Kultuur ja Elu 1/2006


Kultuur ja Elu 4/2005

 

 

 

 Stseen ooperist "Lendav Hollandlane", 1984. Foto G. Vaidla.

Estonia 100

tekst: Uno Järvela

Tänavu möödub sajand Eesti kutselise teatri sünnist. Ajalukku vaatab Uno Järvela, Estonia ooperikoori peakoormeister aastatel 1963-1985.

Vundamendi loomine

Eesti kooriajalugu algab 19. saj esimestel aastakümnetel, kui tekkisid esimesed eestlastest koosnevad koorid. Tallinnas Estonia ja Tartus Vanemuise seltsi asutamine 1865 andis tugeva tõuke koorilaulu ja puhkpillimuusika arengule kogu maal. Mõlemas asutatud seltsis pöörati muusikalise tegevuse kõrval suurt tähelepanu ka teatrile. Draamateoste kõrval toodi lavale teoseid koos muusikaga - laulumänge, hiljem lisandusd neile operetilavastused.
Kui 1869. aastal toimus Tartus I Üldlaulupidu, oli möödunud juba ligi pool sajandit esimeste eesti kooride asutamisest. Estonia seltsi meeskoor sai seal korraldatud võistulaulmisel I koha. Vaevalt küll oskasid esimese laulupeo korraldajad arvata, et laulupeod kujunevad grandioosseteks muusikapidustusteks ka veel 150 aasta pärast ja toovad meile laulurahva kuulsuse ka kaugel väljaspool vabariigi piire. Laulupidusid on olnud võimalik korraldada ainult tänu paljude koorijuhtide sihikindlale ja ennastsalgavale tööle. Paljud neist on meile tänapäeval vähetuntud või isegi tundmatud kooliõpetajad ja köstrid, kelle muusikaline ettevalmistus oli sageli küllaltki lünklik ja juhuslik.
Esimesed eesti rahvusest professionaalsed muusikud andsid meile Cimze seminar ja Peterburi konservatoorium. Tõsi, nad olid küll heliloojad ja orelikunstnikud, kuid paljud neist tegutsesid ka koorijuhtidena. Esimese eestlasena sai koorijuhi diplomi Karl Leinus, kes lõpetas Peterburi koorikapelli juures vastavad kursused.
Erakordset tähtsust omas Konstantin Türnpu (1865-1927) tegevus koorijuhi ja Tallinna Meestelaulu Seltsi asutajana. Tema nõudlikkus ja suurepärased koorijuhi võimed viisid koori taseme väga kõrgele, mõjutades positiivselt ka teiste eesti kooride, eriti Tallinna kooride tegevust.
August Topman, Tuudur Vettik, Evald Aav, Eduard Tubin, Verner Nerep, Gustav Ernesaks, Jüri Variste ja mitmed teised noorema põlvkonna koorijuhid on suuresti mõjutanud meie kooride arengut. Viies oma koorid kõrgele kunstilisele tasemele, aitasid nad kaasa eesti koorikultuuri tõusule ja selle populaarsuse kasvule.
Estoniga olid seotud August Topman (1882-1968) ja Verner Nerep (1895-1959). A. Topman oli aastatel 1913-1921 Estonia koormeister ja dirigent, juhatas aastatel 1911-1924 ka Estonia muusikaosakonna segakoori (EMO). V. Nerep oli aastatel 1922-1935 Estonia koormeister, täites 1933-1942 ka dirigendi ülesandeid. 1942-1944 oli ta teatri peadirigent.
Üle kolmekümne aasta oli Estoniaga seotud Tiiu Targama (1907-1994), täites seal nii kontsertmeistri, koormeistri, dirigendi ja aastatest 1952-1963 peakoormeistri ülesandeid.

RAM-ist Estoniasse

1960-ndate aastate algus on Estonia kunstilise juhtkonna uuenemise aeg. Teatri pealavastajaks sai Udo Väljaots (1961), peakunstnikuks Lembit Roosa (1963), peadirigendiks Neeme Järvi (1963) ja peakoormeistriks Uno Järvela (1963). Minu kutsumine teatrisse tuli mulle täiesti ootamatult.
1963. aasta kevadel, kui viibisin RAM-iga ringreisil Tartus, helistas sinna tolleaegne kultuuriminister A. Ansberg ja tegi ettepaneku asuda Estonia peakoormeistri kohale, pensionile siirduva Tiiu Targama asemele. Paaripäevase mõtlemise järele andsingi ministrile jaatava vastuse, olles eelnevalt Gustav Ernesaksaga seda arutanud. Nii saingi järgnevast RAM-i ringreisist mööda Venemaad kaasa teha ainult poole ja minu juhatatud viimased kontserdid toimusid Gorkis ja Kirovis. Kirovist sõitsin Tallinna tagasi ja juba mõne päeva pärast olin "estoonlane". Ees ootas uus, paljuski tundmatu töö.
Teatris toimusid parasjagu proovid Spadaveccia ooperiga "Vahva sõdur Šveik", mille koorid valmistas ette Tiiu Targama. Minu esimeseks ooperiks oli G. Bizet "Carmen". Sageli öeldakse, et see ooper on dirigentide küpsusproov, kuid kahtlemata on ta seda ka koorile ja koormeistrile. Ooperikoor oli tol ajal oma koosseisult küllaltki väike - 46 lauljat (10 soprani, 11 alti, 12 tenorit ja 13 bassi). Vokaalsetelt võimetelt oli meeskoor tugevam, kuigi pärast 80-liikmelise RAM-i juhatamist tundus see armetult väiksena. Laulda väikeses kooseisus nii, et seda üle orkestri saali kuulda oleks, ei olnudki niisama lihtne. Tekkis oht forsseerimisele. Kui suures kooris sulatasid partiisid ühte lüürilisemate ja väiksemate häältega lauljad, siis neid oli raske väikesearvulisse ooperikoori võtta. Jäi üle ainult üks tee - püüda sulatada olemasolevad hääled võimalikult ühtseks ansambliks. Ühtlasema ansambli saavutamine ei olnud sugugi kerge, sest paljud kooriliikmed pürgisid solistideks ja tahtsid igal võimalikul juhul endast tugeva laulmisega nii dirigentidele kui ka lavastajatele märku anda.
Kui vaadata tolleaegset koori koosseisu, siis saidki osa neist mõne aja pärast solistideks meie teatris, või Vanemuises. Need olid: Haili Sammelselg, Kalju Johanson, Meinhard Robas, Tiit Tralla, Aavo Hinno, Ahti Männik, Lembit Soone. Oma esimesi soolorolle tegi Hendrik Krumm, kes oli pikka aega olnud koori tenorirühmas ja sai hiljem teatri esitenoriks. (Jose oli tema riigieksam koos Urve Tautsi Carmeni ja Maarja Haameri Mikaelaga).
Varsti asus koori ridadesse ka hilisem teatri tippsolist Anu Kaal, kes väga toredasti ja ausalt täitis kõiki ülesandeid kooris. Ta laulis hea intonatsiooniga ja temast oli soprani rühmale nelja aasta jooksul palju kasu. Kui rääkida veel ooperikooris laulnud teatriinimestest, siis lühemat aega tegid kaasa Mati Palm, Voldemar Kuslap, Leili Tammel ja Arne Mikk. Arne Mikul tuli täita, nagu mitmel teisel kooriliikmel, ka solisti rolle. Hiljem töötas ta lavastaja assistendina, teatri muusikaosakonna juhatajana, näitejuhina, lavastajana, täiendades oma lavastaja-alaseid teadmisi Moskvas ja Berliinis, ning ta edutati 1977. aastal Estonia pealavastaja kohale. Praegu töötab A. Mikk peadirektor Paul Himma nõunikuna.
Peale seninimetatud koorist võrsunud solistide võime nimetada veel Maarika Eensalu, Rostislav Gurjevit, Leelo Spirka-Talvikut, Arvo Laidi, Helvi Raamatut ja Sirje Puurat, kes jäid solistidena töötama Estoniasse. Vanemuisesse siirdusid Taisto Noor, Eugen Anton, Väino Karo ja Thomas Mürk.
Sagedane koorilauljate vahetumine tekitas tõsiseid raskusi koori kunstilise taseme hoidmisel. Oli ju peale solistideks minejate ka lahkujaid vanaduspensionile või mõnele muule tööle. Minu 22-aastase töötamise järel oli kooris ainult 5 lauljat, kes alustasid koos minuga 1963. aastal.

Meeslauljate põud tingis kooristuudio loomise

Eriti kriitliseks kujunes olukord 60-70-ndatel aastatel meeslauljate osas. Olid ju kõik koorid komplekteeritud sõjajärgsetel aastatel. Suur hulk eesti mehi aga langes lahingutes II maailmasõjas või siirdus emigrandina välismaale. Neile lisandusid veel nõukogude võimu poolt maha lastud, küüditatud või vangistatud mehed. Nüüd oli kätte jõudnud ka aeg, kus vanemad lauljad hakkasid siirduma pensionile. Tuli leida uusi noori.
Kuna konservatooriumis ja muusikakoolides õppis mõnel aastal kokku ainult kümmekond meeslauljat, siis oli selge, et see arv lähemal ajal meie kooride meeslauljate vajadusi ei kata. Tõsi, oli hakatud vaatama juba tulevikku. Oli asutatud J. Tombi Kultuuripalee poistekoor (praegune Revalia), ka Tartus asutati poistekoor ja RAM-i juurde noormeestekoor, mille juurde komplekteeriti hiljem ka poiste koosseis. Üldhariduslikes koolides hakati asutama poistekoore, nende ühendkoorid hakkasid esinema koolinoorte ja üldlaulupidudel. Poiste laul hakkas võitma vabariigis populaarsust ja kooride tase tõusis.
Koorid muidugi vajasid lauljaid juba enne, kui poistest mehed kasvasid, ja otsiti aktiivselt n.-ö "rahva hulgast" endale sobivaid meeslauljaid. Kui leiti, siis suunati ta õppima kas muusikakooli või konservatooriumi. Estonia juurde loodi abikoor, mille tundides tegeldi hääleseadega ja õpetati solfedžot. Teatriühingu finantseerimisel toimus Estonia kooristuudio töö edukalt (mõningate vaheaegadega) 1964.-1980. aastani. Kooristuudios oli võimalik pikema aja vältel põhjalikult tutvuda laulja muusikaliste ja vokaalsete võimetega. Osavõtt etendustest andis pildi tema sobivusest teatrilavale. Hiljem võetigi stuudiosse vaid neid, kel oli soov teatrisse tulla.
Omalt poolt püüdsid kolme (RAM, Raadio, Estonia) kutseliste kooride juhid mõjutada Kõrgema ja Keskerihariduse Komiteed ning Kultuuriministeeriumi võtma vastu meetmeid olukorra parandamiseks lauljate ettevalmistamise osas vabariigis.
Nii läks 2. märtsil 1964 tolleaegsele Kõrg- ja Keskerihariduse Komiteele kiri
G. Ernesaksa, J. Variste ja U. Järvela allkirjadega, kus palutakse suurendada meeslauljate vastuvõttu muusikaõppeasutustesse.
Vastus tuli 20. aprillil: "Komitee teatab, et aastatel 1964-1975 lõpetab ENSV Riikliku Muusika ja Teatrikunsti Instituudi 37 lauljat ja Tallinna ning Tartu muusikakooli 67 lauljat. Seega 104 lauljat katab kutseliste kollektiivide vajaduse." Allkirja oli andnud sellele kirjale komitee esimehe asetäitja E. Keskküla. Komiteed huvitas nähtavasti ainult lõpetajate arv, aga sisuliselt seda küsimust ei uuritud. 104-st lõpetajast võis olla meesõppureid umbes 15%, aga nendest just puudus oligi. Jah, kahjuks naisi bassipartiid laulma ei pane, kuigi üksikuil juhtumeil on mõned aldid laulnud küll tenoripartiid. Seoses suure töökoormuse ja vildaka palgasüsteemiga ooperiteatrites oli meeslauljate nappus üle tollase Nõukogude Liidu väga suur. Ühel üleliidulisel seminaril teatas üks koormeister, et nende teater oli sunnitud "Fausti" lavastuses laskma sõdurite koori laulda naiskooril!
Ka Estonias pani lavastaja Paul Mägi meeste puudusel naised sõduririietes ("Trubaduur") üle lava marssima (mitte küll laulma), kuid naiselik kõnnak ja mitmed lopsakad kehavormid ei suutnud seda pettust publiku eest varjata. Aastatega meeste põud koorides kasvab veelgi ja uuesti informeerisid G. Ernesaks,
A. Üleoja (kellest oli saanud vahepeal Raadiokoori peadirigent) ja U. Järvela olukorrast kõrgemalseisvad organeid.
Kirja said EKP Keskkomitee Kultuuriosakonna juhataja O. Utt, Kultuuriminister
J. Lott, Kõrgema ja Keskerihariduse minister I. Nuut ja Televisiooni ja Raadio Komitee esimees R. Penu. Kirjas näidati, et 1985-ndaks aastaks on pensioniealisi lauljaid RAM-is 18, ooperikooris 12 ja Raadiokooris 8 - kokku 38 lauljat. Kuna seniste kogemuste põhjal siirduvad mõned lauljad ka teisele, enamtasuvale tööle, on eeloleva viie aasta jooksul vabariigis täita ligi 50 meeslaulja kohta. Kirjas näidati ka ära, palju on viie aasta (1975-1980) jooksul suunatud Konservatooriumist ja Tallinna Muusikakoolist meeslauljaid eelpoolnimetatud kooridesse. Neid oli RAM-i 1, Raadiokoori 0 ja ooperikoori 3. Kõik suunatud töötasid juba enne lõpetamist koorides. Kirjas tehti ka konkreetseid ettepanekuid, mis võiksid olukorda parandada. Sellele kirjale aga vastust ei tulnud ja koorid jäid ka edaspidi üksi oma kaadriprobleemidega.

Üle 150-rublased palgad tuli kinnitada Moskvas!

Kaadriküsimuste kõrval oli ooperikooris tõsiseks probleemiks ka lauljate madal palk. See ulatus kuni 110 rublani. Kuna rahad tulid teatrisse Kultuuriministeeriumi kaudu, siis sai selles küsimuses käidud mitmel korral ministri vastuvõtul. Mäletan ühte ministeeriumisse minekut, kus kerkis üles ka koorilauljate palga tõstmise küsimus ja kus minister A. Laus võttis oma rahakotist 20 kopikat ja ütles: "Armas Järvela, oleks mul rohkem raha, tõstaksin palka otsekohe!"
Palga tõstmise võimaluste otsimine jätkus. Külastasin ooperiteatreid Permis, Sverdlovskis, Riias ja Vilniuses, et selgitada sealsete koorilauljate tasustamist. Üldiselt olid probleemid samad kui meil, ainult Vilniuses sain teada, et ooperikooris oli sisse viidud koorisolistide kohad palgaga 150 rubla kuus. Tallinna tagasi jõudes läksin uuesti minister Lausi juurde ja kandsin talle kuuldust ette. Ta lubas kohe lähemal ajal võtta Leedu Kultuuriministeeriumiga telefoni teel ühendust, et asja kontrollida. Minister pidas sõna ja tänu leedulastele saime meiegi hiljem koorisolistide kohti, mis jagati peamiselt meeslauljatele. (Naiskoorist sai selle koha ainult Kaja Sildna). Hiljem tõsteti veel palku kuni 180 rublani, aga üle 150 rublased palgad tuli kinnitada Moskvas! Muidugi ei teadnud palkade kinnitajatest üleliidulises kultuuriministeeriumis keegi, kuidas laulis meil üks Juhan või Jaan, aga kinnitada see seal tuli ja see võttis aega ligi pool aastat, enne kui tuli luba palka rakendada.
Teatavasti tuli Moskvas kinnitada tol ajal palju muudki.
Kaldun siin pisut teatrist kõrvale ja räägin ühest professori nimetuse andmisest Kõrgemas Atestatsiooni Komisjonis.
Lätis oli teenekas orkestri dirigent ja koorijuht L. Vigners. Läti Konservatoorium tegi Moskvale ettepaneku anda temale professori kutse. Komisjoni kuulusid mitmed tolleaegsed NSVL tippmuusikud, professorid. Eestist oli seal professor B. Lukk.
Paljud komisjoniliikmed aga ei tundnud hästi Balti riikide muusikuid, või kui olidki nendega korra või paar kohtunud, siis võib-olla ka unustanud. Komisjonis tekkisid hääled: "Kes on Vigners, ei tunne." Komisjoni esimees püüdis siis piltlikult asja selgeks teha: "Noh teate, see pikka kasvu mees, see suurte kõrvadega, Riiast."- "Ah, suurte kõrvadega, sellele võib anda küll," kõlas komisjoniliikmete suust ja L. Vigners kinnitatigi professoriks.
Peale palkade küsimuse esitas teater Kultuuriministeeriumile pidevalt taotlusi ooperikoori suurendamiseks. Aasta-aastalt teatri eelarvet ka suurendati, mis võimaldas viia koori koosseisu 1973-ndaks aastaks 60-ni, 1980-ndaks aastaks koguni 70-ni. See arv oli juba normaalne, tagamaks raskete ooperikooride esitamist. Uute lauljate leidmisele aitas tublisti kaasa abikoori asutamine teatris, samuti noormeeste koori loomine RAM-i juurde. Ka oli peale kasvamas uus põlvkond noori mehi, kelle hulgast võis leida lauljaid professionaalsetesse kooridesse.
Siinkohal tuleb öelda, et meeste leidmine teatrikoori oli raskendatud ka suure töökoormuse tõttu. Kui RAM-is ja Raadiokooris oli ainult üks väljakutse päevas, kas proov või kontsert, siis teatris olid hommikuti proovid ja õhtul etendused. Kontsertkoorides oli võimalus meestel töötada kooritöö kõrval veel ka mujal, ooperikooris see võimalus puudus.

Estoonlased elasid teatris

Tavaliselt mängiti Estonias nädalas 4-5 ooperit või operetti ja 2-3 balletti. Mõned ballettmeistrid kasutasid kooriartiste ka balletilavastustes (kuni 1965. aastani).
Mitme hooaja vältel oli paljudel lauljatel etenduste arv kuus 20-24. Kui siia lisada veel 26 proovi, siis saame ühe kuu jooksul kuni 50 väljakutset. Inimesed tulid teatrisse hommikul kell 11 ja paljud, kes elasid kaugel, lahkusid sealt pärast etendust hilisõhtul.
Siinkohal on sobiv meenutada ühte vahejuhtumit miilitsajaoskonnas. Estoonlasel on asja miilitsajaoskonda, temalt küsitakse seal, kus ta elab. Estoonlane vastab: "Estonia teatris". Miilits mõtleb, et kodanik ei kuulnud hästi ja esitab küsimuse uuesti, valjemalt: "Kus te elate?" Jällegi vastus: "Estonia teatris." - "Ei, ei," ütleb militsionäär, "kuhu te sissekirjutatud olete?" - "Ah, sissekirjutatud olen ma Nõmmel, aga seal käin ma ainult magamas, elan ikka Estonia teatris."
Tõepoolest, ainult suur entusiasm liitis estoonlasi kokku ja andis jõudu selle hiigelsuure töö tegemiseks, mida nõuab ooperiteater. See võis tuua pettumusi, kuid kindlasti ka toredaid ja pidulikke rõõmuhetki koos tänuliku kuulajaskonnaga. Mitte kõik ei pidanud sellele koormusele vastu. Paljud tulid, proovisid hooaja või paar ja läksid oma teed. Eriti puudutas see ooperi meeskoori, kus lauljate voolavus oli kõige suurem. Eks oli see ka arusaadav, sest oma perekonna materiaalse heaolu eest vastutav pereisa oli sageli sunnitud otsima paremat ja tasuvamat tööd.
12 aasta jooksul, mil Neeme Järvi töötas Estonia peadirigendina, tõusis teatri kunstiline tase märgatavalt. Siin aitas kaasa kindlasti ka erakordselt tugev solistide kaader, kes tol ajal teatris oli: Georg Ots, Tiit Kuusik, Margarita Voites, Anu Kaal, Urve Tauts, Mati Palm, Teo Maiste jmt. Selle koosseisuga oli võimalik välja tuua maailma ooperiliteratuuri tippteoseid. Nii täieneb teatri repertuaar "Othello" ja "Carmeni" kõrval 1965. aastal ooperiga "Aida". Sama aasta oktoobris toimuvad teatri etendused viie lavastusega Moskva Kremli teatris. "Deemoni", "Othello", "Viini vere" ja "Maskiballi" kõrval oli repertuaaris ka Eino Tambergi ooper "Raudne kodu". Järgnevatel aastatel toimus teatril rohkesti külalisetendusi, osaliselt tingis selle ka teatris toimuv suur remont. Esinetakse Helsingis (2 korda), Taškendis, Leningradis (3 korda), Varnas, Kiievis, Minskis, Riias (3 korda), veel mitmel korral Moskvas. <käesoleva loo autor lõpetas koos teatriga külalisetenduste sarja 1985. aastal Stockholmis.

Ärahüppamise hirm

1984/85 hooaja algusest algab ettevalmistus Rootsi sõiduks. Detsembri lõpul tuleb lavale G. Donizetti "Lucia di Lammermoor", mida taheti lülitada Rootsis näidatavate lavastuste hulka. Siin mõeldi peamiselt Margarita Voitese peale, kes tegi selles ooperis ühe oma hiigelrollidest. Selle valikuga ei eksitud. Margarita Voites laulis Stockholmis suurepäraselt.
Sügisel muutus teatris olukord ärevaks, hakkasid liikuma kuuldused, et koorist jäetakse terve rida lauljaid maha. Sellel oli ka tagapõhja, sest ka mulle kui peakoormeistrile öeldi, et kõik kaasa ei sõida. Siiski mingi lootus püsis seni, kuni umbes kuu aega enne sõitu teatati 13 laulja nimed, kes pidid maha jääma. Kogunesime neljakesi (direktor A. Sõber, E. Klas, A. Mikk ja mina) A. Sõbra korterisse nõu pidama, mida antud olukorras ette võtta. Teatavasti olid repertuaaris olid teosed, mis vajasid täisarvulist koori - "Attila", "Boriss Godunov", "Luisa Miller", "Eesti ballaadid" , "Lucia di Lammermoor". Leidsime kõik, et täisväärtuslikke etendusi me nii anda ei saa. Eri Klas võttis sealsamas telefonitoru ja helistas keskkomitee teisele sekretärile Rein Ristlaanele. Pärast seda, kui E. Klas oli meie arvamuse talle ette kandnud, kuulsime telefonitorust ebasõbralikku häält:
"See ei ole minu asi! Tehke, mida tahate!" Hiljem rahunedes soovitas Ristlaan kaasa võtta filharmoonia kammerkoori lauljad, kellel olid välispassid juba olemas. Kuna Tõnu Kaljuste "Eesti ballaadide" dirigendina sõitis nagunii meiega kaasa, siis tema nõusoleku lauljate saamiseks saavutasime varsti. Enam ei olnud võimalik aga kogu repertuaari uute lauljatega selgeks õppida, õpiti vaid need kohad, kus asendamine oli ilmtingimata vajalik.
Hiljem ringreisilt tagasi jõudes, võtsid teatri juhtkonda ja soliste vastu EKP Keskkomitee I sekretär Karl Vaino ja teised büroo liikmed, kus K. Vaino ütles, et nad ei uskunud, et reis möödub nii eeskujulikult. Sellega anti mõista, et kardeti, et mõni võib Rootsi maha jääda.
Stockholmis antud etenduste kohta ilmus palju arvustusi, esitaksin siin osaliselt vaid kahte. Göteborgs-Posten kirjutas: "Koorikultuur on juba ammustest aegadest Eestis heatasemeline. Seepärast on vähem üllatusi, et ka teatri koor vokaalses mõttes esile küündis. Sellel on otsustav osatähtsus, kuna esitati selgepiirilist kooriooperit Verdi "Attilat"."
T. Koldits, kes teatriga Stockholmis kaasas oli, kirjutas Rahva Hääles: "Minule oli suurim üllatus "Estonia" koor ja orkester. /--/ hea ansamblitunnetus, muusikaline hingus, mis valitses laval ja orkestris. Kõik need päevad olid siiski kaugelt rohkem kui ühekordne kokkuvõtmine, see on tubli töö tulemus."
Kui vaadata tagasi, mis toimus Estonias kahekümne kahe hooaja vältel nendega, kes teatrit tegid, siis näeme, et oli suurel hulgal lavalt lahkujaid ja ka palju juurdetulijaid. Koorist on juba räägitud, seal vahetus peaaegu terve koosseis, sama toimus ka orkestriga, rääkimata balletist, kust lahkutakse veel parimates aastates. Teater sai R. Hammeri asemele uue direktori A. Sõbra, kes nii oma tasakaaluka iseloomu kui ka muusikat ning majanduse köögipoolt hästi tundva inimesena oskas hoida ära suuri "vapustusi" teatri elus. Manalameheks saanud elupõlise asedirektori E. Valgma toolile asus Draamateatrist E. Aus.
Estonial vedas, et Ameerikasse elama asunud dirigendi Neeme Järvi asemele tuli Eri Klas, kellest kujunes samuti rahvusvahelise mainega dirigent. Tema andekus aitas hoida üleval kogu teatri kunstilist taset. Latt oli asetatud kõrgele, mis andis võimaluse teatrit näidata edukalt paljudel ringreisidel. Sagedased ringreisid olid viimasel aastakümnel küll osaliselt seotud teatrimaja remondiga, kuid suur teene oli siin ka Eri Klasil, kellel olid väga head organisaatorivõimed ja laialdased sidemed juhtivates muusikaringkondades nii Moskvas kui ka välismaal.
Koorist pensionile minejad vahetusid viimastel aastatel noorte lauljatega. Estonia ooperikoori koosseisu peeti üheks nooremaks Nõukogude Liidu teatrite hulgas. Teater armastab noorust! Enamik tuli neist teatrisse konservatooriumist, seega juba muusikaliselt hästi ettevalmistatud, mis kiirendas tunduvalt uute teoste õppimist. 1985. aastal pühitses ooperikoor oma 120. sünnipäeva. Seda tähistati pidulikult. Ilmus ooperikoori prospekt, kus sõnas ja pildis on tulevastele põlvedele talletatud ühe meie esimese kutselise koori tegevus rohkem kui sajandi jooksul.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv