Kultuur ja Elu 3/2005


Kultuur ja Elu 2/2005

 

 

 

 Gildi liikmed Antoniuse Õue avamisel.

Kas atraktiivsus ja avatus tagavad edu?

tekst: Inga Talvis
MA Antoniuse Õu tegevjuht

Antoniuse Õu on Tartu ajaloolises linnasüdames tegutsev kultuuri-, kunsti- ja käsitöökeskus, mida haldab MTÜ Antoniuse Gild. Antoniuse Õue tegemisi ja sihte tutvustab tegevjuht Inga Talvis.

Antoniuse Õu koosneb kokku kolmest majast ning nende vahele jäävast hoovialast tantsu- ja turuplatsi, lava, näitustegalerii ja terrassiga. Majades tegutseb 21 avatud kunstnike-käsitööliste ateljeed - koda. Kõikidesse kodadesse on külalistel võimalik sisse astuda, meistritega juttu ajada, nende tööd jälgida ja meeldima hakanud esemeid kaasa osta või tellida.

Ideest teostuseni

Antoniuse Õue saamisloo algus jääb 90ndate aastate algusesse, mil kvartal Jaani kiriku vahetus läheduses pälvis kunstnike tähelepanu ning Jaani 6 asuvasse hoonesse rajasid oma ateljee tänase savikoja keraamikud Piret Veski ja Kaido Kask. 1999. aastal loodi MTÜ Antoniuse Gild, mille eestvedajaks jäi mitmeks aastaks klaasikunstnik Matti Laanes. Juba sel ajal võeti suund Antoniuse Õue loomisele ning 2005. aasta jaanuaris algasidki Lutsu 5 hoone ja hooviala renoveerimistööd. Täna töötavad PHARE ja Tartu Linnavalitsuse abiga renoveeritud hoones Lutsu 5 kanga kaunistamise, portselani, vitraaži-, vaiba- ja lapi-, naha-, kullassepa-, kübara-, ajastukostüümi-, tekstiili-, köösneri- ja nukukojad. Lutsu 3 hoones on uhutud puidu, galanterii-, kunstmaalri-, aksessuaari-, ilurõiva-, rõiva- ja kanga-, tekstiilidisaini- ja moerõivakojad ning aadressil Jaani 6 tegutseb savikoda. MTÜ Antoniuse Gildi olulisim eesmärk on eesti kunsti ja käsitöö edendamine ning ka Antoniuse Õue väljaehitamine teenib seda eesmärki.

Kultuurikeskus versus kunstnikud ja käsitöölised

Seoses käsitööliste maja ja Õue avamisega 27. juunil 2005 ning peale seda Õuel korraldatud ürituste ja ettevõtmistega on Antoniuse Õu pälvinud küllaltki palju meedia tähelepanu ning positiivset vastukaja. Antoniuse Õue käekäik on aga vaadeldav vähemalt kahest seisukohast. Küsimuse üks pool puudutab Õue edukust kultuuriürituste paiga ja turismikeskusena, teine aga seda, kuidas käib Õuel töötavate kunstnike ja käsitööliste käsi ning kuivõrd külastajaile nende tegevus korda läheb.
Õuel toimuvate kultuuriüritustega tahab Gild tõmmata tähelepanu kunstnike-käsitööliste tegevusele ning tuua siia inimesi, kes positiivse elamuse järel levitaksid sõnumit Antoniuse Õuest edasi. On ettevõtmisi, mida korraldab Gild ise. Sel juhul on ürituse keskmes enamasti kunsti- ja käsitööalased tegevused. Näiteks mai lõpus - juuni alguses toimuvad Antoniuse õuepäevad, kus põhirõhk on ajaloolise Tartu Väikegildi traditsioonide, kommete, ülesehituse ja elu-olu tutvustamisel. Nädala jooksul toimuvad õuepäevade ajal kodades õpitoad ja meistriklassid, mille eesmärk on ärgitada inimesi oma kätega looma ja vanu töövõtteid proovima. Kolmel päeval on Antoniuse õuelaval kultuuriprogramm, suur õuekontsert ja tantsuõu ning toimub lastepäev, mille õpitoad on just lastele mõeldud. Kindlasti tõmbab inimesi ligi ka Antoniuse laat, kus kaubeldakse kunsti ja käsitööga ning millel osalemise eelduseks on see, et meister näitab ka kohapeal, kuidas ta oma tööd valmistanud on.
Suviti hakkab Antoniuse Gild korraldama lastelaagreid „Õpipoisist selliks", mille põhirõhk on käsitööoskuste ja loovuse arendamisel. Kuuepäevase laagri kestel õpivad lapsed nahatöö algvõtteid, paelte punumist, põrandapadja õmblemist lapitehnikas, saavad proovida telgedel kudumist, valmistada ehteid, avastada kalligraafiatehnikat jne.
Antoniuse Õue on võimalik rentida ka väljaspool Gildi tegutsevail ürituste korraldajail. Sel juhul kaalume hoolikalt ürituse sobivust, päris igasugune muusika või etendus Antoniuse Õuele ei sobi. Õnnestunud näiteks on 20.08.05 toimunud Jääääre kontsert. Suvel toimuvate ürituste ajal on õuealal avatud Antoniuse söögiplats, kus pakutakse sellilõunat ning teisi tavapärasest erinevaid roogi.
Ka talvel leiab õu kasutust: veebruaris on Õuel lumelaternate ehitamise võistlus Tartu koolide lastele. Lumelaternate ehitamisele on oodatud ka linlased ning laternatest tekib Õuele omalaadne küünlavalguspark, mis pakub pimedatel õhtutel muinasjutumeeleolu kuni lume sulamiseni.
Õue edukuse seisukohalt on oluline erinevate siinsete organisatsioonide omavaheline koostöö. Antoniuse Õu asub Tartu südalinna nn Jaani kvartalis, samal tänaval on ka renoveeritud Mänguasjamuuseum, Tampere maja ja Lutsu Teatrimaja, vahetus läheduses asub Jaani kirik. Omavahelise koostöö tulemusena on välja töötatud „Jaani kvartali ringkäik" - turismipakett, mis koosneb Antoniuse Õue, Mänguasjamuuseumi ja Jaani kiriku külastamisest ning keskaegses stiilis meistri kostitusest Antoniuse Õuel. Sellist paketti pakume reisibüroode ja turismifirmade kaudu välisturistidele.

Lugu on edu pant

Antoniuse Õuel korraldatavate ürituste eesmärk on tuua inimesed käsitöö ja kunsti juurde, kas siis otseselt käsitööga tegelemise (avatud ateljeed, õpikojad, lastelaagrid, töötoad) või Õuel käimise harjumuse ja meeldivate emotsioonide tekitamise kaudu (üritused, kontserdid). Vaieldamatult mõjuvad ateljeede avatus, erinevad üritused ja ettevõtmised positiivselt Õue külastatavusele, kuid arvestada tuleb ka siin töötavate kunstnikega. Kas Antoniuse Õue edu tähendab ka siin töötava kunstniku edu?
Üks võimalus mõõta edukust on vaadelda seda, kui hästi kunsti ja käsitööd Antoniuse Õuel ostetakse ning kas see ostmine näitab tõusu- või langustendentsi. Võrdlus on küll keerukas, sest ei Tartus ega isegi terves Eestis ole analoogset organisatsiooni, mida alusmaterjaliks võtta. Tallinna Katariina Gild on ehk kõige lähedasem, kuid seal ei toimu muud kultuuritegevust nagu kontserdid või etendused. Gildi enda siseselt võib küll täheldada tellimuste ja müügi mõningast tõusu, kuid avatud olemise aeg on olnud liiga lühike, et põhjapanevaid järeldusi teha.
Käsitöömeistri või kunstniku ja tema tööde müügiedu oluline komponent lisaks töö väljanägemisele on LUGU, sest see teeb eseme omapäraseks ja unikaalseks. Kui inimesed ei sooviks unikaalsust, läheksid nad supermarketisse ja võtaksid riiulilt ühe sadadest seal pakutavatest kruusidest, mis tehnoloogia tõttu võib olla tunduvalt vastupidavam ja veatum kui kunstniku ateljeeahjus tehtud kruus. Et nad seda ei tee, tuleb järeldada, et väärtustatakse unikaalsust. Kui aga on valida mitme unikaalse asja vahel, sest käsitööna valminud esemete puhul see ju nii on? Siis valib potentsiaalne klient mitmest võrdselt meeldivast esemest selle, millega kaasnev lugu teda rohkem puudutab. Siinkohal ei oma erilist tähtsust, kas see lugu tekib seoses eseme enda või selle valmistanud inimesega. Avatud meistrikoja eelis seisnebki selles, et erinevalt galerii või muu kunstimüügipaiga riiuleil seisvaist anonüümse(ma)test esemetest on töökojast ostetud esemel tunduvalt põnevam ja erilisem lugu, mis muudab ka eseme eriliseks.
Edukust võib vaadelda aga ka küsimusena sellest, kuivõrd inimesi üldse huvitab käsitöö, tähendab, kas käsitöö ja kunst on nii-öelda popid. Siinkohal annavad selles osas, mis puudutab Antoniuse Õue, ilmselt vastuse sügisel algavad kunsti- ja käsitöökursused, mille teemad ulatuvad fantaasianukkude valmistamisest ja viltimisest moejoonise ja kalligraafiani. Praegu tundub, et sedasorti õpikodadele huvilisi leidub, sest kursused saidki käima lükatud just seetõttu, et külastajad neid järjekindlalt küsisid. Tegeliku õpikodade täituvuse kohta annavad vastuse eelseisvad sügis ja talv.
Kolmandaks kunsti ja käsitöö edu kriteeriumiks võib pidada kodade elujõulisust ja ateljeepindade täituvust. Antoniuse Õue kahekümne ühest kojast üheksas töötavad noored äsja kooli lõpetanud kunstnikud. Muuhulgas näitab see seda, et need noored usuvad enese äraelatamise võimalikkusesse tarbekunstiga ning Antoniuse Õue jätkusuutlikkusesse.
Vaieldamatult mõjutab Antoniuse Õuel töötavate kunstnike ja käsitööliste tööd ja läbimüüki see, et kojad on avatud. Kui eeldataval kliendil tekib eseme, selle loomise protsessi ja meistriga isiklik suhe, on kunstnikul oma tööd palju lihtsam müüa kui tunduvalt anonüümsemat eset galerii riiulilt. Kanga kaunistamise koja kunstniku Küllike Tuvikese sõnul on Antoniuse Õu tänuväärt ka seetõttu, et „seljad on koos", üheskoos on kunstnikud tugevamad ning palju kodasid ühes kohas annab külastatavuse ja enese tutvustamise mõttes parema tulemuse kui üksikud avatud ateljeed paljudes erinevates kohtades.

Raskustega silmitsi

Siiski tuleb avatud ateljee sisseseadmisel ja pidamisel seista silmitsi ka mitmete raskustega. Avatud ateljee loomine võib takerduda rahaprobleemi taha. Antoniuse Õue puhul lahendas selle küsimuse PHARE ja Tartu Linnavalitsuse toetus, kuid alati ei ole kohalikul omavalitsusel ressursse ega huvi rahataotluse kaasfinantseerimiseks.
Teiseks oluliseks raskuseks võib eriti väiksemate organisatsioonide (üksik avatud koda) puhul osutuda inimressurss. Seoses avatud ateljee loomisega tekib kunstnikul mitmeid lisatöid. Näiteks tuleb tegeleda koja reklaamimise ja promotsiooni, külastajate vastuvõtmise ja suhtlemisega, koostööga turismifirmadega jne. Antoniuse Õue puhul lisandub siia veel ürituste, kontsertide, näituste jne organiseerimine. Selle kõige korraldamine kunstniku loometöö kõrvalt võib osutuda niivõrd töömahukaks, et selleks tuleks palgata eraldi inimene, mis aga ei pruugi olla majanduslikult otstarbekas ega võimalik. Nii on avatud ateljee omanik sunnitud valiku ees: kas luua lisatöökoht ja kanda seonduv majanduslik kahju või teha kõike ise, mistõttu paratamatult kannatab põhitegevus.
Kuna juba enamike kodade sisseseade, rääkimata kunstnike töödest, mõjuvad põneva väljapanekuna, käib Antoniuse Õuel küllalt palju uudistajaid-huvilisi. Ei tajuta aga, et väljapandu on vaatamiseks, mitte käega katsumiseks. Avatud ateljees tekib kohe küsimus, kuidas kaitsta pooleliolevaid töid, sest mõne eseme puhul võib oskamatu käepuude rikkuda kogu töö. Lahendused ulatuvad esemete sildistamisest „Ära puutu!" kirjadega kuni nööride ja tõkete ettetõmbamiseni, aga sel juhul võib külastajal ateljeest tekkida mulje, mis ei seondu ilmtingimata avatuse, sõbralikkuse ja külalislahkusega.
Inimesed ei tea ka seda, kui palju energiat ja aega kodadesse sisseastujatega suhtlemine tegelikult võtab. Seetõttu peavad kodade peremehed-perenaised tihti loometööks aega leidma ikkagi väljaspool Õue avatud olemise aegu. Mitmed kunstnikud ütlevad, et lahtiolekuaegadel saab teostada vaid mehaanilist tööd, ideede genereerimiseks on vaja rahu ja vaikust.
See, kas miski või keegi on edukas, sõltub sellest, mida edu all silmas peetakse. Külastatavuse jätkuvat kasvu, üha rohkemate inimeste teadlikkust Õuest, ateljeepindade täituvust ning huvi kursuste ja õpikodade vastu silmas pidades võib väita, et Antoniuse Õu ja Antoniuse Gild on olnud edukad. Avatud ateljee või koguni terve kodade kompleksi looja peab silmitsi seisma erinevate probleemidega, millega Gild on üsna valutult hakkama saanud. Seda, kas Õuest saab ainult esmakordsete külastajate huviobjekt või on edu taga ka eesti inimese sügavam huvi meie oma kunsti ja käsitöö suhtes, näitab aeg.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv