Kultuur ja Elu 4/2006


Kultuur ja Elu 3/2006

 

 

 

 


 


Omaaegsed Eesti ja Soome organisatsioonide esinaised, Mari Raamot ja Fanni Luukkonen.

Õed Soome lahe kahelt kaldalt – Lotta Svärd ja Naiskodukaitse

tekst: Merike Jürjo, Lotta Svärd Fond

Sellise pealkirjaga ringnäitus avati 11. novembril Okupatsioonimuuseumis. Näitus, mille on koostanud Lotta Svärd Fond koostöös Naiskodukaitse, Eesti Okupatsioonide muuseumi, Soome Instituudi ja Soome suursaatkonnaga, kajastab Soome ja Eesti naiste isamaaliste organisatsioonide tegevust iseseisvumise ja sõja-aastatel, pakkudes ajaloolisi fakte kui ka naiste meenutusi minevikust.

Okupatsioonimuuseumist rändab näitus edasi Narva Muuseumi (09.01. – 04.03), sealt Tartu Linnamuuseumi (08.03.–08.04) ning Läti Okupatsioonimuuseumi.

Mis ühendab, mis eristab?

19. sajandil, kui Euroopas tekkisid ja tugevnesid rahvusriigid, innustusid ka naisedvabatahtlikust riigikaitsetööst. 1921. aastal Soomes loodud Lotta-Svärd oli esimesi riigikaitse heaks tegutsenud naisorganisatsioone. Oma 240 000 liikmega kujunes sellest kõige suurem naiste vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon läbi aegade. Nime sai organisatsioon endale J. L. Runebergi poeemi “Lipnik Ståhli lood” naistegelase järgi.
Lotta Svärdi põhikirja järgi oli organisatsiooni ülesandeks toetada kaitseliitlasiusu, kodu ja isamaa kaitsel. Lotad seisid moraalsete tõekspidamiste eest Soome kaitseliidus, tagasid meeste toitlustus- ja meditsiiniteenistuse, muretsesid riidevarustust ning viisid läbi korjandusi kaitseliidu toetuseks. Lotta Svärd äratas huvi mitmel pool Euroopas ja oli eeskujuks samalaadsete organisatsioonide asutamisel teistes riikides.
Eestis loodi Naiskodukaitse Kaitseliidu eriorganisatsioonina 1927. aastal. Kohe tekkisid Kaitseliidu malevkondade juurde ka naisüksused. Naiste tegevust korraldades otsiti eeskuju Soomest. Lotta Svärd saatis Kaitseliidu palvel 1925. aastal Eestisse lotade tegevust kajastavaid dokumente, nagu organisatsiooni põhikiri ning sanitaar- ja toitlustusosakondade tegevusjuhendid. Lotta Svärdi esinaine Helmi Arneberg-Pentti viibis 1927. aastal Tartus üle-Eestilisel koosolekul, kus otsustati koondada naisüksused ühtseks Naiskodukaitse organisatsiooniks. Organisatsiooni ülesehitus oli samasugune kui Soomes: keskjuhatuse alluvuses tegutsesid territoriaalsed ringkonnad ja neile alluvad kohalikud jaoskonnad.
Naiskodukaitse põhikiri nägi organisatsiooni peamise eesmärgina isamaalisuse ja rahvustunde kasvatamist, erinevalt Lotta Svärdi põhikirjast selles usku eraldi ei mainitud. Ka Naiskodukaitse ülesandeks oli abistada Kaitseliitu toitlustuse, meditsiiniteenistuse ja varustuse alal.


Lota Svärd osales vabatahtlikus riigikaitsetöös. Foto: Syvärannan lottamuseo kogust.

Välised märgid ja tunnused

Riigikaitses tegutsevate naiste identiteeti kujundati ja kindlustati väliste märkide ja tunnustega. Lotta Svärdi tunnusmärk oli heraldiliste roosidega kaunistatud haakrist. Haakristi motiivi kasutati äsja iseseisvunud Soome aumärkide juures sageli. Muistsetest aegadest saadik on haakrist olnud pea kogu maailmas tuntud kui õnne sümbol ja kaunistusmotiiv.
Naiskodukaitsjad kandsid Kaitseliidu Põhjakotka märki, mis sümboliseeris vaprust, julgust ja vabadusiha.Lotad kandsid halli värvi vormikleite valge krae ja kätistega. Töökleidid olid puuvillasest, pidulikud kleidid villasest riidest. Piduliku vormi juurde kuulusid hall müts, valged kindad ja valge käelint vasakul varrukal, mille kasutamisest rahvusliku ühtsuse nimel 1940. aastal pärast Talvesõda loobuti. Valget põlle kasutati toitlustades ja meditsiiniteenistuses, välitingimustes kanti praktilist halli põlle.
Lotade aadete juurde kuulunud kristliku välise ja sisemise puhtuse nõue määras ka vormi kandmise eeskirjad. Vorm pidi olema puhas ning kleidi pikkus rangelt määratud – 25 cm maast.Naiskodukaitsjad kandsid taevasiniseid vormikleite valge krae ja kätistega. Töökleidid olid puuvillasest, pidulikud villasest riidest. Piduliku kleidi juurde kuulusid tumesinine peakate ja valged kindad. Põll oli valge või hall. Vasakul varrukal kanti Kaitseliidu käelinti. Nagu Soomeski, pidi kleidi pikkuseks olema 25 cm maast.Lotade arvates oli Naiskodukaitse vormiriietus nende omaga võrreldes märksa naiselikum.


Lotta Svärdi tunnusmärk oli heraldiliste roosidega kaunistatud haakrist (vasakul pildil). Muistsetest aegadest saadik on haakrist olnud pea kogu maailmas tuntud kui õnne sümbol ja kaunistusmotiiv.
Naiskodukaitsjad kandsid liilia kujulist Kaitseliidu Põhjakotka märki (paremal pildil), mis sümboliseeris vaprust, julgust ja vabadusiha.

Naiste hool

Naiste hooleks oli ka mõlema maa kaitseliidu üksustele lippusid õmmelda. Lotta Svärdil oli oma üleriigiline lipp, lisaks piirkondlikud lipud. Ka mõningatel Naiskodukaitse ringkondadel olid lipud, kuid üleriigilise lipuni Naiskodukaitse enne Teist maailmasõda ei jõudnud.Naised tegid hindamatut tööd, toetades riigikaitset majanduslikult. Soomes pidasid lotad alaliselt kioskeid ja kohvikuid ning korraldasid tuluõhtuid. Erinevalt soomlastest ei olnud naiskodukaitsjate majandustegevus pidev, vaid piirdus ühekordsete ettevõtmistega, nagu loteriid, korjandused ja peoõhtud. Riigikaitseline tegevus ei olnud ainult kohusetäitmine, vaid pakkus naistele ka võimalust end arendada ja osaleda seltsielus. See tõi vaheldust üksluisesse argipäeva. Lotadel olid laulukoorid, nad harrastasid võimlemist, suusatamist ja sportlikku kõndi. Ka naiskodukaitsjad tegelesid koorilaulu, rahvatantsu, võimlemise ning suusatamisega. Nad reisisid Eestis, tutvusid kodumaa kaunite paikadega ja harrastasid rahvuslikku käsitööd.
Ajakiri Lotta-Svärd ühendas riigi eri paigus elavaid lotasid, pakkudes neile teadmisi ja huvitavat lugemist. Naiskodukaitsel oma väljaannet ei olnud, kuid Kaitseliidu ajakirjas Kaitse Kodu ilmus peaaegu igal aastal Naiskodukaitse aateid ja tegevust kajastav erinumber ning üksiknumbriteski leidus sageli uudiseid naiskodukaitsjate ettevõtmiste kohta.Tulevikule mõeldes käivitati nii Soomes kui ka Eestis töö kooliealiste tütarlastega – Soomes 1931, Eestis aasta hiljem. Pikkulotad (väikesed lotad) ja Kodutütred õppisid suurte lotade ja naiskodukaitsjate eeskujul.

Lotade töö rajanes kristlik-moraalsel isamaalisusel. Juhtnööriks olnud Lotta Svärdi kuldreeglid meenutasid nii vormilt kui ka vaimult piibli kümmet käsku. Teine tähtis põhimõte oli relvitus; relvastatud riigikaitset ei peetud naistele kohaseks. Lotta Svärd ei sekkunud parteide poliitikasse, aga tema tegevus tugines kodanlikele väärtustele. Tegevus lotana algas tõotuse andmisest enamasti kirikus. Naiskodukaitse tegevus rajanes samuti relvitusel, kuigi organisatsiooni liikmed võisid omada relvakandmisluba. Naiskodukaitse ei osalenud erakondade poliitikas, aga nagu teisedki organisatsioonid, toetas pärast 1934. aasta riigipööret Isamaaliidu poliitilisi eesmärke. Naiskodukaitsjad andsid Kaitseliidu pühaliku tõotuse. Aateõed: Fanni Luukkonen ja Mari Raamot
1929. aastal Soomes lotasid külastanud Naiskodukaitse esinaine Mari Raamot kirjutas kodus ladusas soome keeles: “Mulle tundub, et sidemed meie vahel ei katke ja üha elavnev läbikäimine tugevdab neid iga päevaga.”Nii ka läks. Üle Soome lahe peeti elavat kirjavahetust ja käidi teineteisel külas. Eesti aatesõsarad olid esimesed rahvusvahelised külalised Soome lotapäevadel. Esimest korda käis suurem soomlaste delegatsioon Eestis 1931. aastal, kui nad külastasid Naiskodukaitse esimest suvekursust Jänedal. Oli tavaks, et Lotta Svärdi ja Naiskodukaitse esindajad kohtusid 1930. aastatel vähemalt kord aastas. Lisaks aatelisele toetusele pakkusid soomlased ka majandustuge. 1931. aastal asutasid lotad Naiskodukaitse koolitus- ja toetusfondi.Organisatsioonide kontaktid lähendasid naisjuhte ka isiklikult. Fanni Luukkose ja Mari Raamoti vahel sündis aatelis-õelik suhe. Oma mälestustes ütleb Mari Raamot, et kui Kaitseliit üritas 1930. aastate alguses varasemast enam Naiskodukaitse tegevusse sekkuda, siis “…et kodukaitse tööle niisuguses rõhutud olukorras tuge ja nõu leida, seadsin sammud Soome poole. Nende Lotta Svärd oli meist 10 aastat vanem ja neil olid suured kogemused igal alal”. Fanni Luukkonen (1882–1947) tõusis Lotta Svärdi etteotsa 1929. aastal ja juhtis organisatsiooni kuni selle tegevuse lõpetamiseni 1944. aastal. Ta oli hariduselt pedagoog ja tema tööd iseloomustas kristlik isamaalisus. Tema tunnuslauseks oli “Isamaa on Jumala mõte”. Fanni Luukkost hinnati Eestis väga ja teda autasustati Kaitseliidu Valgeristi teenetemärgiga.Mari Raamot (1872–1966) juhtis Naiskodukaitset aastail 1927–1936. Ta oli sunnitud oma ametikohalt tagasi astuma, sest soovis hoida poliitika Naiskodukaitsest eemal. Ametilt oli Mari Raamot kodumajanduse õpetaja. Oma abikaasa töö kaudu oli ta Soomega tuttav juba enne oma karjääri Naiskodukaitses. 60. sünnipäeval autasustati Mari Raamotit Soome Valge Roosi aumärgiga.

Erinev kultuuritaust

Vaatamata organisatsioonide sarnasusele tunnetasid nii Soome kui ka Eesti naised teatud õhkõrnu erinevusi, mis tulenesid erinevast kultuuritaustast. Mari Raamot jagas ajakirjas Kaitse Kodu tähelepanekuid oma külaskäigust Soome, kui eestlasi oodanud lotad seisid oma“…vesihallides kleitides liikumatult nagu graniitmüür”. Eestlased jälle “…vastavalt oma temperamendile ei jõudnud ära oodata, kuni oma jalaga maale astuvad, vaid sirutasid reelingu vahelt käed sõprade poole”. Hiljem iseloomustab ta lotasid kui tõsiseid, lihtsaid, tagasihoidlikke ja korrale alluvaid naisi.Eestlaslik rõõmsameelsus ei jäänud märkamata ka soomlannadele. Pärast külaskäiku Eestisse kirjutas Lotta-Svärdi ajakirja peatoimetaja Hilja Riipinen: “…ka meie, kes me eestlaste seltskonnas tunneme ennast põhjamaiselt kohmetutena ja eriti võõraste seas, nakatume eestlannade temperamentsusest.”

Organisatsioonide likvideerimine

Ajakirjas Lotta-Svärd kirjutati 1944. aastal: “Naiskodukaitse likvideeriti 1940. aasta 29. juunil. Kogu vara võtsid kommunistid. Tallinna osakonna vara julgesin paar päeva varem kinkida Punasele Ristile. Kaitseliitu sunniti relvi ära andma. Aga me ei kaotanud lootust, et kunagi muutub kõik jälle teiseks. Oleme uhked, et Soomel oli võimalus kangelaslikult vaenlase vastu võidelda.”
1939. aasta sügisel määratleti Naiskodukaitse ülesanded sõjaolukorras. Need olid massitoitlustamine, meditsiiniteenistus, varustuse valmistamine välihaiglatele ja selle hooldus, tsiviilelanikkonna eest hoolitsemine ja teavitustöö. Naiskodukaitse oli kriisiolukorras oluline jõud, sest 1940. aastal kuulus organisatsiooni ligi 16 000 liiget.Kohe pärast Eesti okupeerimist, alates 28. juunist 1940, lõpetati Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevus. Keelati kanda Naiskodukaitse vormi, organisatsiooni vara tuli loovutada riigile. Oma käskkirjaga 27. juunist 1940 vabastas Kaitseliidu ülem kindralmajor Johannes Orasmaa “kõik vabatahtlikud Kaitseliidu mehed, naised ja noored tõotusega enda peale võetud kohustustest”.Nõukogude okupatsiooni ajal kaotas Naiskodukaitse suure osa oma liikmetest küüditamiste ja hukkamiste läbi. Naiskodukaitse esinaine Erika Oskar-Männik küüditati Siberisse, kust ta aastaid hiljem pääses tagasi Eestisse. Tallinna piirkonna esimene esinaine Anna Tõrvand-Tellmann ei jõudnud kunagi Eestisse tagasi, ta suri Siberis 1953. aastal. Naiskodukaitse peasekretär Alice Kuperjanov hukati Siberis 1942. aastal. Mari Raamot pääses imekombel Siberi teekonnast, varjates ennast sõprade juures. Ta elas Eestis 1944. aastani ja siirdus Saksamaa kaudu Ameerika Ühendriikidesse, kus suri 1966. aastal.Saksa okupatsiooni ajal (1941–1944) käivitus naisorganisatsiooni tegevus omal algatusel uuesti, aga rahvuslik meelsus oli hillitsetud. Naistel lubati varustada Saksa armees võitlevaid eestlasi ja aidata nende perekondi.

Lotad jäid tõotusele truuks

Molotovi-Ribbentropi paktiga kuulus ka Soome Nõukogude Liidu huvipiirkonda. Kui Soome keeldus Nõukogude Liidu nõudmisi täitmast, ründas viimane Soomet sõjaliselt. Talvesõda (1939–1940) pani lotade oskused kõvasti proovile. Lotad aitasid Soome armeed ja küpsetasid sõduritele leiba, ravisid haavatuid, osalesid õhuvaatluses ning büroo- ja teavitusteenistuses.Soomel õnnestus Nõukogude Liidu okupatsiooni vältida, aga Talvesõja rahulepingut peeti Soomes pealesunnitud rahuks. Koos Saksamaaga lootsid soomlased revanšile. Jätkusõja ajal (1941–1944) jätkasid lotad oma Talvesõja-aegset tegevust. Talvesõjas kaotatud Karjala aladel vastutasid lotad koristustööde eest, kui soomlased Jätkusõja alguses selle maa-ala tagasi võtsid.Soome oli ainuke sõdiv riik, kes evakueeris oma langenud sõdurid matmiseks kodukohta. Evakueerimiskeskustes valmistasid lotad langenuid ette nende viimseks teekonnaks.Kodurindel abistati sõjainvaliide ja -orbe ning sõjainvaliidide perekondi.Jätkusõja lõpul Nõukogude Liiduga sõlmitud rahu tingimused olid karmid: Soome pidi loovutama territooriume ja maksma kontributsiooni. Soomlased olid sunnitud ka Saksa väeosad oma maalt välja ajama. Puhkes Lapi sõda, kus taganevad Saksa väeosad rüüstasid ja hävitasid Lapimaa. Taas tuli lotadel toitlustada ja ravida haavatuid ning evakueeridatsiviilelanikke.
Sõja-aastatel tegutsesid lotad nii tagalas kui ka rindepiirkonnas. Neil aastail kasvas lotade liikmeskond plahvatuslikult: 1938. aastal kuulus organisatsiooni ligi 100 000 naist, 1944. aastal oli liikmeid umbes 240 000. Sõjapiirkonnas töötas erineval ajal 90 000–100 000 lotat.Lotatöö oli vabatahtlik relvastamata töö. Rindepiirkonda saadeti eeskätt noori vallalisi naisi. Karme elutingimusi ja rasket tööd kergendas laul ning naer ja kuigi tantsimine oli sõja ajal ametlikult keelatud, tegeldi ka sellega. Sidet kodu ja sõpradega peeti posti teel; sõja-aastatel vahendas post rekordilise arvu kirju, kaarte ja pakke.Sõja lõppedes oli osa koju pöördunud lotadest viibinud sõjapiirkonnas aastaid. Varandus mahtus seljakotti ja ainukesed rõivad olid kulunud lotakleit ja -palitu. Pilk tuli suunata tulevikku, sest sõjast tõusev riik vajas naiste töökäsi.

Siberi hirm

Teise Nõukogude okupatsiooni ajal (1944–1991) oli Naiskodukaitse keelatud. Repressioonide kartuses hävitasid paljud endised liikmed oma vormiriided, aumärgid, liikmekaardid ja fotod. Kuulumist Naiskodukaitsesse ei meenutatud isegi perekonnaringis. Karistused organisatsiooni kuulumise eest võisid ulatuda pahandustest töökohtadel kuni Siberisse saatmiseni. 1949. aasta suurküüditamine puudutas kõige rängemalt jõukamat talupoegkonda. Naiskodukaitsjate seas oli õpetajate kõrval märkimisväärne hulk just taluperenaisi ja peretütreid.


Lotta Svärd´i liikmekaart. Foto: Syvärannan lottamuseo kogust.


Lotad ei sobinud Soome ametlikku ajalukku

Erinevalt Eestist ei kaotanud Soome Teises maailmasõjas oma iseseisvust. Siiski tuli soomlastel nii välis- kui ka sisepoliitikas arvestada Nõukogude Liidu seisukohtadega. Lotta Svärdile sai saatuslikuks Jätkusõja lõpetanud vaherahulepingu 21. artikkel, mis nõudis, et soomlased peavad likvideerima kõik fašistlikud ja nõukogudevastased organisatsioonid. Nõukogude Liidu nagu ka Soome äärmusvasakpoolsete ettekujutuses olid Lotta Svärd ja kaitseliidud just sellised organisatsioonid. Soome valitsusel tuli sellele tõlgendusele alistuda. Kaitseliidud lõpetati 1944. aasta novembri alguses, Lotta Svärd likvideeriti 23. novembril 1944. Vormirõivaste ja muude tunnuste kasutamine keelustati ja organisatsiooni vara tuli loovutada riigile. Karistuse kartuses hävitasid ja peitsid ka lotad oma vormikleite, fotosid ja dokumente. Osa Lotta Svärdi varast jõuti kinkida lotadele lähedalseisvatele ühendustele ja Soome Naiste Hoolekandefondile (Suomen Naisten Huoltosäätiö).Pärast likvideerimist kadus Lotta Svärd Soome ametlikust ajaloost.
Aga inimeste mälust lotade panus ei kustunud ning 1950. aastatel hakati käsitlema lotade ajalugu. Osalt oli suhtumine solvav ja ebatõene: lotade tegevust püüti näidata tühisena, neid kujutati kui kombelõtvu naisi jne.1944. aasta sügisel asutasid lotad Soome Naiste Hoolekandefondi (Suomen Naisten Huoltosäätiö, 2004. aastast Lotta Svärd Säätiö), mis sõjajärgsel kehval ajal toetas sõjas kannatanud naisi ja lapsi. Praegugi hoolitseb fond endiste lotade elamistingimuste ja tervisemurede eest.Teisegi 1944. aasta sügisel lotade asutatud ettevõtte, Työmaahuolto Oy töötajaskond koosnes põhiliselt endistest lotadest. Työmaahuolto Oy toitlustas Lapimaa taastamistöödel ja Helsingi 1952. aasta olümpiamängudel.

Vabanemine

Seoses Nõukogude liidu lagunemisega hakati Soomes vabamalt rääkima sõjaajast, seejuures ka lotade ajaloost. Lotta Svärdi kuulunud naised julgesid endisest vabamalt tunnistada oma kuulumist lotade hulka. Seotus organisatsiooniga tuuakse tänapäeval esile näiteks surmakuulutustes.Pärast Jätkusõda põlu alla sattunud lotad said ametliku riikliku tunnustuse 1991. aastal Finlandiatalos korraldatud pidulikul aktusel, mille korraldas Lotta Svärd. Organisatsiooni ei ole siiski taasloodud, aga Lotta Svärdist huvitatud on arendanud pärimustegevust. Erinevalt Eestist elab Soomes veel kümneid tuhandeid lotasid, kes võivad oma mälestusi jagada.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv