Kultuur ja Elu 4/2005


Kultuur ja Elu 3/2005

 

 

 

 


Leedu keeleseadus mittejuristi pilguga

tekst: LEO KAAGJÄRV

Eesti Keele Kaitse Ühingu kõnekoosolekul Tartus 24. mail 2005 peetud ettekandes tõdes juhatuse liige Leo Kaagjärv, et võrreldes Leeduga on meie emakeele lugupeetavus Eestimaal nukras madalseisus.

Leedu ja Eesti keeleseaduse praeguse variandi leiab huvitatu Internetist, kus Leedu seadus on saadaval ka ingliskeelses tõlkes. Leedulased nimetavad oma seadust riigikeele seaduseks, meie lihtsalt keeleseaduseks. Mõlemad seadused võeti vastu enam-vähem ühel ja samal ajal, 1995, kuid Eesti seadust on seejärel muudetud 16 korda, Leedu oma aga nähtavasti mitte kordagi. Jutt on iseseisvate riikide keeleseadustest. Meie esimene taasärkamisjärgne keeleseadus kehtestati aga juba 1989, kui Eesti polnud veel iseseisvunud.

Leedu riigikeele seadus rõhutab keelekorrektsust

Leedu seadus on Eesti omast tunduvalt lühem - 27 paragrahvi ühtekokku 37 lõikega, Eesti praeguses keeleseaduses on 40 paragrahvi kokku 77 lõikega. Koguka osa, umbkaudu poole meie praeguse seaduse mahust võtavad nii või teisiti enda alla mitmesugused sätted võõrkeele kasutamise õigusest, tasemeeksamitest, keeleoskusnõuetest ja vastutusest. Mõistagi peegeldab see meie rasket demograafilist olukorda. Leedulastel seda probleemi pole. Nende seaduses sisaldub neid elemente minimaalselt. Seevastu rõhutab Leedu seadus meie omast märksa rohkem keele korrektsust.

Keeleseaduste kontrastid

Eesti praeguses keeleseaduses räägib kirjakeele normist vaid § 1 lg. 2: "Eesti keele ametliku kasutamise aluseks käesoleva seaduse mõttes on eesti kirjakeele norm Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras." § 21 lg. 1, millest 1996. aastal uue äriseadustiku jõustumisel loobuti, nõudis Eesti asutuse, ettevõtte või organisatsiooni nimetuse eestikeelsust, järelikult nimetuse vastavust kirjakeele normile. Nimetust võis vajadusel tõlkida võõrkeelde, nimetuse koosseisu kuuluv nimi aga pidi jääma tõlkimata. Nüüd pole neist nõuetest enam midagi järel.
Meenutame siinkohal nimetuse ja nime mõistet. Võtame lähiajaloost sellise näite: Naha- ja Jalatsitootmiskoondis "Kommunaar". Või kaugemast minevikust: Betooni- ja Katusepapitööstus "Järve". Need mitmesõnalised ühendid on nimetused, mille sees on nimed Kommunaar ja Järve. Mõnel organisatsioonil on ainult nimetus, näiteks Eesti Naisüliõpilaste Selts.
1996. aasta äriseadustik ei teinud vahet nime ja nimetuse vahel, vaid rääkis ainult nimedest (järelikult ka ülalmainitud mitmesõnalised ühendid on nüüd seaduse mõttes nimed), ega esitanud ka "nimede" eestikeelsuse nõuet. Sellega seoses loobutigi keeleseaduse 21. paragrahvi 1. lõikest. Seadusandjad lootsid, et aeg ja turuseadused ise panevad kõik paika, kuid selle lühinägelikkuse tagajärg on valusasti käes. Asutuste ja ettevõtete nimede/nimetuste valdkonnas valitseb Eestis täna niisugune põhjalik korralagedus, mida Eesti iseseisvumisel poleks vist keegi osanud ette kujutada ja kuhu keelenormil pole enam üldse asja. Arvamusel, et ärinimed korrastavad end ise, pole vähimatki realistlikku väljavaadet. Neid saaks korrastada üksnes riigivõim.
Huvitav on lisada, et see äriseadustik, mis tühistas ühe tähtsa sätte meie keeleseadusest, polnud ilmselt ei venelaste ega Euroopa surve tagajärg, vaid oli täielikult meie oma Riigikogu algupärane ebardlik sünnitis.
Meie tänaste asutuste ja ettevõtete nime(tuse)d on enamikul juhtudel täis- või poolingliskeelsed (United Motors, Mareen Catering, Saar Poll, Ehitus Service, Kunda Nordic Tsement) või justkui eestikeelsed, kuid grammatiliselt või ortograafiliselt vigased (Tiit Reisid, Toom Tekstiil, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Sisustus E Kaubamaja, sööklad Vanaema Juures ja Õlle Tare; viimased peavad olema Vanaema juures ja Õlletare).
Mõned justkui eestikeelsed nimed sisaldavad eesti tähestikus mitteolevaid tähti (Liiwi Heliis, Waide motell, Alpiexpress, Koduextra, Kyyrix, Võrqtaja Kohtvõrgud). Ajaleht Postimees on taas läinud eesti õigekirja narritamisele, võttes oma laupäevanumbri pealkirjaks Postimees Extra. Selles oleva n.-ö noortelisa pealkiri «Hip!» on kirjapildi poolest eesti ortograafia seisukohalt võimatu.
Kontrastina nõuab Leedu riigikeele seaduse § 16: "Kõigi Leedu Vabariigis tegutsevate ettevõtete, büroode ja organisatsioonide nimed (nimetused) moodustatakse kooskõlas leedu keele normidega ning reeglitega, mis on heaks kiidetud Leedu Vabariigi Seimile alluvas Leedu Riiklikus Keelekomisjonis." § 17 nõuab muu hulgas, et kõik Leedus müüdavate kaupade ja osutatavate teenuste nimed ning nende kirjeldused peavad olema leedukeelsed.
Kontrastiks vaatame näiteks Eesti ettevõtetes toodetavate jookide pudelitele ja kartongpakkidele meie poeriiuleil. "Aura" kaubamärgi all on turul mahlajoogid sarjast "Fresh" (GRAPE DRINK, MULTIVITAMIN DRINK ja rida teisi). Kui hoida pakki vastu valgust ja uurida läbi luubi, võib leida kusagilt ka minikirjas eestikeelse teksti. On olemas sari "Aura cocktail" (raspberry juice + milk, apple juice + milk) ning mitmed Eesti ettevõtete toodetud ja siin müüdavad, kuid inglise keeles sildistatud alkohoolsed ja karastusjoogid. McDonald's pakub Eestis toodet "McEine" ning teenust "McDrive". Et viimane tähendab autossemüüki, seda võib mõista üksnes inglise keele põhjal.

Leedu riigikeele seadus edendab korrektse leedu keele prestiizi

Leedu riigikeele seaduse IX peatüki pealkiri on "Riigikeele korrektsus". Sealsest §-st 19 loeme, et riik "edendab korrektse leedu keele prestiizi" ning "loob tingimused keelenormide, isikunimede, kohanimede, murrete ja kirjalike mälestiste kaitseks, kindlustab riigikeele toimimise ainelist baasi, annab üldabi leedu keele uurimisele kui eelisteadusharule". § 21 lisab, et "riigikeele korrektne valdamine on osa riigiametnike, pedagoogide, massimeedia ja kirjastuste töötajate kvalifikatsiooninõuetest". § 22 nõuab, et Leedu massimeedia ning kõik raamatute ja muude väljaannete kirjastused "peavad järgima korrektse leedu keele norme" ja § 23 ütleb: "Kõik avalikud sildid peavad olema keeleliselt korrektsed."
§-st 24 leiame sätte: "Käesoleva seaduse rikkujad võetakse vastutusele seaduses ette nähtud korras."
Jutt oli leedu keele prestiizist. Muide, kas keegi on pannud tähele, mis on Leedu rahvusliku lennukompanii nimi, nagu see esineb Leedu lennukite külgedel? See on Lietuvos Avialinijos, mitte ingliskeelne Lithuanian Airlines. Leedulased ei häbene oma keelt maailmale näidata. Leedu keele prestiiz on leedulaste silmis kõrge.
Nagu leedulaste seadus ütleb 23. paragrahvis, peavad kõik avalikud sildid olema keeleliselt korrektsed.
Ka Eesti keeleseaduse sama numbriga paragrahvis, s.t. §-s 23, öeldakse, et avalikud sildid, viidad, kuulutused, teadaanded ja reklaam on eestikeelsed, välja arvatud teatud juhtudel, mis on kindlaks määratud. Nagu juba ütlesin, nõuab meie keeleseadus, et "eesti keele ametliku kasutamise aluseks käesoleva seaduse mõttes on eesti kirjakeele norm Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras". Juhtumisi olin hiljuti Viljandis ja nägin seal peatänaval ühe kena hoone fassaadil kaugele paistvat grammatikavigast sõnaühendit MAINOR KESKUS, hotelli lähedal aga parkimiskeelumärki, mille juures oli silt pealdisega "Välja arvatud Grand Hotel lubadega". Kui organisatsioonide nimetused on vigased ning keeleseadus meid siin kahjuks ei aita, sest ta ei nõua nimetuste või nimede eestikeelsust, siis siltidel oleva n.-ö käibekeele osas peaks seaduse § 23 ometi jõus olema.

Eesti keel kui sandike uksepiida kõrval

Võidakse öelda, et makrotasandil on meil ju kõik korras, sest Euroopa Liidus on eesti keel formaalselt võrdväärne teiste liikmesmaade keeltega, tohime pöörduda Euroopa Liidu institutsioonide poole oma emakeeles ning kõik Euroopa Liidu seadused ja normatiivid tõlgitakse eesti keelde. Areneb keeletehnoloogia, mis peaks tagama keele toimimise infotehnoloogilises keskkonnas. Mitte kunagi varem pole õpetatud eesti keelt nii paljudes maailma ülikoolides kui praegu. See on muidugi tore.
Kuid siinkohal pean silmas keele prestiizi allakäiku keele kodumaal ja oma rahva hulgas, n.-ö mikrotasandil. Eks nõua Leedugi seadus «korrektse leedu keele prestiiži» kõige enne just sellel tasandil. Kui meie avalikkuses lõhutakse karistamatult keele ehitust, moonutatakse siltidel sõnu (Centrum, Zelluloos, Zeppelin), segatakse oma keelt võõrkeelega või eelistataksegi puhtalt võõrkeelt, ei takistata keeleoskamatut reklaami ning lubatakse võõrettevõttel tegutseda nime all, mis oleks noorsugu eksitavalt justkui vigaselt eestikeelne (Viking Lotto), siis on eesti keele lugupeetavus oma kodumaal nukralt madalseisus. Meenutan kadunud keelemehe Henn Saari ütlust, et eesti keel ei ole enam enesekindel riigikeel, vaid seisab sandikesena uksepiida kõrval (Henn Saari "Keelehääling", Tallinn 2004, lk 823).


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv