Kultuur ja Elu 3/2005


Kultuur ja Elu 2/2005

 

 

 

 Meelis Säre katsetab maailma vanima säilinud tulirelva koopiat.

Otepääl tehakse ajalugu atraktiivseks

tekst: Märt Kunnus
Otepää Ajaloo Teemapargi projektijuht

Kui tahame end eluterveks kultuurrahvaks pidada, peame oma juuri ning ajalugu tundma. Otepääl on sellest aru saadud ja linnusele rajatava ajaloolise teemapargi näol püütakse äratada inimestes huvi paikkondliku pärandi vastu. Ajaloolise teemapargi ideed tutvustab projektijuht Märt Kunnus.

Otepää on pika ajalooga linn, kunagine suurem muistse Ugandi keskus, mida esmakordselt mainitud juba 1116. aastal. Vanimad asustusjäljed Otepää linnamäel pärinevad umbkaudu ajaarvamise vahetusest. Kuna 2 aastatuhande vanuseid leide on avastatud vähe, siis võib arvata, et sel ajal oli siin kohaliku tähtsusega linnus, mida kasutati lühiajaliselt või ajuti vaid pelgupaigana.
7.-8. sajandil rajati mäe lõunapoolsele kõrgemale osale juba püsivalt asustatud linnus.

Otepää - endine Lõuna-Eesti keskus

Põhjapoolsele madalamale platoole kujunes avaasula, mis aja jooksul kasvades laienes ka linnamäe kirdejalamile. Umbes 11. sajandi keskpaiku jäeti Eestis paljud senised linnused maha ja uusi rajati hoopis teistesse kohtadesse. Otepää linnus oli üks väheseid, mis jäi edasi eksisteerima ja ta kindlustati veelgi tugevamaks. Ilmselt hakkas siin kujunema Ugandi maakonna teine keskus Tartu kõrval, mis sai tuntuks ka naabermaadel.
Otepää linnuse tähtsust näitab seegi, et 1116. a korraldas vene kroonikate andmetel Novgorodi vürst Mstislav siia sõjakäigu ja linnus vallutati. Võitjad kiirustasid tagasi ja asusid Novgorodi kindlustama, sest kardeti eestlaste vasturetke. Otepää linnuse taastamisel ümbritseti kaitseehitustega ka madalamal platool paiknenud asula ja sellest sai eeslinnus.
Eestlaste muistses vabadusvõitluses (1208-1224) peeti kõige arvukamalt lahinguid just Otepää linnuse ümber. Otepäälastel tuli võidelda mitmel korral ristisõdijate ja nende abivägedega kui ka venelastega. 1217. a veebruaris saavutasid suured eesti-vene ühendväed siin võidu, mille tagajärjel pidid ristisõdijad loobuma kõigist seni vallutatud aladest Eestis.
1224. aastal asuti Tartu piiskopkonna esimest kivilinnust rajama just Otepääle ja 1225. aastal võttis Tartu piiskop Hermann I siin valminud linnuses vastu paavsti esindaja legaat Modena Wilhelmi. Seega oli Otepää kivilinnus üks esimesi tellisehitisi Eestis. Esialgu elas linnuses 4 Tartu piiskopi vasalli, kes ajasid üsna aktiivset poliitikat, eriti Venemaa suunal. Tehti koostööd mõningate opositsioonis olevate vene valitsejatega ja Tartu piiskopi ning orduvägedega, mis viis 1240. aastal Irboska ja Pihkva vallutamiseni ja lõpuks Jäälahinguni 1242. aastal.
Linnuse kõrvale, praeguse kiriku ümbrusesse, kujunes 13. sajandil keskaegne Otepää alev. Umbes 3 ha suuruses osaliselt sillutatud tänavatega alevis oli kirik ning puit- ja isegi tellishooneid. Seal elasid peamiselt käsitöölised ja kaupmehed. Alevi servaalal on ühtlasi soomaagist rauda sulatatud.
Seoses Tartu kui piiskopkonna keskuse ja hansalinna arenguga ning kaubateede ümberpaiknemisega hakkas Otepää tähtsus 14. sajandi teisel poolel vähenema. Linnus läks von Uexküllide perekonna valdusesse. Põhiosa kivilinnuse ehitustest hävis Tartu piiskopi ja Liivi ordu vahelises sõjas 1396. aastal.
Otepää linnusel aastail 1950-1974 läbiviidud kaevamistel avati mitmeid kivilinnuse hooneid ja saadi väga rohkesti küllalt väärtuslikke leide. Nii on siit leitud vähemalt 1396. aastast pärinev pronkspüss, mis kuulub maailma vanimate tänaseni säilinud tulirelvade hulka, erinevate kaitserüüde detaile, hõbedast kirikuriistu jmt, mis on pälvinud ka laiemalt rahvusvahelist tähelepanu.

Otepää linnamägi on hästi kaitstud piirkond

Üle 30 meetriste järskude nõlvade tõttu oli Otepääl Eesti üks looduslikult kõige paremini kaitstud kindlustus. Tänapäeval kaitsevad linnamäel olevat Otepää Looduspark ja Muinsuskaitseamet. Lisaks Euroopa Liit Natura 2000 alaga. Kuigi Otepää Looduspargis ja Muinsuskaitseametis töötavad head spetsialistid, võtab ühistele kompromissidele jõudmine aega. Näiteks oli muistne linnamägi puudest ja võsast lage, kuid selguma peab, milliseks võib tänase linnamäe kujundada.

Kui palju ja kes maksab?

Käesolev Otepää Ajaloo Teemapargi projekt on oluline ettevõtmine kogu Eesti turismimaastiku mitmekesistamiseks. Teemapargi idee on ellu toodud juba mitu aastat tagasi vallavanema Aivar Nigoli initsiatiivil. Otepää Ajaloo Teemapargi projekti rahastajaks on Euroopa Liidu Phare Piireületava Koostöö 2002 (Phare CBC 2002) toetusskeem, kes toetab projekti 50 282 euro suuruses summas ning Otepää vald ja partnerid lisavad 13 140 eurot. Projekti kogumaksumuseks on seega 63 422 eurot ehk 992 339 krooni.
Hetkel käimasoleva projekti otseseks eesmärgiks on Otepää linnamäele planeeritud Otepää Ajaloo Teemapargi ettevalmistus investeeringuteks. Projekti üldisemad eesmärgid on paikkondliku identiteedi tõstmine, kultuuri- ja ajaloolise pärandi väärtustamine pealekasvava põlvkonna ja kohalike elanike seas, Otepääle uue atraktsiooni lisamise abil kohaliku turismiettevõtluse parandamine ning hooaja pikendamine ja täiendavate töökohtade loomine. Projekti Eesti partneriks on SA Valgamaa Turism ning välispartneriks on Soome Vabariigi Vihti vald, kes on ühtlasi ka Otepää valla sõprusomavalitsus.

Kuidas ajalugu atraktiivseks tehakse?

Hetkel lõpule lähenev Otepää Ajaloo Teemapargi ettevalmistav projekt on tegelikult ainult üks vahefinish. As Kobrase juhtimisel on valmimas teemapargi planeering ja makett. Ain Hinsbergi ja Tiit Kase koostöös on valminud teemapargi arengu- ja turunduskava. Muinsuskaitseuuringut teostab OÜ Muinasprojekt. Arenemas on veebilehekülg ja teised tutvustavad infokandjad. Otepää Ajaloo Teemaparki tutvustava filmi teeb Jaanus Ilp. Ajaloolist ehedust kinnitab ajaloolane Ain Mäesalu.
Äsja lõppes õppereis Soome, Rootsi ja Taani, kus loodi kontakte sarnaste teemaparkidega. Nädalase reisi jooksul tutvuti päevas keskmiselt kahe teemapargi või muuseumiga. Sealsed teemapargid paistsid silma tugeva riigi- või omavalitsuse toetuse poolest. Siinsel teemapargil tuleb kindlasti välisrahasid taotleda.
Järgmised projektid on mahult suuremad ja suunatud reaalsele arendustegevusele Otepää linnamäel. Nende projektidega hakkab tegelema tulevane sihtasutus. Teemapargi peamiseks eesmärgiks saab olema ajaloo tutvustamine läbi aktiivse ja atraktiivse tegevuse. Rõhk on muistsel vabadusvõitlusel (13. sajand) ja sõjamasinatel. Peamine sihtgrupp on sisemaised turistid ja naaberriigid. Tähelepanu pööratakse ka keskaegses stiilis fantaasiamaailma rollimängude (LARP) korraldamisele.
Käesoleva aasta lõpus toimuv lõpuseminar annab konkreetse nägemuse, mis hakkab edasi toimuma Otepää linnamäel ja selle ümbruses.

Vaata lisaks:
www.otepaa.ee/teemapark


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv