Kultuur ja Elu 1/2006


Kultuur ja Elu 4/2005

 

 

 

 Loo autori hüvastijätt vanaemaga Sajaanides Verhne-Ussinski küla kalmistul 1957. aasta märtsis.

MRP kolmteist vaatust

tekst: Kuno Raude

President L. Meri andmetel pandi okupatsiooniaastatel totalitaarsete riikide ja nende kohalike käsilaste poolt toime üle 274000 vägivallaakti miljonilise Eesti elanikkonna vastu! MRP kolmeteist vaatust vaagib Kuno Raude.

Tsiteerin 23.08.1939 Saksamaa ja NSV liidu vahel sõlmitud mittekallaletungilepingu lisaprotokolli: „Territoriaal-poliitilise ümberkorralduse puhul Balti riikidele (Soome, Eesti, Läti, Leedu) kuuluvatel aladel tähistab Leedu põhjapiir ühtlasi Saksamaa ja NSVL huvisfääride piiri."
J. Ribbentrop saatis 07.10.1939 Saksamaa saadikutele selgituse, milles muu hulgas on öeldud: „Sellest tuleneb, et Leedu, Läti, Eesti ja Soome ei kuulu eespool märgitud mõttes Saksa huvisfääri." Kaks totalitaarset suurriiki olid määranud Poola, Leedu, Läti, Eesti, Soome ja Bessaraabia edasise saatuse, veelgi enam - kogu Euroopa saatuse pikkadeks aastakümneteks.

MRP esimene vaatus - kallaletung Poolale

01.09.1939 tungis Saksamaa kallale Poolale. 17.09.1939 tungis idast Poolasse miljoniline Punaarmee. 27 päevaga Poola purustati, misjärel korraldati Poolas ühine võiduparaad. Peale Poola likvideerimist teatas Stalin 25.09.1939 Saksa saadikule Schulenburgile, et „kui sakslased sellega nõustuvad, siis asub NSV Liit otsekohe kooskõlas 23. augustil sõlmitud protokolliga reguleerima Balti riikide probleemi ja ootab seejuures Saksa valitsuse täielikku toetust."

MRP teine vaatus - tee avamine

Algasid alandavad Eesti-Nõukogude läbirääkimised Vene sõjaväebaaside rajamiseks Eestis, kes oli jäetud üksinda suhetes hirmuäratava idanaabriga. Kogu ettevõtmine taandus küsimusele: kas sõda või alistumine? Riigikogu kõikide komisjonide liikmed jäid üksmeelsele seisukohale, et jõuähvarduse rängal survel tuleb nõustuda NSV Liidu ettepanekutega. Meie eelkäijad uskusid, et NSV Liit ei sekku Eesti siseasjadesse. 28.09.1939 kirjutati Kremlis alla vastastikuse abistamise pakt Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel. K. Päts on selle lepingu kohta öelnud: „See leping on üheks väljapaistvamaks katseks korraldada rahuliku koostöö teel kahe rahva vajaduste keerdsõlmi." J. Laidonerile kuuluvad sõnad: „Minul on see vast kõige raskem öelda, et meie Vene vastu ei saa, kuid pean seda tegema, et säästa oma rahvast."
Ei olnud veel Eestimaa pinnale astunud vene sõduri saabas, kui nägi ilmavalgust NKVD (I. Serov) käskkiri nr. 001223 Leedu, Läti ja Eesti elanike küüditamise kohta! Kavakindlale hävitamisele kuulus Eesti poliitiline juhtkond, ohvitserkond ja haritlaskond. Ka edukamad majandustegelased, tähtsamad ametnikud, põlistalude omanikud. Inimesed tuli arreteerida, nende vara konfiskeerida ning saata nad 5-8 aastaks laagrisse koos järgneva 20-aastase asumisega. Asumiskohas pidid arreteerituid ootama nende perekonnad. Soome - NSV Liidu vahel peetud Talvesõja tulemused ja Poola annekteerimine avasid tee MRP-s ettenähtud Baltimaade okupeerimiseks.

MRP kolmas vaatus - ultimaatum

NSV Liidu kaitsekomissari K. Vorošilovi 13.08.1939 käskkirjaga koondati Eesti ja Läti piirile 8. ja 7. armee, Leedu piirile 11. armee. Kokku paiknes Baltimaade piiride taga 435 000 meest, 8000 kahurit, 3052 tanki, 2601 lennukit. Eestil oli vastu panna 181 000 sõjaliselt väljaõpetatud meest, 450 kahurit, 58 tanki ja soomusmasinat, 70 lennukit. Ja lahkhelid Balti riikide ühisel kaitse organiseerimisel sissetungija vastu. 16.06.1940 said Punaarmee väeosad käsu minna Eesti ja Läti territooriumile. Päev varem marssis Punavägi Leetu. 17.06.1940 kell 15.00 kirjutas J. Laidoner alla Nõukogude ultimaatumi nõudmistele. 10 tundi enne seda marssis Eestisse 12 punadiviisi. Kell 13.15 oli Tallinn juba vene vägede käes. 17.- 21.06.1940 moodustati okupeeritud Balti riikides eestlaste, lätlaste ja leedulaste abiga „rahvavalitsused".
Siinjuures on kohane meelde tuletada, et peale lepingule allakirjutamist 28.09.1939 ei üritanud K. Päts Soome ajaloolase Martti Turtola hinnangul „kordagi vastu seista idanaabri nõuetele, ta tegi kõike nii, nagu seda tahtis Stalin. Eesti väeosade võitlustahet ja soovi kaitsta oma seaduslikke õigusi ei purustanud mitte Punaarmee, vaid selle käsualustena tegutsenud omad eesti ohvitserid ning riigi juhtkond eesotsas K. Pätsi ja J. Laidoneriga, kes ei teinud ühtegi liigutust Eesti kaitsmiseks. Need mehed nõustusid Eesti okupatsiooniga ja relvade loovutamisega venelastele. Päts ei esitanud isegi mitte formaalselt protesti Eesti okupeerimise, aga samuti baaside lepingu rikkumise vastu. See kehtib ka Läti ja Leedu kohta."
Karmid, kuid õiglased sõnad meie põhjanaabrilt. K. Päts allkirjastas kõik Eestit ja tema riikliku ühtsust hävitavad ebaseaduslikud dokumendid, juhtides oma riiki tahes või tahtmatult sotsialismi teele. J. Laidoner käskis Pätsi heakskiidul kaitseliitlastel 48 tunni jooksul loovutada relvad Eesti okupeerijatele. Kui Laidoner oli oma töö teinud, vabastas Päts ta 22.06.1940 ametist. Mis veelgi hullem, Päts kinnitas oma allkirjaga ametisse Moskva poolt nimetatud Varese valitsuse.

MRP neljas vaatus - vägivaldne punagenotsiid

Aastail 1940-1941 arreteeriti, küüditati ja mõrvati peaaegu kõik Eesti Vabariigi valitsuse liikmed, enamus Riigikogu liikmeist, üheksa endist valitsusjuhti kümnest. 14.06.1941 küüditati Eestist Venemaale 10 205 inimest. Nendest 80% olid naised, lapsed ja vanurid. 30.07.1940 küüditati koos perega Venemaale ka K. Päts. J. Laidoner veelgi varem. Vägivaldse genotsiidi taga seisis kommunistlik partei ja tema tööriist KGB. Enesekaitseks terrori vastu sündis metsavendlus e roheline sõda nõukogude okupatsiooni vastu. Vaid üks aasta okupatsiooni tähendas meile 41 tuhat hukkunut, hukatut või mõrvatut e 4% elanikkonna koguarvust. USA-s oleks see tähendanud üle 5 ja Saksamaal üle 3 miljoni hukkunud inimese.

MRP viies vaatus - välisriikide ükskõiksus

Kuidas suhtusid Baltikumis toimuvasse teised Euroopa suurriigid? W. Churchill on öelnud: „NSV Liit pidi väevõimuga ja pettusega okupeerima Balti riigid ja suure osa Poolast, enne kui neid rünnatakse. Ehkki nende poliitika oli kalk, oli see antud hetkel äärmiselt realistlik." Balti riikide õnnetuseks oli Stalin II Maailmasõjas mõjukas USA ja Inglismaa liitlane, kes ei tahtnud Balti riikide pärast NSV Liiduga tülli minna. Saksamaa asus seisukohale, et Baltimaade sündmused puudutavad vaid Venemaad ja Balti riike. Välisriigid vaatasid ükskõikselt pealt, kui Rahvasteliidu liikmed, Balti riigid, kaotasid oma iseseisvuse.

MRP kuues vaatus - sõda sõprade vahel

22. 06. 1941. a. algas Saksamaa ennetava löögiga Venemaa pihta endiste sõprade vahel sõda, milles kaotas elu 55 - 75 miljonit inimest, 35 miljonit invaliidistus ja 3 miljonit inimest on siiani teadmata kadunud. Miks sõdis Saksamaa? Peamiseks eesmärgiks oli oma rahvuse ühendamine, Suur-Saksamaa püsimajäämine, eluruumi laiendamine. Miks sõdis Venemaa? Venemaa eesmärgiks oli maailmarevolutsioon, e. kogu maailma bolševiseerimine. Miks sõdis USA? Sõda USA vastu alustas Jaapan. USA tahtis säilitada oma majandusliku võimu maailmas, kuid nad tahtsid taastada ka Euroopas demokraatlikud põhimõtted. Miks sõdis Inglismaa? Inglismaa tahtis kaitsta oma lagunevat koloniaalimpeeriumi tugevneva Saksamaa vastu, et sellega säilitada ülemvõim vähemalt Euroopas.

MRP seitsmes vaatus - represseerimine vastuhaku eest

Miks sõdisid II Maailmasõjas eestlased? Okupeeritud rahvana haarati eestlased paratamatult suurriikide vahelisse konflikti, millest tulenevalt võitlesid eestlased nii Punaarmee kui ka Wehrmachti ja Relva-SS koosseisus. Esimeste lootuseks nõukogude korra taastamine Eestis, teiste unistuseks Eesti riiklik iseseisvus! Olgu veel kord meelde tuletatud, et sõja alguseks Eestimaa pinnal oli Eesti riik hävitatud, juhid tapetud või vangistatud, Eesti kaitsevägi purustatud, rahvalt enesekaitseks relvad ära võetud. Saksa armees nägid eestlased ainsat võimalust ühiseks vastuseismiseks Eesti taasokupeerimisele Punaarmee poolt. Eesti mehed lootsid, et nii, nagu 1918. aastal, õnnestub Ka nüüd sobival hetkel taastada Eesti riiklik iseseisvus, mille kaasmaalaste abiga oli 1940. aastal hävitanud meie idanaaber. Võõras mundris ja võõraste relvadega varustatud Eesti mehed sõdisid ning surid oma riigi, oma rahva, oma kodude, naiste ja laste nimel. Nad käitusid nii, nagu vabadust ihkava rahva pojad käituma peavad. Uskumatu, kuid just nendele meestele tänu jäi rinne Eestimaal püsima üheksaks kuuks, kergendades soomlaste olukorda Jätkusõjas, võimaldades 70 - 80 tuhandel eestlasel põgeneda välismaale ja Saksa väeosadel taanduda Eestist. 1944. aasta suvel ründas vaid 9 km pikkust Tannenbergi liini Sinimägedes Punaarmee 2. löögiarmee idast ja pool 8. armeest lõunast. Määratu jõud, kelle vastas seisis Euroopa riikide vabatahtlikest koosnev III SS-soomuskorpus ja eestlased, kokku vaid ca 40 000 meest. Uskuge või mitte, aga iga saksa poolel võidelnud pataljoni ründas üks vene diviis! Ja kõigele vaatamata Sinimäed, mida kindral F. Steiner on võrrelnud lahingutega Verduni all I Maailmasõjas, ei alistunud mitte kunagi! Erinevatel andmetel kaotas Punaarmee Sinimägedes haavatute ja surnute näol 11 diviisi ja 2 brigaadi, kokku 170 000-300 000 meest. Ka Saksa poole kaotused olid suured. Sealsetes kaitselahingutes langes 10 000-12 000 meest. Kokku langes Eestit kaitstes üle 20 000 saksa sõjaväes teeninud mehe. Meile on oluline teada, et Saksa sõjaväest käis läbi üle 70 000 eestlase, neist 20 000 vabatahtlikku, 50 000 mobiliseeritut. Just nende meeste perekonnaliikmed kuulusid represseerimisele peale sõda.

MRP kaheksas vaatus - NSVL meelevalda jätmine

Kuid meid reedeti. Neid mehi, meid ja teid, müüdi maha Venemaale nii 1940. kui ka 1943. ja 1945. aastal. Eesti, kes oli Rahvasteliidu liige, jäeti USA ja Inglismaa nõusolekul sellest organisatsioonist välja ja anti NSV Liidu meelevalda. Miks lollitati Kesk- ja Ida-Euroopa rahvaid Atlandi hartas nimetatud rahvaste enesemääramiseõigusega? 01.12.1943 määrasid Stalin, Roosevelt ja Churchill Teheranis tulevase maailma, kaasaarvatud Eesti, saatuse. Nende meeste omavahelisest kokkuleppest võib lugeda: „Stalini nõuet tunnustada Nõukogude Liitu 1941.a. piirides (sealhulgas Balti riigid) USA ja Suurbritannia ei vastusta." 04.-11.02.1945 tippkohtumine Jaltas pani maailma saatuse lõplikult paika. Stalin oli saavutanud okupeeritud Balti riikide ja osaliselt Rumeenia (Moldaavia) ning Poola okupatsiooni tunnustamise USA ja Suurbritannia poolt. Ka Nürnbergi protsessi süüdistusaktis arvati Eesti, Leedu ja Läti NSV Liidu osaks.
Miks ma kirjutan möödunud sõjast nii pikalt? Aga sellepärast, et kodumaa kaitsel sõdinud mehed ja nende meeste perekonnad lasti maha, pandi vangi või küüditati Venemaale 1949. aastal. 29.01.1949 otsustati Krasnojarski kraisse ja Novosibirski oblastisse saata Eesti, Leedu ja Läti „bandiidid" ning nende „kulakutest" abistajad. 28.02.1949 andis NSV Liidu Julgeoleku Ministeerium välja käskkirja koodnimetusega „Priboi" sõjalise operatsiooni läbiviimiseks Baltimaades, mille alusel 55 aastat tagasi, 25.03.1949, viidi Eestist vägivaldselt Siberisse 20 702 inimest e 3% rahvastikust. Raamatu „Küüditatud 1949. Lääne-Virumaa" andmetel küüditati siitkandist Siberisse 1840 inimest, keda Rakvere raudteejaamas ootas 64 loomavagunit. Üle 90 % küüditatutest olid tapetud või arreteeritud sõjameeste perekonnaliikmed, peamiselt naised, lapsed ja vanurid. Paljud nende seast ei tulnud ega tule mitte kunagi tagasi oma kodumaale. Nende hulgas minu vanaema Marie Kello ja tema paljud kaaslased, kes puhkavad Verhne-Ussinski mullas Sajaani mägedes Tuva piiri lähedal.

MRP üheksas vaatus - kes olid küüditajad?

Kes olid meie vahetud küüditajad? Küüditamise aluseks oli NSVL ÜNP seadlus 26.11.1948 ja ENSV MN 144.03.1949 määrus nr. 014. Küüditamise läbiviimise eest vastutas kommunistlik partei ja riikliku julgeoleku ministeerium (KGB). Küüditamise vahetuteks läbiviijateks olid täitevkomiteede esimehed, kohalik partei- ja nõukogude aktiiv, miilitsa piirkonnavolinikud, kolhooside esimehed, Venemaa eestlased, oma küla uusmaasaajad, relvastatud sõjaväelased. Teejuhtide ja hobusemeestena kasutati kohalikke inimesi. Küüditajate hulgas oli nii juhuslikke kaasajooksikuid kui ka uue rezhiimi veendunud toetajaid, keda tõukas tagant auahnus ja võimuiha, kadedus ja alaväärsuskompleks. Innukad aktivistid olid sattunud väljapääsmatusse nõiaringi - kõige eest, mis neil oli head, võlgnesid nad tänu nõukogude võimule ning pidid seda nüüd nii heas kui kurjas truult teenima. Olukord oli ühtviisi masendav nii äraviidavatele kui siiajääjatele. Küüditamine oli täitnud ühe püstitatud ülesannetest - siiajääjate vastupanu kolhoosidele oli murtud. Nagu sõjaliste operatsioonide puhul ikka, autasustati 1949. aastal küüditamise eduka läbiviimise eest paljusid, ka meie rahvuskaaslasi, sõjaliste ordenite ja medalitega.
Olgu lisatud, et eestlaste, lätlaste ja leedulaste kõrval sai 20. sajandil genotsiidi läbi kannatada viimasel ajal paljuräägitud juudi rahvas. Arvuliselt aga hoopis rohkem sakslased, poolakad, kreeklased, türklased, korealased, aga samuti venelased, ukrainlased, valgevenelased. Suhtarvudes oli suuremaid kannatajaid siiski eesti rahvas, kes kaotas 17,5% rahvaarvust, mis näiteks USA-le oleks tähendanud 22,4 ja Saksamaale 13,7 miljonit inimest. President L. Meri andmetel pandi okupatsiooniaastatel totalitaarsete riikide ja nende kohalike käsilaste poolt toime üle 274 000 vägivallaakti miljonilise Eesti elanikkonna vastu! Üheksa kümnendiku ulatuses oli selles süüdlaseks nõukogude võim, ühe kümnendiku ulatuses saksa okupandid. Kahju, et see tõsiasi ei kõla maailmas samaväärselt holokaustiga.

MRP kümnes vaatus - 47 aastat punaapartheidi all

Möödunud sõda tõi meile 3 aastat kestnud saksa ja 47 aastat kestnud nõukogude okupatsiooni. Peale sõda kehtestati Eestis tõeline nõukogude apartheid - diskrimineerimisrezhiim, kus põliselanikel puudusid kas täielikult või osaliselt poliitilised ja kodanikuõigused. Riiklikult loodud süsteem oli vajalik selleks, et kehtestada vene ümberasujate võim kohaliku rahva plaanipäraseks rõhumiseks ja hävitamiseks. Eriti rängaks kujunes vangistusest ja asumiselt kodumaale saabunud inimeste saatus.

MRP üheteistkümnes vaatus - vabaduse saabumine

Kuid tänu sellele, et oli säilinud põlvkondade side Vabadussõjast ja II Maailmasõjast osavõtnutega, et väga hästi mäletati ennesõja-aegset Eesti Vabariiki, et meie seas elasid ning elavad mehed ja naised, kes 1944. aastal Eesti kaitselahingutes lootsid taastada Eesti riikliku iseseisvuse, et meie seas elas kümnete tuhandete viisi julgeid ja haritud inimesi, jäi kestma rahva lootus elada kunagi jälle vabana. Ja see aeg saabus. Saabus 1991. aastal meie rahva, USA ja avalikuks saanud MRP salajase lisaprotokolli kaasabil.

MRP kaheteistkümnes vaatus - kahjude heastamine okupantriikide poolt

Olgu kõigile ühemõtteliselt selge, et küüditamine on inimsusvastane kuritegu. 1968. aastal kehtima hakanud ÜRO aegumatuskonventsiooni kohaselt on inimsusevastased ja sõjakuriteod karistatavad alati, sõltumata nende toimepanemise ajast. Eesti ratifitseeris selle konventsiooni 26.09.1991. kuid mingeid tulemusi ratifitseerimine siiani kaasa toonud ei ole. Loomulikult on aegumatuskonventsioon kohustuslik ka Venemaale, kes oli selle dokumendi üks peamisi läbisurujaid ÜRO-s. Siit tuleb edasi minna. Eesti rahvale tekitatud kahjud peavad heastama okupantriigid - Venemaa ja Saksamaa. Ja see võiks olla MRP kaheteistkümnes vaatus, mille realiseerimine tuleb usaldada Eesti riigi kätte.

MRP kolmeteistkümnes vaatus - õiglus jalule!

Kui sõjas kaotajate poolt toimepandud kuriteod mõisteti Nürnbergis võitjate poolt hukka ja süüdlasi karistati, siis võitjate, Venemaa ja tema lääneliitlaste, kuritegude üle ei ole tänase päevani kohut mõistetud. Loen õigluse jalule seadmist ja EL ning Venemaa suhete viimist uutele lepingulistele alustele kolmeteistkümnendaks MRP vaatuseks, millega tuleb hakata tegelema meie riigi esindajatel EL struktuurides ja muudes maailma organisatsioonides. Alles siis, kui need eesmärgid on saavutatud, lõpeb MRP roll meie elus.

Nüüd aga tahan vastata oma esimesele küsimusele - kes peab kandma vastutust meie küüditamise eest? Minu vastus on: NSV Liit ja Suur-Saksamaa ning nende riikide õigusjärglased (MRP), aga samuti USA ja Inglismaa. Kes on kaassüüdlased? Minu vastus on: 1939. a Riigikogu koosseis ja Eesti riigi juhtkond eesotsas EV presidendi K. Pätsi ja Kaitsevägede ülemjuhataja J. Laidoneriga, aga samuti kommunismimeelne Eesti elanikkond.

Minu vastus teisele küsimusele kõlab nii: meid küüditati lääneliitlaste silme all sellepärast, et pärineme perekondadest, kelle perekonnapead-sõjasangarid või lähisugulased olid täis otsustavust seista vastu Eesti bolševiseerimisele, kelle eesmärk oli taastada 1944. aastal Eesti riiklik iseseisvus. Või sellepärast, et meie perekonnapead olid arukad ja töökad peremehed, kes oma pere kõrval suutsid toita kogu eesti rahvast. Kokkuvõtvalt - meis nähti nõukogude korra vastaseid, kes kuulusid ühiskonnast elimineerimisele. Ja ärgu selles olgu kahtlust mitte kellelgi.

Ning lõpuks. Kahjuks küll väga suure hilinemisega, kuid represseeritute algatusel ja eestvedamisel on vastu võetud „Okupatsioonirezhiimide poolt represseeritud isiku seadus" ning antud välja valitsuse ja sotsiaalministri määrused, mille abil püütakse tänaste võimaluste piires veidikenegi leevendada represseeritute olukorda Eestis. Ülimalt oluline on see, et täna me teame, kes on rahvusvahelisele õigusele tuginedes represseeritu, kuidas suhtub represseeritusse Eesti riik. Astutud on esimene samm, mis ei tohi jääda ja ma väga loodan, et ei jää viimaseks, kas või seepärast, et me tahame luua Represseeritute Abistamise Fondi ja astuda dialoogi okupantriikide järglastega. Võin julgelt öelda, et see seadus sündis tänu Eesti poliitikasse möödunud aastal astunud noorele haritud põlvkonnale, kelle hinnang toimepandud kuritegudele ei ole võrreldav nõukogudeaegse „nomenklatuuri" hinnangutega okupatsiooni tingimustes toimepandu kohta.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv