Kultuur ja Elu 3/2005


Kultuur ja Elu 2/2005

 

 

 

 Kas Venemaa ja Eesti suhetes on kandev idee koostööks?

tekst: Jüri Kadak

Euroülikooli Rahvusvaheliste suhete teaduskonna dekaan Jüri Kadak leiab, et sarnaselt Soomega peaks Eesti leidma koha Venemaa majanduses ja seda oma huvides ära kasutama. Läänemere transiidikeskuse kandumine Soome lahe idaossa avab Narvale uued perspektiivid ja võimalused, taastaks ka Narva-Jõesuu. Kas jätkub meil poliitilist tarkust selle varamu hõivamiseks?

Soome fenomen

Mõned aastad tagasi kirjutas Eesti Päevalehe ajakirjanik Kaarel Tarand, et Eestil puuduvad kandvad ideed suhetes Venemaaga ja puuduvad ka teadmised ning kogemused. Ilmselt puudub meil ka poliitiline vaist, tarkus ning korralik poliitikaalane koolitus.
Samal ajal vaatame meie vesise suuga pealt, kuidas naabrid soomlased võtavad Talve- ja Jätkusõda ning territoriaalseid kaotusi Karjalas mõõdukalt, on muutnud 1948. a NSV Liiduga sõlmitud esmalt alandava sõpruse, koostöö ja vastastiku abistamise lepingu omale kasulikuks. Kadetseme, et veel möödunud sajandi kolmekümnendatel aastatel nii majandus- kui sotsiaalvallas Eestiga ühes mõõdus olnud Soome on muutunud Euroopas arvestatavaks ja kõrgeltarenenud riigiks ja temal on oma Nokia. Soomlased oskasid leida oma koha Venemaa majanduses. Venemaa impordis on Soome oma 5% peale Saksamaad, Hiinat, Ukrainat ja Itaaliat viiendal väärikal koha. Soome enda impordis on Venemaa oma 12,8% peale Saksamaad ja Rootsit kolmandal kohal . Need Moskva ja Peterburi poe- ja turuletid, kus veel 15 aastat tagasi võimutsesid liha- ja piimatoodete müügiga eestlased, on tänaseks hõivatud soomlaste poolt. Peterburi turgudele on suletud ka Peipsi venelaste sibul ja hapukurgitooted. Kas selles on süüdi ainult B. Jeltsin ning V. Putin?
Viimase 10 aasta jooksul on Soome lahe põhjarannik alates Viiburist kuni Helsingini muutunud ostuvõimeliste vene kaubaturistide pärusmaaks. Kohalikud kaupmehed ja ettevõtjad otsivad vene keele oskusega müüjaid ja teenindajad. Lõuna-Soome kaubandus õitseb ja igal aastal toovad venelased Soome riigi eelarvesse sisse tohutu hulga valuutat. Samas käivad soomlased ise käivad teisepool lahte, Tallinnas massiliselt sisseoste tegema ja Tallinn on muutunud soomlaste kaubahooviks.
Soome äri- ja majandusringkondades peetakse peent naeru selle üle, et Eesti Peakonsulaat Peterburis teeb meeleheitlikke pingutusi venelastele viisade väljastamise tõkestamiseks. Tallinnas aga ei osata kaarti lugeda esmalt selles, et Narva asub Peterburile tunduvalt lähemal kui lähim Soome linn Lappeenranta, ega taibata sedagi, et majandust on alati suunanud poliitika. Minu käest on küsitud, kas tegemist on soomlaste „targa" nõustamise või hoopis kinnimakstud soovitustega?.

Lühike ajaloomälu

Meie ajalooline mälu on mõnes valdkonnas ürpis puudulik. Oleme unustanud, et meie kandvad ideed nii poliitikas kui majanduses ulatuvad varsti juba tuhande aasta taha, kui viikingid lõid lääne ja ida vahelisele kaubateele, mis jäi Soome lahe, Laadoga, Oneega, Valdai kõrgustiku ja Dnepri ülem- ja alamjooksude vahele, slaavlaste riigid, millest kujunes Venemaa. Seal paiknesid ka nende muistsed pealinnad Laadoga, Novgorod, Kiev ja täna Moskva. Tema naabritel tuli arvesse võtta, et Venemaa ajaloolistesse vajadustesse olid sisse kodeeritud väljapääsud meredele. Selle kujuneva riigi väravates asusid muistsed Läänemere ranniku riigid, vana Liivi- ja Ingerimaa, mis olid omapäraseks ukseks, mis avas ja sulges juurdepääsu Venemaa suunalisele maismaale või hoopis väljapääsu Läänemerele. Nende väikeriikide geopoliitika aluseks sai nimelt see, kuidas ust avada või lukustada. Seda panid tähele nii Euroopa kui Vene kaupmehed ja poliitikud, kuid seda ilmselt ei taibanud baltlased ise. Sestap on toimunud varsti juba 10 sajandi pikkune võitlus nende juurdepääsuteede ja idakaubanduse pärast. Ajalugu mäletab üle-Euroopalist hansakaubandust, kui tänase Euroopa Ühenduse eelkäijat ning eeskuju ja sellega kaasnevat nii poliitilist kui majanduslikku võitlust turgude ja kaubahoovide pärast Suur-Novgorodiga. Ajalooürikutes on kirjas ka see, kuidas ülbed Tallinna hansakaupmehed olid kaotanud reaalsustaju kaubapoliitika ajamisel venelastega. See väljendus Eestimaa rüütelkonna napis poliitilises ja sõjalises potentsiaalis. Kasutades neid kujunevaid võimalusi, tegid nii Ivan Groznõi kui Peeter I pingutusi juurdepääsuteede loomiseks nendele võtmealadele. Ilmselt oli ka selle üheks põhjuseks tsaar Peeter I otsus Venemaa pealinna üleviimiseks Soome lahe soppi ning seal võimsa infrastruktuuri kujundamiseks. Hansa hiilgeaja lõpus käis äge võitlus Tallinna ja Narva vahel selles, kes jääb domineerima kaubanduses Venemaaga. Narval õnnestus kujuneda regiooni tähtsamaks transiidisadamaks, mida administratiivsete meetoditega püüti igati takistada. Ajaloost on leidnud kinnitust, et Põhjasõja eel, XVII sajandi keskel, tõstatas Rootsi riiginõukogu kantsler Azel Oxenstiern päevakorda küsimuse Narva muutmiseks Rootsi teiseks pealinnaks . Seega oleks ajaloos võinud kujunenud geopoliitiline paradoks: Soome lahe idaosas oleks paiknenud lähestikku kahe võimsa riigi pealinnad.
Peale Põhjasõja lõppu ühendas Peeter Ingeri- ja Liivimaa oma impeeriumi koosseisu ja tähtis keskus Narva jäi ligi 200 aastaks mitte Liivimaa, vaid Ingermandia ehk Peterburgi kubermangu koosseisu. Ligi 250 aastat olid need piirkonnad Vene Impeeriumi valduses.
Külma sõja perioodil oli Läänemeri sisuliselt muutunud NSVL sisemereks ning oli nii majanduslikult kui sõjaliselt strateegilise tähtsusega. Seal uuendati või rajati nii majandusliku kui sõjalise tähtsusega sadamaid nagu Tallinn, Muuga, Paldiski, Riia, Ventspils, Liepaja, Klaipeda ja Kaliningrad. Kõik nad olid suure vene raudtee tupikjaamadeks. Peale NSVL lagunemist kaotas Põhja- ja Kesk-Euroopa vahel olev Atlandi ookeani sisemeri, Läänemeri oma sõjalise tähtsuse ning endine sõjaline infrastruktuur on üle kandunud majandusse.

Tänane reaalsus

Nüüd toimub Läänemerel ja tema rannikuperifeerias intensiivne meremajandus (kalandus, meretransport, pinnase ammutamine merepõhjast, naftapuurimine, reisiveod ja turism), mis mõjutab vahetult 80-250 milj inimest, kes elavad Läänemerd ümbritsevas Euroopa Liidu (Taani, Saksamaa, Poola, Rootsi, Soome, kolm Balti riiki) ja Venemaa regioonis. Täna moodustab nende riikide kogumajandusprodukt (GDP) 2004. a andmete kohaselt kokku 4,5 triljonit USD ehk 10% kogu maailma GDP-st. Euroopa Liit (EL), kelle sisemereks Läänemeri nüüd on muutunud, on üks kolmest maailma suurimast majanduskeskusest (GDP 12 triljonit USD) NAFTA (12,03 triljonit USD) ning Kagu- ja Lõuna-Aasia majanduskeskuste (11,3 triljonit USD) kõrval.
Venemaa aga on EL üheks tähtsamaks majanduspartneriks ja viimase väliskaubandus EL moodustab 40%. EL impordib venelaste käest 50% energiakandjaid. Täna seob nende vastastikust koostööd 1999. a partnerlusleping , ning enamsoodustuse režiim. Venemaa on kujunemas ka tähtsaks transiidikeskuseks Euroopa Liidu ja Aasia suurte majanduskeskuste vahel, mis eeldab raudteede rekonstrueerimist ja uute sadamavõimsuste kasutuselevõttu nii Läänemere kui Musta mere regioonis. Kordub see, mis pool tuhat aastat tagasi: kui sadamakasutustes kokku ei lepita, rajatakse omad ning värvatakse sinna tööle läänest pärit juhid ja oskustööjõud.
Kuivõrd Venemaal on naftatootmises tänaseks möödunud Saudi Araabiast ja tõusnud selle valdkonna liidriks, siis on ta hakanud intensiivselt rajama Soome lahe idasoppi uut sadamavõrgustikku ning rekonstrueerima olemasolevaid. Peterburi sadamas käib hoogne laiendustöö. Tema võimsuseks kujuneb lähiajal 10 milj tonni naftaprodukte aastas. Sinna rajatakse ka kaasaegne konteineriterminal. On ehitatud uus Primorski naftasadam, mille kaile ulatuv "naftatoru" valmib lõplikult 2006. aastal, koguvõimsusega 50 milj tonni naftasaadusi aastas. Sadama arenduskava näeb juba täna ette uut laiendust, mille kohaselt väljaveovõimsused kasvavad 62 milj/t. Nafta transiit hakkab toimuma ka uue Võssotski sadama, rekonstrueeritud Viiburi sadama kaudu. Ust-Luugas on valmimas suur puistekaupade (süsi ja väetis) ning metsa (1 milj tihu aastas) väljaveosadam. Kuid kõige olulisem on suure konteineriterminali loomine, mille koguvõimsuseks peab kujunema 300 tuh TEU-d aastas. 2005. a juuli lõpus kirjutasid ajalehed, et president V. Putin kinnitas otsuse rajada Luuga piirkonnas vabamajanduspiirkond. Samas regioonis nähakse ette ka Batareinaja, Bronka ja Lomonossovi sadamakohtade rekonstrueerimine ja rajamine. Sellega peaksid Venemaa Läänemeres olevate sadamate võimsused kasvama aastaks 2010 80% ja ületama tunduvalt nii Soome kui Balti riikide kaudu teostatavad transiidimahud.
Kuid sellest ei piisa ja Venemaa kaasab oma naftaimpordiks nii Soome kui Balti riikide sadamaid. Nii soomlased kui baltlased laiendavad oma võimsusi raudteede, torujuhtmete ja sadamate läbilaske tunduval suurendamisel. Ainuüksi Tallinna ja Paldiski ning Venspilsi, Liepaja ning Riia sadamamate naftatransiit ulatub ligi 70 mil. tonnile aastas ja mida mõjutavad ainult Venemaa poliitilised otsused. Sellest tingituna nihkub Läänemere transiidikeskus Soome lahte idaosasse ja asjatundjate arvates kasvab pidevalt laevade suurus ja konteineriseerimise aste, mida võib pidurdada ainult ohutusega seotud probleemid (ühepõhjaliste tankerite keelustamine). Seda arengut ei tohiks takistada ka uute naftatootmisrajoonide kasutuselevõtt Barentsi mere piirkonnas ja n.n. "Murmanski toru" kasutusele võtta nafta impordiks USA-sse ning lähituleviku uued energiaallikad. Venemaa teise pealinna Peterburi ja Luuga vabamajanduse piirkonna vahetusse lähedusse jääb Euroopa Liidu idapoolne infrastruktuur, kes kahtlemata ootab oma „saaki" ja kasu nende piirkondade arengust. Kas eestlastel jätkub poliitilist tarkust selle varamu hõivamiseks?

Narva: perspektiivid ja võimalused

Kui Venemaa põhjapoolseks juurdepääsuks Euroopa Liidule on Soome, siis lõuna poolt on oma parimate looduslike tingimustega Eesti. Juurdepääsu aga Eesti nii majanduslikule kui puhkemajanduslikule infrastruktuurile tagab täna ainuke Euroopa Liidu ja Venemaa piiril asuv Eesti linn Narva. Nagu juba märgiti, on tabanud Narva strateegilist tähtsust kõik selle piirkonna suurvõimud.
Majandusteadlane, Euroopa Komisjoni ekspert logistika, transpordi ja regionaalökonoomika ala doktor Aare-Maldus Uustalu, kes on laialt uurinud mere- ja maismaakaubanduse probleeme, on kirjutanud , millist kasumit annab Via Hansseaticcago projekt (Kiel - Berliin - Varssavi - Kaunas - Riia - Valga - Tartu - Jõhvi - Narva - Peterburi transiidikoridor ja tema infrastruktuur). A. Uustalu märkis, et mitte keegi ei ole tänapäeval Euroopas maha kandnud jõe- ja järvekaubandust. Lüüside rajamisega Narva jõele saab luua laevaühenduse Soome lahe ja Peipsi järve vahele, mis võimaldaks luua enam kui 1000 km pikkuse lõuna-põhja suunalise veetee Pihkvast üle Narva jõe Soome lahte ja Saima kanali kaudu Soome sisejärvistutele. See ei mõjuta ainult rohkem kui 0,5 miljoni inimese elu ja tegevust mõlemal pool Peipsi järve ja Saima kanali piirkonnas, vaid arendab ka turismiteenust. Nimetatud idee oli esmakordselt päevakorras juba 1896.aastal.
Narva vajab ka uut ühendust Ivangorodiga. Olemasolevad ühendusteed, sild ja piiri- ning tollikontrolli infrastruktuurid asuvad mõlema linna keskuses ja ummistavad lähiajal kogu transporti. Juba täna peavad autod ootama piiriületuse järjekorda Narva äärelinnas, kus „elusa järjekorra" alusel antakse „luba" Narvast läbisõiduks piiripunkti.
Koos A. Uustaluga oleme analüüsinud uue ühenduskommunikatsiooni rajamist Ivangorodi ja Narva vahele. Viimane asuks Narva lõunaosas, Kreenholmi saare ja veehoidla paisu vahele jäävas piirkonnnas, kus paekivist jõesängi kui hüdroelektrijaama kanali alla tuleks rajada tunnel. Tunneli väljumissuuete juures on mõlemal pool jõge tühermaad, mis looks eeldused Euroopa Liidu vajadusi rahuldava piiri- ja tollikontrolli infrastruktuuri ning juurdepääsuteede väljaarendamiseks. Viimane aga loob omakorda eeldused korrastada ja uuendada need laokil linnaosad. Ma olen juba varem kirjutanud, et pankrotistuva Kreenholmi manufaktuuri hoonetekompleksi saaks ümber kujundada ning renoveerida vabatsooni kaubandus- ja kultuurikeskuseks. Venemaal on olemas kogemus, kuidas on ära kasutatud atraktiivse ajaviite ja kasiinode kompleksina endised Ivanovo tekstiilivabrikute sajandivanused hoonetekompleksid.
Ilmselt on aeg mõelda ka sellele, kuidas suunata vene kaubaturistide voog ringi Soomest lahe lõunakaldale, Narva, kus juba üheks eeliseks on venelastele nii oluline venekeelne teenindamine.
Narvale elu sissepuhumine taastaks kindlasti kunagise Soome lahe pärli Narva-Jõesuu oma ligi 7 km. pikkuse liivarannaga. Veel Vene tsaaririigi ajal oli Narva-Jõesuul suurem tuntus kui Pärnul. Vanad, varsti juba saja-aastased ajalehed on kirjutanud, kuidas Peterburi eliit külastas kohalikke kuursaale ja puhkas villades. Iga-aastane suvitajate arv ületas 10 000 inimest. Ka Teise maailmasõja eel oli Narva-Jõesuu tuntud rahvusvaheline kuurort, kus domineerisid külastajad Saksamaalt, Rootsist ja Soomest . Täna on Narva-Jõesuu selle kuulsuse ähmane vare. Ka kohalikud kinnisvarahinnad ei ole veel tõusul. Ilmselt ootab Narva-Jõesuu investoreid, kes rajaksid moodsad hotellid, merekämpingud, veespordikeskused, kasiinod jne. A. Uustalu andmete kohaselt annab ainuüksi üks jahtlaev Läänemere kämpingutes vajaliku infrastruktuuri olemasolul kõigi teenuste pealt kokku keskmiselt 200 eurot ööpäevas ja Soome piirivalve andmetel seilab igal aastal Soome territoriaalvetes ca 200 000 alust . Pole kahtlust, et see meelitaks kohale mitte ainult eurooplasi, vaid ka nii Peterburi kui kujuneva Luuga vabamajandustsooni rikkad ja jõukad. Olukorras, kus islamimaailmas paiknevad puhkekeskused muutuvad aastast aastasse üha ohtlikumateks ja täiendavate turvameetmete kasutuselevõtu tõttu ka tunduvalt kallimateks, on Soome lahe lõunakaldal võimalik olemasolevate traditsiooniliste puhkepiirkondade baasil välja arendada uusi atraktiivseid turismipiirkondi ning hõivata turuvaakum.

Via Baltica ja tegemata jäänud kodutöö

Varsti juba 15 aastat, kui mitte rohkem, oleme hämanud Via Baltica rajamisest, mis ühendaks Kesk-Euroopaga mitte ainult kolm Balti riiki, vaid Peterburi suurregiooni ja üle Soome lahe Lõuna-Soome. Peale üksikute teelõikude rekonstrueerimist ei ole nimetatud teest kujunenud suure läbilaskevõimega, turvaline ja lihtsalt piireületav transiidikoridor. Samal ajal on aga taanlased, rootslased ja soomlased rajamas Euroopa Liidu poolt rahastatavat Skandinaavia transiidikoridori, mis ühendab ühtsesse ketti Berliini, Kopenhaageni, Malmö, Stockholmi, Helsinki ja Peterburi koos oma sadama-, lennujaamade- ja maanteeterminalidega ning mõlemale poole teid jäävate ulatuslikke teenindus- ja logistikasfääridega. Meie oleksime selle suurkoridori kõrvalhooviks. Kes on kas või kord läbi sõitnud eelnimetatud teedelõigu, võib fantaseerida, mis läks maksma sild üle Sundi väina, kaasaegse maantee rajamine läbi Rootsi ja Soome kaljuse maastiku, autotranspordi ülevedu üle Botnia lahe jne. Samas on aga tee Berliinist Peterburgi üle Poola ja Balti riikide tunduvalt otsem, lühem ja odavamalt rajatav. Isegi Helsinki sidumine mööda Soome lahe alust tunnelit selle Lõunakoridori, ehk kas Via Baltica või Via Hanseatic'uga oleks tunduvalt odavam ja logistiliselt kasulikum kui põhjapoolne variant. Kas tegemata kodutöö on alaväärsuskompleksi või soomlaste-rootslaste poolt kinnimakstud konsultatsioonide tulem, see peaks jääma uue eesti põlvkonna otsustada.

Kokkuvõtteks

Eesti tänase sotsiaal- ja regionaalarengu pildi kohaselt elab Harju maakonnas, s.h ka Tallinnas 38,5% riigi elanikkonnast, kes annavad 60% sisemajanduse koguproduktist (SKP), ülejäänud Eestimaa oma ligi 60% elanikkonnaga ainult 40% SKP-st. Selleks ei ole vaja olla majandusteadlane, et mõista neid võimalusi, mis annaks majanduse raskuskeskme väljumine Tallinna regioonist.
Ilmselt ei ole kaugel see päev, kui Euroopa Liidu ja Venemaa vahel kehtestatakse viisavabadus ja Venemaa hakkab osalema Euroopa Liidu siseturul. Äriideed ja investorid peavad selleks „tiigrihüppeks" valmis olema. Eestlased aga, kes pole kunagi olnud suurettevõtete konveieritöölisteks, leiaksid oma „kuldvillaku" nendes laienevates teenindussfäärides.
Ilmselt tuleks uuesti kasutusse võtta meie esivanemate tarkused: vene potentsiaali kasutamine meie huvides.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv