Kultuur ja Elu 4/2005


Kultuur ja Elu 3/2005

 

 

 

 Josip Broz Tito, neljakümne tuhande ungarlase mõrtsukas.

Mahavaikitud genotsiid Lõuna-Ungaris

tekst: TÕNU KALVET

Umbes kuuekümne aasta eest Lõuna-Ungaris serblaste eestvõttel toimunud massilist ungarlaste hävitamist ja piinamist on kuni tänapäevani üritatud maha vaikida. Toimunust ning jätkuvast sõjast surnutega kirjutab Tõnu Kalvet.

"Tšehhi põrgu" üleelanud eestlased on kirjeldanud sealkogetud õudusi ja alandusi. Oma "Tšehhi põrgu", koguni mitu, on aga ka ungarlastel. Ainult tunduvalt suurem ja julmem. Ainuüksi selle Lõuna-Ungari variandi käigus tapeti 40-50 tuhat ungarlast, suur osa neist väga piinarikkalt, nii et mahalaskmine oli selle kõrval tõeline halastussurm.
Kuna toonased julmurid sõdisid võitjariikide poolel, siis on arusaadav, miks katsuti seda veretööd pikki aastakümneid iga hinna eest maha vaikida ega nähta selle avalikustamist heal meelel kaasajalgi. Tehkem kinnimätsijatele siiski meelehärmi ja avalikustagem Lõuna-Ungaris toimunu vähemalt Eestiski!

Veresaun punaväe kaitsva tiiva all

1944. aasta oktoobrikuu jooksul taandus Ungari kaitsevägi Punaarmee rünnakute survel Lõuna-Ungarist. Marssal Rodion Malinovski juhatatava punaväega koos sõdis ka serbia partisanivägi, keda juhatas hilisem Jugoslaavia diktaator Josip Broz Tito. Serbia partisanide saabudes algaski ungarlaste vastane vägivald.
23. oktoober, tegevuspaik: Lõuna-Ungari suurim linn - Újvidék. Linna tungib partisanipealik Todor Gavrilovic Rilc oma jõukudega. Kohe asutakse hävitama ungari ja saksa rahvusest linnakodanikke. Osa ohvreid tapetakse kodus, teine osa aetakse kuhugi kokku (sakslased kruvitehasesse, ungarlased Doonau-äärsesse jõesadamasse) ning tulistatakse alles seejärel automaadist saja- ja kolmesajakaupa surnuks. Esimesel nädalal mõrvatakse 1500-2000 uujvideeklast.
26. oktoober, tegevuspaik: Tiszakálmánfalva küla. Serbia partisanid vahistavad ja seejärel tapavad 30 ungarlast. Veretöö muudab tähelepanuväärseks mitte tapetute hulk (paljudes asulates oli sel moel hukkunud ungarlasi tunduvalt rohkem), vaid asjaolu, et tegemist oli "tänulikkusega serbia moodi". Kui serbia partisanid lasid 1941. aastal sealkandis raudtee õhku ning Ungari sõjaväelased seejärel ümberkaudsed serblased kokku ajasid, et neid karistuseks õhkulaskjate toetamise eest nuhelda, siis astusid just Tiszakálmánfalva ungari talunikud serblaste kaitseks välja, hoides sel moel ära nonde hukkamise.
Sama kuu lõpupäevad, tegevuspaik: Szenttamási küla. Seal tapavad serbia partisanid umbes 3000 ungarlast.
3. november, tegevuspaik: Bezdáni vald. Meessoost vallaelanikud kutsutakse jalgpallistaadionile. Sealt aetakse neid nagu loomi Doonau äärde. Saateks kõlab grammofonimuusika: serbia partisanilaulud ja ungari isamaaline laul "Ilus oled, kaunis oled, Ungarimaa". Jõekaldal, lausa veepiiril lastakse osa kokkuaetutest maha, nii et jõgi nende laibad minema viib. Järgmine veresaun leiab aset veidi aja pärast, Zombori linna viiva maantee ääres. Sellestki eluga pääsenud aetakse Zomboris asuvasse vangilaagrisse, kus suur osa neist nälga sureb. Bezdáni naised ja lapsed kihutatakse kodust välja. Mitme nädala möödudes kojunaasnud leiavad eest rüüstatud majapidamise ning sandistatud mehed (need, kes olid julgenud käsku rikkuda ja jalgpallistaadionile minemata jätta). Kui 1945. aasta 28. märtsil avatakse hukkunud bezdaanlaste ühishaud, selgub, et sinnamaetud on randmest okastraadiga viieteistkaupa kinni seotud.
Novembrikuu jooksul tapavad partisanid Zombori linnas enam kui 5600 ungarlast.
Ühtekokku mõrvati veresauna kõrghetkel, 1944. aasta oktoobris ja novembris, Lõuna-Ungaris eri andmetel 35-50 tuhat (relvitut!) ungarlast. Väga sageli kaasnes sellega piinamine: ohvreid aeti teibasse, põletati, saeti ja nüliti elusalt.


Ungari 1941. a. kevadel. Kirjeldatud sündmused leidsid aset Ungari "Kõhu all" asuvas Lõuna-Ungari osas Bacska.

Aeg, mil mahalaskmine oli halastav surm…

Nõukogude vägede järel Lõuna-Ungarisse tunginud serbia partisanid panid Németcsernye asula vaimulikule, Ferenc Brunetile pahaks seda, et ta ei olnud 1941. aastal osutanud sissetungivatele Saksa vägedele vastupanu. Brunet püüdis küll asja selgitada, ent tagajärjetult: partisanid lasid ta otse vallamaja uksel maha. "Saatus oli Brunetile armuline," kirjutas hiljem üks juhtunut pealt näinu, "sest see, mis seejärel valla pääses, oli tõeline põrgu."
"Jubedad tapatalgud ses Torontáli maakonna väikses külas kestsid nädalaid. Partisanid hävitasid kujuteldamatult julmal viisil ungari ja saksa elanikke. Naised vägistati (mehe ja laste nähes), nende ihu kõrvetati tulise rauaga. Mõnesid ajas enesetappu tegema hirm piinamise ees, teisi aga kogetud õuduste ja brutaalse teotamise tekitatud hingeline vapustus," kirjutas Németcsernye sündmuste kohta Ungari üks suuremaid päevalehti Magyar Fórum 2004. aasta 16. septembril.
Zsablya asulas uputasid serblased ebameeldivad (töökamad ja seetõttu serblastest paremal järjel olevad) ungarlased kuivkäimla lampkasti. Teine jagu sealseid ungarlasi peksti keppide või muude vahenditega surnuks. Ungarlaste surnukspiinamist alustati tavaliselt küünte ärarebimisega. Küla sepikoja juurde kokku aetud ohvrite keha kõrvetati tuliste pihtidega. Kogemaks alastivõetud ohvrite suguelundite küpsetamise-põletamise "rõõmu", seisid piinamisjanused "kangelaslikud" partisanid lausa järjekorras, unustamata piinatavaid sealjuures edasi peksta. Kannatamatuma iseloomuga piinajad ei mallanud ära oodata, kuni küpsetamine ühele poole saab, vaid lõikasid paljaste ungari meeste seljanahast omale rihmu.
Üheks tuntumaks piinamise ohvriks oli Tóti küla vaimulik Dénes Szabó. Kui Tót taanduvate Ungari vägede poolt ühel 1944. aasta oktoobrikuu hommikul maha jäeti, pidas Szabó nõu koguduse kaplaniga, kas jääda või põgeneda lähenevate moskoviitide eest. Kaplan kuulutas: "Siin olen sündinud, siia ka jään!" Seepeale otsustas Szabógi paigalejäämise kasuks. Nagu peatselt selgus, ka oma huku kasuks. Üks serbia rahvusest perekond kaebas Szabó peale, kuna too olevat Ungari võimu ajal sundinud leventesid ("noorkotkaste" ungari vaste) jumalateenistust kuulama. Jutust pidas paika vaid see, et Szabó oli jälginud kirikusviibivaid leventesid, et nood oma jutuga jumalateenistust ei segaks. Valekaebuse alusel võtsid partisanid Szabó 5. novembril 1944 kinni ja viisid ta Magyarkanizsa linna, kus teda siis metsikult piinasid. Vaimuliku puusaluust lõigati rist, haava aga määriti äädika ja soolaga. Üks pealtnägija, Magyarkanizsast pärit põllumees Károly Cseszkó, kes oli Szabóga koos vangis, kuid pärast siiski vabaks sai, meenutas hiljem: "Kirikuhärra Szabó kannatas sama palju kui omal ajal Jeesus ristil."
Varakristluse ajast pärinevaid piinamisviise prooviti serblaste sissetungi järgses Lõuna-Ungaris ungarlaste peal teisigi. Näiteks löödi neile hobuserauad alla või - kus sütt käepärast oli - küpsetati tule kohale asetatud suurel võrel elusalt.
Naispartisanid ei jäänud oma meessoost jõugukaaslastest piinamise vallas maha. Nagu kirjutab Lõuna-Ungarist pärit ungari kirjanik Tibor Cseres oma dokumentaalteoses "Vérbosszú Bácskában" ("Veritasu Bácskas"), käisid serbia naispartisanid eriti halastamatult ümber ungari vaimulikega. "Soojenduseks" lõigati alastivõetud vaimulike seljast välja ristikujuline nahariba. Seejärel võeti näpitsatega kinni vaimulike suguelundist ja purustati too, alates munanditest. Teisal jälle põletati sama elundit tulise rauaga; et piina suurendada, siis mitu päeva järjest. Leidus aga selliseidki naispartisane, kes lihtsalt tallasid paljad vaimulikud surnuks: enne purustasid hoogsate hüpetega ohvri kubeme, seejärel aga rinnakorvi…Cseresi teatel oli küllalt juhtumeid, kus partisanid saagisid "süüdlased" lihtsalt pooleks - kord pikuti, kord risti, kuidas tuju parajasti oli. Kui näiteks saeveski ungari rahvusest omanik, kes ei teadnud enesel mingit süüd olevat, jäi Ungari vägede lahkumise järel koju, siis leidis serblastest koosnev "karistussalk" ta ometigi süüdi olevat, sidus koos naise ja lastega saeraami külge ja saagis terve pere pooleks. Selliseid näiteid oli arvukalt…

"Viies kolonn" tuleb hävitada!"

Mille alusel siis maa põliselanikke, ungarlasi, tookord Lõuna-Ungaris nii halastamatult piinati ja tapeti? Kas tõesti oli tegemist vaid metsistunud ja harimatute partisanide pikaksveninud raevupurskega? Vastus on: kindlasti mitte. Hävitustöö oli juba eelnevalt kavandatud, seda suunati. Selgust toimunusse toob sotsialismiaegses Jugoslaavias ilmunud raamat "Novi Sad u ratu i revoluciji 1941-45" (tõlkes: "Újvidék 1941.-1945. aasta sõjas ja revolutsioonis"). Selle autorid, Zvonomir Golubovic ja Ziman Kumanov kirjutavad järgmist: "Jugoslaavia Kommunistliku Partei Vojvodina Komitee andis 1944. aasta 2. oktoobril piirkondlikele komiteedele juhtnöörid. /-/ Kui Punaarmee astub Vojvodina pinnale, on parteiorganite juhtkonnale järgmine ülesanne: alustada kõige otsustavamal moel viienda kolonni hävitamist, esmajärjekorras okupantide tuntud teenrite hävitamist. /-/ Iga bandiiti tuleb ta kuritegude eest karistada." Tsitaadist ilmneb, et veresauna vallapäästmise taga seisid esmajoones Jugoslaavia kommunistid. Ent mitte ainult nemad. Pidagem meeles, et tollal polnud Jugoslaavia veel hoopiski ühemõtteliselt sotsialismimaa, väga suur osa serblastest oli endiselt "kodanlike igandite mõju all". Ometi lokkas ungarlastevastasus ka "kodanlike elementide" seas. Kui Serbia armee tungis 22. oktoobril 1944 Bácskasse, andis armeejuhataja, kindralmajor Ivan Rukovina päevakäsu, milles kutsus oma alluvaid üles piirkonna lõunaslaavi omapära säilitamisele.
Põhjust tuleb otsida üle kahekümne aasta kestnud ajuloputusest. Esimese Maailmasõja lõppedes Ungarile peale sunnitud Trianoni rahulepinguga rebiti Ungari küljest nimelt ära 2/3 territooriumist, s.h ka Lõuna-Ungari (ung. k. Délvidék). Viimatimainitu läks vastloodud Serbia-Horvaatia-Sloveenia Kuningriigile, kellest 1929. aastal sai Jugoslaavia Kuningriik. Maa põliselanikke, ungarlasi, püüti igal moel tasalülitada ja ümber rahvastada. Taheti riikliku propaganda abil kõigile pähe taguda, et kingiks saadud piirkond on tegelikult iidne lõunaslaavi ala. (Sel puhul ei lugenud loomulikult midagi fakt, et serblasi asus Lõuna-Ungarisse elama alles Türgi pealetungi ajal ning et ungarlased osmanite eest põgenejatel esialgu lahkelt jääda lubasid. Esialgu seetõttu, et serblased pidid kodumaale naasma kohe, kui too Türgi ülemvõimust vabaneb. Alaline elamisluba anti neile alles 1694. a.) Kuna ungarlasi leiti ikka veel olevat liiga palju, siis asustati nende aladele arvukalt uusasunikke ehk dobrovoljaceid ning soodustati igati ungarlaste väljarännet. Teise Maailmasõja alguseks olidki Lõuna-Ungari ungarlased muudetud oma kodumaal kohati vähemuseks.
Pärast seda, kui Ungari 1941. aasta aprillis kõnealuse piirkonna tagasi vallutas, võeti kohe päevakorda dobrovoljacite tagasisaatmine Serbiasse. Sama aasta mai algul palus Ungari valitsus Saksa vägede juhtkonnalt luba asustada Serbiasse tagasi 150 tuhat Bácska piirkonna uusmigranti. Sakslased vastasid eitavalt, kuna Serbia olud olevat sellised, et "seal pole piisavalt ei toitu ega ruumi kõnealuse plaani teostamiseks". Ungari valitsus jäi enesele kindlaks: "Põlisrahvas vihkab neid serblasi, kuna nood pole 20 aasta jooksul teinud muud kui üksnes kurnanud seda ala. Neil tuleb minna tuldud teed." Seepeale lubasid sakslased, et peavad aktsiooni võimalikuks millalgi edaspidi. Viimaks kauples Ungari valitsus sakslastelt välja loa asustada Serbiasse tagasi u 13 000 uusmigranti.

Kas kättemaks "külmade päevade" eest?

Serbia partisanid põhjendasid oma hirmutegusid kättemaksuga "külmade päevade" eest; sooviga ungarlastele selle eest tasuda. Mis olid "külmad päevad" ja millest asi algas?
Kui Ungari väed 1941. aastal Lõuna-Ungarisse naasid ja Jugoslaavia väed sealt omakorda taandusid, jätsid viimased maha serblastest koosnevaid sissisalku, nii-öelda vastupanuvõitlejaid. Tšetnikuteks nimetatud partisanidele anti korraldus osutada ungari okupantidele igati vastupanu. "Vastupanuvõitlejad" tulistasid Ungari sõdureid varitsusest: pööningult, elumajadest ja muudest selleks sobivatest kohtadest. Selle aja peale, kui sõdurid aru said, mis toimub, oli(d) tulistaja(d) juba ammu läinud. Erariides oli neil kerge end rahvahulka peita. Sellised rünnakud mõjusid eeskätt moraalile, sõdurid ei tundnud end kusagil kindlalt. Eraisikudki oli pinges, kuna tšetnike tehtavate rünnakute tõttu polnud ikka veel võimalik sõjaseisukorda tühistada. Lisaks tulistamisele tegelesid tšetnikud ka saboteerimisega: põletasid viljavarusid, lasid raudteid õhku, lõikasid telefoniliine läbi jne. 1942. aasta jaanuariks sai Ungari võimudel viimaks mõõt täis. Kuna varitsusest tulnud rünnakute tagajärjel oli hukkunud juba mitusada sõjaväelast ja politseinikku, otsustas Ungari kindralstaap viia sisse eriti ranged julgeolekunõuded ning korraldada tšetnike ja kommunistide tabamiseks suure haarangu. Toimumisajal valitsenud külma ilma tõttu hüüdnime "külmad päevad" saanud puhastusoperatsiooni käigus tabati ja hävitati veidi üle nelja tuhande tšetniku ja kommunisti (enamuses serblased, kuid ka u 80 ungarlast, kes olid pea eranditult kommunistid). Kohati hukkus aga ka süütuid inimesi. Viimast laadi juhtumeid ei vaikitud maha, vaid riigipea Miklós Horthy isiklikult andis range käsu juhtunut uurida ja süüdlased vastutusele võtta.
Tito juhitavate serbia partisanide hilisemad jutud kättemaksust ei pea aga vett. Sest kui "külmade päevade" ajal hukkunud olid relvavõitlejad, kes tegutsesid sõjaseisukorra ajal, siis 1944. aasta sügisel piinatud ja mõrvatud ungarlased olid relvitud ja süütud. Moodustasid ju viimatimainitute seast suure osa naised, lapsed ja vanurid, samuti tšetnikevastastes operatsioonides mitteosalenud mehed. Nende ainus süü oli nende rahvus.

Metsikuste toimepanijad ja hingerahu

Mis toimus ungarlaste piinajate hinges? Kuidas nad said pärast kordasaadetut rahulikult magada? Kas südametunnistus neid tõesti ei piinanud? Sotsialismiaegses Jugoslaavias ja - pärast tolle lagunemist - Serbias peeti/peetakse partisanide metsikuid tegusid endiselt õigeks, lugupidamistväärivaks. Aastakümneid on seda riikliku propagandana päevast päeva korratud. On toonitatud ka seda, et ungarlastelgi on põhjust uhke olla, kuna "vastupanuvõitlejate" seas oli ka ungarlasi, oli koguni omaette partisaniväeosa - Sándor Petofi nimeline brigaad, kelle liikmed oma ohvreid (ka rahvuskaaslasi!) pea sama julmalt piinasid ja tapsid kui nende lõunaslaavi (eeskätt serbia) relvavennad.
Sellele vaatamata on teateid, et hoopiski mitte kõigil endistel partisanidel ei õnnestunud südametunnistust vaikima sundida. Näiteks Csúrogi asula veresaunas oma isa kaotanud ja sellest hiljem ka raamatu ("Keresem az apám sírját", maakeeli: "Otsin oma isa hauda") kirjutanud Lõuna-Ungari ühiskonnategelane Júlia Teleki kirjeldab Austria ungarlaste lehe Bécsi Napló 2004. aasta avanumbris, kuidas reageeris Vajdasági täitevkomitee otsusele panna veresauna paika mälestustahvel, üks omaaegne partisan. "Ühel ümarlauavestlusel, mille kutsus mu algatusel kokku täitevkomitee esimees, kõlas ettepanek, et surnud tuleks tapamaja jäätmeaugust ekshumeerida (Csúrogi veresauna ohvrite maised jäänused paigutati nimelt sinna. - T. K.), katoliku surnuaiale matta ja neile sinna ka mälestustahvel panna," kirjutab Teleki. "Üks vanahärra, kes ütles end olevat endise partisani, lisas juurde, et tuleks ehitada ka kabel ning tahvel sinna paigutada. "See oleks väga kena," ütlesin vanahärrale, mispeale ta kostis: "Ei, Julia, mitte teie, ungarlaste pärast, vaid selleks, et meie hing saaks rahu." Vahest siiski ärkab nende südametunnistus? Andku jumal!"
Leidus aga sellest vanahärrast veelgi tundlikumaid partisane. Näiteks loo algul mainitud vaimuliku, Dénes Szabó piinajate ja tapjate hulka kuulunud Dušan Ugranov, hüüdnimega Duško. Duško elas 1944. aasta sügisest alates pidevate südametunnistuspiinade ning alalise hirmu käes. Närvid olid mehel täiesti läbi, endist "kangelaslikku vabadusvõitlejat" piinas luupainaja. Viimaks jäi ta voodihaigeks, kuid kisendas voodis lamadeski: "Appi, päästke mind! Ungarlased tulevad ja tapavad mu!" 1970. aasta kuumal suvel, kui jälitusmaania oli juba äärmusliku kuju võtnud, lahkuski hing Duško tuhmunud mõistusega kehast. Kuhu mujale, kui allilma…

Sõda surnute vastu jätkub

Mis saatus tabas aga ungarlaste massihaudu? Toome alljärgnevalt mõned näited.
Magyarkanizsa linnas 1944. aasta sügisel barbaarse julmusega tapetud 300 ungarlast maeti nii madalale, et kui järgmise, 1945. aasta kevadel maa juba sulama hakkas, kaevasid hulkurkoerad laipade jäänused vja ja pistsid kinni. Szabadka linnas, Zenta maantee ääres asuval kalmistul kaeti osa jälgedest linna prügiga. Bajmokis ei lubanud Serbia võimud massihaua kohal kellelgi maad künda. Szivácis on ungarlaste ühishaud suure M-i kujuline. Haud lasti kaevata mahalaskmisele määratud ungarlastel endil, täht M aga pidi näitama maetute rahvust. (Tähendab ju sõna madjar (ung. k. magyar) ungarlast pea igas slaavi keeles, s.h ka serbohorvaadi keeles.) Csúrogis piinati ja tapeti ungarlasi kaks nädalat, surnukehad aeti küla veerel olevasse tapamaja jäätmeauku. Ühtekokku kanti sinna 3000 surnukeha, peale Csúrogi ka ümberkaudsete asulate ungarlaste omi. Kord 1950-ndate algupoolel kaevati ühishaud ööpimeduses lahti ja viidi mõrvatute kondid veoautodega Kúla linnas asuvasse nahavabrikusse. Júlia Telekile sellest pajatanud pealtnägija mäletas, et järgmisel hommikul vedeles tapamaja jäätmeaugu ääres veel pea-, käe- ning jalaluid.
Kui Vajdasági parlamendi liikmeks saanud Teleki tahtis 1994. aastal, Csúrogi veresauna 50. aastapäeva puhul tapamaja jäätmeaugu juures mälestusürituse korraldada, siis selleks talle luba ei antud. Üritus toimus sellegipoolest. Kohaletulnud ungarlased asetasid endise ühishaua kohale lilli, süütasid küünla ja paigaldasid puuristi. Ristil oli tekst: "Meie isadele. 1944-1994". Järgmisel päeval oli rist kadunud. J. Teleki ei jätnud jonni ja paigaldas omal vastutusel 2002. aasta oktoobris samasse kohta kivist mälestustahvli tekstiga "Neile, kellele ei löödud 1944-45. a. hingekella". Nädal hiljem oli tahvel ümber lükatud ja rüvetatud. Sama aasta 3. novembriks panid ungarlased tahvli tagasi. Sel päeval pidi ju toimuma mälestusüritus. Toimuski, süütult hukkunute mälestuseks langetas pea ka Vajdasági Esindajatekoja serbia päritolu esimees. Ungarlased lootsid, et pärast seda jääb tahvel juba lõplikult paika. Ent võta näpust! Juba viiendaks novembriks oli tahvel vandaalide poolt uuesti maha võetud. Et asi kindlam oleks, siis ka vasaraga tükkideks pekstud…
J. Teleki ei jätnud asja niisama, vaid teatas toimunust politseile, Vajdasági Esindajatekojale ning mitmele inimõiguste kaitse organisatsioonile. Uudis levis interneti vahendusel üle maailma, leides rahvusvahelist toetust. Selle survel teatas Vajdasági täitevkomitee esimees, et uue mälestustahvli paigaldab omavalitsus oma kulul. Seepeale kuulutas osa Csúrogi elanikke kavatsusest korraldada asulas rahvahääletus, mis keelustaks seal hukatud ungarlaste auks mälestustahvli panemise alatiseks…
Elanike meelemuutuse üle imestada siiski ei tasu. Referendumikorraldajad polnud ju ungarlased. Põlistel tšuuroglastel, kes veresaunast imekombel pääsesid ja "kõigest" vangilaagris vaevlema pidid, ei lubatud pärast vabanemist nimelt koju naasta. Nad pidid elama teatud arv kilomeetreid koduasulast eemal. Sama juhtus ka teistes asulates, kus serbia partisanid märatsesid. Sel moel ungarlastest puhastatud aladele aga toodi - riikliku kampaania korras! - massiliselt uusmigrante Serbiast. Sellega väga sarnast rahvastikupoliitikat rakendatakse Serbia võimu all olevas Lõuna-Ungaris tänapäevalgi. See on aga juba omaette loo teema…

* * *

Lõuna-Ungari teemalises artiklis esinevate kohanimede nimekiri:

ungari keeles - serbohorvaadi keeles

Bácska (baatška) Backa
Bajmok (bajmok) Bajmok
Bezdán (bezdaan) Bezdan
Csurog (tšuurog) Curug
Kúla (kuula) Kula
Magyarkanizsa (madjarkaniza) Kanjiza
Németcsernye (neemättšärnje) Jakšicevo
Szabadka (sabadka) Subotica
Szenttamás (sänttamaaš) Srbobran
Szivác (sivaats) Sivac
Zenta (zänta) Senta
Zombor (zombor) Sombor
Zsáblya (zaablja) zabalj
Tiszakálmánfalva (tissakaalmaanfalva) Budisava
Újvidék (uujvideek) Novi Sad


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv