Kultuur ja Elu 1/2006


Kultuur ja Elu 4/2005

 

 

 

 Kindralmajor Johannes Orasmaa.
Eluloolised andmed (EE; 14. Kd.):

Johannes Orasmaa (aastani 1935 Roska)
(3.XII 1890 Kulgu, Joala v. - 24.V 1943 Vjatka, Kirovi obl), kindralmajor (1928).
Lõpetas 1913 Peterburis Vladimiri sõjakooli. Osales I Maailmasõjas, oli jaanuarist aprillini 1918 Eesti 1. Suurtükiväebrigaadi 5. Patarei ülem, Vabadussõjas 1918-1919 1. Suurtükiväepolgu 5. Patarei, 1919 2. Suurtükiväepolgu ja 1919-1920 merekindluste ülem, pärast sõda 1921-1923 soomusrongide brigaadi, 1923-1925 2. Soomusrongirügemendi (asus Valgas) ja 1925-1940 Kaitseliidu ülem. Vabadusristi I liigi 2. ja II liigi 3 järk.

Kindralmajor Johannes Orasmaa pani eestlased suusatama!

tekst: K&E

Mullu 2. detsembril avati Tabiveres mälestuskivi kindralmajor Johannes Orasmaale. Tema elutööks kujunes Kaitseliidu ülemana tegusa riigikaitseorganisatsiooni loomine.

Mälestuskivil on sõnad:
"Kui sina, eestlane,
ise ennast ei aita,
ei viitsi kaitsta, ega siis
keegi teine tule sind kaitsma, ega ole sinul
ka mingit õigust
loota kellegi teise abile."

Kindralmajor Johannes Orasmaa mälestuskivi avamisel meenutas Kaitseliidu Jõgeva Maleva propagandapealik Ülo Pärn kindrali elulugu tutvustavas kõnes nii: "Kui ma alles poisike olin, ehitas Moskva teateil kogu progressiivne inimkond juba kommunismi, aga üksikud, vähem klassiteadlikud eesti mehed, keda kippus kuidagi alati seevõrra enam olema, et teadlikke hoopis üksikuid ette tuli, arutasid need, noh need töörahva vereimejaist äraeksitatud ebakindla elemendi esindajad, mõnikord pudeli juures vanu aegu. Kui räägiti sõja-asjadest, kostus jutus Laidoneri, Kuperjanovi, Irve, Lille ja Orasmaa nimesid. Ilmasõjas ja Vabadussõjas käinud vanemad mehed kasutasid rohkem teisi nimesid, kes aga olid nooremad ja sõjaeelseil aastail Kaitseliidus kaasa lõid, teadsid just kindral Orasmaad. Meenutati: mida ta teinud, kus teda nähtud. Mulle jäi mulje, et temast räägiti lugupidamisega."

Narvast ilmasõtta

Jõgevamaal asuv Tabivere vald ei ole siit võrsunud ja siin elanud kindralite poolest vaene kant ning vald mäletab oma kangelasi. Nende mälestuse jäädvustamisega tegeldakse usinalt. Karl Partsi, Aleksander Tõnissoni, Ants Kurvitsa jt ühes rivis seisab kindlasti legendaarse kaitseliitlase ja suusatamise "maaletooja" Johannes Orasmaa nimi. Nüüd ka mälestuskivisse raiutuna, sillana minevikku, sõnumiga tulevikku.
Johannes Orasmaa (kuni a-ni 1935 Roska), lõpetas 1911. aastal Narva Poeglaste Gümnaasiumi ja, otsustanud valida sõjaväelase elukutse, astus samal aastal Vladimiri suurtükiväekooli. Tulevane kindral oli üks neist 150-st eestlasest ohvitserist, kes I ilmasõja eel tsaari-armees kaadriohvitserina teenisid.
"Kindrali vanem õde Kristiine, kes hiljem Simuna lähedal Salla külas elas ja kelle juures me suvitasime, ütles ikka Narvas elatud aastate kohta, et olime lihtsad inimesed," meenutab Viljandis elav kindrali poja Fred-Johannes Orasmaa lesk Silvia-Disanna Themas (sünd Järvekülg, 1924) ja jätkab: "Kristiine hoidis Johannest väga. Johannes oli tema lemmikvend. Kiindumus oli vastastikune. Ta elas venna juures, kuni ise vanatüdrukuna abiellus, nagu ta ütles." Tädi Kristiine oli pärast poliitilisi kataklüsme ainus elav ühenduslüli eelmise eluga, koduga ja Eesti Vabariigiga.
Maailmasõtta saadeti Johannes Orasmaa raskesuurtükiväe üksusega. Sõdis sakslaste ja austerlastega. Sai korra põrutada ja langes kahel korral gaasirünnaku alla. Ülendati 1916 leitnandiks ja juulis 1917 staabikapteni (vastab Eesti kaptenile) auastmesse.
Kuigi tõus auastmeis ja ameteis polnud kiire ja kõrgelennuline, olid vaieldamatud tema ohvitserianded. Orasmaad autasustati järjepanu Püha Stanislavi III ja II järgu ning Püha Anna IV, III ja II järgu ordenitega, aga kõige krooniks oli Püha Vladimiri IV järk.
See oli orden, milleni rahuajal jõuti polkovnikuna (Eesti kolonel), sõja tavatingimustes alampolkovniku (Eesti kol-ltn) auastmes, harva kaptenina, mis meie majorile vastab. Kui sõjas selle ordeni pälvis veelgi nooremas auastmes ohvitser, sai autasustamise aluseks olla vaid väga kaaluka tähtsusega sõjaline saavutus, selline, mis rindelõigu lahingutegevusse olulise pöörde tõi.
Sõdinud bolševike poolt Vene keisriväe lagundamise järel mõnda aega Ukraina rahvuslikus armees, tuli Johannes Orasmaa kodumaale ja astus Eesti diviisi. Saksa okupatsioonivõimud saatsid meie rahvusdiviisi 1918. aasta aprilli alguses laiali. Kapteniks ülendatud Orasmaa pidi eesti ohvitseri tunnustega mundri küll varna riputama, aga sõjamehekihk kutsus teda tegudele. Sügisel astus Orasmaa Vene valgete Pihkva Põhjakorpusesse ja teenis vene soomusrongil Vabadussõja puhkemiseni.

Südika sõjamehena Vabadussõjas

Kui algas võitlus kodumaa iseseisvuse eest, tõttas kapten Roska tagasi koju. 1918. aasta 6. detsembril määrati ta 5. välipatarei ülemaks ja saadeti sellega jõulu teisel pühal rindele Viljandimaal. Punavägi sai esimesed paugud tema patarei suurtükkidest 1919. aasta 4. jaanuaril Morna juures ja 6. jaanuaril Kärstna all. Koos 3. jalaväepolgu ja skautpataljoniga osaleb tema patarei lahinguis Karksi, Taagepera, Mõisaküla, Kärstna, Helme, Tõrva ja Valga pärast ning edasi sõdis ta Läti aladel.
Kapten Roska paistis Vabadussõjas taas silma suurtükiväe kasutamisoskusega. 1. augustil 1919 edutati ta 2. suurtükipolgu ülemaks ja juba sügisel, 10. oktoobril merekindluste ülemaks. Vabadussõja lõppedes autasustati teda kahe Vabadusristiga - üks isikliku vapruse eest ja teine, I liigi 2. järgu Vabadusrist, kaalukate lahinguliste teenete eest. Ainult 9 Eesti ohvitseri pälvisid Vabadussõja teenete eest temast rohkem - 3 Vabadusristi.

Kui eestlastest sai suusarahvas

Kindral Orasmaa tõeline elutöö oli tegusa Eesti Kaitseliidu loomine. 15 aastaga oli üles ehitatud riigikaitseorganisatsioon, mis end ise taastootis, enda eksistentsiks vajalikud abiteenistused lõi, riigis isamaalisuse traditsiooni eestvedajaks kujunes ning Eesti mõjuvõimsaimaks ühiskondlikuks organisatsiooniks sai.
Sõjaajaloolane Mati Õun on esitanud seisukoha, et eestlaste suusatamisoskus pole mitte igipõline oskus ja kogemus, vaid et tõeliselt suusatama õppisid eestlased alles 1930-ndatel Kaitseliidu tegevuse raames ja eestvõttel. On see nüüd päris nii, aga igatahes andis Orasmaa 1933. aasta talvel käsu korraldada Iseseisvuspäeva tähistamise raames massiline suusaspordi propagandaüritus - suusamatk „Ümber Eesti". Suusamatka start oli Tallinnas 26. veebruaril. Meie maakonda jõudis teatevahetustega matk 17. märtsil, kui Tartu suusatajad Kudinale saabusid. Meie kandi mehed suusatasid sealt edasi Torma. Järgmisel päeval olid rajal jälle uued mehed. Nemad sõitsid Mustveesse ja sealt omakorda uued sõitjad edasi Avinurme.
Hakati korraldama suusapäevi. Näiteks Tartumaa maleva 35-nda aasta üldsuusapäev peeti 9. ja 10. veebruaril Elvas. Nädal või paar enne, kuidas kusagil, viidi aga läbi malevkondade suusapäevad.
Johannes Orasmaa omas mitmeid välismaa kõrgeid ordeneid. Aga ta oli võõrsil aktsepteeritud ka mitmel muul viisil. Kui kindral näiteks 1933. aastal Poolasse visiidi tegi, võeti teda vastu kõige kõrgemal tasemel ja kõige siiramate austusavaldustega. Visiidile pühendas oma juhtkirja isegi Prantsuse „La France Militaire".

Kui Laidoneri enam ei ole, jääb Orasmaa

Johannes Orasmaa ülimat võimekust näitab seegi, et ainult kaks kindralit, Ants Kurvits Piirivalve ülemana ja Paul Lill sõjaministri asetäitja ja ministrina, suutsid enam kui 15 aastat viludes poliitilistes tõmbetuultes oma valitud teed käia ja hästi toimekalt käia. Kindral Orasmaa oli sedavõrd võimeka organisatsiooni loonud, et Vene võimud ta 1940. aastal ülemjuhataja Johan Laidoneriga samal päeval arreteerisid. Hirm relvastatud rahva relvile tõstmise juhi ees oli nõnda suur. Ja see hirm oli õigustatud.
Laidoner oli Orasmaa juba 39. aasta septembris oma 3. asetäitjaks nimetanud. Kui ülemjuhatajale seepeale küsivalt otsa vaadati, selgitas Laidoner: "Kui ükskord ülemjuhatajaks olemise järg Orasmaani jõuab, pole enam rinnet. Siis võitleb veel vaid Kaitseliit ja pole kohasemat juhti selleks kui kindralmajor Orasmaa."

Tormilt teadmatusse

Sõjateenete eest anti Orasmaale autasuks talumaa Vaimastvere valla Kärde mõisast (talukrunt Kärde 9, hilisema nimega Võidu talu nr 9 suurusega 5209 ha). Hiljem müüs kindral selle ära ja ostis uue talukrundi Tabivere maile Tormile.
Hingelt südi sõjamees, oli ta vaimult ometi südamlik inimene. Veel on mäletajaid, et kui kindral siin Voldis rongilt maha tuli ja tema teele lapsi jäi, kostitas ta neid kompvekkidega. Juhtus paadiga Saadjärvele sõudma, võis rannas viibija laps kindlasti ka enda paadisõidule kaasavõtmist oodata.
1940. aasta 19. juulil tulid siia Tabivere Tormile, lugupeetud sõjamehe koju kommunismi ehitamise spetsialistid, „puhaste käte, kuumade südamete ja külmade peadega" NKVD mehed. Kindral Johannes Orasmaa, meie legendaarseks kujunenud kaitseliidujuht veeti teadmatusse ja jäi oma rahvale igavesti kadunuks. Ta suri 52-aastasena, 24. mail 1943 kurikuulsas Vjatka surmalaagris, Kirovi oblastis, pärast näljutamist, moraalseid ja füüsilisi piinu. Kindrali meeleheitele viidud abikaasa Anna leidis ainsa lohutuse selles, et sama aasta jõulude eel vabatahtlikult elust lahkus. "Naise esimene abikaasa oli samuti olnud sõjaväelane ja tema enda silme all ära tapetud," teab Silvia-Disanna Themas ühe killu mälumosaiiki juurde lisada.


Silvia-Disanna Themas koos poja Andres Orasmaaga.

Kõik tahtmised jäid sinnapaika

Kindrali poja Fred-Johannese Orasmaa lesk Silvia-Disanna Themas meenutab, et Fred armastas väga oma isa ja nad olid armastanud koos jalutamas käia. Ema Anna oli rohkem seltskondliku eluviisiga. Nagu jõukates peredes kombeks, tegelesid lastega peamiselt lapsehoidjad. Üht lemmiklapsehoidjat kutsuti nanaks. Lisaks pojale oli peres veel tütar Liia, kes põgenes hiljem välismaale. Pärast vanemate kaotust elas Fred kasulapsena uksehoidja Kalbuse peres. II Maailmasõja tegi Fred läbi Soome poisina.
Fred armastas lugeda ja oskas võõrkeeli. Oma iseloomult oli Fred väga hea inimene, lihtne, sõjaväelasele omaselt korraarmastaja, rõõmsameelne, aga samas väga kinnine. Ta hoidis endale ja ei rääkinud kunagi seda välja, mis tal tegelikult hinges mässas. Seda võis vaid aimata.
Kes teab, kelleks Fred-Johannes Orasmaa oleks tegelikult saanud, kindlasti ei olnud töö Viljandi autobaasis ökonomistina, hiljem bussijuhi ja väravavahina mingi unistuste amet. Hing ihkas vaieldamatult midagi enamat. Kuid vene valitsuse tulekuga jäid kõik tahtmised sinnapaika…
1949. aasta märtsiküüditamise hirm elati koos üle Viljandis Silvia ema juures suure ahju taha varjudes. Pärast saadi uksehoidja Kalbuse käest teada, et Orasmaadele oli Tallinnas korralikku inimjahti peetud.
Fred-Johannese ja Silvia pojale Andres Orasmaale sai saatuslikuks Tšernobõl, ta suri 45-aastaselt. Andrese poeg Harlet Orasmaa aga on nagu vanaisa suust kukkunud, samasuguste suurte tumedate silmadega.
Harletile sümpatiseerivad need vanavanaisa teod, mis militaarvaldkonda ei kuulu. Nagu näiteks tahvlite ülespanemine muinaslinnustesse, mis olevat saanud teoks Johannes Orasmaa algatusel. Samuti, nagu öeldud, oli Johannes Orasmaa kõva suusatamise propageerija. Kui Harlet vanavanaisalt üldse midagi pärinud on, siis tema arvates on selleks sihikindlus. Mõistagi on uhke olla sellise mehe järeltulija.
Oma vanaisa nägi Harlet vaid paaril korral väiksena, kuid neil oli tükk aega kirjavahetus. Vanaisa saatis talle palju kirju, ent Harletil ei olnud väikese poisina alati viitsimist talle vastu kirjutada. "Üks kord käisime tal külas ja rääkisime fotograafiast. Mainisin talle lause sees hästi õrnalt, et mulle meeldib fotograafia, ja plaks! järgmiseks sünnipäevaks saatis ta mulle fotoaparaadi," pajatab kultuuriürituste korraldamisega tegelev Harlet loo vanaisa poolt tehtud sünnipäevaüllatusest.
Tabiverest paari kilomeetri kaugusel asuval Tormil on maa ja maja tänini alles, kuid seal elavad võõrad inimesed. Fred ja Silvia käisid hiljem korra selles talus, kuid neid ei lastud õieti sissegi, sest inimesed kartsid kohutavalt nendega suhelda. "Fredil oli kindlasti väga valus, sest läks ta ju oma koju," ütleb Silvia-Disanna, kellel see ülekohus siiani hinges pakitseb.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv