Kultuur ja Elu 3/2006


Kultuur ja Elu 2/2006

 

 

 

 


Farsist, tragöödiast ja kordumisest ajaloos

tekst: Henn Käärik
Tartus, 22. augustil 2006

Augustis möödus viisteist aastat kurikuulsast augustiputšist Moskvas, mis teatud määral mõjutas kogu regiooni käekäiku. ­ Lubatagu mul tollaste sündmuste taustal teha mõningaid filosoofilist laadi ja mõisteajaloolisi ekskursse, taotluslikult kaootilisi.

1991. aasta suveks oli lõplikult selgeks saanud, et Gorbatšovi reformikurss on ummikusse jooksnud. Raputanud üles sotsiaalpoliitilisse talveunne tardunud kolossi, ei suutnud Gorbatšov lõpuks ühiskondlikke protsesse enam kontrolli all hoida. Vene politoloogid käisid välja sügavmõttelise sententsi: autoritaarse režiimi jaoks on kõige ohtlikum see hetk, mil ta hakkab demokratiseeruma.
Tähelepanuväärne mõte, mille tegelikuks autoriks on prantsuse aadlimees Alexis de Tocqueville: “…l’expérience apprend que le moment le plus dangeraux pour un mauvais gouvernement est d’ordinaire celui où il commence à se réformer (L’ancien régime et la révolution).” (…kogemus õpetab, et halva valitsuse jaoks on harilikult kõige ohtlikumaks moment, mil ta hakkab end reformima). Ainult geenius suudab päästa suverääni, kes pärast pikka ja jõhkrat valitsemisaega püüab alamate elu inimlikumaks teha. “Pahed, mida nurisemata taluti seni, kuni nad tundusid paratamatuna, muutuvad talumatuks niipea, kui tekib lootus neist vabaneda.” Gorbatšov ei olnud geenius ja ei olnud ühtki geeniust ka tema kõrval. Inertne ühiskond oli liikuma pääsenud ja kuigi polnud päris selge, mis suunas, leidus tollases N Liidus kahtlemata piisavalt ülimõjukaid jõudusid, kes pidasid sündmuste senist arengut ja võimalikke tulevikustsenaariume endale kahjulikuks. Küsimus on selles, kas need jõud tõepoolest plaanisid riiki pöörata või oli tegemist etendusega, farsiga?
Paljude analüütikute arvates oli mässajate käsutuses piisavalt ressursse ja võimalusi võimu võtmiseks. Armee, siseministeeriumi alluvuses olevate üksuste ja KGB ühendatud jõud, mis olid Eriolukorra Komitee kontrolli all, olid küllaldased igasuguse vastupanu mahasurumiseks. Olid reaalsed tingimused vana läbiproovitud retsepti kasutamiseks: kiirus, terror, konspiratsioon ja külm närv. Kohe mässu alguses selgus aga, et ”kaheksa komiteel” puudub igasugune strateegiline tegevusplaan. Ilma selleta pole mõeldav ükski riigipööre. Ideaaljuhul peab kõik olema läbi nelja kuni kuue tunniga (Coyne). Selle asemel, et kohe arreteerida Jeltsin koos oma staabiga, võtta üle transport, energia ja meedia, kutsuda kokku ülemnõukogu ning luua uuele võimule “legitiimne” alus, passisid putšistid poolteist päeva tegevusetult. Mis on seda kummalisem, et massilist vastupanu neile kusagil ei avaldatud. Kui lisada siia veel Gorbatšovi enam kui kahemõtteline käitumine, polegi nii naiivne väita, et tegemist võis olla Kremli järjekordse näitemänguga maailmale, kus hea võidab kurja.
Võis olla ka lihtsalt nii, nagu oletab Juri Afanasjev: tegemist polnud mitte tõsise ­katsega riiki pöörata, vaid taktikalise käiguga Gorbatšovile surve avaldamiseks. Oleks piisanud 200 inimese arreteerimisest Moskvas, et seejärel mõelda, kas tankid on üldse vajalikud. Raadios oleks esitatud “Luikede järve” asemel vastavate kodanike riigireetmist tõendavad materjalid. Nii või teisiti, midagi tegelikku ei olnud pahadel nähtavasti plaanis. Nimetame seda vandenõuteooria eriliigiks, mis väidab, et mingit vandenõud polnudki. Oli ainult farss.

Kuidas Moskva sündmuste valguses iseloomustada seda, mis tollal juhtus Eestis, eeskätt Tallinnas?
Siit ja sealt on kuuldunud jutte, kuidas nii mõnedki meie poliitikud olid vägesid juhtinud ja otsustanud otsustavalt vastu panna. Toonane Kaitseliidu Tartu I malevkonna pealik Meelis Säre: “Mina ei mäleta seda juhtimist ega neid tegelasi. Nad võisid kuskil väriseda… Palju, mis sellest tagantjärgi kirjutatud, on nii kummaline, et raske on tõsiseks jääda.” (Postimees, 19.08.2005) Juhtimine oli tõepoolest tõhus. Raadiomaja kaitsnud Kaitseliidu mehed ei teadnud viimse hetkeni, et teletorni juurest nende suunas liikuvad Pihkva dessantdiviisi BMD-d ei ründa, vaid sõidavad minema. Mõttetu verevalamise hoidis ära pime juhus, süütepudelit põlema panna üritanud värisevad käed. Kogu sündmustiku puhtmilitaarset külge – aga see oli võtmeküsimus – on üsna objektiivselt hinnanud tollane siseminister Olev Laanjärv. Küsimusele, mis olnuks Eesti valitsusel reaalselt N Liidu sõjamasinale vastu panna, vastas Laanjärv lühidalt: “Mitte midagi.” (Postimees, 21.08.2004)
Ka poliitilisel tasandil ei sõltunud ei Eesti valitsuse ega ülemnõukogu tegevusest sisuliselt midagi. Meie edasine käekäik rippus endiselt ja ühemõtteliselt ära Moskva arengutest. Tallinnas valitses peatus, Tallinn ootas peatuses. Olukorra valitsuse 19. augusti istungi järel on Laanjärv kokku võtnud nii: “Mis edasi juhtub, ei teadnud keegi. Ei olnud mingit kindlat plaani.” Ma pole sugugi veendunud, et ülemnõukogu oleks söandanud iseseisvuse välja kuulutada, teadmata, et Moskvas oldi ”putšiga” selleks korraks juba ühel pool.
Farsist ei pea tingimata sündima farss. Kas Tallinna tollased arengud korraliku farsi mõõdu välja annavad, jäägu esialgu lahtiseks. Üks tundub olevat siiski kindel: sõltumata tegelikult toimunust ja meie hinnangutest sellele, on mitmetel asjaosalistel õnnestunud tegelikult toimunu tagantjärgi kirjanduslikult farsiks vormida. Kõige tähelepanuväärsemaks saavutuseks selles mõttes on raamat, mille ma kohe põgusa vaatluse alla võtan.

“Ajaloolane mõtleb pretsedentides, otsib ajaloost kordusi ning analoogiaid, et mõista maailma funktsioneerimise seaduspärasusi. Seepärast ei saa päriselt nõustuda nendega, kes pimesi kordavad tihti Hegelile omistatud, kuid õigupoolest Heinrich Heine ajakirjanduslikku kalambuuri, nagu korduks ajalugu ainult iseenda farsina. Hegel räägib hoopis sellest, et alles korduvus eristab seaduspära juhuslikkusest, et inimteadvus hakkab iga ajaloolist murrangut tõsiselt võtma alles siis, kui see uuesti juhtub.” (Peaminister: Eesti lähiajalugu 1990–1992)
Siinkohal vajanuks õigupoolest täpsustamist, millisest Hegelist ja millisest Heinest käib jutt. Oletame lihtsuse mõttes, et Savisaar räägib siiski meile kõigile kooliajast saati tuttavast vanast heast Heinest ja vanast heast Hegelist. See Heine uuris oma 1835. aastal ilmunud kirjatöös “Religiooni ja filosoofia ajaloost Saksamaal” Immanuel Kanti jumalakäsitlust ning nentis, et viimane, olles “Puhta mõistuse kriitikas” toime pannud teoreetilise jumalatapu, toob “Praktilise mõistuse kriitikas” täiesti praktilistel kaalutlustel Jumala tagasi. Lihtsa inimese maise õnne ja moraali tarvis on Jumal ilmtingimata vajalik. “Nach der Tragödie kommt die Farce,” kirjutab Heine (Tragöödia järel tuleb farss). Ei rohkem ega vähem. Oma “ajakirjanduslikus kalambuuris” räägib Heine niisiis tragöödiast, mitte ajaloost. Seda esiteks. Teiseks ei räägi Heine kusagil sellest, et see tragöödia peaks millenagi korduma. Ja kolmandaks ei tee Heine mingeid üldistusi, vaid peab silmas üht ja ainumast, Kanti jumalaretseptsiooniga seotud juhtumit.
Tahtmatult meenub nõukogudeaegne anekdoot, kus Armeenia raadiolt küsiti, kas vastab tõele, et Abramjan olevat loteriil Volga võitnud. Armeenia raadio vastas, et see kõik oli tõepoolest nii, kui mitte arvestada, et see oli, esiteks, Simonjan, mitte Abramjan, teiseks – mitte ei võitnud loteriil, vaid ostis, ning kolmandaks: mitte Volga, vaid Zaporožetsi.
Palju paremini ei käi Hegeli käsi. “Ajaloofilosoofia loengute” kolmandas osas “Rooma maailm” kirjutab Hegel, et vahetult peale Caesari tapmist vandenõulaste poolt sai selgeks, et ainult üks võis Rooma riiki valitseda ning: “Nüüd olid roomlased sunnitud seda uskuma; nagu üldse riigipööre inimeste arvamuses justkui sanktsioneeritakse, kui ta kordub. Nii on Napoleon kaks korda lüüa saanud ja Bourbonid kaks korda minema kihutatud. Kordumise läbi saab see, mis algul näis juhusliku ja võimalikuna, tegelikuks ja kinnitatuks.” Vaevalt saab toodud Hegeli passaaži alusel väita, et “alles korduvus eristab seaduspära juhuslikkusest”. Hegel räägib eeskätt sellest, et kordumise läbi riigipööre justkui sanktsioneeritakse inimeste arvamuses. See aga, mis justkui sanktsioneeritakse inimeste arvamuses, ei pea sugugi olema seaduspärane ja paratamatu. Samas teoses pisut eespool ütleb Hegel väga selgelt, et see ei olnud mitte Caesari juhuslikkus, vaid paratamatus, mis Rooma vabariigi põrmu paiskas. Paratamatus, mis seotud hegemooniale ja sõjalisele jõule rajaneva “rooma printsiibiga”, millest omakorda tulenes ainuvõimu kehtestamise möödapääsmatus.

Samas teoses ütleb Hegel veel, et lõputu kordumine on iseloomulik loodusele (nichts Neues unter der Sonne – ei midagi uut päikese all). Ainult vaimu tasandil toimuvates muutustes on Hegeli järgi uue sünd võimalik. Tõeliselt uus ei saa aga olla millegi kordumine või kordamine. Tõeliselt uus ei vaja pretsedenti, vaid on ise pretsedendiks. Selline pretsedenditus ei kuulu juhuslikkuse, vaid seaduspärase ja paratamatu valdkonda. Ühelgi tõelisel murrangul pole ajaloos olnud pretsedenti, mis ei tähenda sugugi, et tegemist on olnud pimedate juhuste jadaga.
Suutmata aru saada, et pretsedenditus ja juhuslikkus on pretsedenditult erinevad kategooriad, on Savisaar järeltulevatele põlvedele pühendanud pretsedendituid jaburusi. “Kas me üldse suudame oma “laulvat revolutsiooni” tõsiselt võtta? Millena see enne korduma peaks? Mina näen tänini tollastes sündmustes palju juhuslikkust, pretsedenditust.” (Peaminister: Eesti lähiajalugu 1990–1992) Seda usutavasti mitte ülearu arvukat auditooriumi, kes on riskinud kõnesolevat raamatut kätte võtta, tohiks muuhulgas huvitada seegi, kuidas kõige otstarbekamalt ette kujutada nähtusi, mis on “enne”, s.o enne oma sündi, juba kordunud? Muide, ühes on Savisaarel kahtlemata õigus: tollastes sündmustes oli palju juhuslikku – rohkem, kui tavaliselt osatakse kahtlustada.
Kõrvalepõikena võiks lisada, et Hegeli kannatused pole tsiteeritavas raamatus sellega kaugeltki lõpule jõudnud. “Seesama Hegel ütleb, et igal rahval on ainult üks võimalus maailmaajaloos rolli mängida, teist võimalust ei tule enam kunagi. 1988. aasta juunis kogunes 150 000 ja septembris 300 000 inimest poliitilisele meeleavaldusele Tallinna Lauluväljakule. Seda enam ei korda. /--/ Kas Eesti rahva maailmaajalooline roll on N Liidu lagundamisega ammendatud?” (Peaminister: Eesti lähiajalugu 1990–1992)
Vaene Hegel. “Seesama Hegel” ei räägi mitte kusagil ega mitte midagi “iga rahva” võimalusest maailmaajaloos rolli mängida. Küll räägib Hegel sellest, et maailmavaimu pideva isearengu erinevatel momentidel saab ainult üks rahvas mingit momenti kehastada. Selline rahvas on vastaval ajalooepohhil domineeriv ja tema absoluutse õiguse suhtes olla maailmavaimu konkreetse arenguastme kandjaks on teiste rahvaste vaimud õigusetud. Selliseid rahvaid nimetab Hegel maailmaajaloolisteks. (Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 345-347) Maailmaajalooliste rahvaste hulka ei ole niisiis hoopiski mitte igal rahval asja ning eesti rahva kuulumine sellesse väärikasse seltskonda vajab alles tõestamist.

Ent tuleme tagasi tragöödia ja farsi juurde. Kes siis ikkagi esimesena pakkus idee esimese kordumisest teisena?
Jäljed viivad kõigepealt Marxi juurde. “Hegel märgib kusagil, et kõik suured maailmaajaloolised faktid ja persoonid esinevad nii-öelda kaks korda. Ta unustas lisada: esimest korda kui tragöödia ja teist korda kui farss. Danton’i asemel Caussidière, Robespierre’i asemel Louis Blanc, “mäe” asemel aastaist 1793–1795 “mägi” aastaist 1848–1851, onu asemel vennapoeg. Ja samasugune karikatuur ilmutab end ka kaheksateistkümnenda brümääri teise väljaandega kaasnevates asjaoludes.”
Miks omistab Marx Hegelile idee, millel, nagu just võisime veenduda, Hegeliga palju pistmist pole? Marxi mõttelennu tegelikku allikat ei tule üllataval kombel kaugelt otsida. Oma kirjas Marxile 3. detsembril 1851 ütleb Engels muu hulgas: ”Prantsuse ajalugu on jõudnud ülima komöödia staadiumisse. /--/ Näib tõepoolest, nagu toimiks vana Hegel oma hauas maailmavaimuna ja juhiks ajalugu, korraldades piinliku täpsusega nii, et see kõik ilmutaks end kaks korda. Esimest korda kui suur tragöödia ja teist korda kui armetu farss.”
On äärmiselt tõenäoline, et Marx pole antud juhul Hegeliga vahetult “suhelnudki” ning kogu idee lihtsalt ja ilma tseremoonitsemata Engelsilt näpanud. Marxi lõputult tsiteeritav tekstilõik ei ole seega midagi muud kui Engelsi Hegeli-tõlgenduse “tõlgendus”. Niisiis – mitte Hegel, mitte Heine, mitte Marx, vaid Engels. Ja ehkki Hegeli tõlgendamine Engelsi poolt on enam kui kahtlane, tundub ta antud juhul kehastavat pigem tragöödiat, jättes Marxile farsi rolli.

Jätsime ülal lahtiseks küsimuse, kas farsist (Moskva, 1991, august) sündis farss (Tallinn, 1991, august). Esitame nüüd järgmise küsimuse: kas Tallinn 1991 võiks olla millegi korduseks Eesti ajaloos, mida võiks pidada kui mitte päris tragöödiaks, siis vähemalt draamaks? Ja tõepoolest on sellised sündmused aset leidnud: veebruaris 1918 ja septembris 1944. Ning selles kontekstis, nende sündmustega võrreldes saab 1991. aasta augustit määratleda ennekõike ladusa farsina. Kas farsist sündinud farsist peab sündima farss? Tingimata ei pea. Kas farsist sündinud praegune Eesti Vabariik on farss, tragöödia, draama või hoopis midagi muud?
Jäägu see igaühe otsustada.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv