Kultuur ja Elu 3/2014


Kultuur ja Elu 2/2014

 

 

 Wehrmachti abiteenistus sidealal.

Naised Reichi teenistuses

tekst: Jüri Kotšinev
fotod: wikipedia.org

Suurema osa oma eksisteerimisajast ei kasutanud Kolmas Reich naisi neile mitte­traditsioonilistel töö- ja ametipostidel. Saksamaa Führer Adolf Hitler oli seda meelt, et saksa naiste peamiseks ülesandeks oli koduse majapidamise eest vastutamine, oma mehe eest hoolitsemine ning laste sünnitamine ja nende kasvatamine. Millised õiged põhimõtted! Ja millist õudust tekitavad need põhimõtted tänapäeva „pehmete väärtuste” ja liberalismi eest­kõnelejate seas... Raevukatest võrdõiguslastest rääkimata.

Sellel vanal ja „väga halval” ajal mõeldi suurel Saksamaal aga nii, et mida rohkem saksa naine lapsi sünnitab, seda parem Saksamaa rahvale ja isamaale. Reich’is oli isegi ette nähtud abiraha paljulapselistele emadele. Aeg tegi siin oma halastamatu korrektuuri ning kui Välksõjas purustati prantslased väga kiiresti ja üle poole Euroopa riikidest oli Saksa vägede poolt hõivatud, polnud naiste rakendamises riigiteenistusse lihtsalt mingit tarvet.
NSVL-i vastu peetavas sõjas osalesid idarindel peaaegu kõik võitlusvõimelised Reichi mehed ning sõjatööstus hakkas vajama uusi töökäsi – naiste omi. Saksa naised hakkasid tegema neile mittetraditsioonilisi töid. Nad hakkasid täitma trammikonduktori, sõjaväestaapide sideoperaatori, Luftwaffe helgiheitjate operaatori ning õhutõrjeüksuste võitleja ülesandeid. Saksa naised näitasid üles võimekust ning vaprust. Nii mõnigi neist sai sõjalise autasu.
Samas tuleb ära märkida, et Reich’i naised ei olnud kunagi rakendatud armeeteenistusse nii massiliselt nagu olid seda punavägede koosseisus rindel võitlevad „nõukogude naised”. Paljud naispunaarmeelased olid hävituslendurid või snaiprid. Tuli ette ka, et punavägedes teenisid naised tankistidena. Totalitaarne punarežiim ei tundnud mingeid piire, et mobiliseerida kogu nõukogude rahvast soost sõltumata.

Wehrmachti abiteenistused


Wehrmachti abiteenistus Stabsführerin.

1937. aasta 12. märtsil välja antud maavägede mobilisatsioonikäsus ei olnud naiste teenistusse kutsumine ette nähtud. Sõja arenedes idarindel ilmnes tõsiasi, et vallutatud alade administreerimise ülesanded jäid peaasjalikult Wehrmachti maavägede lahendada. Tekkis suur vajadus ametnike järele, kes teeksid administratiivtöid, ning naised sobisid sellesse rolli ideaalselt. Nende toomine Wehrmachti maavägede koosseisu administratiivametnikeks vabastas Wehrmachti mehi selleks, et nad saaksid tegeleda oma põhiülesande – vaenlasega võitlemisega. Samas oli sellistel Wehrmachti maavägede juurde komandeeritud naistel tsiviilteenistuja staatus. Juba 1940. aasta 1. oktoobril loodi Naiste Abiteenistus Sidealal – Nachrichtenhelferinnen. Sellele järgnes terve rida naisabiteenistusi nagu Teeninduspersonal – Betreuungshelferinnen (moodustatud 1941. aastal.), Staabiteenistuse Abiteenistus – Stabselferinnen ning Naiste Majandusteenistus – Wirtschaftshelferinnen (moodustatud 1942. aastal). Loodi isegi Naiste Hobuseratsastamise Teenistus – Bereiterinnen (1943. aastal). Teenistus sellistes üksustes oli vabatahtlik, kuid peagi kasvas vajadus nii suureks, et 1941. aasta detsembris loodi uus seadustik, mille sisu oli kohustusliku sõjaväelise teenistuse (Dienstverpflichtung) sisseviimine Saksamaa naiskodanikele vanuses 18 kuni 40 aastat. Neid seadusi ei täidetud „Saksa korralikkusega” tegelikult kunagi. Põhjus oli Führer’i negatiivne suhtumine naiste kasutamise kohta sõjaväes. 1944. aasta 29. novembril liideti kõik nimetatud naisabiteenistused ühtseks Naisabiteenistuseks – Wehrmachthelferinnen. Selles teenistuses olevad naised pidid täitma sõjaväemäärustikku ning alluma sõjaväedistsipliinile, olemata samas sõduri staatuses. Saksa väejuhatus juhindus tavast, et naisi ei kasutatud lahinguoperatsioonides ning otseses lahingtegevuses. Seda printsiipi ei õnnestunud Wehr­machti ohvitseridel iga kord täita, kuna sõda on sõda ja sõjal on oma loogika. Näiteks pidid naised, kes olid sattunud piirivalveüksustesse, täitma tihti lahinguülesandeid. Sama juhtus ka nende naistega, kes läbisid sõjalise abiteenistuse Saksamaa piiridest väljaspool võitlevate üksuste sideväeosades. Ametliku sõjaväelase staatuse said abiteenistuses teenivad naised alles 1944. aasta 28. augusti käsuga.

Maavägede sideväeosade abiteenistus – Nachrichtenhelferinnen des Heeres
1940. aasta 1. oktoobril loodi Wehrmachti maavägesid puudutava käsuga nr 1085 Maavägede Sideväosade Abiteenistus. See teenistus oli komplekteeritud naistest, kes kuulusid varasemal ajal naisorganisatsioonidesse nagu Punane Rist. Nende hulgas oli nii vabatahtlikke kui ka juba teenistusse kutsutud naisi. Peamiseks struktuurseks allüksuseks selles teenistuses oli Kameradschaft, mis koosnes ühest vanemteenistujast – Oberhelferin – ja üheteistkümnest alluvast – Helferin (abiline). Üks kuni viis sellist allüksust moodustas rühma – Zug. Rühma eesotsas oli juht – Führerin. Kaks kuni neli rühma moodustasid valvekonna – Bereitschaft –, mida juhatas vanemjuhataja – Oberführerin. Allüksuste nimed meenutasid rohkem Reich’i tsiviilteenistuse või parteiallüksuste kui Wehrmachti allüksuste nimesid. Sideteenistuse naised said väljaõppe Giesseni sidekoolis Wehrmachti sideohvitseride juhendusel. Peale kooli lõpetamist said neist sideoperaatorid, telefonioperaatorid või sideväeosade sekretärid. Wehrmachti hõivatud aladel teenisid nad tihti kõrgema väejuhatuse staapide või maavägede administratiivteenistuste juures.
Sidevägede abiteenistujate auastmed olid:
Helferin
Oberhelferin
Unterführerin
Oberführerin
Hauptführerin
Stabsführerin
Oberstabsführerin


Meditsiini­teenistuse personal.

Meditsiiniteenistuse abiteenistusBetreuungshelferinnen
Kõik Wehrmachti sõdurite olmeküsimusi puudutavad probleemid olid algselt pandud Saksamaa Punase Risti (Deutsches Rotes Kreuz) õlgadele. 1941. aasta oktoobris viidi Punases Ristis teeninud personal üle meditsiini- ja olmeteenistuse alluvusse. See teenistus oli otseselt Wehrmachti alluvuses. Teenistuses osalenud naised jätkasid Saksamaa Punase Risti vormiriietuse kandmist.

Staabi Abiteenistus – Stabshelferinnen
Teenistus loodi 1942. aasta veebruaris. Seal teenisid 18–40-aastased neiud ja naised. 1942. aasta 16. septembril loodi Wehrmachti Kõrgema Ülemjuhatuse (Oberkommando der Wehrmacht) Staabi Abiteenistus.
Staabi Abiteenistuse auastmed olid:
Heimleiterin – kodupaiga juhataja
Standortführerin – kohalik juhataja
Bezirksführerin – rajooni juhataja
Gebitsführerin – maakonna­juhataja
Hauptführerin – ülemjuhataja.

Majandusteenistuse abiteenistus – Wirtschaftshelferinnen
Sellesse teenistusse kuulusid koristajad, nõudepesijad jne. Eraldi vormiriietust nad ei kandnud, kuid neil oli rohelisest riidest käeside, mis kandis hallikasrohelist kirja – Wirtschaftshelferin des Heeres.

Hobuseratsastajad – Bereiterinnen
Kuigi Wehrmachti ratsaväel oli hobustereserv ning maneežid selle treenimiseks, kasvas sõja arenedes pidevalt vajadus teenistujate järele, kes oleksid tegevad väeosades, kus olid rakendatud sõjahobused. Sellisteks väeosadeks olid näiteks kahurvägi ning varustusväeosad. Alates 1943. aastast kutsuti kõik vastava kvalifikatsiooniga Saksamaa naised teenistusse hobuste treenimiseks ratsakoolides. Selles teenistuses osalevatel naistel ei olnud eraldi vormiriietust.

Wehrmachti Abiteenistus – Wehrmachthelferinnen
1944. aasta 29. novembri päevakäsuga ühendati kõik relvajõudude abiteenistuses teenivad allüksused ühtseks abiteenistuseks. Algas totaalse sõja faas Teises maailmasõjas. Ühtses abiteenistuses jätkasid naised endiste vormide kandmist, kuid ühtlustus nende auastmestik ja eraldusmärgid. Nüüd oli abiteenistujate auastet võimalik eristada käisel kantavate paelte järgi. Maavägede ja õhuvägede abiteenistujatel olid need märgid alumiiniumikarva, mereväe abiteenistujatel aga kullatud. Abiteenistujate komandörikoosseis kandis hõbedasi vormimütsiäärepaelu maavägedes ning kuldseid sõjalaevastikus. Ühtlustatud auastmed olid järgmised:
Helferin
Oberhelferin
Haupthelferin
Truppführerin
Obertruppführerin
Dienstführerin
Oberdienstführerin
Hauptdienstführerin
Stabsführerin
Oberstabsführerin

Käisel kandsid kõik sõjaväeabiteenistujad paela kirjaga „Wehrmachthelferin Heer”.

Mereväe (Kriegsmarine) abiteenistus
Esimene kord kasutati Saksamaa Merevägede Abiteenistuses oli 10. aprillis 1941. See algas vastava teenistuse loomisega, kus naised pidid teenima Merevägede õhukaitses vaatlejatena – Flugmeldehelferinnen der Kriegsmarine. 1942. aastal loodi peamiselt naistest koosnev Mereväeabiteenistus ning 1943. aastal Mereväe Õhutõrje Teenistus – Marine Flackhelferinnen.

Mereväe Õhuseire Abiteenistus Flugmeldehelferinnen der Kriegsmarine
Teenistus loodi 10. aprillil 1941. aastal. Endised Õhuseire Abiteenistuse (webliche Flugmeldedienstpersonal) naised viidi üle Saksamaa mereväe alluvusse.

Mereväe Abiteenistus – Marinehelferinnen
Päevakäsk Mereväe Abiteenistuse loomise kohta ilmus 7. juulil 1942. aastal. Teenistujad olid sinna üle toodud analoogsest teenistusest maaväes.

Mereväe Õhutõrjevägede Abiteenistus – Flackhelferinnen
Teenistus loodi 1943. aastal. Samal aastal jagati Mereväeabiteenistujad kahte kategooriasse: Staabiabiteenistus (Stabshelferinnen) ja Sõjaväeabiteenistus (Truppenhelferinnen). Ülesanded, mida pidid täitma Staabiabiteenistujad olid: teenistus kõrgema juhatuse staapides, teenistus rannakaitsevägede staapides, teenistus sõjamerekoolide staapides, teiste abiteenistusülesannete täitmine.
Ülesanded, mida sõjaväeabiteenistujad pidid täitma, olid: teenistus rannakaitse ja õhutõrje üksustes, teenistus maal asuvate väeosade staapide juures, eritehnika hooldamisega seotud teenistus, teenistus reservüksuste abiteenistuses.

Õhuväe (Luftwaffe) Abiteenistus
Reich’i õhuvägede abiteenistuses teenisid naised vanuses 17 kuni 45. Nende teenistus seisnes õhuseire abiteenistuses, Luftwaffe sideteenistuse abiteenistuses, teabeabiteenistuses, staabiteenistuse abiteenistuses ning õhutõrje abiteenistuses.


Luftwaffe õhutõrje abiteenistus.

Luftwaffe Õhuseire Abiteenistus Flugmeldedienst
Selles teenistuses tegid naised tööd radarjaamade juures, pealtkuulamispunktides ning saatejaamades. Neil oli univorm, mis koosnes jakist, seelikust ning erilisest lennuväemütsist. Jakk oli hallikassinisest villasest kangast kolme kunstsarvest nööbiga. Ka seelik oli hallikassinisest villasest riidest. Pluusid õmmeldi helesinisest puuvillasest riidest. Peakate sarnanes väga Luftwaffe pilotka – Fliegermütze`ga ning tal oli alates 1940. aastast kuldpruun ääristuspael.
Õhuväeabiteenistuses olid järgmised auastmed:
Anwärten – Kandidaat
Flugmeldhelferin – Õhuseire teostaja
Aufsichthelferin – Korrapidaja
Betrebesgruppenunterführerin – Töögrupi nooremjuhendaja
Betreibsgruppenführerin – Töögrupi juhendaja

1941. aastast viidi sellesse teenistusse uued auastmed:
Anwärterin
Helferin
Oberhelferin
Haupthelferin
Führerin
Oberführerin
Hauptführerin
Stabsführerin

Luftwaffe Sideteenistuse Abiteenistus – Luftnachrichtenhelferinnen
Teenistus loodi 1941. aasta veebruaris. Seal teenivad naised töötasid kommunikatsioonikeskustes telefonistidena, sideoperaatoritena, šifreerijatena, teletaibioperaatoritena ja telegrafistidena. Nende vormiriietus sarnanes õhuseire abiteenistujate omaga. Auastmed selles teenistuses olid:
Antwärten
Helferin
Oberhelferin
Haupthelferin
Führerin
Oberführerin
Hauptführerin
Stabsführerin
Oberstabsführerin

Teenistuse komandörikoosseis kandis kraenurkadel hõbetärne ja peakattel hõbedast ääristust. Sideteenistuse naistel oli erinevalt oma kolleegidest õhuseirest vormi juurde kuuluv pross, mida kanti vasakul jakirevääril. Pross kujutas endast lendavat kotkast ringi sees. Kotkast vasakul oli täht „L” ja paremal täht „H”.

Luftwaffe Piirikaitse Abiteenistus – Luftschutz Warndienst Helferinnen
Univorm oli selles teenistuses olevatel naistel sama, mis sideabiteenistuses. Auastmed olid:
Helferin
Oberhelferin
Haupthelferin
Führerin
Oberführerin

Selle teenistuse embleemiks oli tammepärg, mille keskel oli haakrist ja all kiri „Luftschutz”. Sellist embleemi kanti mundrijaki paremal pool ja peakattel. 1942. aastal asendati see embleem uuega, millel olid kujutatud ristuvad välgunooled ning tähed „LSW” ja mida kanti vasakul käisel. Kuni selle embleemi sisseviimiseni kanti käisel valget linti, millele oli mustade tähtedega kirjutatud „Luftschutschutz”.

Luftwaffe Staabiabiteenistus – Stabshelferinnen
Selles abiteenistuses teeninud naised kandsid sama vormi, mida õhuseire ja sideteenistuse naised. Eraldusmärgiks olid neil vasakul käisel kantavad hallist riidest rombikujulised embleemid, mida ääristas hõbedane pael ja millel oli kiri „Stabs/Helferin”.

Luftwaffe õhutõrje abiteenistusFlakhelferinnen
Teenistus loodi 1943. aasta oktoobris. Seal teenivad naised olid helgiheitjate, aerostaatide operaatorid ning sõja lõpus kasutati neid õhutõrjekahurite meeskondades. Seal teenivad naised kandsid oma vormijaki vasakul käisel embleemi, millel oli kujutatud Luftwaffe kotkas teraga alla mõõgal. Auastmed selles teenistuses olid:
Helferin
Oberhelferin
Trupphelferin
Obertrupphelferin
Führerin
Oberführerin
Hauptführerin
Stabsführerin
Oberstabsführerin

Tsiviil- ja poliitiliste organisatsioonide abiteenistused
Reichi Tööteenistus Reichsarbeitsdienst
Reich’i tööteenistuse naiste organisatsioon kasvas välja Vabatahtlikust Tööteenistusest (Freiwilliger Arbeitsdienst), kus oli naiste allorganisatsioon (Freiwilliger Frauenarbeitsdienst). 1935. aasta 26. juunil vastuvõetud seaduse kohaselt pidid kõik Saksamaa noored (nii mees- kui ka naissoost) tegema läbi kohustusliku Reich’i Tööteenistuses (Reichsarbeitsdienst). Esimene suurem muudatus teenistuses toimus 1941. aastal, kui naistel tuli hakata teenima sõjaväestatud abiteenistuse üksustes – Kriegshilfdienst. Enamalt jaolt seisnes see töös sõjatööstusega seotud ettevõtetes. Peale selle teenisid naised meditsiini- ja postiasutustes, konduktoritena ühiskondlikus transpordis, vagunisaatjatena jne. Tööteenistuse naistel oli oma pross, mida kanti krael ja mis kujutas endast ringi haakristi ja viljapeadega ning kirjaga „Arbeit für den Volk, Adelt, Deutscher Frauenarbeitsdienst”. Teenistuses aasta aega olnud naised kandsid hõbetatud prossi kirjaga „Reichsarbeitsdienst weibliche Jugend”.
Tööteenistuse auastmed olid:
Arbeitsmaid
Kameradschaftssülteste
Jungführerin
Maidenunterführerin
Maidenführerin
Maidenoberführerin
Maidenhauptführerin
Stabsführerin
Stabsoberführerin
Stabshauptführerin

Rahvussotsialistlik Naiste LiitNS-Frauenschaft
Tegemist oli vabatahtliku naisorganisatsiooniga, mis tegeles Punase Risti abistamisega. Samuti osalesid liidu naised propagandatöös. Vormirõivastuseks oli sinakas kostüüm, mis koosnes jakist, seelikust ning pehmest kübarast. Jaki vasaku varruka ülaosas oli hõbedane embleem, alumises osas kanti sinakasmustast riidest linti, millel oli hõbedane kiri piirkonna nimega, kus kandja teenis. Liidu märk oli metallist emailiga ning sellel oli kujutatud kolmnurk kirjaga „NAT.SOZ.FRAUENSCHAFT”. Märki kanti vasakul jakirevääril. Liidul oli ka käeside kirjaga „NS-Frauenschaft-Deutsches-Frauenwerk”.

Rahvussotsialistlik Reich`i Saksa Õdede LiitNS-Reichsbund Deutscher Schwestern
Liitu tulid endised „Õdede Liiga” liikmed. Liidu liikmed ei kuulunud Punasesse Risti, kuid kandsid nendega peaaegu sarnast vormiriietust. Eraldusmärgiks oli käelint liidu nimetusega.

Saksamaa Punane Rist Deutsches Rotes Kreuz
Wehrmachti iga väeliik omas enda meditsiinilist personali polnud nende juures halastajaõdede staati. Kõik Saksamaa õed kuulusid Saksamaa Punase Risti koosseisu, kuid jagunesid omakorda Punase Risti õdedeks ja halastajaõdedeks. Õdede auastmed olid:
Helferin
Vorhelferin
Oberhelferin
Haupthelferin
Wachtführerin
Oberwachtführerin
Hauptführerin
Feldführerin
Oberfeldführerin
Oberstführerin
Generalführerin
Generalhauptführerin

Punasel Ristil oli oma pross, millel oli kujutatud valgel emailpõhjal must kotkas. Kotkas hoidis küüniste vahel kirja „Deutsches Rotes Kreuz – Schwesternschaft”. Abiteenistuse õed kandsid prossi kirjaga „Deutsches Rotes Kreuz – Helferin”. Punasel Ristil olid erinevalt teistest abiteenistustest oma teenetemärgid. Nendeks olid 50 mm hõberist valge emailist ringiga keskel. Ringil oli must emailkotkas, kelle küüniste vahel oli punase risti kujutis. Selline rist anti 10-aastase teenistuse eest sanitari või medõena. Samasugune rist tammelehtedest pärjaga keskosa ringi ümber anti 25-aastase teenistuse eest. Samalaadne nagu 10-aastase teenistuse eest saadav rist, kuid kullatud, oli mõeldud „Truu teenistuse eest. Oli ka „Saksamaa Punase Risti Aumärk” – 28 mm suurune musta kotkaga valge emailmärk, mida ääristas kullatud tammelehtedest pärg.


Saksamaa Neidude Liit.

Saksamaa Neidude LiitBund Deutscher Mädel
Saksamaa Neidude Liit loodi 1928. aastal. 1936. aastal koondasid rahvussotsialistid kõik tollased noorteühendused Hitler Jugendi juhtimise alla. Tegemist oli niisiis Hitler Jugend`i naisharuga. 1941. aastast pidid kõik 15–21-aastased Saksamaa neiud astuma Saksamaa Neidude Liidu liikmeks. Vormiriietus koosnes valgest pluusist, millel oli neli nööpi ja kaks rinnataskut, tumesinisest seelikust ning musta värvi kaelarätikust. Rätik oli kokku tõmmatud nahast pandlaga. Jahedamal ajal kanti pluusi peal helepruuni jakki, mille vasaku käise ülaosas oli musta värvi kolmnurkne embleem, sellel oli hõbeniidiga tikitud kandja sünnikoha nimi. Embleemi all kanti Hitler Jugend’i rombikujulist embleemi punase ja valge värvikombinatsioonis, keskel musta värvi haakrist. Samasuguse kujundusega oli ka vasaku rinnatasku kohal kantav emailist rinnamärk. Neidude Liidu liikmete auastmeid märgiti kaelas kantavate põimikpaeltega. Paela otsas olev konks kinnitati vasaku rinnataskuklapi külge. Pael ise läks läbi kaelarätiku nahkpandla.
Neidude Liidu auastmed olid:
Mädelscharführerin
Mädelgruppenführerin
Ringführerin
Untergauführerin
Gauführerin
Obergauführerin
Gauverbandsführerin

SS Naisabiteenistus SS-Helferinnen ja SS-Kriegshelferinnen
SS-abiteenistusse vabatahtlikult astunud naistel tuli teenida kahes valdkonnas. Kas SS-sideteenistuses (SS Helferin) või sõjaseisukorra eriteenistuse ülesandeid täites (SS Kriegshelferin). Abiteenistusse võeti 17–30-aastaseid naisi. Nad võisid olla näiteks sideoperaatorid, telefonistid, šifreerijad, raadiooperaatorid jne.
SS-abiteenistusel oli oma univorm, mis koosnes üherealisest mundrikuuest kolme nööbi ja hõbeääristusega krael. Kuuel oli kaks klapiga taskut, mis ei käinud nööpidega kinni. Vasak rinnatasku oli ilma klapita. Sellel taskul kanti ovaalset embleemi, millel oli hõbedane ääristus tähtedega SS. Vasaku varruka ülaosas kanti SS-kotkast, selle kohal oli tavaliselt teenistuse liiki määrav embleem – näiteks sideoperaatoritel hõbedane nool. Mundrikuue all kanti valget pluusi. Seelikud olid halli ning kingad musta värvi. SS-pilotka oli mustast villasest riidest, ees SS-kotkas (sama suur kui varrukal kantav). Erinevatel SS-abiteenistustel olid oma käesidemed.
SS-abiteenistusel olid oma aumärgid. 28. juulil 1943. aastal viidi aurahana sisse hõbedane spange – Silberspange für SS Helferinnen – kolmnurk, mille keskel ruunitähtedega kiri SS. Selle mõlemad küljed olid kaunistatud tammelehtedega, millel tähed „HEL” – märgi vasakus – ja „FEN” paremas ääres.

Tolliteenistuse Abiteenistus – Zoll-Helferinnen
1941. aastal asus Saksamaa Punasest Ristist 100 naist tööle tolliteenistusse. Nad töötasid peamiselt Saksamaale allutatud Lääne-Euroopa riikide. Tolliteenistuse abiteenistujatel ei olnud eraldi auastmeid. Vormiriietus koosnes tavalisest üherealisest kolme nööbiga vormikuuest ja hallist villasest seelikust. Sinna juurde kuulus pluus ja must lips. Vasakul kuuekäisel kanti tumerohelisest kunstsiidist tolliteenistuse käesidet. Hallil pilotkal kanti tolliteenistust sümboliseerivat alumiiniumikarva tõstetud tiibadega kotkast. Kuuekrae nurkades olid tumerohelised tikandid.

Peale nimetatud sõjaväe- ja tsiviilabiteenistuste olid paljud Saksamaa naised rakendatud teenistustesse, mida täitsid enne sõda vaid mehed. Näiteks vagunisaatjad, õhuseireteenistuse vaatlejad või abipolitseinikud. Enamikul juhtudest ei olnud neil eraldi vormiriietust, vaid nad kandsid väikesi numbreid meestele mõeldud vormirõivaid. Vastavast teenistusest, kus nad teenisid, rääkis vaid vastav käeside. Samas oli näiteks Saksamaa Raudtee Abiteenistusel oma auraha – „Dienstnadel für deutsche Eisenbahnerinnen”, mis lasti käibesse 1944. aasta augustis ning kujutas endast ovaalset tammepärga, mille ülemises otsas oli haakrist ning keskel tiivuline raudteeratas. Selle aurahal oli kolm järku: pronksist (kolmeaastase teenistuse eest), hõbedane (kuueaastase teenistuse eest) ja kuldne (kümneaastase teenistuse eest). Esimene kord anti kolmekümnele Raudtee Abiteenistuse naisele pronks- või hõbemärk 1944. aasta oktoobris. Kuldmärki ei jõutud anda kellelegi.
Veel üheks aurahaks oli Rahvusliku Kutsemeisterlikkuse Konkursi Võitja aumärk. Sellega autasustati 15–21-aastaseid naisi ja neide, kes olid õppinud kommertskoolis ja osalesid sõjatööstuses ametikohtadel, mis olid mõeldud algselt meestele. Sõja ajal nimetati selliseid kutsevõistlusi „Sõjalise elukutse konkursiks” – „Kriegsberufswettkampfe”. Auhindu selliste konkursside võitjatele anti kätte piirkondlikul (Kreissieger), maakondlikul (Gausieger) või üleriiklikul (Reichssieger) tasemel. Auraha kujutas endast ümarat loorberipärga, mis ääristas valget emailist südamikku, kus oli kujutatud Reich’i kotkas, kes hoidis küüniste vahel hammasratast Hitlerjugend’i embleemiga. Kotka kohal oli märgi taseme nimi (Reichssieger, Gausieger või Kreissieger). Kotka all oli konkursi läbiviimise aasta.
Saksa naised kandsid oma õlgadel suurt raskust ning nende tööpanus Reich’i võidu nimel oli hindamatu. Sõjaastatel jagasid nad meestega võrdselt kõiki füüsilisi ja psüühilisi vintsutusi, mis oli sõja-aastate paratamatuks kaasnähuks. Liitlasvägede pommitamised Saksamaa linnadele võrdsustasid tagalas töötavaid ja teenivaid Saksamaa naisi rindel võitlevate Saksamaa sõduritega. Paljud abiteenistuse naised kaotasid oma elu teenistusülesandeid täites nii Saksamaa pinnal kui ka kodumaa piiride taga, ja väga paljud neist, kes ellu jäid, pidid läbi käima talumatutest õudustest, millesse nad sattusid peale sõja lõppu, kui nende saatust hakkas otsustama kättemaksu ihkav punaste vägi.


 


 

kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv