Kultuur ja Elu 3/2014


Kultuur ja Elu 2/2014

 

 

 


Kas laulame edaspidi laulukaare all Katjakest?

tekst: Herbert Lindmäe,
õigusteaduse doktor, emeriitprofessor
fotod: depositphotos.com

Õhtulehe juhtkirjas „Venelased laulupeole? Tere tulemast!”(1) on mõtteid, mis on jäänud lõpuni mõtlemata ja tunduvad võõrikutena. Nii kirjutakse juhtkirjas: Kuuldavasti olla vene kultuuriaktivistid üheksa aastat tagasi pakkunud välja esitada laulupeol vene lauludest koosnev osa, kuid see ettepanek jäeti kõrvale. Aga miks ka mitte? Vaadates näiteks praeguse laulupeo repertuaari, siis leiaks kas või 3–4 marginaalsemat laulu, mida asendada venekeelsetega üsna hõlpsalt. Kui mõni laul oleks selline, mida ka eestlane une pealt teab, küll me siis kaasa laulaks. Kas või „Helesinine vagun”. Või „Katjuuša”. Ja ühtaegu esitatakse küsimus: Miks ei võiks mõni laul kõlada vene keeles? Peaasi on mitte takerduda dogmadesse, vaid käituda nii, et kõigil oleks peost rõõmu rohkem.

Tuleks teada, et Eesti laulupidu täidab Eesti Vabariigi põhiseaduses talletatud riigi püha kohustust tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Ilmselt ei küsita endalt, kuidas aitab eesti laulupeol vene laulude laulmine kaasa riigi taolise kohustuse täitmisele. Tuleks teada, et venekeelsed laulud olid ja on meie 145 aastat kestnud laulupeo-traditsioonis võõrad ja vastu­võetamatud.
Laulame klomp kurgus ja pisar silmas Gustav Ernesaksa ja Lydia Koidula loodud mitteametlikku hümni „Mu isamaa on minu arm...”, Peep Sarapiku ja Juhan Liivi „Ta lendab mesipuu poole”, Mihkel Lüdigi ja Friedrich Kuhlbarsi laulu „Koit” ja teisi eestlust ülistavaid laule. Ja laulupidu puudutas kõiki oma silmade sinimustvalgega
(2). Lauluväljakul oli üle 100 000 inimese, laulukaare alla kogunes lauljaid ja pillimehi 32 000 ja tantsupeole tantsijaid 10 000, rongkäigus osales 42 000 inimest. Kõiki neid lummas laulupeo sinimustvalge hingepuudutus.

Kas laulukaar on koht, kus tuleks vene keeles Katjakesest lauldes meenutada Eesti okupeerimist?

Tuleb mõista, et eesti laulupidu on võimas eestluse hingeloits, püha riitus, mis annab meile väge edasi elada!(3) Kuid loitsu saab lausuda, laulda ja leelotada ju üksnes eesti keeles!
Soovitus laulda laulupeol Katjakest on küll ajaloovõhiklik mõtlematus, mis puudutab eestlasi otse vastumeeli: Õunapuudel puhkes punaõisi, / uduloore hõljus kohal jõe. Kõndis kaldal Katjakene kaunis, / saatis pilgu üle kauge vee... Lenda, lenda laulukene kiirelt, / kuldse päikse jälil rutta siit / sinna, kus on sõdur kaugel piiril, – / tuhat tervist Katjalt talle vii... (Katjakene (Katjuša), sõnad Mihhail Issakovski – muusika Matvei Blanter).
See laul on tõesti selline, mida ka eestlane une pealt teab! Siin ei ole vaja pikalt sorida ajaloomälus, et meenutada aega, kui Vene baasiväed 1939. aasta sügisel Eestisse tulid. Punaväelaste laagrites, kuhu kogunes nagu uuele palverännakule kohapealseid venelasi ja eestlasi põhjakihist, ning kus isetegevuslikel miitingutel üle kõige kõlas laul Katjušast. Pildikene Petserist: Ka Eesti Panga juures asuvale Vabadusväljakule kogunes igal õhtul karjas külavenelasi, kes koos punasõduritega lõõritasid nüüd hilisööni nende uueks hümniks saanud Katjakest.
(4)
NSV Liidu saadik Kuzma Nikitin kirjutas: 21. juunil kella 13-ks päeval me pidime sõitma Vabariigi presidendi K. Pätsi juurde esitama peaministri kohale J. Vares-Barbaruse kandidatuuri. Kell 12 päeval algas demonstratsioon. Töölised marssisid üksmeelselt, lauldes nõukogude revolutsioonilisi laule: „Suur ja lai on maa”, „Katja” jt., kandsid vanu ametiühingute lippe. Nõukogude saatkonna eest möödunud kolonnidest kostus kogu aeg hüüdeid „Hurraa”, „Elagu sm. Stalin!”. Sm. Ždanov tervitas neid rõdult...
(5)
See oli NSV Liidu saadiku K. Nikitini jutt sellest, kuidas Jossif Stalini erivolinik, ÜK(b)P Keskkomitee Poliitbüroo ja NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi liige, ÜK(b)P Leningradi oblastikomitee ja linnakomitee sekretär Andrei Ždanov 1940. aasta juunis Eestis uut valitsust moodustas, kuidas juunipöördeks vene soomusmasinate toel demonstratsiooni tehti, kuidas demonstratsioonil lauldi nõukogude revolutsioonilistest lauludest nagu 1939. aasta sügiselgi ka Katjakest.
Kas siis eesti laulupeol laulukaar on koht, kus tuleks vene keeles Katjakesest lauldes meenutada Eesti okupeerimist ja annekteerimist! Kas laulda siis laulupeol koos ja vene keeles kallimast, kes on kaugel piiril ja kelle kohta ei ole teada, kas ta on Krimmis või Ida-Ukrainas või teenib hoopis sealpool piiri Pihkva kandis Eestisse sissetungimiseks ootevalmis dessantväeosas. Igatahes Eesti sõdureid, nende hulgas ka vene poisse, seal küll ei ole.
Õhtulehe juhtkirjas arvatakse: kui lõõritame laulupeol koos vene keeles Katjatest ja Helesinisest vagunist, siis toimime nii, et kõigil oleks peost rõõmu rohkem! Ja mis tore see! Aga mis on sel puhul eestlastel laulukaare alla asja?

Teeme selgeks rahva ja rahvuse mõisted

Õhtuleht kõneleb oma laulupeojuttudes venelastest, eestlastest, Eesti elanikkonnast, samuti eestimaalastest(6). Sellest tulenevalt tulnuks küll püüda endale selgeks teha rahva ja rahvuse mõisted.
Eesti Vabariigi põhiseaduse sisse­juhatuses (preambulis) nenditakse: Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, / mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, / mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, / mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, / mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade – / võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.
Ilmneb, et põhiseadus kasutab siin mõisteid nii rahvas kui ka rahvus, kusjuures mõlemal on oma kindel sisu. Neid mõisteid pole aga Eestis püütud laiemalt ja sügavamalt mõtestada.
On tõsiasi, et Eesti rahva moodustab Eesti Vabariigi kodanikkond. Tuleb tunnistada, et rahvas (kr ethnos) on ajalooliselt kujunenud püsiv inimkooslus, kelle põhitunnusteks on ühine keel, ühine asuala (Eesti Vabariik), lühem või pikem kokkukuuluvus ja ühine kodakondsus, samuti omaksvõetud riigi ja rahva sümbolid. Põhiseadusest lähtuvalt on eesti rahva mõiste rahvuse mõistest laiem ja hõlmab nii eesti rahvust kui ka teisi siinseid rahvusi (mõistagi mitte ainult venelasi). Seetõttu on Õhtulehe jutud üksnes venelastest oma sisult ebatäpsed.
Rahvus on rahvast kitsam, inimeste lähine kindla rahvusliku identideediga kooskond. Teda seob ühtekuuluvustunne, rahvuslik ajaloomälu ja ajalugu. Rahvus peab pühaks oma riigi, rahva ja rahvuse sümboleid, teda ühendab elu ühises, põlvkonnalt põlvkonnale pärandatud kultuurikeskkonnas (ühesugused väärtushinnangud, traditsioonid, tavad (kombestik), käitumishinnangud jms). Põhirahvusest keelelt ja kultuurilt erinevat väiksemat kooskonda nimetatakse etniliseks vähemuseks (vähemusrahvuseks, rahvusvähemuseks), kes võib paikneda kas riigi äärealal või saarekestena selle sees. Eks moodustavad ka eestlased välismaal, olgu siis Rootsis, Kanadas, Ameerikas, Inglismaal, Saksamaal või Austraalias, oma rahvusvähemuse.
Samas tuleb tunnistada, et piirid rahva ja rahvuse vahel on hägused. Nõustugem: eestlaseks sünnitakse, kuid eestlaseks võidakse ka kasvada. Emalt ja isalt saadud veri ja rahvuslik päritolu ei ole kaugeltki alati määrav. Näiteks kindral Nikolai Reek oli vene päritolu, kuid kas saame väita, et see Eesti kindral ei olnud eestlane.
On teada, et enne nõukogude okupatsiooni olid Eesti Vabariigis (eriti Petserimaal) paljud vene rahvusest pärinevad isikud kaitseliitlased ja Isamaaliidu liikmed, nende hulgas oli kultuurielu tegelasi, politseinikke, sõjaväelasi, omavalitsuste ametimehi, Riigikogu liikmeid jne. Koos jagati eestlastega punase terrori ajal ka oma saatust.
Ka tänapäeval on paljud vene ja teistest eesti vähemusrahvustest pärit isikud tuntud eesti lauljad, näitlejad ja kultuuritegelased, sportlased, sõjaväelased, Riigikogu liikmed ja riigiametnikud (nagu haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski). Nende puhul ei tavatseta pärida rahvuse järele, kuna eestlased on nad tunnistanud omadeks. Kas nad peavad ise ennast eestlaseks, venelaseks või mõne teise rahvuse esindajaks, on nende otsustada.
Ja teiselt poolt, kas need, kes loevad ennast venelasteks, on ikka puhastverd venelased. Teame, et Peipsi-tagused alad olid juba mitu tuhat aastat tagasi Läänemerest Obi jõgikonnani soome-ugri suguverd hõimude asualaks. Kas ei ole paljud siinsed venelased pärinud sealt oma vere ja on tegelikult venestunud soome-ugrilased, või siis need, kes on saanud soome-ugri (eesti) verd ka siitsamast Eestist, oma eesti vanaemalt-vanaisalt, emalt või isalt. Aga kui vene või muust rahvusest pärit isik on omandanud eesti keele ja eestikeelse hariduse, elab eesti kultuurikeskkonnas ja on selle omaks võtnud, kas siis ei anna see alust pidada teda eestlaseks? Määrav on siin, kellena inimene ise ennast tunneb ja kelle hulka kuuluvaks ta ennast loeb.
Samas tuleks pärida: kui palju on eestlaste hulgas neid, kellel esiisadest-emadest arvates ei ole tilkagi võõrast verd, olgu siis see saksa, vene, rootsi, taani, poola, läti ja mine tea veel kelle (küllap isegi tatari) veri. Aga eestlased on jäänud ju ikka eestlasteks.
Mõistagi ei saa eestlaseks pidada välismaal elava eestlase järeltulijat, kes ei oska sõnagi eesti keelt ja on ümberrahvustunud inglane, rootslane või teab veel kes. Küllap tuleb teda eesti rahvuskadude hulka arvata.

Kas laulupidu on ainult eestlaste üritus, mis on integratsiooni vastand?

Reporter Karoliina Vasli kirjutab Õhtulehes:(7) Olin pühapäeval teel laulupeole... Bussis kuulsin kahe vene noormehe vestlust. Üks uuris, miks on rahvast nii palju, teine kostis, et on laulupidu. Tema sõber mõtles hetke ja ütles siis, et peab enne bussist maha minema, nemad pole ju kutsutud. See tõik jäi mind häirima. Me räägime ärkamisajast, patriootlikkusest ja ühtsusest, aga tegelikult on ju laulupidu ainult eestlaste üritus. On ja tõenäoliselt ka jääb. See on integratsiooni vastand. Lugesin ka meediast, et vene koore on seal imevähe. Ausalt, ega kujuta ettegi, mis neid sinna peibutaks. Ka riiklikul tasandil pole mitte midagi tehtud, et näiteks vene noori kaasata. Suur osa neist oskab eesti keelt juba päris hästi, aga ilmselt on nendegi hulgas levinud pigem vastumeelsus laulupeo suhtes. Nad on seal ikkagi võõrad! Ka ajakirjandusest võis lugeda riburadamisi artikleid, kuidas välismaalased on Eesti laulupeol ja seda taevani kiidavad. Ent mitte siin elavatest venelastest.
Ei saa nõustuda Karoliina Vasli väitega, et laulupidu on ainult eestlaste üritus, mis on integratsiooni vastand. Integratsioon tähendab lõimumist, kus osadest moodustub uus tervik – meie tingimustes Eesti Vabariigis elav eesti rahvas. Õhtulehe juhtkirjas ju kirjutatakse: Ometi võttis sellestki laulupeost osa nii kohalikke vene koore ja tantsijaid kui ka näiteks naiskoor Kontrast Moskva linnast. Ja kas need koorid laulsid laulupeol siis vene keeles? On arusaamatu, kuidas saab laulupidu, kus esinevad vene koorid eesti keeles, segada lõimumist ja ühtse eesti rahva kujunemist.
Jah, laulu- ja tantsupidu on tõesti eestlaste üritused, kuid kas neid ei tuleks pidada kogu eesti rahva, seega ka eestimeelsete vähemusrahvuste üritusteks. Milleks on siis vaja peole kedagi peibutada või eraldi kutsuda? Kes siis nendest laulu- ja tantsupeole tulnud sajast tuhandest tavakülalisest olid sinna kutsutud?
Päritakse: miks ei ole laulupeol vene koore? Aga miks venelased ei korralda ise oma vene laulupidusid, kus võivad ka need eestlased, kes tahavad laulda vene keeles, kaasa laulda. Kas eesti riigile ja eestlastele on ikka õige teha etteheiteid, et venelastel ei ole oma laulukoore, tantsugruppe või orkestreid ja väita, et riiklikul tasandil pole mitte midagi tehtud, et näiteks vene noori kaasata.
Reporter Karoliina Vasli kurdab: Ei meenu, et selfisid tegev Toomas Hendrik Ilves või mõni teine poliitik oleks ühtsuse sildi all maininud ka seda kolmandikku (minu rõhutus – H.L.) eestimaalastest. Veider on, et Õhtulehe samal küljel, juhtkirjas väidetakse, et venelased moodustavad 25% Eesti elanikkonnast: kolmandik ja veerand on ikka kaks ise asja. Ja mil moel ja milleks pidi president mainima ühtsuse sildi all laulupeo õhkkonnas ja lummuses oma kõnes venelasi, kellest suur osa ei taha midagi teada laulupeost ja kelle hulgas Õhtulehe sõnul on levinud vastumeelsus laulupeo suhtes.
Kui räägime Õhtulehe moodi ainult venelastest, siis tuleks kõigepealt mõista, et need, kes räägivad siin vene keelt, ei ole kõik Eesti kodanikud ega kuulu seetõttu ka Eesti rahva hulka, nii nagu ei ole ka kõik venekeelsed inimesed venelased ega jaga kõiges ja kõigi venelaste arusaamu (eelkõige ukrainlased Ukrainas toimuvate sündmuste tõttu).
Küsigem otsesõnu: mis saab olla eestlastel nende eesti-meelsete venelaste ja teistest rahvusest Eesti kodanike vastu, kes valdavad eesti keelt, austavad Eesti kodanikena Eesti riigi, rahva ja rahvuse sümboleid, on omaks võtnud eestlaste väärtushinnangud, suhtuvad mõistvalt ja lugupidavalt eesti kultuuri ja tavadesse ning austavad eesti rahvuslikul ajaloomälul ja ajaloosündmustel põhinevaid siinseid tõdemusi. Ega olegi.
Keegi ei tea, kui palju Õhtulehe juhtkirjas venelasteks arvatud inimestest oli laulupeol, kui palju oli neid rongkäigus, rongkäiku jälgimas või televiisori ees. Küllap oli neid tõesti vähe. Kuid saagem aru: nad on ju elanud hoopis teises kultuurikeskkonnas ja nendel on oma kombed. Kuidas keegi neist suhtub eesti laulupeosse, see on tema isiklik asi. Kui inimeste kultuuritunnetuses on eesti laulupidu võõras, siis ei ole kellelgi õigust seda neile ette heita. Kui jäädakse peole tulemata, ei näita see kaugeltki alati võõrastavat suhtumist eestlastesse. On ju ka eestlasi, kes laulupeole selja pööravad. Nii nimetab näiteks kirjanik Sven ­Kivisildnik kibestunult eesti laulupidu laulupilastamiseks.
(8)

Miks tulla laulupeole, kui pole põhjust Eesti riigile mitte millegi eest tänulik olla?

Ei tohi unustada ka seda, et venelasi ja teiste siinsete rahvuste liikmeid mõjustatakse pidevalt Kremli-meelsetes televisioonisaadetes, raadios ja ajakirjanduses, vastandades neid eestlastele ja sisendades neile, et venelasi peetakse Eestis teisejärgulisteks inimesteks, keda siin igati vaenatakse. Ja Õhtulehe juhtkirjas selgitatakse veenvalt sellest tulenevat venelaste levinud suhtumist eestlaste laulupeosse: Miks tulla laulupeole, kui pole põhjust Eesti riigile mitte millegi eest tänulik olla? Venekeelses Postimehes arvab selle toimetaja koguni, et läinuks meelsamini nõukogude ajal mairongkäiku kui nüüd laulupeole. Ning leiab, et üks venelaste mitteosalemise põhjusi on kuue-eurone pilet mis käivat neile üle jõu, sest nende elatustase olla viletsam kui eestlastel. Ei hakata Õhtulehe juhtkirjas neid vildakaid mõtteid õgvendama, vaid päritakse otsesõnu: Miks üks, ehkki väike osa venelastest tahab peole tulla ja seal koguni esinejatena kaasa lüüa ja teised näevad seda lausa rahvusi eraldava, mitte ühendavana, on ikkagi mõtteviisi küsimus.
Ei ole siis midagi imestada, et Eesti rahva hulgas (eesti kodanikkonnas) eluneb Kremli-meelsete infoallikate mahitusel rahvusteülene rühmitus inimesi, põhiliselt aga venelasi, kes vihkavad eesti riiki, rahvast ja rahvust ega taha mõistagi ka midagi kuulda ega teada eesti laulupeost. Seetõttu ei maksa loota, et Kremli-meelne venelane (putinlane), kes eestlasi võõristab või vihkab, tunneks laulupeol mingit hingeliigutust või silmade sinimustvalget puudutust. Vägisi ei saa ju kellegi hinge puudutada. Ja ega neid eesti laulupeole oodatagi, rääkimata kutsumisest. Õhtulehe juhtkirjas nenditakse nende kohta põhjendatult: Kui inimene käib iseseisvas Eestis ringi, käsi taskus rusikas, nii et isegi laulupeole minek tundub kaasamängimisena valitseva kliki poliitilises šõus, ei puutu pidu tegelikult asjasse.
Seni kuni siinsed putinlased (kuigi Eesti Vabariigi kodanikud) ei pea Eestit oma koduks ja tunnevad end võõrastena, on nad omamoodi õnnetud, ilma kodumaata ja juurteta inimesed, kes aduvad kodutule ja isamaatule inimesele omast kadedust ja viha nende vastu, kes elavad siin oma kodus. Neil puudub etniline identiteet, nad on nõukogude okupatsiooni jääknähtena nõukogude inimesteHomo sovieticus´te järeltulijad, kes on Vene ja ka kohapealsete Kremli-meelsete infoallikate mahitusel omaks võtnud Vene impeeriumi väärõpetuse: Euroopas ei kehti enam riigipiiride puutumatuse põhimõte, vene impeeriumi piiride laiendamine on kooskõlas ajaloolise õiglusega, teises riigis elunevate kaasmaalaste kaitsmine on suure vene rahva püha kohustus ja seda tehakse kui vaja ka relvaga. See toibutab ka putinlaste lootust, et rodina või deržava tuleb ise siia nende juurde, annab neile tagasi sovetiaegse eestlastest üleoleva suurrahvusliku elutunnetuse ning riigikeelena ka vene keele.
Just putinlaste vastu võib teinekord eestlaste juures täheldada (mõistagi neile omases vaoshoituses) alateadvuslikku võõraviha. See on inimühiskonnas ühe elujõulise rahvusorganismi kui terviku loomulik ja looduse poolt antud kaitserefleks võitluses oma olemasolu ja eluõiguse eest nende vastu, kes ohustavad tema igipüsimist. Rahvusorganism keeldub taolisi võõraid omaks võtmast, võõrastab ja tõrjub neid eemale. Ka seda tuleb mõista.
Kremli-meelsed venelased peavad taipama, et unistus saada Venemaa rüppe või luua Ida-Eestis Ida-Ukraina eeskujul oma Narva rahvavabariik, ei täitu kunagi: selle unistuse täideviimine maksaks siinsetele vene separatistidele Eesti tingimustes kindlasti elu või vabaduse ning tähendaks eesti rahvale, sealhulgas ka venelastele ja nende peredele, ränki sõjakatsumusi. Kui aga loodetakse, et Homme sõda kui on ... ja vene relvad toovad siia pärast Ida-Ukraina hõivamist neile nende rodina või deržava koju kätte, ei anta endale aru, mida sõda siinmail tähendaks.
Nii tuleb taoline unistus terve mõistuse ajel lõplikult maha matta. Jääb üle mõista, et kui Kremli-meelsed venelased ei taha pidada Eestit oma koduks ja leiavad, et siin on nende elu väljakannatamatu, kui nad tunnetavad, et neid Eestis ei austata ega armastata, leiavad, et siin, Venemaa aknaaugus elavad tšuhnaad e tsuhhonetsid on oma keele ja kommetega, aga ka nende arvates oma natsismi õhutava laulupeoga, neile risti-põiki jalus, kas ei ole siis targem valida tee läände või Venemaale. Venemaale tagasiteed aga ei tavatseta valida, sest teatakse, et siin on elu lahedam. Minekumõte käib ikka lääne poole. Ja minnakse ka.
Aga kes otsustavad jääda siia, peavad mõistma, et neil tuleb elada rahumeelselt eesti rahva hulgas ja kõrval, jätma vaenutsemine ja elama nii, et eesti rahvas ei peaks neid enam võõrasteks. Teist teed ei ole. Ei kao ju eestlased siit oma maalapilt kuhugi. Peep Ilmeti ja Erkki-Sven Tüüri laulus „Taandujad” lauldi laulupeol kõige kiuste eestlaste paigale jäämisest: Meid on siit küll mõõgaga minema aetud / et häviks me laialipillatud paos / meid pikalt on tasase tule peal praetud / kuid idanev iva siit mullast ei kao
(9)
Meenub ka Siiri Sisaski viisistatud Peeter Volkonski tekstile kirjutatud hingekriipiv laulupeolaul: Mis maa see on, siin pole ühtki mäge, / vaid metsad lõputud ja laukasoo, / kuid siinne rahvas täis on imeväge / ja kummalised nende laululood! Ja seda imeväge tunnetati laulupeo ajal rongkäigus, laulukaare all, laulu- ja tantsuväljakul ning kodudes televiisori ees. Nii tõendas sinimustvalgete lipukeste meri lauluväljakul ning XXVI laulu- ja XIX tantsupeol valitsenud vaimsus eestluse elujõudu: me oleme siin ja jääme kestma! Ja eesti laulupeol laulukaare all ei laulda kunagi vene, inglise ega muus võõrkeeles.

Selgitused
1 Õhtuleht 09. 07.2014
2 Mõte sai teoks. – Õhtuleht, 7.07.2014
3 Heinz Valk. Eestluse hingeloits ja pidude pidu. – Õhtuleht, 5.07.2014
4 H. Lindmäe. Suvesõda Petserimaal 1941, 2013, lk 50, 54
5 NSV Liidu saadiku K. Nikitini aruanne perioodist 13.–25. juunini 1940:
Baaside-lepingust annektsioonini: Dokumente ja materjale. – 1991, lk 172
6 Juhtkiri: Venelased laulupeole? Tere tulemast!; Õhtuleht, 10.07.2014
7 Karoliina Vasli. Seisukoht: Võõrad meie omad. – Õhtuleht, 09. juuli 2014
8 Sven Kivisildnik. Laulupeo õudne ja õõnes kõla. – Õhtuleht, 13.06.2014
9 Alo Lõhmus. Taandume seistes kui põline hiis. – Maaleht, 3.07.2014


 


 

kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv