Kultuur ja Elu 3/2005


Kultuur ja Elu 2/2005

 

 

 

 


Kas NLKP asemel on meil nüüd Riiklik Õppekava?

tekst: Ülo Vooglaid

Nii küsib sotsioloog Ülo Vooglaid (75) pärast tutvumist Tartu Ülikooli Õppekava Arenduskeskuse poolt augustis valminud Põhikooli ja Gümnaasiumi riikliku õppekava tööversiooniga, mille koostamiseks on Haridus- ja Teadusministeerium kulutanud üle 6 miljoni krooni maksumaksja raha.

Riikliku õppekava (RÕK) "pärlid" algavad juba sõnastusest ja sassis mõistetest. Vildakat teksti ei saa riiklikuks õppekavaks pidada. Tuletan meelde, et õppekaval ei ole eesmärke. Eesmärgid on õpilastel, enamasti ka õpetajal. Ka nõudeid esitatakse inimestele. Samuti saavad eeskujuks olla inimesed. Õpitulemusi ei saa püstitada. Püstitada saab eesmärke. Oskused ei arene. Areneb inimene. Oskused iseloomustavad inimese arengutaset ja on ka arengu üheks eelduseks.
RÕK-is on sätestatud, et selle koostamisel ja arendamisel lähtutakse õigusaktidest, hariduspoliitilistest strateegiadokumentidest, teadusuuringutest, Eesti ja teiste riikide koolikogemusest, rahvusvaheliste organisatsioonide hariduspoliitilistest
dokumentidest ja soovitustest [RÕK 2002]. Küsin: "Kas on nii, et RÕK-il teoreetilist, metodoloogilist ja metoodilist alust ei ole? Nõukogude Liidus oli ette nähtud kirjutada iga dissertatsiooni algusse, et käesoleva uuringu metodoloogiliseks aluseks on marksismi-leninismi klassikute teosed. Tingimata oleks vaja lisada, milliste õigusaktide millistest sätetest on lähtutud, milliste strateegiadokumentide millistest sätetest on lähtutud, milliste teadusuuringute millistest tulemustest on lähtutud, millistest hariduspoliitilistest dokumentidest (ja sätetest) on lähtutud."
Analüüsides riiklikku õppekava aluseid võib aimata, et õppekava loojate meelest on haridus see, mida koolist antakse õppekavakohase tegevuse kaudu. Omandada saab seda, mis on olemas. Haridust ei ole kuskil olemas. Haridust ei saa kuskil omandamas käia.
RÕK-is on kirjas, et see tagab kultuuripärandi ja ühiskonna põhiväärtuste edastamise ühelt põlvkonnalt teisele ning loob eeldused kultuuri arenguks. Õppekava ei taga ega loo midagi. Õppekava on õppesüsteemi üks osa. Teevad inimesed.

RÕK-is sätestatakse, et kool seab üldiseks eesmärgiks Eesti ning maailma säästvale arengule kaasa aitamise. Propagandistliku jutu põhjal ei või õppekava koostada, sest keegi ei ole kuskil sõnastanud, mida oleks vaja säästa, millele tänu on võimalik säästa, kuidas saab areng olla säästev jne.
Sellele järgneb uus pärl: "Kool seisab eesti rahvuse ja kultuuri säilimise ja arengu eest, toetab Eestis elavate rahvusvähemuste kultuurilist identiteeti ning erinevate kultuuride vahelist mõistmist ja koostööd [RÕK 2002]." Kultuurid ei suhtle. Suhtlevad inimesed. Vaja oleks eristada ka arusaamist ja mõistmist. Koolid ei tee midagi. Inimesed teevad koolis, kodus ja mujal. Minu hinnangul on kooli ülesanded (pigem kohustused) sõnastatud diletantlikult ja süsteemita. Tundub, et autoritel ei ole olnud selle lõigu kirjutamiseks ei teoreetilist ega metodoloogilist alust. Russismidest, sh "Utshebno-vospitatelnaja rabotast" oleks vaja vabaneda.
Ja siit koorubki välja RÕK-i esimene kontseptuaalne prohmakas, sest kontekstist ilmneb, et kogu koolis toimuv tegevus on õppimine või õppe- ja kasvatustöö. Õpilased on selle töö tegemise vahendiks või materjaliks, millest vermida või vormida selliseid inimesi, nagu RÕK-is ette nähtud. Totalitaarses Nõukogude Liidus oli eesmärgiks kasvatada kõik inimesed tulihingelisteks kommunismiehitajateks. Konstruktsioon ei ole muutunud. Kas on mõeldud nii, et

NLKP asemel on nüüd RÕK?
Jõudes õppimiskäsitluseni, ilmneb RÕK-i teine kontseptuaalne prohmakas, mille tõttu kogu käsitlus ei saa olla rakendatav. Naeruväärne on arvata, et inimene saab targemaks üksnes õppimise kaudu. Targemaks saamise teid on palju.
RÕK-i kolmas suur puudus on, et õppe-kasvatustöö on see, mida õpetajad peavad laste kallal, laste abil või lastega tegema selleks, et neid muuta "õigeks", "sobivaks" jne, et nad teaksid seda, mida RÕK-i spetsialistid ükskord kuskil vajalikuks arvasid. Mingit osa teadmistest oleks ehk vaja õppida ka kasutama. Aga arusaamist ja mõistmist ei ole ette nähtud. Arusaamise ja mõistmisega on nii, et neid ei saa õpetada ega õppida. Arusaamisvõime kujuneb sootuks teisiti kui teadmised ja oskused. Arusaamisvõime iseloomustab subjekti arengutaset, tema analüüsi- ja sünteesivõimet, abstrahheerimise ja konkretiseerimise võimet, üldise, erilise ja üksiku eristamise võimet, reflektsioonivõimet ja palju muud. Mõista saab subjekt subjekti. Mõistmise ja hukka mõistmise eeldused on sootuks teised kui arusaamise eeldused. Praegu on iseseisva mõtlemise kohta kirjutatud jutt mõttelage ja seosteta (teoreetilise, metodoloogilise ja metoodilise katteta).
RÕK-is on sätestatud, et õppetöö koolis jaotub ainevaldkondade järgi. Ainevaldkondadeks on koondatud õpetuses käsitletavad teadmis- ja tegevusvaldkonnad vastavalt nendevahelistele seostele. Kas tuleb arvestada, et oskusi ja arusaamist, kogemust ja mõistmist, aateid, ideaale, usku, vaimsust, maailmavaadet ja maailmapilti vaja ei ole ja RÕK-is sellele kõigele tähelepanu ei pöörata?

RÕK-is sätestatakse, et kool võib kasutada pedagoogilist süsteemi, mille alusel korraldatav õppe- ja kasvatustöö ei järgi riiklikus õppekavas kirjeldatud ainevaldkondade, õppeainete ja kursuste jaotust, tingimusel, et õpilasel võimaldatakse omandada põhi- ja gümnaasiumihariduse standardile vastavad õpitulemused. Õpitulemused on. Neid ei saa omandada. Pealegi on standardis väike osa sellest, mis võiks olla aruka, laia silmaringiga õpilase peas.
RÕKis on kirjas, et eelkutseõpe on üldjuhul suunatud õpilasele, kelle õppeedukus või hariduslik erivajadus ei võimalda põhikooli järel jätkata õpinguid gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. Nii kukub ju jälle välja puder ja kapsad. Eelkutseõppesse ei saa võtta neid, kes ei ole suutelised ei nüüd ega tulevikus jätkama õpinguid kutsekoolis. Millele see "eelõpe" siis eelnema peaks?
"Eelkutseõpe võib sisaldada kutse- ja/või ametialaga ja sellega seotud töövõimalustega tutvumist, kutse- ja ametioskuste omandamist, õppepraktikaid." Soh, nüüd ilmneb, et RÕK-i loojatel ei ole veel kujunenud arusaama sellest, mis on eriala, millest koosneb erialane ettevalmistus, mis on kutse ja millest koosneb kutsealane ettevalmistus, mis on amet ja milles peaks seisnema ametialane ettevalmistus.
Kooli õppe- ja kasvatustöö kohustuslikud läbivad teemad on RÕK-is järgmised: karjääriplaneerimine; keskkond ja säästev eluviis; kultuuriline pädevus;
osalus ja ettevõtlikkus. See on tõesti üllatav! Kas keegi on seda uurinud ja tuvastanud, et just need teemad peaksid olema üle terve Eesti nüüd ja igavesti "läbivad teemad"? Kõigi nende teemade sisu on esialgu tundmatu. Ehk on kuskil mingid mudelid? Seevastu oskusi nagu arusaamine ja mõistmine tõepoolest ei ole kuskil mitte kuidagi ette nähtud. Mida sellest järeldada? Uurimisoskust, juhtimisoskust, suhtlemisoskust, loomeoskust jms ei ole ette nähtud. Tekib küsimus, mitmenda astme reflektsioonis peaks suutma gümnaasiumi lõpetaja ladusalt mõtiskleda?

Kommenteerides õpetuse integratsiooni kohta kirjutatut ütlen, et inimese teadmistest ja oskustest on väike osa õpitud. Valdav osa tarkusest, nupukusest, tähelepanelikkusest, taiplikkusest, teadmisest, oskamisest, ettenägemise ja äratundmise võimest on kujunenud sootuks teisi teid pidi. Õppimise osa ei maksa fetišeerida ega ületähtsustada. Elu on selline.
RÕK-is on kirjas, et kooliastme jooksul liigutakse õpilase kogemustest ja muljetest lähtuvalt ja mänguliselt teemakäsitlustelt ainevaldkondade ja õppeainete teadmistest lähtuvalt organiseeritud teemakäsitlustele. Kool võib selle ülemineku teostamiseks kasutada üldõpetuslikku tööviisi, mida järk-järgult täiendatakse aineõpetusliku tööviisiga. Kool ei ole mõeldud töötamiseks. Koolis toimub õpe. Töötatakse vabrikus, põllul, ehitusel…
RÕK-is sätestatakse, et kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mille vormi määrab kool. Kas ainult vormi?
Hindamise osa oleks RÕK-is vaja uuesti kirjutada. Hindamiskirg on eriti suur agressiivsetel, alaväärsuskompleksiga isikutel. Tegelikult ei tea ka õpetajad, mida nad tegelikult hindavad. Hindamiseks peaks olema ka kriteeriumid. Kui oleks vaja hinnata üksnes teadmiste olemasolu, siis ehk saaks hakkama ka mingite testidega, mida kontrolliksid automaadid, aga kui oleks vaja võtta hindamisel arvesse ka teadmiste korrastatust, ulatust ja sügavust, kindlust, püsivust, süsteemsust, komplekssust jms, mis näitaksid teadmise kvaliteeti, siis selgub, et mõnel õpetajal on "näpud põhjas".
RÕK-is pole sassis ainult sõnakasutus, vaid ka tähendused, nt "motiveeritakse ja suunatakse õpilasi õppetöö vältel süstemaatiliselt õppima, teadvustades oma edasijõudmist ja õppimisvajadusi". Motiveeritakse juba toimunud tegevust selleks, et ennast õigustada… siin on jutt ilmselt motivatsioonist.

Siin esitatu on vaid üksikud näited. Sarnaseid pärleid pudeneb RÕK-is ridamisi nagu sügisesi ubinaid. Pärlite pärl aga on lause: "Õpilasi juhendatakse
koolis ja väljaspool kooli tervislikult ja turvaliselt õppima." MITTE ELAMA??

Kokkuvõtteks: Lootsin rohkem. Puudu on hariduse mõiste, määratlemata on haridussüsteem, teadmine, oskamine, arusaamine, mõistmine, motivatsioon, orientatsioon, kvalifikatsioon, erialane, kutsealane ja ametialane ettevalmistus, tegevussüsteem, eesmärk, areng… "Pädevustest" on suudetud vabaneda.
Maailmavaade ja maailmapilt ei ole kõne all. Õppeprotsessi edasi- ja tagasisidestamist ei käsitleta. Õpilaste sooliste ja vanuseliste iseärasuste arvestamine ei ole kõne all. Ande varajane diagnostika ja andehoid ei ole kõne all. Vastutus pedagoogilise saamatuse, õpetus- ja/või kasvatusvigade eest ei ole kõne all. Inimese käsitlemisel ei ole kõne all subjekt. Seetõttu on jäänud ära ka objekti käsitlemine. (Mis saab olla juhtimise objekt, uurimise objekt, mõõtmise objekt jne?) Asjaolu, et subjekt käsitlusest puudub, muudab lausa teravaks nõukogudeaegse, totalitaarse ühiskonna tarbeks omal ajal loodud paradigma püsimise. See ei ole üldse mõeldav! Tundub, et teoreetiline, metodoloogiline ja metoodiline alus on jäänud RÕK-i koostajail kahe silma vahele. Tekstis ei ole ühtki korralikku klassifikatsiooni.

Tahtekasvatusest ei ole midagi, patriootiline kasvatus on esialgu unarusse jäänud. Lasteorganisatsioonide osa on lahti kirjutamata.
Arvan, et veel on vaja vähemalt poole aasta jagu pingutusi. Seda muidugi juhul, kui autorid ei ole põikpäiselt kinni praeguses tekstis. Kui autorid näiteks keelduvad käsitlemast tegevussüsteemi ja nimetavad kõiki koolis toimuvaid tegevusi kangekaelselt õppimiseks jne, siis ei ole teha midagi. Siis on lihtsam kuus miljonit korstnasse kirjutada ja teha uus tekst, kui seda parandada.
Halb on see, et ka suurepärasest õppekavast ei piisa selleks, et kasvav põlvkond sirguks eelmistest võimekamaks. Veel on vaja õpetajaid, veel on vaja teaduslikke uuringuid, veel on vaja sellist õppekorraldust, milles ei raisataks kallist õppeaega niisugusel juhul hinnete panemiseks, kusjuures keegi ei tea, mida õieti hinnatakse ja kuidas hinded eri eas poistele ja tüdrukutele toimivad.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv