Kultuur ja Elu 1/2006


Kultuur ja Elu 4/2005

 

 

 

 Heiki Kongi skulptuur. Eestlased on olnud paljude teiste riikide alluvad, siit ka vormisümbolid: Matrjoshka kere kui Vene- ja lõvi nägu, kui Rootsi-Taani kuningriikide sümbol.

Lõhki kistud Eesti!

tekst: priit uring

I Teekond allilma

Tondid tulevad, maad ja metsad põlevad

Teatavasti jäi Eesti Teise maailmasõja eelõhtul välispoliitilisse isolatsiooni. Selle põhjuseks oli 1939. aasta 23. augustil sõlmitud Nõukogude-Saksa mittekallaletungilepingu (Molotovi-Ribbentropi pakt) salajane lisaprotokoll, millega mõrtsukduett HITLER-STALIN jagasid maailma nii, et mõned Euroopa riigid, sealhulgas ka Baltimaad, kuulusid edaspidi Moskva mõjusfääri. Eesti Vabariik, kes Teise maailmasõja alguses kuulutas end neutraalseks, ei korraldanud mobilisatsiooni ega teinud muid ettevalmistusi võimaliku välisagressiooni tõrjumiseks. Tegelikult tõi see kaasa riigi välispoliitilise krahhi. Esimesed pahaendelised tagajärjed saabusidki veidi rohkem kui kuu aja pärast - 28. septembril sundis Moskva Eesti-Vene piirile koondatud lahinguvalmis vägede sissetungiga ähvardades Eestile peale vastastikuse (!) abistamise lepingu, mis andis NSV Liidule õiguse tuua Eestisse loodavatesse sõjaväebaasidesse mere- ja õhujõud ning 25 000 nõukogude sõdurit. (Eestil oli samal ajal teenistuses natuke üle 15 000 mehe.) Sisuliselt muutus Eesti selle lepinguga Nõukogude Liidu protektoraadiks.
Kommunistliku impeeriumi kiskjalik huvi Eesti Vabariigi vastu kasvas plahvatuslikult 1940. aasta juunis, mil maailma tähelepanu oli keskendunud Saksamaa võidukale sõjategevusele Lääne-Euroopas. Seal langes 14. juunil sakslaste kätte Prantsusmaa pealinn Pariis. Süüdistades Eestit Nõukogude Liidu vastase liidu loomises Läti ja Leeduga, nõudis Moskva jultunult uusi järeleandmisi, sealhulgas täiendavate vägede lubamist Eesti territooriumile. Selleks hetkeks oli Eesti Vabariik Punaarmee poolt maalt, merelt ja õhust ümber piiratud.
Vaenutegevuse ettevalmistusena oli nõukogude baasides juba 10. juunil antud lahinguvalmiduse käsk. Otsest sõjategevust Eesti vastu alustas Nõukogude Liit Tallinna lahte sulgeva Naissaare okupeerimisega 12. juunil ning sõjalise mere- ja õhublokaadiga 14. juunil 1940. Paar päeva hiljem, pühapäeval, 16. juunil esitas Nõukogude Liit Eesti Vabariigile ultimaatumi oma kõikide röövellike nõudmiste täitmiseks. Lootusetus olukorras otsustasid juba varem rahvaga sideme kaotanud Eesti president ja valitsus vägivallale alistuda. Sisuliselt Eesti kapituleerus. Järgmise päeva (17. juuni) varahommikul algas Eesti Vabariigi mandriosa totaalne sõjaline okupeerimine. Nõukogude vägede hulk Eestis ulatus 115 tuhande meheni (koos baasides asuvatega veelgi enam), mis ületas rohkem kui kümnekordselt Eesti enda rahuaegse kaitseväe suuruse.

Mäss ja reeturlik näidisvõim

Paari päeva jooksul viis vaenlane okupatsiooni lõpule nii piirilt kui baasidest lähtunud vägede abil. Selleks ajaks Eestisse saabunud Stalini käsilase Andrei zhdanovi juhtimisel korraldasid Venemaalt kohale toodud ja põranda alt välja tulnud kohalikud kommunistid ning nende toetajad 21. juunil Tallinnas ja teistes linnades näidisdemonstratsioone, mille käigus nõuti valitsuse tagasiastumist. Pealinnas kasvasid meeleavaldused Punaarmee sõdurite ja erariietes Venemaalt imporditud "abiliste" toel üle relvastatud mässuks, mille käigus okupantide käsilased hõivasid Toompea, mitmed vanglad ja politseijaoskonnad, võtsid oma kontrolli alla side- jm asutused.
Sama päeva õhtul vallutajate mahitusel välja kuulutatud valitsuse etteotsa määras okupatsiooni tõttu vaba tahte kaotanud president Konstantin Päts Moskva näpunäidetel kirjanik Johannes Vares-Barbaruse, kes vallutajate diktaadi järgi paigutas ministrikohtadele töölisjuhte ja sotsialistlike vaadetega haritlasi. Teatavasti neist mitmed lootsid lühinägelikult Eestis rahvavalitsust kehtestada. Tegelikult olid nad kõik rahvusreeturid. Eesti kommunistide "revolutsioonilise " infantiilsuse üle avaldasid imestust isegi Stalini lähikondlased, okupatsiooni ettevalmistajad ning selle juhid ja läbiviijad.

Juudatehing ja selle esialgne hind

Vahetult pärast nukuvalitsuse ametissenimetamist alustasid okupandid ja nende kohalikud sabarakud iseseisva Eesti riigiaparaadi, kohtu- ja korrakaitsesüsteemi, omavalitsusorganite, ühiskondlike organisatsioonide ja teiste tsiviilühiskonna struktuuride hävitamist. Repressioonidega kaasnesid arreteerimised ja küüditamised, mille käigus saadeti Nõukogude vangilaagritesse paljud ametist vabastatud riigitegelased (nende seas president Päts ja sõjaväe ülemjuhataja Laidoner). Poliitilistest erakondadest lubasid võimu usurpeerinud mässajad tegutseda seni põranda all redutanud Kommunistlikul Parteil, kus oli liikmeid sel ajal vaid 133. Seega seisis iga kohaliku reeturkommunisti selja taga laias laastus 1000 (üks tuhat) punasoldatit.
Enne massirepressioonide algust oli Punaarmee toel võimule upitatud nukuvalitsusel töötava rahva ning pahempoolse haritlaskonna seas palju toetajaid. Repressioonide jätkudes aga hakkas rahva enamus suhtuma "uutesse" võimuritesse üha kasvava meelepahaga. Vares-Barbaruse valitsus saatis 5. juulil kuni vene okupatsiooni alguseni kehtinud seadusi eirates laiali Riigikogu ning kuulutas välja ennetähtaegsed üldvalimised. Tsirkuseks kujunenud valimisfarsi käigus kogusid ühte veidrasse ja loogikavastasesse valimisplokki koondatud kommunistid ja nende toetajad võltsitud tulemuste kohaselt ligi 100 protsenti häältest. Rahvast reetes otsustas uus libaparlament Kremli juhtnööride kohaselt aega viitmata kuulutada välja Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi (ENSV) ning taotleda selle vastuvõtmist NSV Liidu koosseisu.
Kurbmäng viidi lõpuni 6. augustil 1940 Moskvas, mil NSV Liidu Ülemnõukogu võttis juba okupeeritud Ee-eN-eS-Vee väidetavalt "tema enda palvel" Nõukogude Liidu koosseisu.
Vallutatud territooriumil kehtestati paberlikult demokraatlik konstitutsioon ja tegelikult totalitaarsed nõukogude seadused. Eesti suuremad majandus- ja rahandusettevõtted, kinnis- ja vallasvarad, nagu laevad, elumajad jm, natsionaliseeriti. Sõjaeelsed repressioonid tõid endistes Eesti, Läti ja Leedu riikides kaasa praktiliselt samaegselt teostatud massiküüditamised. Eestist viidi 14. juunil 1941. a loomavagunites Siberisse üle 10 tuhande inimese, nende hulgas naised, lapsed ja vanurid. Nüüd teame, et rohkem kui pooled väljasaadetuist surid ebainimlike tingimuste tõttu vaenuväljadel ega jõudnud enam kunagi koju tagasi.

Maailm tegi piuksu

Maailma tolleaegseist reageeringuist ei jõudnud eestlasteni mõistetavail põhjusil peaaegu midagi. Ka praegu ei leia soovija selle kohta kerge vaevaga kuigi palju teavet. Mitteametlikult peeti juhtunut muidugi mõista õigusvastaseks. Kuid ühtlasi avaldas maailma avalikkus imestust selle üle, et Eesti riigijuhid alistusid ülemvõimule vastupanuta ja reetsid sellega omaenese rahva. Siiski tuleb tagantjärgi tõdeda, et nad polnud ei reeturid, märtrid ega kaugeltki mitte kangelased. Tegelikult olid nad pigem Vene impeeriumi poolt toime pandud inimsusevastaste kuritegude ohvrid.
Kaudselt saame mingit aimu mineviku kohta viimastest kodumaistest uudistest. Seda ka Eesti Päevalehe 15. juuli 2005 numbri abil, kus teatatakse, et Balti riikide 19 eurosaadikut saatsid ühise kirja USA esindajatekojale, senatile ja välisministeeriumile, meenutamaks 65 aasta möödumist USA mittetunnustamispoliitika kehtestamisest Balti riikide vägivaldse anastamise suhtes. Saadikud märgivad pöördumises, et trotsides poole sajandi vältel totalitaarset terrorit, genotsiidi ja inimõiguste mahasurumist, õnnestus eestlastel, lätlastel ja leedulastel säilitada oma identiteet, keel ja omariikluse taastamise lootus.
Pöördumise järgi oli Balti rahvaste püüdlustele märkimisväärseks toeks USA valitsuse selge ja põhimõtteline seisukoht, mis avaldati vahetult pärast Punaarmee sissetungi Balti riikidesse ning nende seaduslike valitsuste vägivaldset kukutamist. Nõukogude Liidu röövellikule tegevusele 1940. aasta 23. juulil reageeris USA riigisekretäri kohusetäitja Sumner Wellesi avaldusega. Selles nenditi, et kolme väikese Balti riigi poliitiline sõltumatus ja territoriaalne puutumatus hävitati ettekavatsetult ühe nende võimsama naabri poolt. Avalduses märgiti veel, et USA rahvas seisab vastu mis tahes röövellikule tegevusele, sõltumata sellest, kas see viiakse täide jõuga või jõu kasutamisega ähvardades.
Eurosaadikute hinnangul seisnes Wellesi avalduse ajalooline tähtsus asjaolus, et sellega lülitati Nõukogude Liit samasse kategooriasse, kuhu USA valitsus oli arvanud Saksamaa, Itaalia ning Jaapani, kelle võõrterritooriumide vallutamist USA põhimõtteliselt ei tunnustanud. Mittetunnustuspoliitikale tuginedes keeldus Ameerika Ühendriikide valitsus edaspidi Moskvale üle andmast Balti riikide varasid ning jätkas Eesti, Läti ja Leedu seniste diplomaatide tunnustamist.

 

II Pildikesi põrgu eeskojast

Tõde vajus ja vale tõusis

Kuigi Eesti ja teiste riikide vastu enne II Maailmasõda süstemaatiliselt toimepandud ning juba siis rahvusvahelist õigust rikkunud vägivald ja agressioon on tänaseks vaieldamatult tõestatud, tuleb kasuks, kui ikka ja jälle üle nimetada mõned varasemad Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vahelised kahepoolsed lepingud, mis teatavasti on fikseeritud ka ÜRO lepinguregistrites. Need on 2. veebruari 1920. aasta Tartu rahuleping, mittekallaletungi leping 1932. aasta 4. maist, protokoll selle pikendamise kohta 1934. aasta 4. aprillist, lepituskonventsioon 16. juunist 1932 ning vastastikuse abistamise leping 1939. aasta 28. septembrist. Need rahvusvahelised õigusaktid moodustavadki Tartu rahulepingule ehitatud süsteemi, millega olid omal ajal täielikult reguleeritud Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vastastikused suhted. Peale kõige muu olid neis ette nähtud protseduurid igasuguste võimalike vaidluste rahumeelseks lahendamiseks, mida Vene pool on alati jõhkralt rikkunud. Kui Vene riik praegugi neid kahepoolseid lepinguid ei tunnusta, tähendab see kahjuks jätkuvat vaenulikkust Eesti Vabariigi suhtes.
Kuid paraku tuleb tõdeda ka seda, et tollal käimasoleva ja senises inimkonna ajaloos kõige ohvriterohkema II Maailmasõja alguse tõttu rõhuv enamus ülejäänud riike siiski jättis mõjuva tähelepanuta Eesti Vabariigi "allaneelamise" Nõukogude Liidu kui saatanliku monstrumi poolt. Eesti vajus 51 aastaks (12. juunist 1940 kuni 20. augustini 1991) teda okupeerinud riigi utoopilise petukommunismi ehitamise maapealsesse põrgusse.

Viiendik rahvast läks "reisima"

Teise maailmasõja käigus sattus Eesti kohe varsti Vene okupatsiooni alt Saksa okupatsiooni alla ja enne sõja lõppu uuesti Vene okupatsiooni alla. Rahva jaoks tähendas otsene sõjategevus ja okupatsioonide vahetumine totaalse seadusetuse jätkumist ligi viie aasta jooksul. See viis meie maa ja rahva sõna otseses mõttes hukkumise äärele. Kaotusi arvatakse kokku siiamaani. Räägitakse ja kirjutatakse sadadest tuhandetest hukkunutest ja maalt põgenenuist ning kolossaalsest varanduslikust kahjust. Kuid tervikuna sattus Eesti iseseisvuse seisundist Vene nõukogude impeeriumi rahvaste vanglasse elik maapealsesse põrgusse. Kuid mingi ajalookurioosumina mitte siiski otse pärapõrgusse, vaid pigem põrgu eeskotta. Eks nimetanud isegi vene emissarid kuni viimase ajani enne taasiseseisvumist Eestit koos Läti ja Leeduga Väikeseks Lääneks. Ilmselt võlgneme selle eest tänu varasematele sajanditele ja siin juba ammust ajast kehtinud nn Baltisaksa erikorrale…
Teosest "Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis" (IV köide, kogud XX-XXV 1985-1987, väljaandja Läänes Eesti Vabadusvõitlejate Abistamiskeskus, Stockholm 1988) leiame järgmised read:
"Kindlustamaks suuremat "usaldust" ja "julgeolekut" Baltikumile okupeeris Punaarmee 15.- 17. juunini 1940 kolm Balti riiki (okupatsioonivägede koguarv, kes pidi tagama 5,5 miljoni Baltikumi elaniku "julgeoleku" ja "vaba tahteavaldamise" oma seniste valitsejate suhtes, oli 500 000 meest. Eestis osales selles operatsioonis 130 000 punaarmeelast…"
Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi Riigikogu 18. juuni 2002 avaldusest pealkirjaga "Okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis" loeme:
"Alates 1940. aastast, mil Eestis algas Nõukogude okupatsioon, millele järgnes 1941.aastal Saksa okupatsioon ja 1944. aastal taas Nõukogude okupatsioon, represseerisid ja sundisid Nõukogude ja Saksa okupatsioonivõimud kodumaalt lahkuma rohkem kui viiendiku Eesti elanikest."

Poliitiline ja moraalne "ühtsus"

Milliste õudustega totaalne okupatsioon jätkus, selle iseloomustamiseks järgmised andmed:
"Seoses Eesti taasvallutamisega Nõukogude vägede poolt 1944. aastal algas ohvriterohkeim periood meie maa ja rahva ajaloos peale Põhjasõda. Koos Punaarmee väeosadega saabus Eestisse 3 NKVD polku, 5 NKVD üksikpataljoni ja 11 erisalka - kokku ligikaudu 7000 meest."
Nn "vabastamine" algas, nagu muide kõikjal mujalgi, kust Nõukogude väed läbi läksid, massilise vägistamisega. Keegi vanemleitnant Haritonov kirjutas 1944. aastal oma Tallinna sõjaväehaiglas viibivale sõbrale kapten Ivatšikovile järgmist:
"… Saša, see neetud tagaajamine ei ole mulle andnud mahti ringi vaadata, aga ühe eide tõmbasin juba läbi. Kui nagaani toru talle lõugade vahele pistsin, jäi üsna vagaseks…"
On teatavaks saanud, et 1944. aasta septembrist novembrini vägistati "vabastatud" Eestis naisi: Amblas 9, Karistel 7, Orissaares 4, Lihulas 9, Võsul 7, Tallinn-Nõmmel 43, Reigis 3, Uuemõisas 6, Pärksis 3, Kärdlas 5, Lümandal 7, Põltsamaal 4, Raasikul 5.
See loetelu hõlmab paiku, kus leidus inimesi, kes tegid ülestähendusi Punaarmee sõdalaste "vägitegudest" Eestimaal. Juba see poolik nimekiri annab kokku 110 ohvrit. Kui palju aga sooritati kuritegusid, millest teated kadusid koos ohvritega jäljetult. Suurte repressioonide aeg sealjuures alles algas.
Vene nõukogude kõrge arhiiviametniku Edvard Radzinski teose "Stalin" andmeil kehtestas Stalin okupeeritud territooriumil halastamatult ühiskonna poliitilise ja moraalse "ühtsuse", mis seisnes selles, et tolleaegne julgeolekuasutus nimetusega NKVD puhastas liidetud Balti riikide endise piirkonna "võõrastest elementidest", keda veeti mööda raudteed Siberi poole kümnete ja sadade tuhandete kaupa loomavagunitest koosnevates ešelonides.
Ühes sellises vagunis "reisis" ka minu lihane onu Martin, kes siiski pärast Stalini surma elusalt koju tagasi pöördus. Kümme aastat hiljem.

 

III Vanglarahvaks kujunemine

Halvava õuduse aeg

Kuigi vabariik on taastatud, võivad end siinmail täiesti vabadusevalmis tunda vaid need, kes on nooremad kui 14-aastased. Ülejäänuist on enamus sündinud varasemas rahvaste vanglas, millel nimeks oli NSV Liit. Suhteliselt vähe on elus veel neid, kes sündinud eelmise iseseisvuse aegu, aastail 1918-1940. Ja kui ongi, siis on nemadki juba lähikümnendil asumas lahkujate teele ega suuda oma peatselt saabuva ealise jõuetuse tõttu kujundada sotsiaalseid hoiakuid, samuti ei suuda nad kahjuks oma suhtelise vähesuse ja kaduva mõjuvõimu tõttu muuta masside reaalsusetaju. Seepärast võibki meid nimetada vanglarahvaks. Eestlaste traagika eripära seisneb aga selles, et vangiks olemine tuli läbi totaalse okupatsiooni, mitmekordse sõjamöllu, küüditamiste, põgenemiste ja massimõrvade, mida esialgu panid toime nii venelased kui sakslased, hiljem aga poole sajandi jooksul ainult venelased, eesotsas inimkonna ühe suurima mõrvarjuhi ja julmuri Jossif Staliniga. Aastate 1944-1953 kohta võibki julgelt kasutada väljendit: Stalini aeg. Neil aastail oli valdavaks hädaohuks kogu rahva füüsilise hävitamise ehk genotsiidi võimalus. Kõige ulatuslikum massiküüditamine toimus 1949. aasta märtsis. Seda perioodi tervikuna iseloomustab totaalne hirm ja õud, mis halvas inimeste individuaalsuse ja tõi kaasa isiksuste lagunemise. Sel ajal puudus eestlastel täielikult inimlik tahtevabadus. Elusolemiseks oli vaja kas vaikida, valetada või olla silmakirjalik.

Määramatu kestvusega vangistus

Järgmist perioodi kutsutakse ka Hruštšovi sulaks ja see kestis ajavahemiku 1953-1964. Selle alguses mõistis pärast Stalini surma tema koledustest ellujäänud vanglariigi pealinnas Moskvas pesitsev juhtkond osaliselt hukka Stalini isikukultuse ja massimõrvad ning totaalse tagakiusamise kogu kurjuse impeeriumis, nagu endist Nõukogude Liitu võib nüüd eksimist kartmata nimetada. Oluliselt vähenes otsese füüsilise hävitamise oht, kuid kahjuks kadus ka eestlaste lootus vallutajate poolt lõhutud iseseisvus taastada. Kustus võimalus, et Lääneriigid võiksid aidata meie vangipõlve lõpetada. Maad hakkas võtma veendumus, et nõukogude võim jääb püsima kauaks ja rahval tuleb tahes-tahtmata kohaneda ja oodata, kas kommunistlik kord Venemaal ükskord laguneb või mitte.
Väga paljud olid veendunud, et vene okupatsiooni lõppu nad oma silmaga ei näe ja see omalaadne "Paabeli vangipõlv" kestab veel määramata aja jooksul. Kuid seda perioodi nimetatakse sulaks ka sellepärast, et pärast Stalini surma 1953. aasta märtsis, lubati osaliselt Siberist Eestisse tagasi seni veel ellujäänud küüditatud ja nüüdsest vabanema hakanud punaterrori vangid.

Valvurite armaada

Mismoodi valvati seda vanglat, milleks Eesti oli vaenaja poolt pärast vallutamist muudetud? Kohapeal paiknes kuni iseseisvuse taastamiseni üle 120 tuhande hambuni relvastatud okupatsioonisõjamehe. Nüüd teame, et Eestis hoiti ka tuumarelvi. Alates 1984. aastast oli siinmail mitu patareid rakette SS-20. Rajatud oli ulatuslik militaarlennuväljade võrk, mis hõlmas 22 lennuvälja, neist 1 (Vasalemma) maa-alune strateegiliste pommitajate tarvis. Tapal paiknesid samuti pommitajad, Pärnus ja Haapsalus õhutõrjevägede tõrjehävitajate polgud. Tallinna kandis oli kaks lennuvälja, samuti Saaremaal. Tartus asus transpordilennuvägi õhudessantvägede tarvis, samuti Viljandi lähedal. Õhutõrjevägedesse kuulus lisaks mainitud tõrjehävitajate polkudele ligi 60 radarijaama üle kogu maa ja samas õhutõrjerakettide polgud Tapal ning Valgas ja õhutõrjeraketidivisjonid Jõhvis, Muhus, Sõrves, Suursaarel, Sangastes ja Haabneemes. Veel oli soomusvägede üksusi Tallinna juures (3000 meest), sisekaitseks mõeldud tankipolk paiknes Tondil, soomusvägesid asus ka Kloogal. Raske oli leida terves Nõukogude Liidus teist sellist piirkonda, kus militaarobjektide tihedus oleks olnud suurem kui okupeeritud Eestis - neid objekte oli kokku 1565. Ka oli eestlaste pääs mandriosa kahest küljest piirava mereni takistatud okastraataiaga, millele eelnes kilomeetrite laiune piiritsoon, kuhu sisenemist valvasid vallutajate relvastatud sõdurid.
Kas pärast nende tõsiasjade põgusat ülekordamist saab enam kahtlust olla, et terve eesti rahvas oli sattunud mõõtmetelt hiiglaslikku vanglasse omaenese kodumaal? Sealjuures vangistuse õigustus puudus ja selle tähtaeg oli määramata…
Kuid ka elu nõukogude teistes liiduvabariikides (ja mitte ainult seal) oli nagu karistuse kandmine erinevates vanglakorpustes ja -sektsioonides. Et lugeja ei arvaks, nagu oleks see vanglavõrdlus mingi käesoleva kirjutise autori isiklik väljamõeldis, siis olgu siinkohal viidatud teosele "Kommunismi must raamat", kus Ehrhart Neubert kommunistlikust Saksa Demokraatlikust Vabariigist kirjutades märgib, et Saksa juhtumi puhul ei olnud tegemist sotsiaalse vanglakorraga, üksikvangide eraasjadega, privilegeeritud vabakäiguvangidega, vaid vanglaga, mille nimi oli SDV ja milles asus 19 miljonit inimest. Ja see oli veel suhteliselt väike vangla, võrreldes kommunistide tegevusega kogu maailmas.

"Rahvuslike" kommunistide tähendus

Eelnevat silmas pidades tuleb hinnata ka eestlaste elu tervikuna rohkem kui poolsajandi kestnud vene okupatsiooni ajal. See oli vanglarahva tahtevabaduseta eksistents. Ühtlasi vajab ümberhindamist ka avalikkust senini eksitav kommunistide ja kommunismiõpetuse libatähendus Eestiga juhtunud kurbmängus.
On teada, et hilisema ENSV ajaloolaste andmeil tegutses Eestis vahetult enne kahekümnenda sajandi neljakümnenda aasta kollapsit vaid 133 (!) kommunisti, kelle tähendus avalikkuse silmis oli peaaegu olematu. Tuleb välja, et iga nn "revolutsiooni juhtinud" kohaliku kommunisti selja taga seisis laias laastus tuhat (1000) Nõukogude vallutajasoldatit. Sellise toetusega teeks "revolutsiooni" isegi kurttumm, ilma käteta ja jalgadeta riigikukutaja!
Praegu on meil käepärast kaks sõna otseses mõttes vastaspooltele kuuluvat seisukohta nn "kommunistliku revolutsiooni" suhtes 1940. aasta juunis, kusjuures mõlemad jõuavad ühesugusele järeldusele, nimelt: juba 1989. aasta 12. novembril võttis ENSV Ülemnõukogu vastu otsuse ajaloolis-õiguslikust hinnangust Eesti 1940. aasta sündmustele ja tunnistas sel alusel õigustühiseks NSV Liitu "astumise". Märkimisväärne sealjuures on asjaolu, et selline otsus tehti veel enne iseseisvuse taastamist ja seega alles kestva okupatsiooni tingimustes. Teine selline seisukoht ilmneb juba taasiseseisvunud Eesti Vabariigi Riigikogu 18. juuni 2002 avalduses pealkirjaga "Okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis." Piisab vaid lugeda mõnda rida sellest:
"1940. aasta 16.-17. juunil pani Nõukogude Liit hitlerliku Saksamaaga sõlmitud salakokkuleppe alusel toime agressiooni Eesti Vabariigi vastu, okupeeris ning annekteeris Eesti Vabariigi, rikkudes rahvusvahelist õigust, … Nõukogude Liidu kommunistlik okupatsioonirežiim hävitas Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra, riiklikud asutused ning kodanikuühendused ja organisatsioonid."
Veidi erinev on lugu kommunismiõpetusega üldse ja nende isikutega, kes kuulusid komparteisse just enne iseseisvuse taastamist. Teatavasti oli EKP liikmete arv Eestis veel 1989. aastal 111 799. Kommnoorte arvu pole keegi suvatsenud meeldejäävalt märkida, kuid neidki oli kümneid tuhandeid. Punapioneeridest me ei räägigi. See oli ikkagi väga suur hulk inimesi, ehk oma paarkümmend protsenti kogu eesti rahvast. Kes nad olid, mis neid ajendas vaenlase parteisse ja selle "kasvulavasse" (komsomoli) astuma ja miks nad seda tegid?
Need on eestlaste jaoks eksistentsiaalse tähendusega küsimused, millele vastust otsida või anda pole avalikult kuni siiani õieti vaevutudki. Või polegi seda tahetud? Või polegi seda soovitud?

 

IV Tajudefitsiit ja vabadus

Moonutatud inimesepilt

USA presidendi Ronald Reagani nõuandja, Venemaa ja Nõukogude Liidu ajaloo professor Richard E. Pipes teeb oma raamatu "Kommunism" lõpuosas kokkuvõtliku järelduse, et kommunism polnud hea idee, mis nurjus, vaid see oligi halb idee. Selline on tema vastus küsimusele, mille ta püstitas sama raamatu eessõnas, tahtes teada enne kirjutama asumist, kas kommunismi nurjumise tingisid inimlikud eksitused või selle olemuse kaasasündinud vead.
Psühholoogiadoktor, akadeemik ja endine Tartu Ülikooli rektor Peeter Tulviste annab samale küsimusele vastates väärtusliku vihje, et kommunism on halb idee, mida ei saagi hästi teostada sellepärast, et kommunismiõpetuse inimesepilt on vale. Ja tõesti. Kõigi maade proletaarlased pole kunagi ühinenud, ka neil on siiski olemas nii rahvus kui kodumaa, ning ühiskonna peamine arengumootor pole sugugi klassivõitlus, nagu postuleerib ekslikult kommunismiõpetus. Olles küll väljapaistev majandusteadlane kapitalismi poliitilise ökonoomia kriitika alal, osutus Karl Marx viletsaks inimesetundjaks. Tema revolutsiooniidee isehakanud pärijad Vladimir Uljanov (Lenin) ja Jossif Dzhugašvili (Stalin) olid aga valenimedega väärastunud massimõrvarid, kes oma vaimse isa utoopilised aated nende ellupööramise käigus Venemaal täielikult hülgasid. Lenini poolt väljamõeldud kommunistlikku ilmarevolutsiooni müütilist ideed lõpuni ettekäändena kasutades, püüdsid nad tegelikult saavutada maailmavalitsemist ja piiramatut globaalset võimu.
Lõppkokkuvõttes on kommunismiidee ellupööramise edutud katsed 157 aasta jooksul alates 1848. aasta Marxi "Kommunistliku partei manifesti" ilmumisest kuni siiani toonud kaasa umbes 100 miljoni inimese tapmise. Aga kohutava kurioosumina jätkuvad sellised hullunud katsed isegi praegu.

Kes olid EKP liikmed ja komnoored?

Okupatsioonitsooni ENSV majandus oli vanglamajandus ja kultuur oli vanglakultuur. Ka kõige võimekamad majandusjuhid polnud midagi muud kui vanglatoimkondade esimehed või direktorid ja andekaimad loovisikud pidid arvestama asjaoluga, et nende loomingut, mis ei vastanud vangla sisekorraeeskirjadele, polnud üldse võimalik avaldada või kui, siis korrigeeris selle vanglaolustikule vastavaks võõrriiklik tsensuur ehk GLAVLIT. Natuke paremini käis käsi nn sõnadeta kultuuri kandjatel, milleks on kujutav kunst ja muusika, mida seepärast on ka raskem tsenseerida. Sel alal ilmus maailmanimesid nagu helilooja Avo Pärt ja dirigent Neeme Järvi, kelle loomevõimalused siiski avardusid alles vanglast Läände pääsemisel. Aga intellektuaalide osas tuleb silmas pidada ka seda julma tõsiasja, et nende tippesindajad juba varem kas hävitati füüsiliselt, põgenesid Läände või hukkusid Siberis küüditatute või laagrivangidena.
Moskva okupatsiooni ja kommunismiõpetuse suhtes tekkis sõna otseses ja ka ülekantud tähenduses peata jäänud eestlastel nn pantvangisündroom, mille kohaselt väljapääsmatus olukorras viibiv ohver hakkab vaistlikult õigustama vangistaja soove ja eesmärke, hakkab samastuma vangistaja psüühilise seisundiga ning oma elu päästmise nimel ka vangistajaga koostööd tegema. Teose "Kommunismi must raamat" ühes lisas iseloomustab endine idasakslane Joachim Gauck seda kui selektiivse taju fenomeni. Siit leiame ka põhjuse, miks endised juhtkommunistid praegu ei soovi oma nõukogudeaegse punaminevikuga tegemist teha ega sellele mingit hinnangut anda, rääkimata avalikust kahetsusest. J. Gauck ütleb selle kohta tabavalt, et tundis ja tunneb vastumeelsust tegelda omaenese tajumisdefitsiidiga, mis nüüd, peaaegu kümme aastat pärast pööret, on saanud talle ülimalt selgeks.
Seega võib teha järelduse, et põhimassi komparteisse kuulujate ja ka komsomoli ridadesse kuulujate hulgast moodustasid okupatsiooni tõttu sotsiaalse ahistatuse oludes viibimisest tingitud teadvuse ähmastumise tõttu tekkinud tajudefitsiidiga inimesed. Vangistus oli võtnud meist enamuse tahtevabaduse ja pannud paljud meist koostööle venekeelse vanglaadministratsiooniga, kelle esindajateks kohapeal olid partei- ja komsomolijuhid, need tollased kiltrid, kupjad ja aidamehed.
Nõnda olid kõik EKP realiikmed meie kõikide kaasvangid, ainult selle vahega, et neile kehtisid vähem või rohkem kasulikud soodustused, võrreldes mittekommunistide ja mittekomsomolidega. Kuid tippkommunistide seast aatelisi mõtlejaid otsida ei maksa. Vastupidi, oma sooduspositsiooni nimel Moskva ja selle kohapealsete emissaride ees olid nad valmis lahti ütlema mitte ainult oma rahvusest, vaid ka oma emast ja isast, lastest ja lähisugulastest.

Masendav, kuid enam mitte lootusetu vaesus

R. Pipes`i raamatust "Kommunism" loeme, et kommunismi reaalsuseks muutmise katse osutus mingi tagurpidise evolutsiooni käivitumiseks, kusjuures kõige sõltuvamatel ja konformistlikumatel inimestel olid suurimad võimalused ellu jääda. Veelgi masendavam oli see, et ettevõtlikud, tõearmastajad ja avameelsed hukkusid ja kommunistlikud ühiskonnad kaotasid seeläbi oma parimad liikmed ja leidsid end vastavalt vaesununa. Eestis oli olukord veelgi hullem sellepärast, et siin hakati kommunismiehitamist vormistama absoluutselt ettevalmistamata rahva suhtes okupatsiooni tingimustes. Selle käigus hävitati rahva eliit peaaegu tervenisti. Järele jäid kuulekad ja konformistlikud käsutäitjad, kes lisaks sellele viibisid kolossaalseks vanglaks muudetud endise iseseisva riigi territooriumil vangipõlve seisundis omaenda kodumaal.
Mitmed meie praegusedki juhid on endised vangitoimkondade esimehed ja nende kambajõmmid või siis koguni kompartei endised juhtivtegelased, sealhulgas ka kõrged ideoloogiatöötajad või noorsoo kommunistliku kasvatuse teoreetikud. Olles omal ajal monopoliseerinud Moskva jõul ja nõul enda kätte siinse asevalitsemise juhtohjad ja võimutsedes tahtetu rahva üle kuni taasiseseisvumiseni, ei kavatsegi nad vabatahtlikult võimust loobuda ja kasutavad selle kindlustamiseks kollektiivse ringkäenduse varjus demokraatia kõiki häid ja halbu külgi. Tegelikult on nad demokraatia muutnud kambakraatiaks ja on Eesti Vabariigi selle valitsemise ja iseseisvuse kindlustamise asemel pärast omaenese ja oma lähikondsete valgustkartvate tehingute tulemusena jõukaks tegemist maha müünud ühele teisele liidule...
Vanglarahvas oleme aga sellepärast, et allume siiani näiliselt vabatahtlikult oma endistele toimkonnajuhtidele, ehkki vabaduse saabumisest on möödunud juba viisteist aastat. Aga oma varasemat tajudefitsiiti ei taha ju keegi heameelega tunnistada, ehkki just sellest ja ainult sellest algab esimene tõelise vabaduse toiming.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv