Kultuur ja Elu 3/2008


Kultuur ja Elu 2/2008

 

 

 

 


Ajalugu kui infosõda

Tekst: Virkko Lepassalu


Rootsis elav ajaloo-uurija Olev Ott.

Rootsis elava ajaloo-uurija Olev Otti kirjeldus, millist ajalugu õpetatakse sealsetele lastele, mõjub õõvastavalt. Ei maksa imestada, et eestlaste kurtmisest nõukogude võimu alla sattumise üle teispool merd aru ei saada.

Ajaloo ja usuteaduse õpetaja Olev Ott, kes augusti lõpus taas loetud päevad oma esivanemate maal Eestis viibib, ulatab üle kohvikulaua rootsikeelse raamatu “Deportationerna i Estland 1941” ehk “Küüditamine Eestis 1941”. Raamatut huupi keskelt avades jääb silma joonis kaubavagunist, ühest põhivahendist, millega Nõukogude julgeolek toda operatsiooni läbi viis. Kuigi Eestis elavatele eestlastele on sellised detailid vägagi tuttavad, kujutavad need rootslaste jaoks endast tõelist uudist. Seda ka veel praegu, aastal 2008. Võib mõneski mõttes väita, et Rootsi õpikutes tõlgendatakse ajalugu nii, nagu seda tõlgendati N Liidus Hruštšovi sula parimatel päevadel või Gorbatšovi uutmise esimestel aastatel.

Katse täita tühjust

“Tegemist on katsega täita tühjust Rootsi kooliõpikutes,” tutvustab Olev Ott raamatut, mille esikaanel foto kaugusesse suunduvatest raudteerööbastest. Sellise teadmistepagasiga inimest, et „miks te politseid ei kutsunud, kui teid küüditati?“, leidub Rootsis väga palju. Nii võib Otti mõnes mõttes tõde jutlustavaks misjonäriks pidada. Tema käsitlus 1941. a küüditamisest on suunatud esmajoones Rootsi õppejõududele, et nende maailmapilti Eestis juhtunu kohta pisut avardada.
Olev Ott on õigupoolest teinud vägagi süsteemset tööd. Olles läbi lehitsenud kõik 1950—2000 Rootsis ilmunud ajalooõpikud, märkas pagulaste järeltulija Ott, et küüditamist käsitletakse neist ainult ühes. Kuid pole ka imestada. N Liitu ei suhtutud Rootsis kaugeltki kui kurjuse impeeriumisse.
Eksivad, kes arvavad, et rootslaste n-ö ametlik vaade sündmustele erineb väga oluliselt sellest, mida õpetati meile enne 1990. aastat. Kõik algab juba käsitlusest, mis ikkagi juhtus Venemaal 1917. Niisiis, kui uskuda Rootsi õpikuid, siis ei mingit väikese kamba riigipööret Saksa raha, Läti tääkide ja kahjuks ka mõnede Eesti ajude toel. Noored rootslased saavad õpikutest teada, et olevat aset leidnud töörahva ülestõus. Seejärel püüdnud Lenin ja Stalin saavutada kommunismi, kuid neil see ei õnnestunud. Gulagist õpikutest peaaegu ei räägita. Küll räägitakse N Liidus aset leidnud katsetest juurutada plaanimajandust. Kuidas Stalin oma juhtivaid tegelasi ära koristas, seda muuhulgas siiski mainitakse. Siiski joonistatakse Stalinist pigem plusspoolele kalduv kuju, kes repressioonide kaudu tegi ka üksikuid vigu. Nii kumab neist ajalookäsitlustest mõneti läbi Hruðtsovi sula-aegne maailmavaade. Illustratsioonina kasutatakse näiteks fotot, kus proþektorite abil Suure Juhi pilt öötaevasse projitseeritakse.
“Rootsi õpikud tahavad näha vaid Hitlerit, mitte aga Nõukogude Venemaad,” räägib Ott. “Kurjuse jõud on ainult Hitler, ja seepärast olen ma ka nõnda kriitiline.”

Hitler paha, Stalin...

II maailmasõja algusest rääkides on õpikutes seega tähtis vaid Hitleri rünnak Poola vastu. Seda, et Poolat aitas omalt poolt idast okupeerida ka N Liit, mainitakse vaid üksikutes õppematerjalides. Baltimaid puudutatakse vaid üldiselt. Tavaliselt kõiki kolme koos, mitte igaühte eraldi. Neid kujutatakse ääremaadena, mis asuvad kusagil suurvõimu serva peal. Tartu Rahu ei mainita – kuigi see oli tähtis sündmus mitte ainult Eestile, vaid ka Soomele. Molotovi-Ribbentropi paktist hakkasid esimesed laused ilmuma alles 1960ndatel. Loomulikult pole seal sõnagi hävituspataljonidest. Käsitlustes N Liidust on õpikutes seega olulised tollase nomenklatuuri soovid, tahtmised ja sihid, kuid kaugeltki mitte N Liidus väljasurevad väikerahvad. N Liit oli üks sõja võitjatest ja see otsustas, kuidas teda käsitleti. “Kui vaadelda kogu õpikute kontseptsiooni, kumab läbi nõnda-öelda sõjaväljareporteri stiil,” märgib Ott. “Punaarmee liikus “säravalt” Läände ja nii edasi.” Mõneski mõttes meenutavad kirjeldused seega arvutimänge, mis aga tegelikust elust üsna kauged.
“Loomulikult ei ole Rootsi ühiskond ühepalgeline, leidub näiteks neid ajalooõpetajaid, kes vaadetelt vasakpoolsed ja ei tahagi kommunismi kuritegusid näha, aga on ka teistsuguseid. Oleneb, õpetaja isiklikest kogemustest ja sellest, kui tubli on mingi kooli juhtkond.”
Varem tegutses Rootsis ka riiklik instants, kes õpikuid läbi vaatas. See kadus aga koos Berliini müüriga, kuid paljud arusaamad ajaloost on jäänud tollest ajast inertsist püsima.


Olev Oti rootsikeelne raamat “Deportationerna i Estland 1941” ehk “Küüditamine Eestis 1941”.

Riiklikult suunatud varjamine

Loomulikult ei tekkinud sellise tendentsiga ajalookäsitlus õpikutesse juhuslikult. Tegemist oli riiklikult suunatud varjamisega, mille juured peituvad Rootsi pärastsõjajärgses ajaloos. Ajalooõpikud on kirjutatud mitte autorite vaba tahte, vaid valitsuse juhtnööride järgi, kes soovisid N Liiduga heanaaberlikult läbi saada.
Ei saa tähelepanuta jätta, et Nõukogude luure mõjutas pärast Teise ilmasõja lõppu Balti, sealhulgas Eesti pagulasi Rootsi kompartei kaudu. Üheks eesmärgiks oli pagulaste eemal hoidmine Rootsi poliitikast. Neile teatava hundimärgi külgekleepimine, et nad on ikkagi Nõukogude, mitte Lääne kodanikud. Ehkki ka tegelikult olid pagulased märgistatud: passi löödud eritempli kaudu. Pagulastevastase hoiakuga Rootsi kompartei eestvedajad väitsid, et tegelikult tahavadki pagulased ka ise koju pöörduda. N Liidust toetatud Rootsi kompartei polnud mingi marginaalne kontor, suutes külma sõja aastail enda mõju alla hoida 10–12% valijaskonnast.
Teine mõjugrupp, kelle kaudu N luure omi võrseid ajas, olid Rootsi vasakpoolsed ametiühingud. Mõlemad huvigrupid mängisid sotsiaaldemokraatlikus Rootsis mõistva suhtumise kujundamisel N Liitu olulist rolli.
Sellest ei maksa arvata, et Rootsi ühiskonnas olnuks pagulaste väljaandmismeeleolud valdavad. Kaugel sellest. Esines ka rohkesti demonstratsioone väljaandmise vastu. 1950. a ütles Rootsi välisministri kaudu N Liidule pagulaste väljaandmise kohta lõplikult ei. Sinnamaani võis vaekauss üsnagi tõenäoliselt pagulaste kahjuks kalduda. Selle taga polnud mitte ainult teatav Rootsi võimude hirm sõja ühe võitja N Liidu ees, vaid ka riiklike institutsioonide kurnatus. Kunagi varem polnud Rootsi võimudel tulnud tegemist teha umbes 20 000 pealise põgenikehulgaga. Kuid otsus pagulasi mitte välja anda ei tähendanud Rootsi-poolse teatava austava suhtumise kaotamist N Liitu. Kuna õpikutesse kanti see suhtumine üle, kinnistati see omakorda paljude põlvkondade rootslaste meelde, sest õpikud ei saa ju valetada. Õpetajaid ei saagi siin süüdistada, sest nemad peavadki lähtuma ühest kindlast n-ö õigest kirjeldusest.

Hundid-söönud-lambad-terved-poliitika

Veel 1988. aastal Tallinna külastades teatas Rootsi välisminister Sten Andersson, et Eesti pole üleüldse okupeeritud riik. Jääb üle möönda, et N Liit oli Baltimaade saatuse teemalises infosõjas osutunud edukaks. Toonane Rootsi Eesti Üliõpilaste Seltsi esimees Olev Ott esitas Anderssonile väljakutse väidelda temaga Eesti okupeerimise teemal Rootsi TVs. Andersson kohale ei ilmunud ning Ott sai koos mõttekaaslastega võimaluse ise 20 minutit tele otse-eetris Eesti okupeerimisest rääkida. Ott lõi ka uurimisasutuse Levande Historia (Elav Ajalugu), mis uuris algul natsliku, nüüd aga sovetliku agressiooni taustu.
1975. a käis muusikahuviline Olev Ott oma ansambliga Eestis külas. See nõudis üsna julget meelt, sest vanemate põlvkondade põgenikud hoiatasid noori kategooriliselt N Liitu sisenemise eest. Raadiosse Otti muidugi muusikaga esinema ei lubatud, samas sai ta siinsest elust üsnagi hea ettekujutuse. Mitmekülgse inimesena on Ott jõudnud tutvustada ka raudeesriide taga võrseid ajanud Eesti popmuusikat, näiteks ansamblit Apelsin.
Ajaloo selgitamine peaks Eesti riigil olema eesmärgipärane ja läbimõeldud, arvab Ott. Sellega peaksid vastavate brošüüride jm teabematerjali regulaarse levitamise kaudu tegelema eelkõige Eesti saatkonnad ise. Ühe väikese rahva loo jõudmine suurte rahvaste teadvusesse nõuab tema arvates rutiinset tööd.

Venemaal, erinevalt Eestist, seda tööd ka tehakse

Hämmastaval kombel tundub Venemaa n-ö uus ajalookäsitlus sarnanevat Rootsi koolides õpetatavaga. Erinevatest meediakäsitlustest võib lugeda, et eesmärgiks on seatud “kodaniku-patrioodi” kasvatamine. Siinjuurers oodatakse aga huviga uut valmivat ajalooõpikut “Venemaa ajalugu 1900–1945”.
Kui valmivast õpikust mõned teesid esile tuua, siis Venemaa ei olnud oma arengus mitte otseses mõttes teistest maadest maha ei jäänud, vaid asus n-ö iseseisval arenguteel. Tsaar Nikolai II oli kindel, et loobumine absoluutsest monarhiast ja võimuvertikaali nõrgenemine viib Venemaa katastroofini, mistõttu lükkas ta tagasi kõik reformid, mis seda korda muutnuksid. 1914–1917 toimus Venemaal aga Suur Vene Revolutsioon, mis oli sama tüüpi nagu Prantsuse revolutsioon. Kodusõja tekkimises olid süüdi põhiliselt bolševikud. Samas pakkusid Vene valged fašistlik-rahvuslikku arenguteed. Kodusõjale järgnenud suur nälg aga oli tingitud nii ilmastikuoludest kui kollektiviseerimisprotsessi vigadest või puudulikkusest. 30ndate lõpus polnud N Liidus aga üles ehitatud ei sotsialism ega kapitalism, vaid industriaalühiskond. Molotovi-Ribbentropi pakti võis pidada avastuseks Müncheni kokkuleppele. Vene vägede sisenemine Poolasse tähendas Ukraina ja Valgevene alade vabastamist. Baltimaade liitmist N Liiduga õigustatakse asjaoluga, et tegemist oli kunagi Vene impeeriumile kuulunud maadega. Samas tunnistatakse kuulsa Suvorovi-Rezuni teooria paikapidavust, et Stalin isegi valmistas II maailmasõja alguses ette preventiivset lööki Saksamaale. Kuid selleks tuli ära oodata Saksa jõudude koondumine, et mitte omandada kallaletungija oreooli, ja 1941. a polnud N Liit veel sõjaks valmis.
Läheneb aga üks mõtlemapanev tähtpäev, mille tutvustamisele idanaabri võimud kindlasti raha ega muid vahendeid kokku ei hoia: 300 aastat Eesti liitmisest Venemaaga. Ott nimetab seda suure eelarvega rünnakuks infosõjas. Tõesti, parata pole midagi. Ajalugu ja selle selgitamine muutuvad järjest olulisemateks infosõja osisteks.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv