Kultuur ja Elu 3/2006


Kultuur ja Elu 2/2006

 

 

 

 Eesti iseseisvuse eest võidelnud meestele püstitatud ausamba avamisel kõneleb Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juht Gunnar Laev.

Ausammas Eesti piiride kaitsjatele

tekst ja foto: Kuno Raude

26. augustil 2006 avati Mehikoormas ausammas II Maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnud eesti meestele. Ausamba idee autor on Lämmijärve kallastel 1944. aasta veebruaris ja hiljem Sinimägedes Eesti kaitselahingutest osa võtnud endine õhutõrjekahuri ülem Kaljo West. Kaitselahingutest ja ausamba rajamisest kirjutab ausamba autor Kuno Raude.

Eesti kaitselahingud Lämmijärve kaldal veebruaris 1944

14. jaanuaril 1944 alustas Punaarmee Leningradi ja Volhovi rindel suurpealetungi, mille eesmärgiks oli Saksa armeegrupi “Nord” purustamine ja Baltikumi hõivamine. Löögi alla sattunud sakslased taganesid korratult läände, ka Eestimaa poole. Esimeseks püsivaks rindejooneks sai looduslikult soodne Narva jõe-Peipsi-Velikaja jõe joon, kuhu oli juba varem hakatud rajama kaitseliini “Panther”, mille ehitustööd ei olnud veel lõpule viidud. Punaarmee jõudis sellele joonele juba veebruari alguses, puhkesid ägedad lahingud.
Kellelgi ei olnud kahtlust, et otsustamisel on meie rahva elu ja surma küsimus. Koostöös Eesti Vabariigi Rahvuskomiteega kutsus Eesti peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots rahvast ühinema võitluseks idast pealetungiva vastasega. Eesti piiride kaitseks läks rindele ligemale 70 000 meest. Algasid ohvriterohked Eesti kaitselahingud Narva jõel ja Kagu-Eestis. Peipsi ja Lämmijärve läänekalda kaitseks olid rajatud tugipunktid Mehikoormas, Meerapalus ja Võõpsus, kus asusid Saksa õhutõrjepatareid. Tugipunktide vahelised lõigud olid Võru kaitsepataljoni ja Omakaitse allüksuste kaitse all. Mehikoormas viibinud Eesti pioneeripataljon õhkis jääd piki Lämmijärve rannajoont ning rajas sinna okastraattõkkeid. Mehikoorma vastas, Lämmijärve idakaldal, asus Leningradi alt taganenud Saksa üksustest moodustatud nõrk sillapea. Piirkonna üksused koondati võitlusgrupiks “Callasch”, mis allus Saksa 207. julgestusdiviisile.
11. veebruaril 1944 vallutasid Punaarmee väeosad Piirissaare. Samal päeval jõudis esimesena Venemaalt Tartusse eestlastest koosnev 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi 45. rügement ja sama diviisi kolmest patareist koosnev õhutõrjeüksus, mis samuti koosnes eestlastest. Juba järgmisel päeval, 12.02.1944, jõudis 45. rügemendi I. pataljon ning õhutõrjemehed 25 kahuriga elukutselise eesti ohvitseri Harald Riipalu juhtimisel Mehikoormasse.
Pataljoniülem saatis otsekohe kaks jalaväekompaniid Lämmijärve idakaldale sealse sillapea tugevdamiseks. Ühe jalaväekompanii ning osa õhutõrje- ja tankitõrjeüksustest paigutas patül Mehikoorma-Jõepera-Saksa talu joonele. 4. jalaväekompanii, raske tankitõrjerühm ja osa õhutõrjest jäid reservi. Eesti piiride kaitsele olid asunud ka Võru kaitsepataljoni, Kuuste valla Omakaitse ja Tartu garnisoni mehed.

13. veebruar kulus kaitselahinguteks ettevalmistamisele. Samal päeval said Eesti piiride kaitsele asunud sõjamehed teate, et vaenlase diviis liigub Oudovast (Gdov) Lämmijärve idakaldal asunud sillapea suunas, avades hilisõhtul kaitsjate pihta tugeva suurtükitule. 14. veebruari öösel alustasid Punaarmee üksused Mehikoorma vastas asuvale sillapeale jõulist pealetungi. Kaitsel olnud mehed lasid vaenlase eesmised ahelikud mõnekümne meetri kaugusele ja avasid seejärel turmtule kümnetest kuulipildujatest ja kergetest õhutõrjekahuritest. Rünnak löödi tagasi. Järgnes veel kolm ägedat rünnakut, mis samuti edukalt tagasi tõrjuti. Hommikuks oli vastase jõud otsas, rünnakud lõppesid. Mehikoorma vastas asetleidnud rünnakud osutusid aga pettemanöövriks. Varahommikul sai Harald Riipalu teate, et öösel olid punaväeüksused vallutanud Pedaspää ja Meerapalu. Seal asunud Saksa õhutõrjepatarei oli põgenenud, jättes maha 8 õhutõrjekahurit. Eesti edasine saatus oli veebruaris 1944 otsustamisel just siin, Peipsi järve läänekaldal.
Samal hommikul saabusid sündmuskohale oberst Callasch ja 207. julgestusdiviisi ülem kindralmajor Hoffmann, kes andis Eesti kaitsel olnud meestele taandumiskäsu, millega ei nõustunud Harald Riipalu. Ta oli seisukohal, et antud olukorras oleks hoopis õigem vastast kohe rünnata. Kindral Hoffmann jäi ettepanekuga nõusse ning määras Harald Riipalu Jõepera ja Emajõe suudme vahelisel alal asuvatest üksustest moodustatud võitlusgrupi ülemaks, kes alustas ettevalmistusi vasturünnakuks. Terve päev kulus läände tungivate vaenlase jõudude riivistamiseks ja kontrolli alla saamiseks. Selleks saatis Riipalu Meerapalusse tanki- ja õhutõrjeallüksustega tugevdatud 4. kompanii. Teostati maastikuluuret, korrastati Meerapalust taganenud Saksa üksusi, täiendati Kuuste Omakaitse allüksuste relvastust. Öösel anti suurtükiväerelvadest pidevalt tõkketuld, et raskendada vaenlasel varustuse ja isikkoosseisu juurdevedu. Sellest hoolimata õnnestus Eestisse sissetunginud vastasel öösel Meerapalusse täiendust juurde tuua.

15. veebruari varahommikul alustasid Punaarmee üksused Meerapalust läänes uut pealetungi. Kuid Eestit kaitsnud meeste paigutus osutus soodsaks. Kerged õhutõrjekahurid hävitasid ründajad, ilma et vasturünnakuks valmistunud jõud oleksid pidanud lahingusse sekkuma. Samal ajal oli Jõeperas maabunud uus vastase pataljon. See tähendas, et kaitselahingut tuli jätkata kahes erinevas kohas. Nüüd saatis Harald Riipalu oma pataljoni 1. kompanii kiirmarsil Jõeperasse vaenlase üksuste vastu lahingusse. 20. diviisi õhukaitsemeestel õnnestus vaenlast rannas kinni hoida, peatselt alustas Jõeperast lõunas vasturünnakut ka äsja siia saabunud 11. Ida-Preisi diviisi 44. jalaväerügemendi pataljon. Lõunaks oli Punaarmee pataljon Jõeperas purustatud.
Samal ajal alustati vastupealetungi Meerapalu suunas. Kiire rünnakuga vallutati Saksa talust põhjas asuv mets. Vallutati 8 vaenlase tankitõrjekahurit, võeti vange. Mets puhastati punaarmeelastest, järgmiseks rünnakuks Meerapalule valmistuvad üksused asusid uutele lähtepositsioonidele. Meerapalu poolsel metsaserval aga kohati tugevat vastase vastupanu. Jõeperast saabus tagasi sinna saadetud 1. kompanii. Kohale jõudis ka 44. jalaväerügemendi pataljon. Olukord oli soodne otsustavaks rünnakuks. Preislaste pataljon, mida tugevdati kokku kogutud sakslaste grupiga, pidi vallutama Pedaspää, ülejäänud üksused aga Meerapalu.

Rünnaku ettevalmistamiseks oli Harald Riipalu tellinud diviisiülemalt lennukite tulelöögi Meerapalule. Kell 12.55 ründas 21 lennukit vaenlase positsioone. Kell 13.25 toetasid pikeerivad pommitajad Ju 87, “Stukad,” pealetungivaid üksusi teise pommilöögiga. Pealetungiks koondunud üksused läksid kell 13.35 rünnakule. Kella 17-ks oli vaenlane Meerapalus purustatud ja Meerapalu tagasi vallutatud. Mõni tund hiljem võeti tagasi Pedaspää. 24. veebruaril löödi sissetungijad välja Piirissaarelt. Peipsi järve läänekallas jäi kutsumata külaliste ees lukku kaheksaks kuuks.
Paari päeva pärast andsid Peipsi ja Lämmijärve kaldal rünnaku korraldanud üksused (Riipalu pataljon ja Ida-Preisi rügemendi pataljon) kaitselõigud kohalikele üksustele uuesti üle ja suundusid Eesti kaitseks Narva alla.
1944. aasta Eesti kaitselahingutes langesid teistest rahvustest sõjameeste kõrval tuhanded, sealhulgas Kagu-Eestist, Tartumaalt ja Meeksi vallast pärit eesti mehed, kelle ainsaks sooviks ning põhiseaduslikuks kohustuseks oli mitte Suur-Saksamaa sõjamasina päästmine lähenevast hukust, vaid oma kodude ja perekondade kaitse jälle läheneva surmaohu eest ning Eesti riikliku iseseisvuse taastamine.

Ausammas

26. augustil 2006 avati Mehikoormas Tartumaal II Maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnud eesti meestele pühendatud ausammas. Ausamba püstitamise idee autor on Lämmijärve kallastel 1944. aasta veebruaris ja hiljem Sinimägedes Eesti kaitselahingutest osa võtnud endine õhutõrjekahuri ülem Kaljo West, kes praegu elab Tallinnas.
Ausamba püstitamise ideest kuni selle püstitamiseni Lämmijärve kallastele kulus üle kahe aasta. Liialt värsked olid kohaliku rahva mälestused Lihula ausambaga juhtunust. Palju aega kulus ausamba püstitamiseks vajaliku asukoha leidmisele Mehikoormas. Esialgne vabadusvõitlejate kava püstitada ausammas sõjas purustatud kirikuvaremete ette olemasoleva Eesti Vabadussõja ausamba vastu ei leidnud toetust Meeksi koguduse õpetaja Urmas Nageli poolt, kes vastupidi ootustele oli selgelt vastu eakate võitlejate ideele.
Vallavolikogu soovitas seejärel paigutada ausammas Mehikoormast põhja poole Saksa talu juurde, kust Harald Riipalu juhtis 1944. a veebruaris kaitselahinguid. Ajaloolisest vaatevinklist oli ettepanek ehk põhjendatudki, kuid tänapäevaseid reaale (täiesti üksik ja inimestest mahajäetud asukoht) ja ligipääsetavust arvestades ei olnud see ettepanek parimate killast. Prevaleerima jäi vabadusvõitlejate soov paigutada ausammas Mehikoormasse, kust 1944. aastal said alguse Eestisse tagasipöördunud meeste veebruarilahingud kodumaa piiride kaitsel.

Ideaalseks ausamba asukohaks pidasin Lämmijärvele ja üle selle Venemaale avatud Mehikoorma tuletorni ümbrust, millega soostus ka Veeteede Amet. Ent see idee ei olnud vastuvõetav vallavolikogule, kellel olid Mehikoorma selles piirkonnas omad kavad. Liiva jooksid läbirääkimised Piirivalveametiga, kelle maa asub samas piirkonnas Lämmijärve kaldal. Tulemusteta jäid läbirääkimised Tartu Maavalitsusega ja keskkonnaministeeriumiga. Idee avada ausammas Mehikoorma-Meerapalu lahingute 60. aastapäevaks oli luhtunud.
Suurepärase koostööpartneri, Meeksi vallavanema Boris Rõþoviga eesotsas jätkasime otsinguid. Koos vaatasime üle mitmed võimalikud lahendused. Viibides koos Kaljo Westi, Heino Järve ja Matti Ruusiga järjekordselt Mehikoormas, jõudsime 6. oktoobril 2005 koos vallavanemaga ühisele seisukohale, et püstitame ausamba sinna, kus ta täna seisab. Samal päeval andsime Meeksi Vallavalitsusele ja Tartu Maavalitsusele üle tulevase ausamba projekti. 18. novembril 2005 saime teada Meeksi Vallavolikogu positiivsest otsusest Mehikoorma ausamba püstitamise kohta ja 26. novembril 2005 oli käes vallavalitsuse poolt välja antud ehitusluba.
Jätkuvalt oli murelapseks raha ausamba detailide valmistamiseks OÜ Gramet ja ausamba vundamendi ehitamiseks OÜ Latikas poolt. Sellest rahast, mis oli 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi Veteranide Ühendus ausamba püstitamiseks kogunud, ei jätkunud projektikohaste tööde lõpuleviimiseks. Lahendus saabus alles 2006. aasta mais. Siitpeale olid kõik tõsiseltvõetavad takistused ausamba loomisel seljataga. Kokkuleppel 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi Veteranide Ühendusega, Eesti Vabadusvõitlejate Liiduga, Meeksi Vallavalitsuse ja Vallavolikoguga, OÜ Gramet ja OÜ Latikas määrati ausamba avamise tähtajaks 26. august 2006. Nii ka sündis.

Ausamba avamiseks olid Mehikoormasse sõitnud koos oma võitluslippudega vabadusvõitlejad paljudest Eesti maakondadest. Ausamba avamisest võttis osa Eesti seadusandliku võimu esindaja, Kaitseliidu ja Eesti piirivalve esindus, Meeksi valla juhid ja Mehikoorma rahvas. Kohal oli Pärnu Sõjameeste Ühenduse Meeskoor. Mis kõige olulisem – kohale olid sõitnud neli meest, 1944. aasta Mehikoorma-Meerapalu veebruarilahingutest osavõtjat. Kõik neli vanahärrat eesotsas Kaljo Westi ja Aksel Kübariga (vabandan nende meeste ees, kelle nimesid ma kahjuks ei tea) said rinda allakirjutanu poolt kujundatud 1944. a Eesti kaitselahingutest osavõtnu rinnamärgi.
Suure pettumuse valmistasid Eesti vabadusvõitlejatele Tartu maavanem, Tartu praost, Eesti Kaitseväe esindaja ja Eesti Kaitseväe peakaplan, kes jäid ausamba avamisele tulemata.
Sissejuhatava kõnega esines kokkutulnuile Meeksi Vallavanem Boris Rõþov. Järgnesid allakirjutanu, Trivimi Velliste, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhi Gunnar Laeva ja paljude teiste osaliste sõnavõtud, mis vaheldusid Pärnu rindemeeste lauludega. Kaljo West andis 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi Veteranide Ühenduse nimel Meeksi Vallavolikogu esimehele ja OÜ Latikas juhatuse esimehele Margus Narusingile, Meeksi vallavanemale Boris Rõþovile, OÜ Gramet juhatuse esimehele Valdek Penkile ja ausamba autorile üle hinnalised kingitused, mis jäävad pikkadeks aastateks meenutama seda kaunist päeva Lämmijärve kaldal.

Ilm oli hea ja kohalesõitnute meeleolu ülev. Paljud viisid Mehikoormast kaasa videofilmid ning fotod uue ausamba avamisest nendele noortele eesti meestele, kes langesid lahinguis Eesti vabaduse nimel, kel kallis vabadusvõitluse teatepulga edasiandmine tänastele riigikaitsjatele.
Enne lahkumist maitsesid eakad rindemehed ning kohale sõitnud külalised otse Lämmijärve kaldal Eesti ja Venemaa piirivalve valvsa pilgu all maitsvat sõdurisuppi ning samast järvest püütud ja suitsutatud latikat.
Relvavendade sügav kummardus Eesti piire 1944. aastal vapralt kaitsnud ja Eesti riiklikku iseseisvust taastada püüdnud eesti meestele.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv