Kultuur ja Elu 2/2003


Kultuur ja Elu 1/2003

 

 

 

 Vilniuse tribunali kohtuotsus 2000 ilmub eesti keeles

tekst: k&e

Eesti Represseeritute Registri Büroo, Tallinna Tehnikaülikooli STI, Liit Memento ja Riigikantselei pooleteiseaastase ettevalmistustöö tulemusena on trükiküpseks saanud 12.-14. juunil 2000 Vilniuses toimunud rahvusvahelise kommunismikuritegude hinnanguandmise kongressil osalenud 24 riigi, s.h Eesti valitsusväliste organisatsioonide ja üksikisikute kokkuleppe alusel loodud Vilniuse rahvusvahelise avaliku tribunali materjalid.

Eestlastest andsid oma panuse kohtuotsuse formuleerimisse Mart Niklus, Ameerika Baltimaade Vabaduse Liidu asepresident Avo Piirisild USA-st, Leo Õispuu, Elmut Laane, Heino Noor, Inimsusevastaste kommunismikuritegude informatsioonifondi esimees Peeter Luksep Rootsist, Mait Raun, Kalju Mätik ja Hilda Sabbo.

Tribunali ülesandeks oli kogutud tõendite alusel anda kommunistlikule doktriinile ja kommunistlike reþiimide kuritegudele sotsiaalne, poliitiline ja õiguslik hinnang. Kohtuotsus kuulutati välja 27. septembril 2000. Peatselt oli rohkem kui sajaleheküljeline otsusetekst elektroonilises variandis kättesaadav nii leedu kui inglise keeles. Ingliskeelse variandi alusel alustatigi 2001. a Liit Memento initsiatiivil, tolleaegse peaministri Mart Laari toetusel ja Riigikantselei tellimisel Eesti Õigustõlke Keskuses teksti tõlkimist eesti keelde. Tõlge valmis aasta lõpuks ja selle edasise õigusliku ning keelelise viimistlemise võttis enda peale Tallinna Mementoga sõlmitud tööettevõtulepingu alusel õigustoimetaja – tõlk Mari Sutt. Toimetamise kulud ja poole trükikuludest kandis ERRB. Teine pool trükkimiseks vajalikust summast saadi Riigikantselei vahendusel Haridusministeeriumist.
Tribunali kohtuotsus on ilmunud raamatuna leedu keeles 2000 ja inglise keeles 2001, pealkirjaga “Judgement of Public Tribunal in Vilnius (2000)”. Aastal 2002 avaldati inglise keeles 1006-leheküljeline kogumik originaalpealkirjaga “Anti-Communist Congress and Tribunal Proceedings.”.
Raamatu oluliseks väärtuseks on mitmed lisad Eesti poolt tribunalile üleantud rikkalikust süüdistusmaterjalist. Tuletame meelde, et Eestist küüditati kokku 40 000 inimest ja vangilaagrites hukkus 63 000 inimest, 23 000 tapeti rindel või vastupanuliikumise käigus, 72 000 emigreerus, 7000 hukkus põgenemisel. 1/3 rahva genotsiidi tagajärjel on sündimata jäänud 175 000 last. Võrdluseks võiksime teada, et Lätis küüditati 59 000 inimest, tapeti 122 000 ja vangilaagritesse saadeti 91 000 inimest. Emigreerus üle 200 000 lätlase. Leedus langes kommunistide kuritegude ohvriks vähemalt 456 000 inimest, kusjuures hukati ka vastupanuvõitlejate perekonnaliikmed. Ukrainas, kus nõukogude võimu poolt kunstlikult tekitatud näljahäda hiljuti genotsiidiks tunnistati, suri nälga 13 milj. inimest.
Need on kiretud, aga väga kõnekad arvud. Oma süüdistused aga esitasid veel Ungari, Väike-Leedu, Poola, Tšetšeenia, Slovakkia, Rumeenia, Moldova, Kasahstan, Bulgaaria, Valgevene ja Albaania. Ometi pigistab rahvusvaheline avalikkus ja meedia nende ees silma kinni ja üritab meis tekitada süütunnet okupatsioonivõimude poolt Eesti pinna teiste rahvaste verega rüvetamise eest ajal, mil Eesti riiki de facto ei eksisteerinud ning seesama rahvusvaheline avalikkus kahepalgelise mänguna meid üksi jättis.
Oma eessõnas raamatule kirjutab õigusteaduste doktor, emeriitprofessor Herbert Lindmäe: “Vilniuse rahvusvahelise avaliku tribunali materjalid annavad tervikliku ülevaate nendest koletuslikest sõja-, genotsiidi- ja inimsusevastastest kuritegudest, mis pandi toime riikide ja rahvaste kallal, kes olid sattunud kommunistliku terrorireþiimi haardesse. Siit ilmneb, et kommunistlik terrorireþiim, mida viis ellu parteidiktatuur, oli 20. sajandil rahvaid hävitav ja laastav punane katk, mis tallas jalge alla inimõigused ja põhivabadused. Need teod nõuavad hukkamõistu ja süüdlaste karistamist. Tribunali otsuse järgi peaks kommunismikuriteod hukka mõistma ka NSV Liidu õigusjärglane Vene Föderatsioon, paluma nende kuritegude eest andestust ja püüdma hüvitada kommunistliku diktatuuri ohvritele tehtud kahju, nagu tegi seda Saksa Liitvabariik.”
Eesti õigusvastaselt Represseeritute Liidu Memento Tallinna Ühenduse esimees ja Eesti Represseeritute Registri Büroo juhataja hr Leo Õispuu on seisukohal, et kui juba fašistlikku holokausti käsitlev raamat kohustuslikus korras koolidele saadeti, siis peaks ka see, stalinistlikku holokausti käsitlev raamat ilmtingimata igasse kooli jõudma.
Tribunali kohtuotsus ja kogutud tõendid on esitatud ÜRO-le eesmärgiga, et need esitataks rahvusvahelisele kriminaalkohtule ÜRO egiidi all. Nürnberg-2 on veel toimumata, aga ükskord see tuleb, sest olgu katk mis värvi tahes, pruun, punane või roheline, suhtuda tuleb temasse ühesuguse nulltolerantsiga.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv