Kultuur ja Elu 1/2005


Kultuur ja Elu 4/2004

 

 

 

 Arhitekt Kuno Raude võistlustöö näeb Vabadussõja monumendi asukohana sobivat Harjumäe tipust kõrgusesse sirguvat ausamba vertikaalset lahendust. Paremat kohta Vabaduse väljaku piirkonnas ei ole.

14 aastat sambat vabadusvõitluse monumendi ümber

tekst: arhitekt KUNO RAUDE

“Tee Vabadussõja ausamba püstitamiseni on olnud väga pikk, konarlik ja täis eestlastele nii omaseid vastuolusid. Nüüd sõltub meie kõikide tahtest ja ühismeelest, kas monument Eesti vabadusvõitlusele Eesti pealinna sünnib või mitte” arvab Kuno Raude.

Kaitstes kodu, on meie esiisad Ümera lahingu aegadest alates valanud hulgaliselt enda ja siiamaile kippunud röövlite verd. Mitte keegi ei suuda kokku arvata vabadusvõitlustes langenute ja julmalt tapetud süütute inimeste arvu, tekitatud kahju ulatust. Viimase kaheksasaja aastal jooksul on meie rahvast korduvalt ähvardanud väljasuremise oht. Peale Põhjasõda, aastatel 1700-1721, oli Eestimaa külades alles vaid veidi enam kui sada tuhat inimest. Vabadusest ei osatud ehk enam unistadagi. Omariiklusest ammugi mitte.

Eesti Vabadussõja tähendus

Alles I maailmasõja varemetel sündinud eestlaste võit Vabadussõjas ja sellele järgnenud Tartu rahuleping tõi vanaisadele ja vanavanaisadele kätte vabaduse, lõi aluse Eesti omariiklusele, millel on olnud ning on eksistentsiaalne tähendus ka nüüd ja tulevikus. Kaotus selles sõjas toonuks kaasa eestikeelse rahva kadumise Läänemere kallastelt. Tänutundest Vabadussõja kangelaste ees võeti enne järgmist, II maailmasõda, vastu mitmed olulised dokumendid Vabadussõja monumendi püstitamiseks Tallinna. Riigivanema 27.05.1936. aasta dekreediga kehtestati “Vabadussõja üleriikliku mälestusmonumendi püstitamise seadus”. 06.12.1938 võttis Riigivolikogu vastu “Vabadussõja üleriikliku monumendi püstitamise korraldamise seaduse”, mille kohaselt Vabadusmonument otsustati püstitada Tallinna Vabaduse väljakule Harjumäe äärde vabariigi 25. sünnipäevaks 1943. aastal. Kahekümnendatel-kolmekümnendatel aastatel valmisid konkursside tulemusena paljud kavandid Vabadusmonumendi püstitamiseks Harjumäele ja Vabaduse väljakule. Aastakümneteks vääras kogu ettevõtmise 1940. aastal alanud II maailmasõda. Lootusetus olukorras püüdis eesti mees 1944. aastal taastada oma riigi iseseisvust. Järgnes aga nõukogude okupatsioon ja punaterror eesti rahva kallal, mis ei suutnud hävitada lootust saada taas vabaks rahvaks.

Üheksakümnendatel

1980-ndate aastate lõpus varises inimvaenulik reþiim kokku. Oluliseks oli muutunud vastuse leidmine küsimusele: kes me oleme? Oma identiteedi määramiseks pöördusime endisest suurema huviga esivanemate, keele, tavade ja ajaloo poole. Külma sõja järgses maailmas omandasid erilise tähtsuse kultuurilise kuuluvuse sümbolid. Eesti riigi ja Vabadussõja ausammaste taastamise kaudu üheksakümnendate alguses saime enesekindlalt kogu maailmale öelda, kes me oleme ja kes me ei ole, missugusesse kultuurimaailma kuulume. Aeg ning võimalused Vabadussõja monumendi püstitamiseks Eesti pealinna aga lasti käest.
Avalikkuse jõulisel survel võttis Riigikogu alles 1997. aastal vastu avalduse (RT I 1997, 42, 684) “Vabaduse ausamba rajamise toetamine”, milles muu hulgas on öeldud: “Riigikogu on seisukohal, et ausamba püstitamisse peaksid andma oma osa nii Eesti riik, Tallinna linn kui ka kogu rahvas.” Riigikogu oli valmis toetama “ausamba rajamise finantseerimist riigieelarvest ja Riigikogu liikmete annetustega.” Tallinna “raad” ei võtnud ka seekord vedu. Ettevõtmine all-linnas suikus jälle neljaks aastaks.
05.03.2001 esitas allakirjutanu Tallinna linnavolikogu menetlusse otsuse eelnõu “Vabaduse ausamba kompleksi rajamine Tallinnasse”. Rahvaesindajatele tehti ettepanek määrata Vabaduse väljaku, Harjuoru ja Kaarli puiestee detailplaneerimise projektis kindlaks Vabaduse ausamba ehituskrundi asukoht Harjumäel ning Vabaduse väljaku kasutamine riiklike rituaalide korraldamise asukohana. 09.03.2001 kirjas Tallinna linnavolikogu esimehele teatas kaitsevägede juhataja kontradmiral Tarmo Kõuts, et toetab endiste sõjaväelaste ja ühiskondlike organisatsioonide taotlust püstitada Vabaduse monument Vabaduse väljakule või selle lähiümbrusse, mis oli Vabariigi Valitsuse poolt otsustatud juba 1930-ndatel aastatel. Alles kümme aastat pärast Eesti riikliku isesesvuse taastamist võttis Tallinna linnavolikogu 05.04.2001 vastu otsuse “Vabaduse ausamba kompleksi rajamine Tallinnasse”. Nii nagu Riigikogugi, otsustas linnavolikogu püstitada Vabaduse ausammas Vabaduse väljakule või Vabaduse väljakuga vahetult piirnevale alale. All-linn ja Toompea olid jõudnud ühisele arusaamisele. Teadaolevalt ei andnud sellejärgne ülimalt saamatult ettevalmistatud ja läbiviidud Vabaduse monumendi konkurss elluviimiseks kõlbulikke tulemusi. Aeg jäi pealinnas jälle mitmeks aastaks seisma.

Uue aastatuhande alguses

22.02.2003 kohustus Res Publica aitama kaasa Vabaduse monumendi püstitamisele Tallinnasse. Nüüd on saabunud aeg see lepinguline kohustus lunastada. 03.03.2004 võtsid endised Tallinna sõjamehed vastu otsuse mitte toetada vahepeal tärganud ideed Vabaduse monumendi püstitamiseks lauluväljaku piirkonda. Elukogenud mehed teadsid, missugune peab olema eesti mehe võitlusvaimu vääriv lahendus ja kus ta peab paiknema: Vabadusväljakul või Harjumäel. 01.04.2004 toetas Demokraatlik Rahvuslike Jõudude Koostöökoda sõjameeste ettepanekuid. Uus segadus sai alguse 04.05.2004, mil Riigikogu menetlusse esitati otsuse eelnõu, mille kohaselt tuleb luua “Eesti rahva vabadusvõitlust sümboliseeriv memoriaal Tallinna lauluväljaku nõlvale”, mõni päev hiljem aga otsuse eelnõu, mis arvestab aastakümnete jooksul väljakujunenud seisukohtadega Vabaduse monumendi püstitamisel Eesti pealinna. Kõigele vaatamata oli jää hakanud uuesti liikuma.
Tõeliselt jahmatas teade selle kohta, et “oma hiljutisel kohtumisel põhiseaduskomisjoniga tutvustas Rüütel oma visiooni, milleni on jõutud pärast paari aasta tagust Harjumäe ja Vabaduse väljaku variantide kõrvalejäämist”! Seda tingimustes, kus kõik seadused ja teised õigusaktid on säilitanud oma jõu. Küllap pidas president silmas halvasti korraldatud Vabaduse monumendi konkursi tulemusi, mitte Vabaduse väljakut või Harjumäge suurepärase kohana Eesti kõige olulisema monumendi püstitamiseks. Näib, et praegune Tallinna võimukoalitsioon on linlaste toetusel täis otsustavust realiseerida Toompeal ja linnavolikogus ammu otsustatud kavad. Arukust neile selleks.

Mis on oluline?

Linnavõimud ei peaks kordama 2001. aastal ilmnenud kava seadusesätete ülekavaldamiseks poliitiliste eesmärkide realiseerimisel. Arvan, et 20 m Vabaduse väljaku tasapinnast kõrgemal, Harjumäe tipus, on kõrgusse pürgiva imposantse monumendi õige asukoht. Paremat kohta Vabaduse väljaku piirkonnas ei ole. Eesti rahva vabadusvõitlust ülistav monumentaalne kunstiteos saab paikneda vaid kohas, mis on muutunud eestlaste vabadusvõitluse sünonüümiks. Selliseks kohaks Eesti pealinnas on Vabaduse väljak ja selle ümbrus, kus läbi aegade on eestlaste vabadusvõitluse auks korraldatud mitmesuguseid riiklikke üritusi, sealhulgas Eesti kaitseväe paraade. Selle seisukoha realiseerumise korral leiavad arvestamist ühtlasi meie eelkäijate ideed Vabaduse monumendi paigutamiseks Harjumäele e Ingeri bastionile (K. Burman 1920, Haridusosakond ja Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liit 1922, Vabadussõja Mälestamise Komitee – ka J. Koort ja E. Haabermann 1925, E. Jacobi 1928, E. J .Kuusik, F. de Vries ja E. Lohk 1928, E. J. Kuusik ja E. Lohk 1931, K. Bölau ja H. Berg 1931, E. J. Kuusik ja E. Lohk 1932). Läbi aastakümnete kantud ideed ei tohi hukata tõsiasi, et tulevane monument saab paiknema muinsuskaitsealal, milleks on nii Vabaduse väljak kui Harjumägi tulevase kompleksi koostisosadena nii või teisiti. Kui vaja, tuleb probleem lahendada seaduse kaudu.
Vabaduse väljaku planeeringus ja sellest tulenevalt uues projekteerimise lähteülesandes tuleb erinevalt 2001. aastast üheselt mõistetavalt määratleda tulevase monumendi asukoht, mis on määrava tähtsusega monumendi lahenduse leidmisel. Mitte vastupidi. Pean oluliseks ülejäänud Eesti elanikkonna seisukohtadega arvestamist lähteülesande väljatöötamisel, mille võiksid kokkuvõtvalt esitada ettevõtmise korraldajale maavanemad. Olulised on Riigikogu riigikaitsekomisjoni, kaitseministri, siseministri ja kaitsevägede juhataja seisukohad asukoha määramisel. Tallinna linnavalitsusel linna peremehena peaks olema asukoha kõrval selge ettekujutus monumendi kõige üldisema lahenduse kohta: monumendi mõju ümbritsevale keskkonnale ja vastupidi, juurdepääsu-, ürituste korraldamise ja üksiolemise võimalused, monumendi maksimaalne kõrgus, suurus, maht, materjal, maksumus jne. Ning mis ülioluline: täpset formuleerimist vajab, kelle ja mille auks monument püstitatakse. Eesti vabadusvõitlejad on seisukohal, et monument tuleb püstitada Vabadussõjas Eesti riigi iseseisvuse eest ning II maailmasõjas ja sõjajärgsetel aastatel Eesti riikliku iseseisvuse taastamise nimel peetud relvavõitluses langenud võitlejatele. Unustada ei saa surnuks piinatud, vangilaagrites ja asumisel hukkunud vabadusvõitlejaid. Monumendil peaksid paiknema arvud 1918-1920, 1941-1944 ja 1944-1994. Täpset ja lõplikku defineerimist vajab Vabadussõja (vabadusvõitluse!) monumendi e suuremõõtmelise, võimsat muljet avaldava kunstiteose (alternatiiv: ausammas, mälestusmärk jne) nimetus.

Poliitilised tuuled

Oleks halb, kui uue konkursi tulemused, rääkimata ehitustööde lõpetamisest, oleksid seatud sõltuvusse uue linnavolikogu koosseisu valimiste tähtpäevast k.a oktoobrikuus. Neliteist aastat tuuletallamist ei saa korvata loomeinimeste mõnekuise tööga. Vabadussõja monumendi püstitamine Tallinna on sõna otseses mõttes üldrahvalik ettevõtmine, mis on võrreldav ehk eesti rahvast ühendanud ja ühendava laululava ehitamisega. Eelduseks rahvusliku kokkuleppe saavutamine Riigikogu avalduse ja Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel. Monumendi rajamise eestvedajaks peab olema Vabariigi Valitsus. Valitsust toetamas Vabariigi President, Riigikogu (seadus, eelarve), kaasa löömas Tallinna linn ja teised kohalikud omavalitsused, äriringkonnad, selleks loodud sihtasutus, üksikisikud. Arvan, et aeg Vabadussõja monumendi püstitamiseks Eesti pealinna on soodsam kui kunagi varem. Toompea ja all-linn on asunud koostööle ühise eesmärgi nimel.
Usun, et eesti rahvas toetab kaheksakümmend aastat tagasi sündinud ning tänapäevani kantud mõtet meie rahva vabadusvõitluse jäädvustamiseks monumentaalse kunstiteose kaudu Tallinnas Vabaduse väljaku ääres Harjumäel või selle jalamil.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv