Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 Ajaloolastest naisuurimuse rajajad on esitanud küsimuse, kas naised on ajaloo tegijad või ajaloo ohvrid, kes ajaloos vaikselt kaasa voolavad, kaasa mängivad, paistes silma siis, kui nad on kuulsate meeste kõrval kõndijad või rabavalt erandlikud kas heas või halvas mõttes. Fotol Miina Härma dirigendi kantslis.

Esiemaga silmitsi

tekst: vil! Tiina Kirss
Ettekanne Eesti Naisüliõpilaste Seltsi korraldatud konverentsil ESIEMAGA SILMITSI

Kes on esiema ja miks hoovab sellest sõnast nii südamesoojust kui salapära? Kas esiema otsingul peatume eel kõige ja esiteks oma sugupuu juures, vaatame perekonnaalbumisse, otsime üles perekonna ebaametliku „pärimusetalitaja“ ehk „varahoidja“, kelle mälu kõige kaugemale ulatub – kes enamasti ikka on naissoost?

Kas selline otsing viibki meid esiemade silmade alla ja kuuldeulatusse, kusjuures saame vahetult omaks võtta inspireerivat ja aukartustäratavat tegemise ja olemise eliksiiri, olles uhked, kui sirgeseljalised, tarmukad ja tublid naised on meile teenäitajaiks? Alati pole praktiline algatus sedavõrdki võimalik, kuna paljudes peredes on lisaks unustusele, kolimistele, ringiliikumistele ka sõda ja muutuvad reþiimid teenud oma hävitava töö: perekonnaarhiivid on hooletusse jäetud, kirjavahetusi, päevikuid ja dokumente on ettevaatuse mõttes ahju heidetud, kohvrid on kaduma läinud või läbi ligunenud. Kuid isegi rahulikematel aegadel võib esivanemate jälgede ajamine tekitada ootamatuid raskusi ja vastukäivusi, nõudes pikki kuid arhiividevahet käimist.
On teisigi hädaohte. Võib ka nii juhtuda, et need näod, kellega me silmitsi seisame, ei sära nii, nagu nad kaugest minevikust algul vastu kiirgasid. Ehk on esiema meile ootamatult võõras oma ellusuhtumises ja käitumises ja tema vastu on raske avaldada kohustuslikku austust – isiklikuks eeskujuks ta meile ei sobi. Vastupidiselt võib esiema olla kättesaamatu, õilis ikoon, kellega silmitsi seistes võime kibeda lainena kogeda omaenda nõtrust ja küündimatust. Mõeldes oma emale, küsib Salme Ekbaum ühes luuletuses: „Miks... mu süda kännust nii kaugele kukkus ja seejuures lukkus, pärimata sinu eluehtsust?“
Esiema-otsingu rännak ei tarvitse aga lähtuda uudishimust omaenda suguvõsa naiste vastu ega ka sellega piirduda. Teekond suubub eesti kultuuriloo kõrval- ja maanteedele, kirjutamata ja kirjutamatutele väljadele. Küsimused, mida otsing esile kutsub, on põhimõttelised väljakutsed ajalookirjutusele üleüldse, mida on aastakümneid püstitanud Põhja-Ameerika ja Euroopa kutseliste ajalooliste hulgas need julged, vahel ketserlikud kolleegid, kes tegelevad naisuurimusega. Jättes esiteks kõrvale sügavama analüüsi, miks ja milleks vaimu- ja mitte peamiselt veresugulastest „esiemasid“ vaja on, on õpetlik suunata pilk kultuurilukku, et leida orientiire esiema-otsingule selle laiemas mõistes. Kui me esiteks ei seaks sihiks leida väärikas naissoost vaimne eelkäija, kes elas enne meid, vaid otsiksime naiste jälgi, kas tabame neid liikumas ajalooõpikutes, hiljutistes ajalooalastes üllitistes, diplomitöödes ja väitekirjades? Kas need naised esinevad „esiemadena“ või jälgivad meid teiste maskide alt?

Miks naisajaloo kirjutamine on oluline? Kas ja kuidas on võimalik kirjutada ajalugu ilma naisteta? Kui terane gümnaasiumiõpilane peaks oma ajalooõpetajalt küsima, kuhu on jäänud eesti ajaloos eesti naised, on võimalik, et talle vastatakse Koidula-Härma-Haava-Tamme loetlemisega ja taluperenaise arhetüübiga lootuses, et ta vastusega rahule jääb. Ajalooõpetaja nõutus võib aga olla siiras, isegi siis, kui (parimal juhul) tal on käpas head arhiivides orienteerumise ja allikate lugemise oskused ja arhiivis käimise kirg ehk harjumus. Teadagi on sage arhiiviskäimine kohusetundliku ja hea õpetaja puhul juba ajapuuduse tõttu ebatõenäone. Kuid isegi sel juhul oleks teekond kultuurilooliste „esiemade“ juurde okkaline ja vaevanõudev. „Põhjatud“ arhiivid on neelanud nii mehi kui naisi, aga naised on eriti kippunud sinna ära kaduma ning seda mitte ilma põhjuseta Nii tajus olukorda Virginia Woolf 1920. aastatel, kirjutades Tuba mulle endale. Naised, kellel polnud õigust Cambridge´i ja Oxfordi ülikooliraamatukogusid külastada, kellele pikkamööda loodi „college´ id meile endile“ koos vastavalt piiratud raamatukogudega, ei pääsenud endasmõistetavalt ka raamatukogudes autoritena nähtavale. Naiste arhiividesse kadumine ei tarvitse olla kellegi otsene ja sihilik kuritahtlikkus; arhiivide korraldus peegeldab, sageli mitmel keerulisel põhjusel, ajaloohaldajate prioriteete. Kes teeb ilma, kelle ümber toimuvad sündmused, kes „teeb“ kultuuri ja kes seda kannab? Suurteks tegijateks, valitsejateks, sõdade pidajaiks, avalikeks haritlasteks, mõtlejateks on ikkagi peetud mehi. Eesti keeles on sõna „kirjamees“ hea kultuurilooline tõlgenduslik näitaja, kummastav vaid siis, kui kirjaniku sugu selle nimetusega vastuolus on. Naisi seevastu on peetud meeste (vaikivateks?) kaaslasteks ja „kaelteks“, kes oskavad päid osavalt pöörata.

Historiograafia ja ajaloofilosoofia valdkonnale on ajaloolastest naisuurimuse rajajad esitanud küsimuse, kas naised on ajaloo tegijad või ajaloo ohvrid, kes ajaloos vaikselt kaasa voolavad, kaasa mängivad, halvimal juhul jalgu jäädes, paistes silma siis, kui nad on kuulsate meeste kõrval kõndijad, või rabavalt erandlikud kas heas või halvas mõttes. Pidagem meeles, et sinisukad ja „marginaalid“ – nõiad, „halvad“ naised ja kurjategijad pääsevad silmapiirile. Erandid teatavasti pühitsevad reeglit. Kuid siiamaani on moraal ülimalt praktiline: ajalugu ei saa kirjutada ilma allikateta, allikad asuvad arhiivides. Et kirjutada ajalugu, kus naised on nähtaval, on vaja rajad arhiividesse sisse tallata, peidetud ehk varjul oleva ajaloo uurimiseks on vaja eriti häid oskusi, juhendamist, teravat silma ja kannatlikkust. Nii akadeemias kui ka mujal maailmas valitseb kriitilise massi seadus. Pole jalaga segada kirjutajaid, kes oskaks naisi otsida ja lahti kirjutada ja teisi selleks välja koolitada. Kiireneva elutempoga ühiskonnas, kus haridustki surutakse üha lühema ajaperioodi sisse, teevad üliõpilased ja nende juhendajad mõistagi pragmaatilisi valikuid: uurida tuleb seda, mis lobedalt läheb ja kiiremini valmis saab. Teadusmaailmas on karmid hierarhiad: naisteema pole dissertaabel, rentaabel ega rahastamispõhjendatav.
Siin aga komistame pealtnäha mõistliku ning mõistuspärase pragmaatika peidetud põhjendustele, miks „naisajalugu“ vaja ei olevat, nende hoiakute otsa, mis põlistavad nõiaringi: naised pole ju midagi teinud ja kirjutanud, seetõttu pole vaja neist suurt midagi kirjutada. Et aru saada, miks naisi pole siiamaani eesti ajaloolaste hulgas palju uuritud, mitte ainult isikulooliselt, vaid paigutatuna lahutamatute teguritena oma sotsiaalsesse konteksti, on vaja tõsimeeli ning kriitiliselt lahti harutada eelarvamuste ja hoiakute puntrad, mis süvendavad naiste nähtamatust ajaloos. Kui aga, kirjutades inimestest (meestest), hakata kirjutama ajalugu ka naistest, siis siiani koostatud sünteesid võivad laguneda või uperkuuti lennata. Vähemasti toimub valikuline ümberperiodiseerimine, kuna muudatused hariduses, tehnikas, tervishoiualal, mis oluliselt puudutasid naisi, ei tarvitsenud toimuda samaaegselt nendega, mis puudutasid mehi. „Naisajaloo“ kirjutamine toob päevavalgele uusi, mõneti raputavaid küsimusi sugudevaheliste suhete korraldusest, ühiskonnakorraldusest üleüldse ning selle muutumise ning ka muutumatuse, järjepidevuse ja jäikuse põhjustest. „Naisajalugu“ (ehk inglise keeli kelmilt nimetatud herstory) ei ole asenduslik, vaid paratamatult kompensatoorne ning konflikte tekitav, kuna ei tahagi olla alternatiivne ajalugu kilepakendis, mis tarbija soovil võimaldab valida „sinise“ asemel „roosat.“
Tegelik siht on täiustatud ning täiuslik ajalugu, inimajalugu, milles nii naised kui mehed on täisväärilised subjektid, ehk tegijad. Kuid kuna naiste ajaloost välja tõlgendamine on olnud veendunult tendentslik, ei eksi Virginia Woolf palju, kui väidab, et kirjutada naistest tähendab kirjutada „natuke viltu“. Ajaloo „viltu kirjutamiseks“ on vaja „viltust“ historiograafiat, mis eeldab veelkord suurepärast allikate tundmist, allikakriitilisust. Ei tohiks unustada, et vastuvett ujumise julgusest ei piisa; on vaja ka dialoogi, mõttekaaslasi, mida eeldab iga tõsiseltvõetava uuendusliku uurimisvaldkonna juurutamine.
Kuid püüe esiemaga silmsidet luua ei ole eesti kultuuriloos siiski mitte lootusetu. Üle poole Helmi Mäelo 1957. aastal Rootsis avaldatud ning Eestis 1999. aastal taasavaldatud teosest Eesti naine läbi aegade koosneb ligi saja avalikus elus nähtavale tõusnud teovõimelise ja tegusa eesti naise lühiiseloomustusest. See, et ligi kolmandiku kohta peab ta kahetsusega tunnistama, et isiklikud andmed puuduvad, ei ole ainult sellepärast, et Mäelo ei pääsenud allikatele ligi, kuna viibis paguluses. Tagasivaates mitme aastakümne akadeemilise naisajaloo püüdlustele ja suundumustele kommenteerib Varase uusaja ajaloolane Natalie Zemon Davis, et naisajalooga tehti juba möödunud sajandi esikümnenditel tõsiseid sünteesimiskatseid, kasutades mitmekesist allikmaterjali, otsimaks mitte ainult erandlikke ning silmapaistvaid „esiemasid“, vaid naisi nende argipäevastes töödes, tegemistes, sündimistes, sünnitamistes ja suremistes.
1919. aastal kirjutas London School of Economicsi tudeng ning sotsialistlikult meelestatud Alice Clark teose Working Life of Women in the 17th century, kasutades oma uurimuseks kohalikke kohtuakte, finantsdokumente ja administratiivseid dokumente, kuid ka arveraamatuid. 1923. aastal avaldas Léon Abensour teose La femme et le féminisme en France avant la Révolution, kus üritas tõsta 18. sajandi naiste tegemiste kirjeldamist anekdootide ning skandaalide tasemelt kõrgemale, paigutades neid ajaloo põhivoolu. 1935. aastal kirjutas Aino Undla-Põldmäe võrdleva uurimuse Lilli Suburgist ja Lydia Koidulast, mis sai Akadeemilise naisseltsi auhinna. 1936. aastal avaldas Vera Poska-Grünthal Elava Teaduse sarja 58. köitena teose Naine ja naisliikumine: Peajooni naisliikumise ajaloost ja probleemistikust. mille kaanepilt on koondportree kuulsatest ja tegusatest naistest Eestis ja mujal Euroopas 1930-ndate aastate lõpul. Aastal 2000 ilmus Sirje Kivimäe ja Sirje Tamuli artiklitekogumik Vita academica, vita feminea eesti (kuid sugugi mitte ainult eesti soost) naiste haridusloost.
Eriti teretulnud (ja üliõpilastele õpetlikult rabav) on tõdemine, et tegemist pole kaugeltki mitte eestlastest „esiemadega“, vaid vaadeldakse baltisaksa õpetatud naiste ja vene rahvusest naisüliõpilaste tausta. Uurimisobjekt „naised“ on rahvuse poolest hõlmavalt ja oluliselt heterogeenne. Lisaks väärtuslikele statistilistele andmetele, on artiklitekogumikus kasutatud ka biograafilisi meetodeid, mis tihendavad ja täiendavad Mäelo raamatus vaid esialgselt markeeritud maastikku.
Tähelepanu väärivad ka Eve Annuki poolt toimetatud kaasaegsete eesti naiste elulugudekogumik Naised kõnelevad, Eesti rahva elulugudes valitsev sooline tasakaal ning ajakirjas Ariadne lõng ilmunud artiklid ja tõlked. Oma tõlgendusliku osavuse ja rikkalike metodoloogiliste näidete ja hoiatuste poolest on naisajaloouurimusele suunduvate teadlaste huvides lugeda Jüri Kivimäe artiklit Naised, Kurat ja „kassipea“: Anna ja Tobbe Malle kohtuprotsess Reval 1594“ (Ariadne lõng 3:1/2 2002).

Olemegi ületanud piiri esiemade otsingu ja ajaloo kirjutamise vahel. Koondportree, portreede galerii ehk kuulsate naiste muuseum kätkeb küll ühte nägemust naisajaloost, mis suhestub mõtteliselt püüdlusega seista esiemaga silmitsi. Samas on koondportree vaid üks kontseptsioon teiste hulgas, allakirjutanu alandlikus arvamuses ehk ka mitte kõige parem võimalus kirjutada ajalugu, kus naised on täisväärtuslikult olemas ja kõnelemas. Järgnevalt püüan lühidalt vaagida koondportreed kui mõistet, tuues samas esile ka mõningaid teisi võimalusi. Koondportree voorus on tema nähtavale toomise eesmärk, millele vastab vaistlik (ehkki sageli väga petlik) tunnetus, et ühenduses on jõud. Sellest tuleneb omakorda lugeja-vaatleja uhkav ja uhkustav tunne, et vaat`, siin on meie eeskujud, need naised on ju sangarid. Kuid need naised, keda Poska-Grünthali kaanefoto kokku toob, ei poseerinud ju tähtpäevalist „klassikokkutulekut“ meenutavaks ühisportreeks – neid eraldavad nii riigi- ja rahvuse piirid kui pikad ajalised vahemaad. Nad seisavad „õlakuti“ vaid kokkuliimitult. Naine ja naisliikumine 104. leheküljel on aga teine, kahetsusväärselt ilma allkirjata kaasaegsem foto Eesti Asutava Kogu naissaadikutest, mida nii reaalse kui sümboolse koondportreena võiks pidada üheks oluliseks tolleaegse avalikus elus tegusa eesti naise lühiajaloo visuaalseks konspektiks.

1995. aasta augustis sõitsin oma kahe väikese (kolme- ja üheaastase) tütrega sünnilinnast paarsada kilomeetrit ida poole, New Yorgi osariigi keskel asuvasse Seneca Fallsi asulasse, kus 1850. aastatel Elizabeth Cady Stantoni ja Susan B. Anthony eestvedamisel võttis hoogu võitlus ameerika naiste hääleõiguse eest. Rochesteri lähedal kaunis roheluses asuvas linnakeses pühitseti parajasti ameerika naiste hääleõiguse saavutamise 75. juubelit. Oma volangidega valgetes kleitides ja lillale siidile maalitud loosungitega olid kohal ka poliitiliste „esiemade“ tütretütretütred. Lauldi ja marsiti mööda ameerika Naiste Muuseumist (National Women`s Hall of Fame), kuhu ma ka oma tütred viisin ning kus neil oleks olnud võimalik huvitavate interaktiivsete väljapanekute kaudu mõõta ja võrrelda, kui palju naisi XIX sajandi lõpul Ameerikas keskkooliharidust said, millal neid Olümpiameeskondadesse lubati, millal kosmoselaeva pardale. Esimesed ja erandlikud erinevatel tegevuspõldudel olid hoolikalt kaardistatud, kas eraldi fotode või koondportreede näol. Mõistagi olid mu tütred liiga väikesed, et ajalugu õppida, juubelipäevasündmused jätsid, kui üldse, vaid ähmase mulje, millele nad pääsevad hiljem ligi mitte oma isikliku mälu, vaid fotode kaudu, millega kostitasin kuu aega hiljem oma Georgia osariigi tudengeid sissejuhataval naisuurimuskursusel.
Naiste muuseumil on kahtlemata mõtet, kuid ka selle piirid on nähtavad nii selektiivsuse kui ka loodetava ammendavuse suhtes. Võib tekkida vale mulje, et kõik, kes midagi tähendavad on siinsamas, nende seinte vahel. Ameerikas kuulub „Hall of Fame“ mõiste eelkõige spordi valdkonda – iga „olulise“ spordi jaoks on loodud omaette muuseum. Liiati kinnistab „Hall of Fame“ kontseptsioon Ameerikas eriti mõjuvat müüti, et kuulsus on individuaalne saavutus ning tasu saavutuste, hiilgavate võistlustulemuste, suurte tegude eest. „Tegu“ ise, teo tähendus ja sisu, on suurel määral teadvustamata ehk väga pinnapealselt määratletud. Et naistel ka on nüüd oma „Hall of Fame“, kehastab ehk mitmekesisemat nägemust juurdepääsust kuulsusele, valdkondade kaupa suuri läbimurdeid meestele kuulunud tegevusaladel, pääsmata lahti individualismi kütketest. Püüdmatuks jääb ikka „harilik“ naine ning „harilike“ naiste elu, töö ja keskkond.

Kui Helmi Mäelo rakendab taotluslikult oma raamatus portreede galeriid, et eesti naiste ajalugu periodiseerida ja organiseerida, siis ta grupeerib naisi peamiselt ajastute kaupa, alustades ärkamisajast. Pikemaid profiile tema käsitluses väärivad Lydia Koidula, Natalie Jakobson-Pärna, Lilli Suburg, Anna Haava, Miina Härma, Aino Tamm, Marie Reisik, Johanna Päts, Linda Eenpalu. Raamat tervikuna on pühendatud Helmi Põllule. Keskel on veel nähtaval nii pildis kui sõnas Mäelo enda suured eeskujud: Tartu tiisikusearst Klavdia Bezhanitskaja ja Hilja Lüüs.
Teekond võimekate ning austusväärsete naiste individuaal- ning koondportreest sotsiaalajaloo juurde on pikk ja hüppeline. Eelkõige nõuab naisi kaasava sotsiaalajaloo kirjutamine „hariliku“ naise kuju jälgimist ning konstrueerimist, kasutades nii kvantitatiivseid kui ka kirjeldavaid meetodeid. Kuigi autobiograafilised elulood pakuvad niihästi ehedaid detaile argielust ja muljet hoiakutest, suhtumistest ühiskondlikesse väärtusskeemidesse, tuleb neid lugedes olla teadlik, et need on vahendatud tekstid, „kootud“ mitte ainult üksikisiku „siirusest“ ja isiklikust mälust, vaid ka sellest, mis kirjutajad lugenud ja õppinud on, mida harvemini tsiteeritakse, sagedamini kasutatakse käepärase toormaterjalina, üsnagi ebateadlikult.
Naisajaloo historiograafia tähendab naiste nähtavale toomist mitte ainult allikate, vaid kontseptsioonide ning mõistete kaudu. Ajaloolase Joan Kelly väite järgi tuleks küsida, kas ajastud, mil avalik elu arenes, nagu Euroopas renessansi ajal, oli naiste ja meeste jaoks võrdselt „arendavad“? Et mõõta, kas teatud arenguetappidel naised võitsid või kaotasid tegevusruumi ja võimalusi, tuleks vaadelda, kuidas ja kuivõrd normeeriti naiste seksuaalset käitumist ja viljakust, millised majanduslikud ja poliitilised rollid naistele kättesaadavad olid, mis tööd nad tegid, milline ligipääs neil oli varale, majanduslikule iseseisvusele ja haridusele, kuivõrd ja kuidas nad kultuuri kujundasid ja milliseid ideoloogiaid naiste kohta võis välja lugeda kunstist, kirjandusest ja kaasaegsest filosoofilisest mõtlemisest. Sealjuures tuleks teadvustada, et nii naiste kui ka meeste suhted võimu, töö ja varaga muutuvad ajas, nii sugudevahelised suhted kui ka perekond on ajaloolisustatud. Ka naiste mänguruum ühiskonnas on muutlik. Ameerika ajaloolane Linda Kerber hoiatab, et kaua kehtinud mudel naiste kodu- ja perekonnakesksest tegevussfäärist kui „naiste omaette maailmast“ on olnud kahe sajandi kestel väga erineva tähendusega naistele endile.

Kui naised „kõnelevad“ ajaloos, nad kõnelevad sageli ka kaudselt ja oma vaikimise kaudu, teiste loodud ning kehtestatud tekstides. Nendest räägivad „tavalised“ ajalooürikud – abieludokumendid, kohtuürikud, kohtuprotesside protokollid, majapidamisinventuurid, arveraamatud, isiklik ja ametlik kirjavahetus. Viimasel ajal on naiste ajalooga tegelenud ajaloolased, ka ülal tsiteeritud Natalie Zemon Davis, üha enam endalt pärinud, mis on (nais)ajaloo uurimisobjekt? Kas ainult naine või soolisustatud ühiskond: mehed ja naised ja nende suhted, kultuur kui ühislõime ja ühisloome. Kellena naised ajalukku kirjutatakse, kas ohvrite või sangaritena? Objektina või subjektina, kes on võimeline ise oma ajalugu kirjutama?
Mitteajaloolasena Eesti kultuurilukku pilku heites väidaksin, et kuigi naiste portreede restaureerimine ja tõhusate biograafiliste monograafiate kirjutamine on oluline (mille juurde kuulub ka müütide korrigeerimine ja vahest ka kummutamine), siis veelgi olulisem on kultuurilooline sidekude, mis võimaldaks eesti naistel ajaloomaastikel kanda kinnitada. Oleks vaja sotsiaalajaloolisi uurimusi, kus muuhulgas analüüsitaks, millised mikrokeskkonnad soodustasid eesti naiste kujunemist aktiivseteks kultuuritegelasteks või mõjusid neile takistavalt. Põnevaid näiteid leidub juba Lilli Suburgi elust, mitte ainult saksa tütarlastekoolis, kus ta noorena käis ja tema poolt hiljem asutatud tütarlastekoolis, vaid vaimselt toitvas Waldburgi mõisas, veelgi enam Massu mõisas, kus Aino Undla-Põldmäe sõnutsi asus „suur, rinnuni ulatuv punutud pesukorv, täis oma aja parimat kirjandust“.
Mikrokeskkondade kaardistamisel ja kirjeldamisel on oluliseks allikaks kirjavahetused: on ju kirjavahetuse mõtteline ruum üheks selliseks loominguliseks mikrokeskkonnaks, harjutustoaks, kus sõnastati uusi võimalikke tegevusmustrid. Sugudevaheliste suhete ajalookirjutusele Eestis peaks oluliseks kujunema Koidula ja Kreutzwaldi tänuväärselt kättesaadav kirjavahetus, kuid arhiivides leidub teisigi, nagu Lui Oleski ja Minni Kurs-Oleski kirjavahetus läinud sajandipöördelt. Kui astuda sammu kaugemale, oleks oluline jälgida kõrvuti Lydia Koidula ja Lilli Suburgi vihjeid naiste „emantsipatsioonile,“ kusjuures on selge, et nad olid mõlemad teadlikud selle sõna tähendusest baltisaksa ajakirjanduses ning saksa naisliikumises oluliste mõtlejate kasutuses. Ka eesti naiste suhestumine Euroopa naisliikumistega (või sellise suhestumise eitamine) eeldab nende teemade korralikku ning võrdlevat käsitlust baltisaksa ja eesti ajakirjanduses.
Kokkuvõtteks võime järeldada, et „esiema“ ei ole üksnes konkreetne isik ega konkreetsete isikute koondportree, vaid ka mõiste ja kontseptsioon, mille tõlgendamine pole sugugi mitte nii lihtne, kui see meie arusaadavas ning austatavas eeskujudeotsingute hoovuses (võiks ka ausalt öelda ka: näljas) võib tunduda. Mõistena vajab „esiema“ analüüsimist ning piiritlemist, et ta mõjuks oskuslikult käsitletava prismana mineviku valguse ning varjude koondamisel, mitte mütologiseerimise tööriistana. Emadus ja emade kaudu põlvnemine võib pakkuda võimsaid lugudeloomelisi lähtekohti, kuid olles niivõrd sümboolselt laetud mõiste, võib see oma kõikehõlmavuses lülitada ajalooareenilt välja ka paljusid teisi seoste leidmise võimalusi – ning ka palju tegelikke naisi. Herstory (naiste ajalugu) peab siiski haakuma, seostuma, ning põimuma history (meeste ajalooga), nii historiograafiliselt kui ka empiiriliselt, olgu teoksil kas naismõtleja kriitiline biograafia või (kevadel 2005 Tallinnas Eduard Vilde muuseumis kavatsetav)) tekstide ja kujundite näitus „Sajandivahetuse naine“.
Müüte on kergem luua kui harutada. Mõelgem müütide ja koondportreede asemel kasvõi mõtteliste harjutustena välja kunstnik Judy Chicago mudeli järgi laudkondi (dinner parties), kuhu „kutsutakse“ naisi erinevatest ajastutest, kelle seltsis oleks vaimselt kirgastav ning kütkestav õhtust süüa ja vestelda ning kelle vestlusi tasuks jäädvustada. Jäägu Karin Blixeni novellis ahvatlevalt ning süüdistavalt valendav „tühi leht“ ka mõttelise naistemuuseumi seinale. Püstitatagu ausammas tundmatule eesti naisele, kõikide nende jaoks, kelle lugu on jutustamata. Seiskem temaga vaikides silmitsi ning asugem siis kirjutama teda arvesse võttes – ei midagi muud, kui eesti ajalugu.

Viited: Kelly, Joan. „Kas naistel oli renessanss?“ Ariadne lõng 3:1/2 ( 2002) . Kerber, Linda. „Toward an Intellectual History of Women.“ U of North Carolina P, 1997. Undla-Põldmäe, Aino. „Järelsõna. Lilli Suburg „Kogutud kirjatööd“, Eesti raamat, 2002.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv