Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 


Kakskeelsus kui Trooja hobune

tekst: Valdeko Potisep

Mitmesuguste pretensioonide hulgas, millega Venemaa Eestit pommitab, on üheks kaalukamaks nõue kehtestada vene keel Eestis teiseks riigikeeleks.

Näikse, et selle pretensiooni pareerimiseks pole meie poliitikategelased kuigi palju ära teinud. Kas siis muretusest või arvatakse, et ega venelane niikuinii mingeid vastuargumente kuulda võta. Pealegi on Moskva käed praegu veel õnneks liiga lühikesed, et siin vene keeIt maksma panna. Ent edaspidi ei pruugi see nii olla. Sest on ju kogemusi, et Moskva on suutnud mitmeid oma nõudmisi Eestile pähe määrida tänu lääneriikide abile. Niisiis tuleks hoopis muule ilmale jõulisemalt selgitada, mis peitub kakskeelsuse taga, selmet pidada Moskvaga mõttetut sõnasõda.
Vaikimisi on pretensioonide peapõhjuseks muidugi seesama imperialistlik mõttelaad, mis on olnud ühine kõigile Venemaa valitsejatele selle riigi tekkimisest peale. Kuid Baltimaade hõivamiseks on veel teinegi põhjus, millest samuti ei räägita. See on "Poola koridori" sündroom. Teatavasti lõikas pärast Esimest maailmasõda tekkinud iseseisev Poola riik Saksamaa kaheks osaks, eraldades Ida-Preisimaa emamaast. See andis Hitlerile hea ettekäände Poola ründamiseks. Pärast Teist maailmasõda, kui venelased Ida-Preisimaa anastasid ja sakslased sealt välja küüditasid, jäid Balti riigid praeguse venekeelse Kaliningradi oblasti ja Vene Föderatsiooni vahele. Kuni Baltikum kuulus Liidu koosseisu, probleeme ei olnud, aga pärast nende riikide taasiseseisvumist on olukord Venemaa jaoks virilaks muutunud. Põhimõtteliselt moodustavad Baltimaad ju Venemaa ja Kaliningradi oblasti vahel midagi "Poola koridori" sarnast. Küllap see seis tõukabki Moskvat otsima mistahes ettekäändeid agressiooniks. Aga tänases maailmas kergemeelselt relvi paugutada pole kuigi mõistlik (ehkki Venemaa kaitseminister Ivanov sellega ähvardab). Ja nii püütakse Baltikumi teiste vahenditega Venemaa alluvusse tagasi lohistada. Kakskeelsus hakkaks selles projektis täitma Trooja hobuse rolli.

Mis juhtuks, kui sellele Moskva nõudmisele alistuda?
Esiteks. Eestlased peaks siis oma põlisel kodumaal oskama vähemalt kahte keelt. Nagu see oli okupatsiooni ajal. Aga venelastele, keda okupatsiooni käigus massiliselt Eestisse siirdati, piisaks suhtlemisel üksnes oma emakeele valdamisest. Me satuksime oma kodumaal migrantidega võrreldes selgelt ahistatud olukorda. Meie peame purssima võõrkeelt, nemad mitte.
Teiseks. Kakskeelseks peaks sel juhul kujunema ka ametlik asjaajamine ja bürokraatia. Peale ladina tähestiku tuleks uuesti kasutusele võtta kirillitsa, samuti tuleks ametiasutuste arvutivõrk kirilliseerida, millest tekivad tõlkeprobleemid ja igasugune asjaajamine muutuks keerukaks. Kuna vene keelega saaks läbi siis kõikjal Eestis, aga eesti keelega mitte igal pool, siis pikemas perspektiivis tähendaks see eesti keelele kafu ja mis mõte oleks siis meie riigilgi.
Kolmandaks. Teisedki meil elutsevad või siia saabuvad muulased -- ukrainlased, juudid, soomlased, lätlased, tatarlased jne hakkaksid venelaste eeskujul samuti taotlema oma emakeelele riigikeele staatust. Ja kui ei anta, siis on neil õigus küsida, milliste eriteenete eest venelastele antakse? Kas arvab vene inimene, et ta on geneetiliselt kõrgemast rassist teiste rahvustega võrreldes?
Tuletame meelde, kuidas lükati maailm Teise maailmasõtta. Oma kallaletungi Tšehhoslovakkiale õigustas Hitler oma kaasmaalaste kaitsmisega, kes elasid Tšehhoslovakkia territooriumil. Nüüd, 65 aastat hiljem, kuulutas Vene kaitseminister Ivanov kõrgelt rahvusvaheliselt tribüünilt täpselt sedasama põhimõtet: kui on tekkimas ebastabiilsus piirnevates riikides, mida põhjustab nende valitsuste nõrkus... või tekib otsene oht meie kaasmaalastele, siis on olemas võimalus anda neile (s.o naabermaadele, V.P.) preventiivne löök. Eks ole "teravmeelne" strateegia. Arvestades sellega, et ebastabiilsust on neil endil võimalik tekitada -- koosneb ju Eesti allilm peamiselt venelastest, kes väikese papi eest on alati nõus seda organiseerima.

* * *
Kakskeelsuse õigustamiseks viitavad venelased Soome eeskujule, kus rootsi keel on teiseks riigikeeleks. Neid olukordi ei saa siiski siduda võrdusmärgiga, sest Rootsi ja Venemaa suhtumine oma naabritesse on kaks ise asja. Rootslastel pole pretensioone Soome territooriumile, olgugi et kunagi kuulus see ala Rootsile. Aga meie idanaabri unistuseks on just naaberalade hõivamine ja miks mitte enamgi. Rootsi valitsustegelased ei ähvarda oma naabreid preventiivsete löökidega nn kaasmaalaste inimõiguste kaitseks, aga ivanovide spämm sel teemal risustab maailma infokanaleid pidevalt. Rootslased ei ürita oma keele abil soome keelt hävitada, aga venelaste kakskeelsuse nõue on nimelt suunatud eesti keele väljatõrjumisele.
Poleks paha, kui meie rahvateenrid samuti mõikaksid, et kakskeelsus kujuneks eesti keelele ja kultuurile luigelauluks. Ja me ei soovi endale karjalaste, muuromlaste, kainude, ingerlaste, vadjalaste ja paljude teiste Venemaal praktiliselt hävitatud rahvuste saatust. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv