Kultuur ja Elu 3/2005


Kultuur ja Elu 2/2005

 

 

 

 



22. september 2005 Tõnismäel "Vabastajad" pidutsevad. Foto kalju Mätik.

Kalmud kui maaomandi ja võimu sümbol

tekst: PhD Marju Torp-Kõivupuu

Paljudele inimestele tundub puhkenud monumentide ja kalmude sõda totter ja mõttetu, sest meie kultuuriruumis on kalmisturahu püha. Kivid ja surnuaiad kõnelevad meie rahva ajaloost. PhD Marju Torp-Kõivupuu Tallinna Ülikoolist vaagis tänavu kevadel Tartus peetud konverentsil "Kultuur ja võim" kalmistute kui sümboli tähendust rahvusliku identiteedi ja kollektiivse mälu hoidmisel ning kalmude, ideoloogiate ja võimu vahekordi.

Maaomandi peamiseks õigustuseks on kõikjal ja kõikidel aegadel olnud selle põlisus. Põlisuse üheks tõestuseks on läbi aja olnud nii tõelised kui ka väljamõeldud esivanemate kalmud. Eesti territooriumil tekkis maaomandi mõiste orienteeruvalt nooremal pronksiajal (1100 - 500 eKr), mil talu muutus peamiseks asutusüksuseks ning rannikualadel hakati harima esimesi põlispõlde. Tollal sümboliseerisid omandiõigust maale kõige laiemas mõttes kõigile nähtavad kivikalmed, põllukivihunnikud ja põllupeenrad.

Pühad kivid, põlistalud, püha muld….

Tänapäeval seostuvad tavainimesele muinasaegsed asula- ja kalmekohad sageli roostesevõitu viltuvajunud tahvlikestega, mis osundavad, et see või teine pealtnäha päris hariliku moega kivikuhjatis annab tunnistust meie maa esiajaloolisest asustusloost ja on võetud riikliku kaitse alla.
Kivide ja puude seotus siirdhinge-uskumuste ning matusepaikadega on ürgne ja kosmopoliitne. Kivid (megaliidid, püramiidid, suuremad või väiksemad hauatähised jne) ja puud on olnud hinge sümboliks ja hinge võimalikuks uueks eluasemeks pärast seda, kui surnukeha on kas maetud või põletatud. Kivihunnikuid on kuhjatud kohtadesse, kus keegi on vägivaldselt surma saanud. Tänapäeval võime sellistki tähendust kandvaid n-ö mitteametlikke mälestuskive kohata suuremate või väiksemate maanteede ääres - omaksed on need sinna asetanud liiklusõnnetuste ohvrite mälestuseks . Siirdehinge uskumused kajastuvad tänini ka kagu-eestlaste kombes lõigata surnut kalmistule viies puusse ristimärk - hinge ülenduseks, nagu nad teinekord ise ütlevad.

Püha Maria maa kaikes paikas….

Läbi aegade on erinevatel matusepaikadel - nagu ka teistel pühakohtadel - olnud elavate jaoks sügav sümboolne ja sotsiaalne tähendus. Lisaks manifesteerivale või kommunikatiivsele funktsioonile omavad tõeliste või väljamõeldud kangelaste kultusega seotud paigad ühiskonnas arvestatavat ideoloogilist tähendust, märkides kivisse või metalli põlistatuna nähtavaid (võimu)piire meid ümbritseval maastikul, kuid ka vähemnähtavaid piire sotsiaalsete gruppide pärimuses, tõekspidamistes ja veendumustes. Kalmistud ja kangelaste auks püstitatud monumendid on vastavalt ajastu vaimule olnud ka rohkem või vähem privaatsed ehk siis avalikud kollektiivsed kultuskohad.
Eestlaste ajalugu on alates 13. sajandist seotud võõrvallutustega ja sealtmaalt on siin üksjagu enesekindlalt toimetanud suuremad rahvad ja nende valitsused, erinevad ideoloogiad ja ilmavaated, kujundades eestlase kollektiivset mälu, hoiakuid ja veendumusi.

Kuigi katoliku kiriku misjon sulas teataval määral eestlaste usukommetesse, tõi ristiusk kaasa ka kardinaalsemaid muutusi maarahva ellu. Surma ja matusekommetega seoses hakati siinselt maarahvalt järjekindlalt nõudma matmismaksu ning matmiskoha ja -viisi muutmist: surnu tuli ilmtingimata matta kirikaia pühitsetud mulda. Samuti alustati võitlust matusepidudega (peietega) ehk siis eelkristliku kombega surnule ohverdada.
Kuid erinevalt Lääne- ja Kesk-Euroopast ning Põhjamaadest, kus koos ristiusu vastuvõtmisega jäeti maha kalmed ja ainsateks matusepaikadeks said kirikaiad, eksisteerisid Eestis külakalmistud paralleelselt kirikaedadega ning sinna matmist tuli ette veel 18. sajandilgi. Kirikaedadesse matmise kommet püüdsid siinsed vaimulikud põlisrahvasse juurutada ka katolikuaegseid kabeleid hävitades ning matusemaksu alandades ja sõnakuulmatuid rahatrahvi või peksuga karistades. Ka ähvardati surnuid kalmetest vägisi pühitsetud mulda ümber matta ja seeläbi sugulasi matusemaksu tasumisele sundida. Matusemaksu suurus aga oli teatud mõttes talupoegade vaadetega kooskõlas - matuste puhul kirikuõpetajale sarvlooma vms andmist võib seostada eelkristliku ohvritoiminguga. Kirikusurnuaiad olid seotud ka inimese staatusega ühiskonnas: talupoegi, kes korralikult kirikus ja armulaual ei käinud, ei tohtinud matta kirikaiale, vaid nende surnukehad tuli heita sohu. Pühitsetud mulda ei maetud ka ristimata lapsi, enesetapjaid jt marginaalseid isikuid või mingil põhjusel ühiskonnast tõrjutuid.
…püha Maria maa kaikes paikas… nõndamoodi vastanud 18. sajandi keskpaiku üks Virumaa talupoeg, kui temalt kirikuvisitatsioonil küsitud, miks nii tema ise kui kohalik rahvas oma surnuid viisipäraselt kirikaeda, pühitsetud mulda matta ei taha.
Kuid perekalmistuid, kuhu väidetavalt maetakse kas oma- või taarausu kommete järgi, leidub tänasegi Eestis külaühiskonnas. Üldjuhul on selliste matusepaikade tekkepõhjuseks kas omaniku ja tema pereliikmete siiras soov puhata päris oma maalapil või siis suguvõsa konflikt kohaliku kirikuõpetajaga.

Ideoloogiad, sümbolid, kalmistud

Rahva kollektiivse mälu ja kultuurilise järjepidevuse hävitamise üheks mõjusaks vahendiks on kalmistute ja rahvuskangelaste mälestuseks püstitatud ausammaste hävitamine ning nende asendamine uute, ideoloogiliselt "õigetega", valitsevale võimule lojaalsete või siis vähemalt neutraalsete kangelastega.
Vabadussõja võiduka lõpu ja eestlaste iseseisvumise märgiks püstitati EW aegu arvukalt mälestussambaid kodumaa parimate poegade-tütarde auks ja igaveseks kuulsuseks. Kuid neil ei olnud määratud jääda püsima kuigi kauaks.
Viieharulisest tähest (viisnurgast, pentagrammist), mis kristlikus kultuuris sümboliseeris valgust ja vaimsust ning rahvausu arusaamade kohaselt hoidis kurjad jõud inimestest ja eluruumidest eemal, saab nõukogude kultuuriruumis punatäht - viie maailmajao töölisi ühendav sümbol. Kui nõukogude-eelsel perioodil on sepisristide peaaegu et üheks lahutamatuks kujunduselemendiks pentagramm, siis nõukogude perioodil muutub selle tähendus nõnda radikaalselt, et teda kasutatakse ainult kas punasõdurite või eriti tähtsate nõukogude inimeste hauakividel.
Svastikast ehk haakristist, väga vana ja mitmetähendusliku sümboolikaga õnnemärgist, mida võib kohata kogu maailmas, eriti Indias, saab eurooplase jaoks kurjust kehastav natsisümbol.
Tänases multikultuurses Eestis sümboliseerib erivanuselistele etnilistele ja sotsiaalsetele gruppidele pronkssõdur Tallinnas Tõnismäel nii II maailmasõjas langenud lihtsat sõdurit, nõukogude ideoloogiat ja (ikka veel kestvat?) okupatsiooni, kuid on ka punaarmees sõdinute rituaalne kohtumispaik kevadlillede, muusika ja vodkaga 9. mail ja teinekord novembrikuuski nn "Aurora" suure paugu aastapäeval.
Brezhnevi-aegsetele noortele tähendas Julius Kuperjanovi hauamonumendi külastamine iseäranis jõulude aegu Tartus Raadil nii teadlikku protesti üha süveneva venestamise vastu kuid teinekord ka lihtsalt kambavaimu, poisikeselikku hasarti teha midagi keelatut, süvenemata, kes või mis mees oli see Kuperjanov ja millisesse episoodi Eesti ajaloost ta tuleks paigutada.
Samuti võime küsida, kas August Sabbe mälestusele pühendatud raidkivi tema oletatavas hukkumispaigas Võhandu jõe kaldal tähistab kellegi jaoks viimase bandiidi kinnivõtmist 1970ndatel või sümboliseerib see üht lihtsat tavalist eesti meest, kes ei soostunud võitlema ei viisnurga ega haakristi märgi all, või on see austusavaldus metsavendlusele kui rahvuslikule vastupanuliikumisele? Kas Lihulasse püstitatud SS-mundris sõdurikuju sümboliseeris pelgalt teatud grupi eestlaste lojaalsust natsirezhiimile?

Pärimus, ideoloogiad ja kalmistud

Meie rahva suulises pärimuses ringleb arvukalt lugusid, kuidas segastel aegadel püüti kogu talupojanutikust appi võttes päästa Vabadussõjas langenute mälestuseks püstitatud ausambaid (mustad hobused puuderdati jahuga valgeks, et hilist teelist kahtlase koormaga vankril hiljem ära ei tuntaks) või kuidas tekkisid meie maastikule - ja sageli kas kirikute või vanade kalmekohtade vahetusse lähedusse - nn tundmatute sõdurite hauad. Lõuna-Eestis pandi muist mehi vahetult pärast sõda metsaaluseid inimjäänustest puhastama, neid vigla ja hanguga punase sitsiga vooderdatud kirstudesse tõstes. Selle ebainimliku töö eest jagati töölistele normipäevi. Kirstud sängitati pidulike auavalduste saatel maamulda. Tundmatu sõduri haudadest said nõukogude rezhiimi tähtpäevade jaoks olulised rituaalide läbiviimise paigad - sinna tõid lilli nii noorpaarid kui sõjaveteranid, seal anti vandetõotusi ja ulatati ordeneid-aukirju.


Ristipuu on hingehoidja ja hingekodu. Ristipedaja tüvele uuristatud rist mälestab kadunukest. Foto Marju Torp-Kõivupuu.

Kellele kuuluvad pühakohad ja kalmistud Maarjamaal?

Tulles tagasi loo alguse juurde, võime tõdeda, et setudel on oma, kuid ka Eesti piiripoliitika ajamisel üheks kaalukaks argumendiks Vene poolele jäävad esivanemate kalmistud seetõttu, et tänaseni saavad seal vähemalt kord aastas kalmistupühadel kokku hõimlased-sugulased, teinekord koguni neli põlve inimesi. Lahkunut mälestades võetakse kalmul ühiselt einet, pits-paar kangematki kraami. Mõneks ajaks aeg peatub, et segamatult üksteisega vestelda, suguvõssa juurdetulnuid või sündinuid omavahel tutvustada, meenutada lähemas või kaugemas minevikus siit ilmast lahkunuid, kuulata ära siirast ja põhjalikku vastust küsimusele Kuidas sul läheb? Seal õpivad lapsed ka kombeid ja austust esivanemate ning nende kultuuri vastu, mille juured ulatuvad sadade aastate taha. Ja seda õnneks mitte koolitunnis pooleldi käsu korras, koolitatud kultuuritöötaja brošüüri järgi, vaid ehtsa, elava, tõelise eeskuju näitel, mis on veenev. See on nende patriotismi kool. Isiklikult olen veendunud, et sellise kasvatuse saanud lapsed, noored ja täiskasvanudki ei lähe oma meelsust või jõudu demonstreerima kalmistutel vandaalitsedes, lahkunute hauarahu rikkudes, mida meie tänases moodsas ühiskonnas kahjuks liiga sageli ette tuleb.
Teisalt on eestlaste kollektiivmälu toidetud tubli sadakond aastat müüdiga, et võõrvallutajad on hävitanud meie tõelise ja päris oma kultuuri. Tutvudes ühe või teise teemakohase ajaloolise dokumendiga, on tulnud paraku tõdeda, et käe püha kivi või puu vastu on tõstnud ikka seesama maarahvas ise, põletades pühapuud ihusooja saamiseks ning ladudes pühakivide tükkidest loomalauda vundamendi. Käesoleva aasta maikuus ei käskinud Põlva enam kui saja-aastase elujõulise traditsiooniga ristimetsa maha võtta ei nõukogude ideoloogid, kes näiteks hävitasid Tallinna Kopli kalmistu, tehes sellest töötava rahva puhkepargi, ammugi mitte ristiusu maaletoojad 13. sajandist. Need olid meie oma rahva poolt vabal tahtel valitud esindajad võimuorganites, kes on kutsud ja seatud hoolt kandma pärandkultuuri eest kõige laiemas tähenduses ja austama ka neid rahva jaoks olulisi pühakohti, mille kohta puudub seadustäht kaitsealuse staatuse kohta.

Meel mäletab, keel kõneleb…

Ühte või teist ideoloogiat ehk religiooni esindavat, monumentideks või pühamuteks põlistatud sümbolsüsteemi on võimalik füüsiliselt likvideerida, hävitada, kuid ei saa hävitada rahva kollektiivset mälu. Mälu pole see, mida inimesed meenutavad, vaid see, kuidas nad mõistavad minevikku. Mälu ei ole tõe kaev ega huvide peegel, vaid tähenduse loomise protsess. Mälu kui sümboolset jõudu saame kasutada erinevate diskursuste loomiseks, et seeläbi püüda end legitiimselt, seadusjärgselt kehtestada, kasutades omakorda sümbolsüsteeme, monumente, narratiive, sealhulgas ka tõelistest või väljamõeldud kangelastest, kes puhkavad meie kodumaa mullas.

* * *
Kirjandust:
Kaliff, Anders 1997. Garv och Kultplats. - Aun 24. Uppsala, 136 lk - Refereerinud Tõnno Jonuks. Kalme ja kultusplats. Artikkel VTK raamatust veebiaadressil: http://folklore.ee/seminar/kaliff.html
Kriiska, Aivar, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Tallinn, 2002
Kõivupuu, Marju 2000. Kalmistud teede ääres. - Mare Kõiva (koost ja toim). Meedia. Folkloor. Mütoloogia. Tänapäeva folkloorist 3. Tartu, lk 285-310.
Kõivupuu, Marju 2005. Kalmud, kalmistud ja hukkunute mälestusmärgid kui maaomandi ja võimu sümbol. Teesid eesti ja inglise keeles. - Eesti rahva Muuseumi 46. Konverents Kultur ja võim. Tartus 14.-15.04. 2005. Tartu, lk.22-24.
Ligi, Priit 1993. Henrik, Körber, Engels ning Eesti ühiskond muinasajal. - Looming 8, lk 1132-1138.
Torp-Kõivupuu, Marju 2003. Surmakultuuri muutumine ajas: ajaloolise Võrumaa matusekombestiku näitel. Tallinna Pedagoogikaülikooli Toimetised. Humaniora. A22. Tallinn, 154 lk.
Torp-Kõivupuu, Marju 2004. Ristipuud maastikul ja usundilises jutupärimuses. - Mäetagused, nr. 27. Tartu, lk. 105-125. Vt. ka. veebiaadressilt: http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr27/torp.pdf



 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv