Kultuur ja Elu 3/2014


Kultuur ja Elu 2/2014

 

 

 Värskelt valitud Ühendriikide Eesti Rahvuskomitee (ERKÜ) XXI Esinduskogu.  Vasakult: Matti Prima, Maia Linask, Mirjam Krull, Mai-Liis Bartling, Marju Rink-Abel, Eric Suuberg, Arne Kalm, Kristi Allpere, Andres Simonson (puuduvad Alvar Soosaar, Tiina Urv). Foto www.estosite.org

Ameerika eestlaste välisvõitlusest

tekst: Marju Rink-Abel

Väliseestlastel oli suur osa Eesti Vabariigi taastamisel. Üks tähtsamaid riike, kus see töö läbi viidi, oli Ameerika Ühendriigid. On hoitud eesti keelt ja kultuuri, aga Eesti kasuks on tehtud ka tõsist poliitilist tööd, millest pole üldiselt Eesti ajakirjanduses olnud tavaks kirjutada.

Kui Eesti oli taas vabaks saanud, tekkis küsimus: kas niisugust poliitilist tööd on ikka veel vaja edasi teha või siiski vähemalt see organisatsioon alles hoida, mis võimaldaks mõne uue poliitilise kriisi tekkimisel kiiret reageerimist. Näiteks praegune väliseestlaste keskorganisatsioon Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides teeb koostööd Washingtonis teiste Ameerikas asuvate baltlaste organisatsioonide ning ka Kesk- ja Ida-Euroopa organisatsioonidega, et kaitsta koos nende rahvusgruppide huve Washingtonis, pidades muidugi silmas ka päritoluriikide käekäiku. Need organisatsioonid esitavad oma positsiooni küsimustes, mis võivad järsku esile kerkida ja mille puhul on vaja kiiret reageerimist. Sõnumid lähevad Ameerika presidendile, valitsusele ja ka Ameerika Kongressile ning liikmetele. Väliseestlaste organisatsioonid saavad võtta ülesandeid, milleks Eesti Vabariigi organid ei ole võimelised. Ameerika eestlaste organisatsioonid esindavad Ameerika kodanikke ja seetõttu on nendel teistsugune vahekord Ameerika poliitilise struktuuriga kui näiteks Eesti saatkonnal Washingtonis. Neil on võimalik otsuseid ja samme mõjutada. See on väärtuslik ressurss.
Järgnevalt toome lugejateni lühikese ajaloolise ülevaate Ameerika eestlaste välisvõitlusest.

Algaastad

Enne kui 1940. aastate pagulased Ameerikasse jõudsid, olid seal ees juba nn vanad eestlased – need, kes sinna olid saabunud kas pärast 1905. aasta nurjunud mässu Venemaal või ka hiljem kuni 1920. aastateni, mil Ameerika immigratsioonikvoot läks eestlaste jaoks väga väikeseks – alla 200 inimese aastas.
Alates juunist 1940, kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti, astuti kohe samme selle vastu protesteerimiseks ning püüti Eesti olukorrale tähelepanu tõmmata. Üks esimestest saavutustest oli New Yorgi kuberneri Herbert H. Lehmani proklameeritud Balti Riikide Päev 15. juunil 1941. Ameerika eestlased korjasid raha kodumaa eestlaste abistamiseks, kuid kuna sõjaolukorras oli seda raske Eestisse saata, kasutati raha peamiselt pagulaste abistamiseks.

Kersteni komisjon

Ameerika asevälisminister Sumner Welles deklareeris 23. juulil 1940, et Ühendriigid ei tunnusta Balti riikide annekteerimist Nõukogude Liidu poolt. Balti riikide annekteerimise seadusevastasuse dokumenteerimiseks oli suur tähtsus 1953. aastal Ameerika Saadikutekoja moodustatud House Baltic Committee`l, paremini tuntud kui Kersteni komisjon, mis sai nime selle esimehe, saadik Charles J. Kersteni järgi. Komisjon intervjueeris umbes 100 inimest ja avaldas tulemused 1954. aastal. Need olid järgmised: Balti riigid on Nõukogude Liidu poolt seadusevastaselt ja vägivaldselt annekteeritud ning komisjon tunnistab selle akti ebaseaduslikuks. See Kersteni komisjoni otsus andis nii juriidilise kui ka poliitilise aluse Eesti ja teiste ikestatud rahvaste esinduste rahvuslikuks tegutsemiseks vabas maailmas. Dr. Väino Riismandel, kes töötas sel ajal kongressi raamatukogus, aitas koostada Kersteni komitee raporti Eestit käsitlevaid osi, mis kirjeldasid ajajärke 1917–1918 ja 1939–1940. Ta oli ka sidemeheks Kersteni komitee ja eestlaste keskorganisatsiooni, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides ERKÜ vahel.


Ernst Jaakson teenis peakonsulina Eesti riiki 69 aastat.
Foto Wikipedia.org

Eesti Peakonsulaat New Yorgis

Eesti okupeerimise mittetunnustamine Ameerika valitsuse poolt oli teretulnud ja võimaldas Eesti konsulaadil ametlikult edasi töötada. Eesti Peakonsulaadis New Yorgis oli peakonsuliks aastatel 1939 kuni oma surmani 1965 Johannes Kaiv, kes asus diplomaatilisel ja legaalsel viisil kaitsma Eesti huve ja varandust Ameerikas. Konsulaat polnud mitte ainult Eesti riigi sümbol, vaid praktilises mõttes Eesti ja Ameerika välissuhete arendaja, olles pidevas suhtlemises Ameerika välisministeeriumi, kongressi ja valitsusega, hoides elavana sõnumit Eesti okupeerimisest ja tema õigusest vabadusele. Kui Eesti uuesti vabaks sai, oli Ameerikal ja Eestil juba olemas suhete pikaajaline traditsioon, mida Eesti Vabariigil oli võimalik jätkata,
Pärast konsul Kaivi surma 1965. aastal sai peakonsuliks Ernst Jaakson, kes teenis Eesti riiki kokku 69 aastat, hoides ülal Eesti riigi legaalset kontinuiteeti. Ernst Jaaksonist sai kõige kauem teeninud diplomaat Ameerikas ja ta oli seega diplomaatilise korpuse vanemaks. Eesti Vabariik nimetas ta 1991. aastal esimeseks Eesti suursaadikuks Ameerikas. Ernst Jaaksoni teened Eesti välisvõitluses on hindamatud.

Organisatsioonide panus vabadusvõitlusse

Kuid diplomaatiline töö oli ainult üks osa välisvõitlusest. Kui pagulased Ameerikasse jõudsid, enamik aastatel 1948–1952, oli neil peale oma isikliku elu korraldamise kaks sihti: Eesti iseseisvuse taastamine ning eesti keele ja kultuuri alleshoidmine välismaal. Selleks organiseeris eesti ühiskond end seltside, eesti majade, täienduskoolide, kultuuriklubide, kooride, teatrigruppide, skaudi- ja gaidiüksuste, kirikute ja muude organisatsioonide loomisega. Paljud nendest organisatsioonidest tegutsevad tänapäevani.
Poliitilises valdkonnas võib öelda, et peaaegu igas paigas, kuhu eesti pagulased olid asunud, võtsid välisvõitlusest osa nii üksikisikud kui ka organisatsioonid nagu eesti seltsid, eesti veteranid jne. Võib nimetada organisatsioone, mis on välisvõitlust USA-s kandnud: USA eestlaste keskorganisatsioon, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides ning kolm organisatsiooni, millega ta on seotud olnud: Ülemaailmne Eesti Ühing, Ühendatud Balti Ameerika Komitee ja Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu.


Demonstratsioon Mart Nikluse vabastamiseks tema 50. sünnipäeva puhul, september, 1984, Kapitoliumi treppidel Washingtonis.  Fotol on vasakult - Läti aktivist, Kaja Kool (plakatiga),  Marga Ratnik (rohelises), Maido Kari, Maria Pedak-Kari, Juhan Simonson,  Milvi Valge (istub), Kristopher Rikken (poeg, pooleldi peidus), Mari-Ann Rikken, Feliks Tamm, ja Marju Rink-Abel. Foto: Mari-Ann Kelam

Ülemaailmne Eesti Ühing ja Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides

1940. aastal asutati Ülemaailmne Eesti Ühing New Yorgis, mille eesmärgiks oli kooskõlastada rahvusvahelist poliitilist võitlust Eesti vabastamiseks Nõukogude Liidu võimu alt. Ülemaailmne Eesti Ühing oli aastal 1952 Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides moodustamisel eestvedaja, eesmärgiga, et rahvuskomitee võtaks selle töö USA pinnal üle. Eestlaste keskorganisatsioonina on Eesti Rahvuskomitee liikmed valitud Ameerika eestlaste poolt. Seega esindas rahvuskomitee Ameerika eestlasi välisvõitluses Washingtonis, New Yorgis ja mujal; koordineeris üleskutseid kirjade kirjutamiseks kongressi liikmetele ja valitsusele; võttis ette samme, et luua uusi vajalikke organisatsioone ja toetas Ameerika eestlaste ettevõtmisi ja organisatsioone nii palju kui võimalik. See töö on peaaegu alati toimunud vabatahtlikul alusel, rahastatuna Ameerika eestlaste annetustest. Esinduskogu suurus on jäänud kolmekümne ja viiekümne inimese vahele.
Rahvuskomitee ülesanded ei piirdu üksnes poliitikaga, vaid hõlmavad ka Ameerika eestlaste muud tegevust ja organisatsioone. Näiteks dokumentide ja muude materjalide säilitamiseks, mis kirjeldavad Ameerika eestlaste ajalugu, kutsus rahvuskomitee 1969. aastal kokku erinõupidamise, et luua keskne arhiiv, mis nüüd asub Lakewoodis, New Jerseys. Rahvuskomitee toetab seda pidevalt suurte rahasummadega. Ka on rahvuskomitee aeg-ajalt korraldanud aktuaalsete probleemide arutamiseks kongresse, et kokku tuua eesti organisatsioonide esindajaid. Sellised üritused toimusid augustis 2007 Los Angeleses, mais 2008 Chicagos, novembris 2010 Lakewoodis New Jerseys, ja augustis 2011 Portlandis Oregonis. Rahvuskomitee on pidevalt toetanud nii noorsoo tegevust kui ka paljusid eriprojekte. Toetamist on leidnud projektid, mis tegelevad Eesti kurva ajaloo teadvustamisega. Mõni näide: kommunismiohvrite memoriaal ja muuseum, film „Laulev revolutsioon” ja sellega kaasnev raamat, küüditamistest kõnelev Eesti film, „Risttuules“, ning raamatute ja memuaaride trükkimine.

Ühendatud Balti Ameerika Komitee

Peagi sai selgeks, et eestlaste arv Ameerikas on liiga väike, et üksinda laialdast tähelepanu äratada. Esimese ja teise generatsiooni eestlasi (esimene põlvkond on Eestis sündinud, teisel on vähemalt üks vanematest Eestis, ise USA-s sündinud, s.t peamiselt pagulased) oli 1970. aasta rahvaloenduse järgi umbes 20 000, lätlasi 90 000 ja leedulasi üle 400 000. Et ühiselt tegutseda, asutas Rahvuskomitee 1961. aastal koos Läti ja Leedu katusorganisatsioonidega Washingtonis Ühendatud Balti Ameerika Komitee ehk ÜBAK-i (Joint Baltic American National Committee, tuntud lühendiga JBANC), et see esindaks kõiki kolme rahvusgruppi.
Rahvuskomiteel on ÜBAK-i juhatuses kaks liiget ning ta juhib tööd roteeruvas korras iga kolme aasta järel. ÜBAK-it peavad ülal rahvuskomitee ning läti ja leedu keskorganisatsioonid ja ta on oma tööd suurepäraselt teinud. Aastate jooksul on kongressi mõlemas kojas asutatud sõbralikest esindajatest moodustatud BalticCaucus’ed, kelle poole saab abi saamiseks pöörduda. Lisaks on loodud suhteid paljude kongressiliikmete staapide ja mõjukate organisatsioonidega Washingtonis. ÜBAK on aastate jooksul soovitanud ja toetanud mitut Eestiga tegelevat resolutsiooni ja tutvustanud Eesti olukorda kongressi uutele liikmetele, ning on tuntud informatsiooniallikas Eesti ja teiste Balti riikide kohta.
Hea näide ÜBAK-i tööst ilmus mõjukas ajalehes The New York Times 27. augustil 1991:
„Balti lobbygrupp ning nende liitlased kongressis jätkavad täna Bushi administratsiooni mõjutamist, saavutamaks diplomaatilisi suhteid Eesti, Läti ja Leeduga, tajudes, et see vabaduse sümbol, mille eest on kaua võideldud, on juba praktiliselt saavutatud. Ühendatud Balti Ameerika Komitee riputas Nõukogude Liidu saatkonna vastu siin (Washington DC) loosungi „Vabadus ning sõltumatus Eestile, Lätile, Leedule”. Alates aastast, mil Balti riigid alustasid püüdlusi iseseisvuse taastamiseks, on ÜBAK nõudnud Balti riikide tunnustamist ja samme soodustamaks Balti riikidele kaubanduseelistusi ning abistamist.”


Demonstratsiooni Ukraina toetuseks Washingtonis, Dupont Circle,  2. märtsil, 2014, korraldatud Ühendatud Balti Ameerika Komitee poolt. Foto: Anne Sarapik

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu

1982. aastal registreeriti mittetulundusühinguna Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu. ÜEKN asutati 1954. aastal USA-s, et ühendada eesti kogukondi välismaal ja aidata ülemaailmset koordineerimist Eesti taasiseseisvumiseks. ÜEKN-i rajamisel oli aluseks kolm suurt katusorganisatsiooni: Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas ja Rootsi Eestlaste Liit, lisaks kolm keskmist (asukohaga Inglismaa, Saksamaa ja Austraalia) ja kolm väikest (Belgia, Prantsusmaa ja Lõuna-Aafrika) katusorganisatsiooni. Praeguses liikmeskonnas on ka Läti Eesti Selts, Eesti Selts Leedus, Ukraina Eesti Seltside Liit ja Eesti Seltside Liit Venemaal. Rahvuskomiteel on kaks liiget ÜEKN-i juhatuses ja kuus liiget iga-aastasel üldkoosolekul.
Et oleks olemas vajalik ressurss vabadusvõitluseks, asus ÜEKN 1984. aastal Vabadusfondiks raha korjama. Enamik sellest rahast laekus Ameerika eestlastelt. Vabadusfondist anti tugev rahaline toetus 1992. aastal Eesti isikutunnistuste programmile, mis valmistas eesti ühiskonda ette valimisteks taasiseseisvunud Eestis. Vabadusfond on aidanud ka ESTO-sid läbi viia, toetades vajadusel korraldavaid toimkondi. Peale selle on ÜEKN määranud ESTO-de asukohti ning korraldanud seal rahvuskongresse, võimaldades läbirääkimisi rahvusvahelisel areenil. ESTO on olnud tähtis relv välisvõitluses, andes uut jõudu väliseestlastele ning äratanud asukohamaades tähelepanu demonstratsioonide ja uudiste levitamisega Eesti saatusest.

Teised organisatsioonid ja tulevik

Nimekiri välisvõitluse organisatsioonidest, milles Ameerika eestlased on osalenud, on liiga pikk, et kõigest siin kirjutada. Siiski peab tunnustama veel kolme organisatsiooni, millega väliseestlased on seotud olnud: Balti Apell ÜRO-le (Baltic Appeal to the United Nations – BATUN), asukohaga New Yorgis ja Balti Ameerika Vabaduse Liit (Baltic American Freedom League – BAFL), asukohaga Los Angeleses. BAFL-i eelkäijaks oli organisatsioon Ameeriklased Kongressi Ettevõtmiseks Vabastamaks Balti Riike (Americans for Congressional Action to Free the Baltic States), mis tegutses aktiivselt Californias 1960. aastatel.
Miks on USA eesti ühiskonna toetamine nii tähtis? Eesti iseseisvus ei ole garanteeritud. Seda kogesime juba 2007. aasta aprillisündmuste ajal, kui Venemaa proovis nii mõnegi arvates Eestis putši läbi viia. Sel puhul tuli Ameerika kongress välja Eestit toetavate resolutsioonidega, tänu tööle, mida tegi ÜBAK, ja ka kaasmaalaste kirjade tõttu, mis saadeti rahvus­komitee üleskutsel.
Ameerika eestlastel on mõju seetõttu, et nad on Ameerika kodanikud, kes hääletavad valimistel, ka on neil tugev lobby Washingtonis. Ameerika on olnud kõige mõjukam Eesti kaitsja ja seepärast on vaja tugevat eesti ühiskonda Ameerikas säilitada. Sellest lähtuvalt oleks väga vajalik, et Eesti ajakirjandus tunneks huvi ja kohustust väliseestlaste tegevust, kus nad ka ei asuks, vahendada ja sellest kirjutada. Ühenduses on jõud ja ühendus tekib üksteise tundmisest, millele ajakirjandus saab kaasa aidata.


 


 

kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv