Kultuur ja Elu 4/2005


Kultuur ja Elu 3/2005

 

 

 

 Soome seaduslikud õigused maa-aladele

Prof. Arto Lahti kõne Helsingis Tartu rahu 85. aastapäeval
Kõne tõlkinud: Priit Silla

Auväärsed peolised!

Olen väga rõõmus võimaluse üle rääkida Soome iseseisvusega vahetult liituva Tartu rahu 85. aastapäeval. Soome põlisväärtused on mulle väga tähtsad. Seepärast on meie iseseisvuse esimene piiride määramine riikidevahelise lepingu põhjal Tartus 1920. aastal tähistamist vääriv asi.
Rahulepingu 1. artiklis kinnitavad lepingupooled: "Rahulepingu jõustumisel lõpeb lepingualuste riikide vaheline sõda ja mõlemad riigid kohustuvad edaspidi pidama rahu ja heanaaberlikke suhteid."

Tartus lepiti kokku üksikasjaline piiride asukoht. Piirid järgisid Soome Suurvürstiriigi piire, juurde arvatud Petsamo. Lisaks maadevälistele suhetele ja piiridele kanti rahuläbirääkimistel 14. oktoobri istungil protokolli Vene poole avaldus, milles tagati Arhangelski ja Aunuse kubermangu karjalastest elanikele rahvuslik enesemääramisõigus, Ida-Karjala muutmine autonoomseks alaks siseasjade osas oma parlamentaarse asutusega, omakeelse seadusandluse ja omakeelse rahvaharidustööga. Vene pool kinnitas ka Peterburi kubermangu soomlastest elanike vähemusrahvuse õigused, nagu vaba rahvaharidustöö korraldamine, vallavalitsuse ja kohaliku õigusabi korraldamine, õigus teostada eelnimetatud meetmeid seadusandlike ja täitevvõimuorganite kaudu ning õigus vabalt kasutada kohaliku elanikkonna keelt.

Edasises peame kahjuks tõdema, et Nõukogude Liit ja selle õigusjärglane Vene Föderatsioon hoiavad ikka veel oma võimu all Soomele kuuluvaid alasid ning Ingeri ja Peterburi kubermangu soomlastest elanikkonnale antud lubadusi ei täideta hoopiski.
Rahvaste Liidu aegse seisukoha järgi tuleb tõdeda, et Nõukogude Liit rikkus ühepoolselt Tartu rahu lepingut, tungides 30.11.1939 Soomele kallale. Igaveseks ajaks mõeldud rahu kestis seega alla 20 aasta. Ilmselt on tegemist ajaloo uusima ajarekordiga. Igal juhul on kõne all maailma tuntud ajaloo lühim igavene aeg.

Ma ei hakka käsitlema sõjaaegu, kuid tahan esile tuua kolm otseselt sõjast johtuvat rasket probleemi, mida meie riigi ladvik pole peale president Kekkose aega julgenud isegi puudutada. Sõdade järel oli tarvis sõdades süüdistada soomlasi, et Nõukogude Liit võiks Soome alade annekteerimist ja mõistusevastaselt suuri reparatsioone kuidagi põhjendada.
Pole kuigi tulutoov vaielda selle üle, kas nn sõjasüüdlaste kohtu alla andmine oli soomlaste oma algatus või tehtud Nõukogude Liidu survel. Liitlased ja Nõukogude Liit vajasid sõjasüüdlasi ja kogu süülisuse taust loodi nõnda, et Soome ründas Nõukogude Liitu. Sisepoliitikas sobis Soome sõjasüüdlus hästi soome kommunistidele ja nende tuules purjetajatele.

Nn sõjasüüdlaste kohtupidamistes mõisteti sügavalt isamaalised Soome iseseisvuse päästnud isikud nagu president Ryti pikkadeks aastateks vangi. Ennast säästmata oma maa päästnud meestele tasuti häbistavate vanglakaristustega Soome oma kohtute kaudu. Peale selle piiras Järelevalvekomisjon süüdistatute võimalusi ennast kaitsta õigusriigile sobival kombel, sest Talvesõda ei tohtinud üldse käsitleda.
Lisahäbi tõi veel see, et soomlastest koosnev parlament oli soostunud põhiseaduse vastaselt andma välja karistust võimaldava seaduse tagasiulatuvalt. Valitsus ja parlament tegid seega teadlikult kuriteo Soome õigussüsteemi suhtes. Tähelepanuväärne on siinkohal see, et isegi tsaar Aleksander I oli omal ajal kohustunud austama Soomes kehtivat seadusandlust.
Selle häbiväärse teo tausta kujundab muidugi tõsiasi, et Soome elas sügavas Nõukogude Liidu hirmus ja oludki olid õige iseäralikud: kommunistide riigipöördeoht oli kogu aeg pea kohal ja Nõukogude Liidu hiigelarmee marsivalmis piiri taga. Kommunistliku riigipöörde ohvriks langenud maade näited tekitasid õigustatult kohkumist: kas Soomes on ikka võimalik vältida Nõukogude Liidu vägivalda, mis tähendas rahva massimõrvu ja vangilaagreid?

Terve õigustajuga Soome kodanikul on raske mõista, miks külma sõja järelgi esitatakse väiteid, et nn sõjasüüdlaste kohtuotsuseid ei tule hakata arutama, sest nõnda tehes justkui seadustataks need kohtuotsused. Veelgi võõrastavam on põhjendus, et ega süüdimõistetud kaotanud midagi, nii et pole tarvis ega võigi midagi tagastada.
Kohtuotsusega langetatud pikk vanglakaristus ei ole siiamaani seadnud kedagi au sisse ega edendanud süüdimõistetu või tema perekonna heaolu. Süüdimõistetud kannatavad karistuse tõttu, samuti nende pered ja sugulased. Aga nende kohtuotsuste tõttu kannatas ja kannatab kogu rahvas.
Nn sõjasüüdlaste omaksvõtuga (süüdimõistmisega) tehtigi Soomest sõjasüüdlane. Viimane käsitlus on seni jõus, muidu ju oleks Venemaa tagasi andnud anastatud maad ja katnud sõjakahjud. Kui nõnda poleks tehtud, nõuaks nii Soome kui muu tsiviliseeritud maailm asjade parandamist. On alusetu ette kujutada, et välismaalased võiksid teada asjade tegelikku seisu, kui Soome valitsev ladvik ei taha sellest rääkida tõtt isegi oma kodanikele.
Soome kõrgete justiitsametnike ülesanne on alustada nende mitmeti valeks osutunud kohtuotsuste tühistamist. Mis kasu on kõrgetasemelisest õigussüsteemist, kui riigivõim ise võib poliitilisest otstarbekusest lähtudes valida, missuguseid vigu parandada ja missugused jätta parandamata.
Ka riigijuhtidel on suur vastutus. Presidendi, peaministri, parlamendi esimehe, kogu valitsuse ja parlamendi kohus on kiiresti parandada tahtlikult sooritatud justiitsmõrvad. Valitsus ja parlament olid toona võimelised koostama ja välja andma põhiseadusevastast seadust süütute karistamiseks. Nemad on ka võimelised tehtut parandama, kui ainult tahet leiduks. Vastutuse kandjate asjas tuleb kõvasti peale käia.
See olukord sarnaneb täiesti relvapeitjate üle kohtupidamisele. Relvapeitjad tegutsesid saadud käskude kohaselt oma juhtide teadmisel. Julge tegutsemisega andsid nad oma osa Soome päästmisse. Tänu selle töö eest oli õige vilets. Kohtuotsused on siiamaani tühistamata ja hüvitus saamata.

Kolmandaks asjaks on Karjala ja teised sundloovutatud alad. Venemaa hoiab inimõiguste ülemaailmse deklaratsiooni vastaselt ikka veel oma võimu all Soomele kuuluvaid alasid. Küsimus on soomlastele eriti tähtis nii vaimsest, inimõiguslikust, kultuurilisest kui majanduslikust aspektist, samuti Soome ja Venemaa suhete usaldusväärsuse seisukohalt.
Avaldan suurt hämmastust selle üle, et meie praegune valitsus käitub ikka nõnda, nagu oleksimegi sõdades süüdi. Olukord tundub absurdsena. Riigijuhtide töö on oma maa seaduslike huvide kaitsmine. Aga kuidas seda praegu tehakse? Riigijuhid keelduvad isegi rääkimast nn sõjasüüdlusest, relvapeitmisest või maa-aladest. Riigi kogu juhtladvik tegutseb sel kombel Soome seaduslike õiguste vastaselt. Kas te suudaksite samasugust olukorda ette kujutada näiteks Venemaal või Ameerika Ühendriikides?
Riigi juhtladviku käitumist võime kummastada ka selles suhtes, et kõne all on õige suured majanduslikud väärtused. Näiteks sõjahüvitised oleksid praegusele rahvamajandusele umbes 90 miljardit eurot ehk siis kolme aasta riigieelarve. Ainuüksi Soome valduses oleva Karjala väärtuse mõõtmine on peaaegu võimatu.
Eespool lühidalt käsitletud teemad seostuvad kommunistliku totalitarismi põhjaliku selgitamisega. Euroopa Liidu kristlik-demokraatlik partei on vastu võtnud resolutsiooni totalitarismi agressioonide selgitamiseks ja hukkamõistmiseks. Miks Soomes ei ole neid asju hakatud edasi viima? Üks selgitus leidub ehk president Halose nükkes: "Vene hirmuga peab ainult toime tulema." Kas selgitus on see, et meie riigi ladvik ei julge Vene kartuses käsitleda mitte midagi, mis võiks kahjustada suhteid Venemaa juhtidega ja mõjutada Soome ettevõtjate majanduslikke võimalusi?

Seda tüüpi poliitiline uusabitus teeb murelikuks. Pealegi on see väga lühinägelik ja kitsas. Soomlastel on üle 60-aastane kogemus selles, et viimaste sõdade agressioonid on söönud maade vahelise tähtsaima sideaine - usalduse. Seda ei saa taastada kõnedega sõprusest ja suhete eripärast, samuti mitte Soome ja Euroopa Liidu ühepoolsete kingitustega lähisalade koostöö kujul. Raha ei ehita usaldust, seda teeb ainult ausus.
Soome ja Venemaa suhted on asjalikud, mis on väga tervitatav. Sellelt põhjalt saab hakata eemaldama usalduse ja sõpruse takistusi. Vanade asjade käsitlemisega avalikult ja põhjalikult ning leppides kokku võrdsetes alustes, saab rajada ühise tuleviku.
Usaldust ei saa rajada, vaikides inimkaotustest, hävitustööst, maa-alade anastusest ja survest. Lootused unustamisest ja kõnede varal saavutatavast usaldusest on tühised, sest nad ei tugine inimese olemusel. Nad võivad kõlvata poliitikutele, kuid mitte kunagi ausatele, moraalseid väärtusi ja inimõigusi austavatele kodanikele.

Soome on tulevast suvest alates Euroopa Liidu esimees-riik. Riigijuhtidel on seega sobiv võimalus esile tõsta koostööd segavad asjaolud. On ainumõistetav, et näiteks sundloovutatud alade tagastamise esiletoomine annab Venemaale võimaluse teostada täiesti uut, siirast rahupoliitikat. See käsitlus on ka Euroopa Liidu normide kohane eeldus Venemaa ja Euroopa Liidu suhete arendamisel.
Vabatahtlik alade tagastamine tõstab tunduvalt Venemaa poliitilist mainet. See on mõlemale osapoolele majanduslikult väga soodus ja teeb võimalikuks Venemaa loodepiirkonna täiesti uudse arengu, mis omakorda loob täiesti uue aluse Euroopa Liidu tasemel koostööle, Vene loodusvarade ühisele vääristamisele ja Venemaa positiivsele arengule.

Tartu rahu leping on 85 aastat vana. Umbes 65 aastat ehk üle 75 % rahulepingu east on Soome aladest puudu olnud 12 %. Seda tähtsat rahulepingut ei ole sõdade järel ametlikult tähistatud. Toetan soojalt ettepanekut, et rahulepingu auks hakataks ametlikult heiskama lippe.
Samas tuletame otsustajatele meelde seda, et meie rahva ühtsuse ja seaduslike õiguste kaitsele tuleb asuda tegusalt. Selleks kohustavad meid ka põlised soome väärtused, kultuur ja õigluse mõiste.

Professor Arto Lahti pürib presidendikandidaadiks


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv