Kultuur ja Elu 3/2008


Kultuur ja Elu 2/2008

 

 

 

 


Oma Maad on vaja!
Kaitseliidu ajaleht taastamas Eesti rahvuslikku võitlusvaimu

tekst: Ants Sild

"Sakala maleva juhtkonna idee ja Lõuna-Eesti malevate esindajate ühise otsuse põhjal hakati 2000. aasta jaanuaris välja andma ajalehte OMA MAA. Leht ilmub üheksandat aastat ja tähistas sel suvel 100-nda numbri ilmumist. Selles on saanud väljundi oma mõtetele ja mälestustele paljud aatelised inimesed. Ajaleht on andnud informatsiooni kõikide Lõuna-Eesti malevate ja nende eriorganisatsioonide tegevusest. OMA MAA esimese numbri juhtkirjas avaldatud mõte, et meie rahval on vaja tagasi pöörduda oma juurte juurde, on õige ja lehes rohkesti kajastatud. Tagasipöördumine saab toimuda oma rahvuslikku väärikust hoidnud ja propageerinud inimeste abil. Meil kõigil on oma osa rahvusliku väärikuse loomisel. Väga tähtis on järjepidevuse hoidmine. Need inimesed, kes jäid truuks oma rahvale ja isamaale, on meile eeskujuks. Sügav lugupidamine nendele! Tänu nende võitlusele ja lootustele oleme tänapäeval vaba rahvas. Vabadust tuleb hoida ja kui vaja, siis olla valmis seda kaitsma relvaga. Seda saab teha inimene, kes on omandanud vastavad oskused ja kel on olemas tahe."

Nõnda on Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajalehe OMA MAA 100. numbris kirjutanud Ants Nurk Jõgevalt.


Tema kirjutises torkab silma sõnapaar rahvuslik väärikus, mida meie peavoolu meedias, hariduse- ja kultuurielus peaaegu üldse ei esine. Miks? Sellele võiksime üheskoos vastust otsida.

Ilma rahvuslikku au ja väärikust taastamata ei saa Eesti seada endale uusi ja kõrgemaid eesmärke. Need eeldavad terve rahvusliku vaimu äratamist. Ja seda mitmetel tasanditel, kõigis ühiskonnakihtides. Eriti aga seal, kus eetika ja moraalireeglid on teravdatult inimeste vaateväljas ja kus nende kahjustamine või rikkumine ohustab kogu riigi ning rahva mainet.
„Ükski siht, ükski aade pole palju väärt kui seda kandev inimene pole küllalt kultuurne, eetiline ja moraalne,“ kirjutati Eesti riigi algusaegadel 85 aastat tagasi kogumikus „Mõtteid valmivast intelligentsist“. Meeldetuletuseks kõigepealt haritlaskonnale endale, ent ka teistele, kes noort riiki alles hakkasid rajama. Pole asjatu seda nüüd taas meenutada... Ühel ja teisel kombel, ühes ja teises kontekstis on ajaleht OMA MAA aatelisust ilmumahakkamise hetkest käsitlenud. Mitte pealesuruval ja moraliseerival, vaid delikaatsel ning tasakaalukal moel, hoidudes eemale peavoolu meedia sageli ebakultuursetest ja mõnigi kord labastest käitumiskommetest. Põhiolemuses militaarteemat viljeleva väljaande puhul on kõrgvaimsus koos filosoofilise mõtestatusega vägagi tervitatav nähtus, mis OMA MAA kõigis numbreis ka selgesti hoomatav on.

Rahvusliku võitlusvaimu äratamisele on OMA MAA juubelinumbris pühendatud lugu „Äratajate hääl“, mis annab põhjaliku kronoloogilise ülevaate Võru Sõltumatu Noortekolonni nr 1 tegevusest rahva letargilisest surmaunest äratamisel kakskümmend üks aastat tagasi. Kirjutis veenab lugejaid, et ka üksikud on võitlusväljal sõdurid ning et isamaaline mõte ja meel ühendatuna piiritu aususe ning sihikindlusega oligi see jõud, millele toetudes Võru noored panid 1987. aastal aluse poliitilisele jääminekule Eestis. Ning alles seejärel julgesid suu avada loomingulised liidud ja laulvad revolutsionäärid, kes nüüd ainsatena tähelepanulainetes kümmelda soovivad.

Ajalehe „OMA MAA“ l00. numbris kirjutab Priit Silla: „9. oktoobril l987 algatasid kolm Võru töölisnoort – 20-aastane Argo Männimets, l7-aastane Meelis Ivask ja võrulaste hulgas punkarina tuntud Ain Saar – niisuguse poliitilise jäämineku, mis tõi lipu alla tuhandeid inimesi. Poistel polnud kavas muud, kui avaldada austust Vabadussõjas langenud sõduritele, korrastades nende kalmud Võru surnuaial. Poiste tegevust märkasid ja kiitsid heaks surnuaial omaste haudu korrastavad võrulased. Üks proua kinkis poistele vana foto Vabadussõja kalmistust ja seal seisnud vabadussambast. Algatajatega liitus kiiresti hulk noori, nii poisse kui tüdrukuid. Tekkis mõte korraldada 21. oktoobril surnuaial mälestusmiiting. /--/
21. oktoobriks oli Võrru toodud mundrimehi mitmelt poolt Eestist ja Venemaaltki. Surnuaiale minek keelati. Miitingu korraldamisega tuntuks saanud Argo Männimetsa, Meelis Ivaski ja Ain Saare vahistasid hommikul nõukogude armee esindajad ja küütisid bussiga Tallinna sõjakomissariaati. /--/“


Võru Sõltumatu Noortekolonni nr 1 eestvõtmisel kogunes 1. mai 1988 vastupanumiitingule tuhandeid inimesi. Foto: www.noortekolonn.org

Laiem avalikkus ei tea tänini, et noorte poolt isamaaliselt äratatud rahvahulk murdis läbi miilitsate, rahavamalevlaste ning kagebiitide aheliku ning tormas kalmistule. Ning seda olukorras, kus Võru garnisoni väed olevat seisnud kõrgendatud lahinguvalmiduses! Võru noorte ja võrulaste toonast mehisust ei ole tutvustatud, nende otsustavus ning julgus pole leidnud käsitlemist eeskuju andvana. Miks iseseivuse taastanud Eesti Vabariigi kodanike kõrvu jääb kõlama ainult loomeliitude „ülemlaul“, miks mitut-setut karva „laulurahvas“ tõrjub unustusemaile esimestena rahvusliku väärikuse taastamise eest välja astunud Võru noored?

See on vägagi põhimõtteline küsimus. Ja mitte ainult ajaloolise tõe seisukohalt.
Toonastes Võru sündmustes oli tähtis osa Ain Saare tegevusel, keda tuntakse põhimõttekindla inimesena praegugi. Tal on sihte, mille saavutamise nimel on vaja võidelda, ning Eestis on tema arvates asju, mis vajavad tõsist õgvendamist ja sirgeksrääkimist, kui tahame liikuda päris-Eesti, mitte pseudo-Eesti suunas. Seda rõhutavad kõnesoleva l00-nda lehenumbri kõik autorid, erilise jõuga aga kunagine Võru koolipoiss Valev Kaska raamatut „Vastupanuvõitlus“ tutvustavas loos. Tema ülevaatekirjutis „Olime ja jääme ka igavikus Võru koolipoisteks-tüdrukuteks“ käsitleb pärastsõjajärgset legendaarset Võrumaa kooliõpilaste võitlust venelastest okupantide ja nende eestlastest käsilaste vastu. Artikkel Võrumaa noorte kindlameelsust tutvustavast raamatust lõpeb järgmise mõttega: „See raamat peaks olema igas Võru- ja Põlvamaa koolis ja raamatukogus, igas omavalitsuses ja maakonna allasutuses.“ Ilus soov. Kui see osaliseltki täituks, jõuaks ehk isamaaline sõnum kunagi ka haridusministeeriumi ning raputaks ametnikud lahti tardumusest, milles ollakse viibinud varsti juba kaks aastakümmet...

Kes peaks tutvustama Eesti noorsoo vastupanuliikumist järelpõlvedele? Kes peaks tunnustama näiteks neid Eesti poisse, kes tõttasid sisekorda ja riigipiire kaitsma siis, kui riiki veel polnudki? Kas praegused koolinoored üldse teavad, millised olid meie kaitseväe esimesed regulaarüksused ning kes olid vabatahtlikud, kes seal teenisid? Me taastame miljoneid maksma minevas filmiloomingus kauge aja sündmusi 1924. aastal, mis iseenesest on kõigiti vajalik, õpetlik ning hea. Kuid kuidas algas kaitsestruktuuride ülesehitamine reaalselt näiteks 1991. aastal – seda mitte üksnes ei mäletata, vaid vähe on neidki, kes sellest üldse midagi teavad. On selline olukord normaalne?

Äratajate ja ärksate inimeste vaimsust ning eneseohverdust on OMA MAA alati hinnanud ning oma nappe veerge ilmumisaastate jooksul neile ka avanud. Ei ole tegu suuresõnalisusega, kui ütelda, et Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate häälekandja OMA MAA on olnud Eesti ajakirjandusmaastiku üksluiselt lamedal foonil isamaavajaduse ja kaitsetahte kasvatamise särav üksiktäht. Mahult väike, mõttejõult aga suur ajakirjanduslik väljaanne. Lehe maht ja ilmumissagedus ei määra midagi, määrab sisu. See on aga asjade ja nähtuste olemusse tungiv, kohati valus ja karmgi, ent alati õiglane, objektiivse tõe suunas püüdlev. Kas või näiteks meie peavoolu meediast kõneldes ning sellele hinnangut andes.
„Ei tohi olla mehiseid mehi, see solvab feministe. Ei tohi kasvatada poistes relvahuvi, see käib vastu lastekaitsele. Ei tohi olla eestlasi Eestis, olgu eestimaalased. Selmet väikerahvana oma olemasolust teavitada ja oma õigusi täiel häälel kaitsta, vaikib meedia, peljates suuri ja vägevaid, muidugi ka kasumi vähenemist. Meedia ajab kindlat poliitikat, mitte rahvuspoliitikat.“ ( Priit Silla „Kas Oma Maad on tarvis?“ OM, nr 101, mai 2008)

Olemasoluõigust on ajaleht OMA MAA ammu tõestanud, ent edasise eluõiguse eest peab temagi võitlema, mis on ühtlasi võitlus rahvusliku võitlusvaimu eest. Juubelinumbri ilmumise puhul peetud koosolekul Viljandis käesoleva aasta suvel julgustasid ja veensid nii ajalehe OMA MAA asutajad, autorid kui ka lugejad toimetajaid Priit Sillat ja Kerstin Käärikut senist tulemusrikast tegevust jätkama.
Nüüdseks on trükikojast tulnud juba OMA MAA 105. number.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv