Kultuur ja Elu 1/2005


Kultuur ja Elu 4/2004

 

 

 

 Eakad daamid käsitööseminaris.

Õppimine – elukestev projekt

tekst: KE

Uudishimu, teadmistejanu ning soov ajaga kaasas käia on inimesele omane sünnist surmani. Seda tõestab ligi 800 kuulajat Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikoolis. Kuigi poliitikud oma retoorikas rõhutavad täiskasvanuhariduse tähtsust, on see valdkond siiski marginaalne nähtus terves Euroopas. Millest on põhjustatud vastuolu sõnade ja tegelikkuse vahel, räägivad Eesti Vabaharidusliidu peasekretär Tiina Jääger ning Tallinna Kolmanda Rahvaülikooli direktor Guido Rajalo.

Juured Eesti Vabariigis

Rääkides vabahariduse ajaloost Eestis, on arvatavasti paljudel üllatav teada saada, et rahvaülikoolid pole nõukogudeaegsest inertsist kestev relikt, vaid nende juured ulatuvad juba möödunud sajandi 20. aastate algusesse, mil Eestis tegutses hulgaliselt õpiringe, haridus- ning kultuuriseltse. Vabaharidustööd koordineeriti kolmest keskusest: Eesti Karskusliidust Tartus, Tallinna Rahvaülikooli Seltsist ja Haridusministeeriumist. 1923. aasta lõpus kutsuti Eesti Karskusliidu algatusel Tartus kokku I Eesti hariduskongress, millest võtsid osa 150 seltsi esindajad. Võeti vastu otsus asutada hariduslike seltside keskselts – Eesti Haridusliit, millest kujunes vabaharidustööd koordineeriv keskus, hõlmates 554 liiget. Haridusliidu tegevus lõppes punavõimu tulles 1940.

Uus algus

70 aastat hiljem, 1994. aasta jaanuaris toimus Tallinnas Eesti Vabahariduse Õpetajate Seltsi poolt organiseeritud Vabahariduse konverents, kus otsustati Eesti Haridusliit taastada Eesti Vabaharidusliidu nime all. Aprillis toimus Tartus asutamise kongress ja asutajaliikmeid-seltse oli 33, praeguseks on liikmeskond kasvanud 74-ni. Tegu on Eesti Haridusliidu traditsioone jätkava haridussihilisi mittetulundusühinguid ja nende liitusid ühendava katusorganisatsiooniga.
EVHL sihiks on rahva hariduslike taotluste toetamine ning rahvuskultuuri traditsiooni säilitamine oma liikmete tegevuse kaudu. EVHL lähtub oma missiooni täitmisel sellest, et elukestev õppimine ning iga inimese aktiivne osalemine nii oma kogukonna kui ka ühiskonna elus tervikuna on arengu tarvilikuks eelduseks ja vahendiks. Õppimisel on võtmeroll vaesuse, ebavõrdsuse ja sotsiaalse kihistumise leevendamisel, aga ka demokraatia, loovuse ja majandusliku arengu toetamisel. EVHL on seisukohal, et elukestva õppe korraldus Eestis peab tagama õppijate vajaduste arvestamise ja osalejate aktiivse kaasamise õppeprotsessi ning õppimisvõimaluste kättesaadavuse kõigile soovijatele.

Haritus ei ole vaid inimese enda asi

EVHL tegevdirektor pr Tiina Jääger on veendunud, et see on ka riigi probleem, kui haritud on tema kodanikud. Riik peaks olema huvitatud, et kodanikud end igati täiendaksid, omandaksid haridust erinevates valdkondades ja kokkuvõttes oleksid tööturul kauem konkurentsivõimelised. Sellepärast ei pea proua Jääger õigeks täiskasvanuhariduses levivat suundumust, justkui oleks see vaid inimese enda asi. Kuid just selle üle-Euroopalise suuna tulemuseks ongi täiskasvanuhariduse, sh vabahariduse valdkonna marginaalsus, sellest tulenev eelarvelise raha vähendamine ning töö viimine vaid projektipõhiseks. Positiivse erandina Euroopa riikide hulgas on Soome, kus riik panustab inimeste haridusse sünnist surmani. Siin peitubki Soome edu võti, Soome Nokia – inimeste harituses.

Külm dušš Eesti riigilt

EVHL tegevjuht Tiina Jääger ei vaidlusta Eesti riigieelarvest ette nähtud raha vähendamist, küll aga leiab, et meie ametnike käitumine paljusid inimesi ja organisatsioone puudutavas küsimuses oli ennatlik.
Esimest korda 2004. aasta eelarve projekti lugedes tabas pr Jäägerit külm dušš, sest raha kärbiti juba aasta algusest, kuid Euroopa Sotsiaalfond avanes alles mullu sügisel. Aasta oli aga juba läinud. Kuid teatavasti see, mis ei tapa, teeb tugevamaks ning riik püsibki entusiastidel ja missioonitundega inimestel. Ka vabahariduse vallas tegutsejad on just sellised, pr Jäägeri sõnul naljakalt positiivsed mõtlejad, tõeline maa sool, keda raskused vaid tugevamaks teevad. Sest eks raskeid aegu on ju ennegi olnud, näiteks 2002. aasta, kui seoses säästueelarvega võeti rahad prauhti poole aasta pealt ära.
Tiina Jääger rõhutab, et igal asjal on oma head ja vead. Koolituskeskuste töö projektipõhiseks muutmine on muidugi raskendav nüanss, sest väga palju aega ja ressurssi hakkab kuluma projektide kirjutamisele. Projektitöö maailm on karm, aga kui ei küsi, siis ei saa kindlasti. Teistpidi on positiivne, et kokkuvõttes on koos Euroopa Sotsiaalfondi vahenditega võimalik saada riigieelarvega võrreldes suurem summa. Kui tänavu on eelarvest koolituskeskustele eraldatud 2 miljonit krooni, siis Sotsiaalfondilt on võimalik saada 3 miljonit juurde. Võrreldes teiste Balti riikidega, ollakse aga ainsad, kes riigi eelarvest toetust saab, nii et selles mõttes eelisolukorras.

Kuidas elab Kolmanda Nooruse Rahvaülikool?

Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikool elas rasked ajad üle tänu Hasartmängumaksu Nõukogust ning Presidendi Kultuurirahastult saadud toetustele. Keemiainsener Guido Rajalol (s 1926) jookseb rahvaülikooli direktorina kolmeteistkümnes aasta. 12 aastat on tema kõrval püsinud asedirektor Silvia Rang (s 1928) ning 10 aastat on abiks olnud mullu eduka õppija tiitliga pärjatud Dear Nuudi (s 1924).
Eakatele mõeldud rahvaülikool asutati Eesti Pensionäride Liidu poolt aastal 1992 ning avaloeng peeti samas, kus praegugi loengud toimuvad Tehnikaülikooli, aulas. Rahvaülikooli algne siht oli pakkuda vanuritele teadmisi, kuidas uues olukorras toime tulla, näiteks ka vanade riiete moekamateks tegemist. Praegu on eesmärk hoida eakaid vormis ja nende teadmisi laiendada. Loengute temaatika on lai ning ükski teema ei kordu. Igal aastal on uus õppekava. Eriti pakuvad inimestele huvi tervishoiualased ning aktuaalsed poliitilised teemad. On kujunenud tore tava, et õppeaasta avaloengu peab sotsiaalminister.

Milleks eakatele rahvaülikool?

Kui inimesed leiaksid, et neile enam teadmisi vaja ei ole, nad ei tuleks, arvab hr Rajalo. Peamiseks ajendiks, miks inimesed siia tulevad, on soov areneda ning mitte maha käia. Meie pensionär ei jää nelja seina vahele, vaid tahab ikka elust aktiivselt osa võtta.

Kuidas majanduslikult toime tullakse?

Hr Rajalo sõnul on suurim mure ikka üks: raha. Õppemaks loengute kuulamise eest on kuulajate kontingenti arvestades pigem sümboolne – 25 krooni õppeaastas – ja rahvaülikool ei ole sellest oma sissetulekut kavandanud.
Kõige rohkem toetust ongi saadud Vabaharidusliidult. Varematel aastatel on eraldatud ikka suurusjärgus 40 000 kr (2003.a 76 000 krooni, 2004 aga 25 000), kahjuks on summad sellest õppeaastast alates väiksemaks jäänud, kuna vabahariduseks mõeldud ressursid tõmmati riigi eelarves veerandi peale. G. Rajalo tõstatas rahade vähendamise küsimuse ka Riigikogus, kui oli koos nn pensionäride parlament. Sotsiaalkomisjoni inimesed leidsid siis, et see on hariduskomisjoni asi. Hariduskomisjoni inimesi kohal ei olnud.
Samuti on hr Rajalo sel teemal sõna võtnud Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevas eakate poliitika komisjonis, mille liige ta on. Talle tundub, et nende puhul käib teatav institutsioonidevaheline ping-pong. Siiani on rahastamised toimunud Sotsiaalministeeriumi kaudu, kuid vabahariduse valdkond on seotud ka Haridus- ja teadusministeeriumiga, kellel, muide, on Vabaharidusliiduga väga tõhus koostöö.
Direktor Guido Rajalo on Vabaharidusliidu kaudu taotlenud summasid Euroopa Sotsiaalfondist. Aga paraku on saamiseks vähe lootust, sest see fond eakate ettevõtmisi ei toeta, kuigi eluaegset õpet ja täiendõpet toetatakse küll.
Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli aastane eelarve on paarisaja tuhande krooni ringis, millest üle poole tuleb kuulajatelt. Loengutasud ja muud kulud moodustavad 50-60000 krooni. Vabaharidusliidu poolt on rahvaülikoolile eraldatud üks direktori ja üks õpetaja koht. Töötasu on 2500 krooni, mis jagatakse 4 inimese vahel (töötavad ka raamatupidaja ja riietehoidja), pluss kulud kirjavahetusele, paljundusele, arvutile jms. Majanduslik kitsikus teeb ka õppeplaani koostamise küllaltki raskeks, sest väga minimaalse tasu tõttu on keeruline leida esinejaid. Õnneks ei ole entusiastlikud missioonitundelised lektorid, nagu Taimi Tulva, Heinz Valk, Mart Helme, Anto Raukas, Andres Ellamaa, Maimu Berg, Lagle Parek, Külli Pedak, Fred Jüssi, Jüri Ennet jt veel kadunud.
Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli ja võib-olla et eakate suurimaks sponsoriks on tegelikult Tehnikaülikool, räägib hr Rajalo, sest summa, mida kujutab endast hinnakirja järgi aula ja väiksemate auditooriumide, kus toimuvad seminarid, kasutamine, oleks kokku ca 180 000 kr aastas. Nii et ilma Tehnikaülikooli abita ei saaks üldse tegutseda. Kuid hr Rajalo arvates oleks normaalne ka ülikoolile kulud kinni maksta, sest ka TTÜ on isemajandav üksus.

Helesinine unistus?

Korralik eelarve oleks hr Rajalo hinnangul ca 300 000 krooni ringis, siis oleks võimalik maksta ka konkurentsivõimelisi lektoritasusid. Praeguses kitsikuses on aga raske leida isegi järglast, keda Rajalo pingsalt otsib ja ootab. Rajalo tunnistab sisemist kartust, et selliste võimsate, juba omamoodi Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli ikoonideks kujunenud sütitavate “akude” lahkudes vajub asi laiali. Sest taolisi pühendunud entusiaste on suure töö hulga ja vähese rahalise motivatsiooni tõttu etteotsa keerukas leida.
Paraku aga ei ole meie inimesed suutelised veel kõiki kulusid enda kanda võtma ning vabahariduse valdkond ei ole võrreldav ärikoolituses liikuvate rahadega. Kuid sarnaselt Soomega võiks haritud inimene saada ka Eesti edu kuldvõtmekeseks. Tuletagem meelde, mida ütles Jakob Hurt rahvaarvu ja vaimu suuruse vahekorra kohta.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv