tekkis ja süvenes erakonnastumine, jäi selts üldrahvalikuma iseloomuga ühenduseks, kus liikmete erinevad poliitilised veendumused või arusaamad ei takistanud ühise muinsuskaitselise tegevuse edendamist. Selle kujukaks näiteks oligi 1980. aastate lõpul tegutsemine bürokratiseerunud riiklike omavalitsuslike muinsuskaitseorganite suhtes, pakkudes välja omapoolseid alternatiive kuni uute muinsuskaitseorganite loomiseni 1993. a.

Eestlane olla – kas uhke ja hää?

Ometi ei tähendanud 1988. a 11. septembril Lauluväljakul “Eestimaa Laulul” Trivimi Velliste poolt väljahõigatud iseseisvuse soovi täitumine pea kolm aastat hiljem veel muinsustele igavese säilimise garantiid. Pigem vastupidi. Kui enne olid mälestiste põhivaenlaseks lisaks aja halastamatule toimele rahaliste ressursside nappus ning nõukogulikule rahvuskultuuri vaenulikule ideoloogiale tuginev bürokraatia, siis nüüd said selleks “siniverelisuse taotlusele” tuginev rahvuslik alaväärsuskompleks ning seda ekspluateeriv uusriklus. Äkki tahtsid kõik olla mõisahärrad ja eurooplased. Nõukogudeaja kosmopoliitse homo soveticusena taheti vahele jätta eestlaseks saamise ja olemise etapp. Häbeneti maamajas või töölisagulis sündimist. Lastele pandi nimesid, kus üks võõrtäht ajas teist taga, samas ei olnud nime põhjal sageli isegi lapse sugu võimalik määrata. Enamus nõukogude ajal loodut muutus äkki tollase ideoloogia kandjaks, mis tuli võimalikult kiiresti hävitada või täielikult ümber ehitada. Nii kadusid linnapildist ja maakeskkonnast paljud hooned. Meie tuntud sisekujundajate looming Virus või varietees Tallinn, millega maailmas laineid löödi, haihtus olematusesse. Vanalinna kohvikutest ja nende interjööridest rääkimata. Mis asemele tuli? Sageli euromaiguline kitš või suurfirmade seeriatoodang. Seda isegi uusrikkuse sümboliks olevate pangahoonete puhul. Kuigi tegemist ei oleks tohtinud olla mitte rahapuudusega. Pigem nappis mõistust. Isegi Eesti maailmale tutvustamise atribuutika otsingutel ei suudetud olla originaalsed, mille kujukaks näiteks on 13 miljonit maksma läinud “Welcome to Estonia”.
Ehk ollakse uuel aastatuhandel targemad? Vähemalt õpitakse teiste vigadest ning ei astuta korduvalt sama reha peale? Ei, pigem vastupidi. Üha vähem originaalloomingut ja traditsioonilisi materjale, üha rohkem konservikarbi-arhitektuuri ja kataloogitoodangut. Seda kõike võimendab pangalaenude piiramatusest toituv kinnisvaraturg. Iga vähegi ehitamiseks kõlbulik maatükk on juba ammu investorite poolt arvele võetud. Kohati ehitatakse elamuid staadionidelegi. Elukvaliteedi paranemisest ei ole mõtet üha uute getode (Tiskred jms) puhul rääkidagi.

Võim on kinnisvarahaide käes

Kuna investorid on ka enamuse poliitiliste jõudude sponsorid, siis on linna arengu planeerijaks mitte linn või vald, vaid arendaja, kelle etteantud suuniseid kohalikud volikogud seaduslikuks muudavad. Üsna sagedased on juhud, kus omavalitsusele jäetakse vaid tagantjärele asjade vormistaja roll. Kannatajaks ei ole selles armutus võitluses maksimaalse kasumi nimel (ehitada võimalikult odavalt, müüa kiirelt ja kallilt) mitte ainult inimesed, vaid eelkõige linna- ja maakeskkond. Sageli ka ajaloolise miljööväärtusega alad. Eks näis, kuidas lõpeb kasumijaht Kopli liinidel või Tartu Supilinnas. Alati leidub eksperte, kes on nõus kõik majad kõduelamuteks tunnistama, et aga uusehitustele maad anda.
Hoopiski hulluks muudab olukorra aga see, et isegi väärthoonete püsimajäämiseks ei ole mingit garantiid. Ikka leitakse mingi nipp, millega põhjendada ühe või teise hoone lammutamise vajadust. Alles see oli, kui taheti lammutada arhitektuurimälestiste nimekirjas olevat ja rahvusvaheliseltki tunnustatud Tallinna linnahalli. Selle säilitamine ei olevat hoonet osta tahtvatele ärimeestele kasulik. Sellest loogikast lähtudes tuleks ehk ka kõik vanemad inimesed teispoolsusesse saata, kuna nende ülalpidamine võib ühiskonnale osutuda raskeks koormaks.
Et mäng käib kinnisvaraarendajate lauapoolel, näitab kujukalt ka kultuuriminister Raivo Palmaru esinemine Muinsuskaitsekuu avaüritusel 18. aprillil 2006 Niguliste kirikus. Nimelt kutsus ta muinsuskaitsjaid üles olema arengule kaasaaitajad, mitte selle takistajad. Mida kultuuriminister arengu all silmas pidas, näitab tema enda teguviis endise Turisti poe asjade ajamisel. Kuna selle mälestiseks tunnistamine olevat kinnisvaraarendajatele kahjulik, siis tema ministrina ei saavat seda objekti mälestiseks kuulutada. Ometi oli isegi kohus mälestiseks tunnistamise menetluse oma otsusega seaduslikuks kuulutanud ning sellega muinsuskaitsjate teguviisi õigusriigile omaseks pidanud. Kas sellist teguviisi – kultuuriväärtuse lammutamist pidaski minister arengu kriteeriumiks? Kultuuri ja kultuuriväärtuste eest vastutav minister nagu polekski kuulnud 1987. a Bruntlandi komisjoni raportist “Meie ühine tulevik” ega de Guellari 1996. a Maailmapanga ning UNESCO ühistellimusel valminud raportist “Meie loov mitmekesisus”, mis mõlemad rõhutavad, et füüsiline kultuuripärand on üks maailma kõige olulisemaid uuenematuid ressursse. Samuti seda, et muinsuskaitse põhiidee on keskkonna säilitamine nii looduse kui elukvaliteedi jaoks.

Kaitsta inimest ja tema loomingut
Samas on ka kohtud võtmas üha kummalisemat positsiooni muinsuskaitselistes vaidlustes, kus aluseks võetakse mitte muinsuskaitselised, vaid hoopiski ehitus- või planeerimisseadusest tulenevad aspektid. Nii asus kohus AS Restori poolt linnamüüri täisehitamise vaidluses eriti võõrastavale ja inimmõistuse seisukohalt jaburale seisukohale: selleks, et ajaloolist hoonet rekonstrueerida, tuleb see kõigepealt lammutada. Taolisest kohtulahendist julgustatuna läksid Uus Sakala arendajad juba täispangale. Kuigi detailplaneeringus pole sõnagi Sakala Keskuse lammutamisest, saavat seda uueks muuta vaid kogu varasemat substantsi maani maha võttes.
Muinsuskaitse Seltsilt on sageli küsitud: miks te topite oma nina taolistesse asjadesse, tegelege parem muinsustega. Vastus sellele on väga lihtne. Kaitstes lähiminevikus loodud keskkonda ja seda ilmestavaid unikaalobjekte, kaitseme me tegelikult inimeste igapäevast elu- ja töökeskkonda. Kaitseme neid väärtusi, mida praeguses varakapitalistlikus Eesti ühiskonnas üha vähemaks kipub jääma. Ühtlasi kaitseme meie suurimat väärtust – inimest ja tema loomingut.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv