Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 Kirjanik Ene Mihkelsoni (pildil) luule ja proosa lähtub, johtub ja toitub just Eesti ajaloolisest mälust, tema kujundite üldistusjõulisus, stiili aforistlikkus ja poeetilisus, lühidalt kokku võttes ande sügavus on need kirjaniku väärtomadused, mis muudavad tema loomingu algolekud ajatuteks, eksistentsiaalseteks, üldinimlikult kehtivateks. Foto: (EKM EKLA) A-222:15, 1998.

Ene Mihkelsoni matsi põhi

tekst: sirje kiin

21. oktoobril tähistas kirjanik Ene Mihkelson oma 60. juubelit. Tema looming, mis toitub ja johtub eesti ajaloolisest mälust, on tõsine ja vägev. Eesti ajalugu ja eesti inimest Ene Mihkelsoni loomingus vaeb kirjandusloolane Sirje Kiin.

Alustades viljaka luuletajana, avaldas Ene Mihkelson neli üpris järjestikkust luulekogu: “Selle talve laused“ 1978, “Ring ja nelinurk“ 1979, “Algolekud“ 1980 ja “Tuhased tiivad“ 1982. Ent noore Ene Mihkelsoni luule oli mõistatuslikult raskepärane, mille painav taust hakkas selginema alles tema hilisemas proosas.
Esimene pikem proosateos, lühiromaan “Matsi põhi“ (1982) pälvis ajakirja “Loomingu“ proosa aastapreemia. “Matsi põhi“ avas Mihkelsoni luule kujundimaailma nagu võti ja maalis välja tema hilisema loomingu põhiteemad: eesti poliitilise lähimineviku traagilised sündmused, saatuste ja reetmiste ristumised, mälu kestmine ja katkemine, veresidemete kaotamine ja leidmine. Sünni ja surma, üksinduse ja armastuse, juurte ja juurtetuse, süü ja hukkamõistu teemad moodustavad Ene Mihkelsoni loomingus nii tiheda ja omapärase maailma, et vahel on tunne, nagu oleks tema, üks nõder inimlaps võtnud enda kanda mitte ainult meie küla matside, vaid kogu sellesinatse patuse maailma valud, süüd ja vaevad.
Ene Mihkelsoni lüürilise mina põhiseisund on täielik üksiolek, totaalne ilmaolek. Loomu poolest on Ene Mihkelson vaatleja, pildistaja, mitte pildistatav. Ta otsib pidevalt pidepunkti (soojust, lähedust, ühtsust), kuid selle leidmise korral justkui kohkub, tõmbub kiiresti tagasi ja libiseb taas kiiresti üksindusse. Ene Mihkelsoni pärismaa ei ole päralolek, püsiseisund, vaid pidev teelolek, igatsus, püüd, igavene rändamine, mis saavutab piibellikud mõõtmed romaanis “Ahasveeruse uni“.
Totaalse üksiolekuga kaasneb põhimeeleoluna kurbus, mis väljendub eelkõige Ene Mihkelsoni luules, on aga diskreetse allhoovusena tunda ka proosas. Romaanides on kirjaniku kurbus igavikulise varjundiga, jõudes päris pinnale vaid sähvatamisi, näiteks “Matsi põhja“ lõpus: “Kuid ega Karlagi osanud oma igatsusi sõnastada. Matsid jooksid endasse kinni. Tihenesid ja kustusid. Kas jälgi jätmata? Nagu rohi?“ küsib kirjanik ja vastab kogu oma loominguga.


Kaks matsitüüpi – püsija ja pürgija

Romaani “Matsi põhi“ kaks tegelast, onu Karla ja tädi Melanie kehastavad kaht eri matsitüüpi, kaht erinevat eluväärtust ja ilmavaadet, mida võiks kokku võtta sõnades töö ja püsimine (Karla) ning raha ja pürgimine (Melanie), mõlemad põhinemas lõppematul rügamisel.
Tädi Melanie tuleb “Matsi põhja“ juba Ene Mihkelsoni luulest – kogus “Algolekud“ on seitsmeosaline proosaluuletus “Amalie Timpelmann“, mis esitab sisuliselt “Matsi põhja“ Melanie, pool sajandit tagasi maalt linna tulnud, vaesest Eesti talust pärit naise loo, kellel jätkus läbilöögijõudu nii turul kui kohvikus ja kel ei puudunud ka oma kultuuriambitsioonid. Selle kõige taga on matsi sugu, matsi veri ja matsi põhi – ikka seesama lõputu rügamine ja rublade lugemine ning haljale oksale pürgimise käigus mistahes poliitilise tuulega muutuv meel.
Onu Karlatki kohtame esmakordselt Amalie Timpelmanni loos: “Hallipäine Timpelmann läks kodukülla/ vennakontsu vaatama see vanapoiss/ veel oli uhke/ viis põlve elu ühe koha peal kõik teised hulgused/ ja sulid“. Needsamad viis põlve korduvad kinnismotiivina teisteski Ene Mihkelsoni luuletustes ja saavad seletuse taas “Matsi põhjas“: “Viiendat põlve pimesi lipsusõlme, luuletab üks Mihkelsoni ametivend (autori vihje Jaak Jõerüüdi linnaluulele – SK). Ta ise oli ka viienda põlve esindaja sellel Matside maalapil, mis talust järel. Sellepärast see lipsumeenutuski.“ Onu Karla muidugi lipsu ei kandnud “ja kui see tal vahel ees oligi, keerutas ja väänutas ta nii ebaloomulikult kaela, nagu tahetaks teda siinsamas üles puua.“ Nii palju pärilikkusest.
Tulles tagasi Melanie kui rahvuslik-ärilise elujõu ja mentaliteedi kehastuse juurde, mida autor maalib meie ette “Matsi põhjas“ eriti rasvaste värvide ja varjamatu hukkamõistuga (“rumal ja ülespuhutud ideoloogia“), üllatab siiski, kui oluliseks tegelaseks kasvab Melanie tüüpkuju Mihkelsoni loomingus. Mari ja ema suhted on kujutatud romaanis “Matsi põhi“ niisama rabedalt ja läbi umbusu ning mõistmatuse prisma, nagu seda on autor väljendanud ka oma luules alates juba esikkogust:

“Mu ema tuleb
kehastunud umbusk peatub uksel
suletus silmis avasilmi
ta vaatab aja möödumist
mina üks võõras teiste seas kes on
varastanud lootuse“

Selles murdunud ema-tütre vahekorras peitub ilmselt üks Mari-Mihkelsoni igavese teeloleku ja totaalse üksinduse algpõhjusi poliitilise surutise taustal.
Ene Mihkelsoni romaanide põhitähelepanu pole siiski pööratud mitte raskele minevikule, t o l l e l e ajale, vaid lähiminevikule, Karla surmale ja juba vananevate täiskasvanud laste ja sugulaste vahekordadele p r a e g u. Ent kõik praegune on Mihkelsoni loomingus tihedalt läbipõimunud olnuga, “tänased inimesed ja päevad on eelnevatega kõrvuti“ ja “OLNU ON IKKA VEEL TÄNA“. See Ene Mihkelsoni esikkogu deklaratsioon kõlab täna, pärast autori nelja romaani lugemist tema loomingu juhtideena, mis ühendab Ene Mihkelsoni loomingu eesti kirjanduse aegruumis Jaan Krossi minevikunovellide ja mälestustega, Mats Traadi ajaloolise proosaga, Jaan Kruusvalli ja Rein Saluri mäluteemaga.
Ent juba “Matsi põhjast“ vilksab läbi üks kirjutamata romaan, mis räägiks isast. 1982. aastal ei saanud punaste poolt tapetud metsavenna tütar autorina öelda rohkemat kui anda lubaduse: “Minu vanematel oli tõesti suur talu, nagu emalt kuulsin, ning kulaku nime eest me põgenesimegi. Ja küllap veel millegi eest, mis rohkem seotud isaga, aga sellest kunagi hiljem.“ Ene Mihkelsoni varasesse luulesse on isast jäänud vaid põgusaid varje.
Romaanis “Matsi põhi“ öeldakse müütilisest tabu-isast nii: “Isa jäi kohe algusest peale nagu tagaplaanile. Teda ei olnud, tema oli surnud, talle ei saanud enam midagi ette heita.“ Ometi saab just seoses isaga alguse süü motiiv, vajadus end pidevalt kaitsta ja õigustada, otsida ja vaevelda. Tapetud metsavennast isa süü või süütuse detailse kujutamiseni jõuab autor oma viimases tippromaanis “Ahasveeruse uni“ (2001).
Ene Mihkelson on meister lähedasi tegelasi vaatlema, ta teeb uskumatu tihedusega just niisuguseid hetkejäädvustusi, millel ikka sügavam ja sümboolsem tagamaa. Ene Mihkelsoni loomingus ei ole kunagi midagi lõtva ega tähtsusetut. Igal detailil, igal kujundil ja võrdlusel on kanda oma tähendussrikas roll, sellest ka see teatav tiheduse ja raskuse vaim.
Ene Mihkelsoni proosateoste dialoog on loomulik, ent järsuvõitu ja napp, aga ütleb alati palju. Proosa autorikõne on kujundlik ja sümboliteadlik nagu luulegi. Ene Mihkelsoni proosa mõjub ajuti proosaluulena, sedavõrd poeetilised ja kujundlikult pingestatud on ka tema romaanid. Ene Mihkelsoni teoste tegevuspaigaks on Kesk-Eesti (“Ma sündisin Kesk-Eestis“).
Ta loomingu lähtepunktiks on küll üksildane külmetav mina, ent siit tõusevad lendu ja muutuvad oluliseks paljud erinevad tuhaste tiibadega matsitüübid, kellele ta mõtleb, kelle saatuse, mineviku ja tuleviku pärast ta muretseb ja kellele ta kirjutab. Seepärast saabki Ene Mihkelsoni loomingus üksikust üldine: soov jõuda endani tähendab jõudmist omadeni, lähedasteni, rahvani.

Ühiskorter kui suletud ühiskond

1985 ilmunud romaan “Korter“ on eesti esimene postmodernistlikult paljukihiline teos, mis sisaldab nii olmelist, individuaalpsühholoogilist, sotsiaalpsühholoogilist, sotsiaalset kui ka filosoofilist tasandit. Teos on autobiograafiline, põlvkondlik ja rahvuslik samaaegselt. Kujutades elu võimalikkust ühes Tartu ühiskorteris, kujutab autor tegelikult kogu suletud sovetlikku ühiskonda kogu selle olmelises absurdsuses, vaesuses ja autistlikkuses. Teos peegeldab nõukoguliku väevõimuga kokkusurutud inimkoosluste kasvavaid pingeid, kus kõik tajusid kaasüürilisi kui sissetungijaid, kus kuhjusid pinged ja kust kõik igatsesid KOJU ja VABADUSSE. Kirjaniku aforistlikult pingestatud, poeetilise ja üldistusjõulise stiili näiteks:

“Aeg on tühi ümbrik, mille sisse kirjutatakse kiri. Nimetu maalib tähti, otsib kehi ja sõnu, sõnu enne kui kehi, sest kehad on reaalsed. Sõnad imbuvad kehadesse ja kehad litsuvad kokku laused ning hõrendavad valmis peatükke. Nende seos on ettearvamatu, kuid reeglipärane. Kõigis varjab end miski, mida veel ei teata /----/, inimesed kasvavad iseenda sisse nagu mets. Korter ristab hiiglakäed, sõrmede puutekohtades tekib pingeid, ümbrik rebeneb. Keegi lendab etteantud raamidest välja. Ja kellegi elud koonduvad nendesse kätesse nagu palveks.“ (“Korter“, lk 136)


“Hüüdja hääl” lööb salalukud lahti

Punaste poolt tapetud metsavenna tütre painav autobiograafiline minevik sai avaneda Ene Mihkelsoni luules avatumalt alles pärast Eesti Vabariigi taassündi. Alles nüüd rullub Ene Mihkelsoni arhelugu, põhinarratiiv lugeja ees päriselt lahti. Luulekogus “Hüüdja hääl“ (1993) on salalukud lahti murtud, varjatud ülekohtu pinged said siin vabalt ja vahel isegi humoristlikult luulesse voolata. Luuletaja mängib julgelt ja aktiivselt eesti rahva kollektiivse alateadvusega, autorimina paljuneb tihti mitmeteks subjektideks, kes omavahel pingsas dialoogis. Varasem sünnisüü ja identiteedikriis avardub siitpeale suguvõsa ja rahvuse kriitiliseks enesevaatluseks, mis on vaba välispidise ülekohtu kammitsast. Vaba Eesti inimeste sügavaim süü tuleb nüüd rahvuse enese seest. Ja see on täiesti uus kvaliteet mitte ainult Ene Mihkelsoni enda loomingus, vaid kogu eesti uuemas luules.

“Ohtu aimas minu vaim kui terveid seati
puuri niisama vaba vaimu päästmiseks.
Nüüd küll tarvis oleks hullupabereid,
sest saabunud on vabaduse ajad,“

kirjutas Ene Mihkelson kogus “Hüüdja hääl“. Siit viib selge mõtteline ajasild nii tagasi kui edasi Betti Alveri kurikuulsa 1939. aasta härjani, kes väntas vardas vaimu. Ene Mihkelsoni luule kirjanduslikud allusioonid on laienenud Piiblist ja Kristjan Jaak Petersonist Juhan Liivi, Artur Alliksaare, Hando Runneli ja Paul-Eerik Rummoni.

“Nime vaeva“ identiteediotsingud

Kord varjatum, kord avatum dialoogilisus eesti kirjandusliku mäluga iseloomustab ka Ene Mihkelsoni küpse kõrgperioodi proosat. Uues ja uljas vabas Eestis ilmunud romaanid “Nime vaev“ (1994) ja “Ahasveeruse uni“ (2001) on mõlemad aastatepikku luuletaja poeetilise kuldsulega kirjutatud ja filosoofi vaimse sügavusega rikastatud.
Ene Mihkelson süüvib rahvusliku lähimineviku ränkadesse kompleksidesse kamikadzeliku julguse ja hämmastava põhjalikkusega. Aforistlik keelekasutus kergendab lugemist ja muudab selle nauditavaks. “Nime vaeval“ olnuks ja oleks eeldusi kujuneda eestlaste laulva revolutsiooni “Tundmatuks sõduriks“või “Tõeks ja õiguseks“, sest nimelt tõest ja õigusest see romaan räägib. “Nime vaeva“ tekst on kirgas, küps ja poeetiline. Ainult aeg, mil teos ilmus, ei olnud nii tõsise kirjandusteose vastuvõtuks kõige soodsam, eesti ühiskonna ränga struktuurimuudatuse šokk oli just 1990-ndate keskpaiku ehk sügavaim (Estonia laevahukust Juhan Viidingu enesetapuni). Nii jäi Ene Mihkelsoni erakordne romaan toona teenimatult varju, ehkki ajakirja “Looming“ 1995. a aasta proosaülevaates märkis Rutt Hinrikus, et suur osa toonastest prosaistidest oli tahes või tahtmata laenanud midagi just nimelt Ene Mihkelsoni “Nime vaevast“.

Mälu kui kohustus

Ene Mihkelsoni romaane kandva eetika kohaselt on individuaalne vabanemine võimalik vaid rahvusliku enesepuhastuse ja minevikuarvete selgeksklaarimise kaudu. Enesepuhastuse esmane eeldus on oma mälu tundmine, teadvustamine ja sellesse süüvimine. Seda kirjanik oma loomingus teebki. Detektiivses võtmes kirjutatud “Ahasveeruse unes“ omandab painavast lähiminevikust selguse otsing piibellikud, et mitte öelda antiiktragöödialikud mõõtmed.
Minevik on Mihkelsonile kõik, sest kõik olemuslik algab ja lõpeb seal, see on ränk, kuid ülendav ja vabastav koorem – Mihkelsonile on mälukoorem kui kohustus. Vaimse vastandina võib siin tuua näiteks teise kaasaegse eesti kirjaniku Tõnu Õnnepalu alias Emil Tode, kellele rahvuslik minevik on eemaletõukav taak, millest tuleb võimalikult kiiresti ja valutult vabaneda ja sellest eemalduda, minevik on tema jaoks ahistav ja alandav. Õnnepalu loomingus väljendub selgelt idee, et individuaalse ja loomingulise vabaduse nimel tuleb rahvuslik minevik koos tema kompleksidega jätta, unustada. See pole lihtsalt sunnismaise matsi ja väljamaale ihkava vurle probleem, siin peitub ka põlvkondade vaheline maailmavaateline erinevus (Ene Mihkelson on sündinud 1944 ja Tõnu Õnnepalu 1962). Ent eelkõige näen siin ideoloogilist identiteediotsingu erinevust: Ene Mihkelsonile on enesetunnetuse teel olulisimaks katkenud või katkemisohus sotsiaalsed seosed, mille kaudu end määratleda, individualistlikke ideaale järgiv Tõnu Õnnepalu pürib neist omakorda nii vabaks kui vähegi võimalik, ometi süvendab see kokkuvõttes mõlema traagilist üksindust.
Ene Mihkelsoni teosed “Nime vaev“ ja “Ahasveeruse uni“ kuuluvad eesti kirjanduse viimaste kümnendite kõige küpsemate, tihedamate ja kaalukamate romaanide hulka. Mitmekihilised, individuaal- ja sotsiaalpsühholoogilised, unenäolised ja sisekõnelised, kujundlikud ja aforistlikud, poliitilised ja eetilised. Umberto Ecolikud, kui soovitakse mõnd maailmakirjanduse parimat paralleeli.
Ega Ecotki kerge lugeda pole ja miks peakski tõeliselt hea kirjandus olema igale matsile kerge lugeda, vurlest rääkimata. Süvenemise vaev tasub end Ene Mihkelsoni romaanide puhul alati vääriliselt ja väärikalt ära.
Ene Mihkelson on erakordne looja ses mõttes, et ta luule ja proosa moodustavad tegelikult ühtse, sidusa terviku tänu läbivatele, korduvatele, põimuvatele ja põnevalt varieeruvatele kujundiarendustele. Kusjuures just nõndapidi, et Mihkelsoni proosa aitab tihtipeale paremini mõtestada lahti tema luule raskemalt avaneva sisu, värvib selle taustad, põhjendab meeleolud ning assotsiatsioonid. Nõnda on lugejal võimalus järgneda autorile ta teekonnal, mille iga käänaku taga ootab kindlasti head, vana ja tuttavat ja samas alati ka hoopis uut ja põnevat.
Ene Mihkelsoni tunnetuse teekond ulatub tõepoolest ajatutest algolekutest ja matsi põhjast selliste vaimsete kõrgusteni, mis on nii elus kui kirjanduses haruldane, rikas ja ainulaadne.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv