Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 22. september tõi Pronkssõduri juurde kokku nn “Tallinna vabastajad”. Meenutades sealsamas tehtud välissaadiku avaldusi, peaks olema selge, et meie ajalugu on asunud suunama uued jõud. Foto K. Mätik.

Kelle ülikool, selle ajalugu!

tekst: Jaan Tamm

Lihula monumendikriis augustis ja sellele järgnenud septembrikuine Eesti linnade vabastamiste/vallutamiste tähistamine näitas selgesti puudujääke meie 20. sajandi ajaloo uurimisel ja õpetamisel.

Selle tulemusena eksisteeribki tegelikkuses kaks ajalugu. Neist esimest õpetati meile nõukogudeaegses koolis ja kõrgkoolis, teisest räägiti kuni suure sulani salaja paljudes kodudes, avalikult saadi sellest kirjutada vaid paguluses. Alles eelmise sajandi üheksakümnendate alul võidi ka siin sellest avameelselt rääkima ja kirjutama hakata. Kui Eesti Vabadussõja ja Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle tulemuste kohapealt on arvamused enam-vähem ühesed ning vaieldakse vaid detailides ja ühe või teise isiku rolli täpsustades, siis kaugeltki nii üksmeelsed ei olda MRP-le eelnenud (vaikiv ajastu) või järgnenud (baaside lepingud ja Eesti okupeerimine) sündmuste osas.
Tegelikult tuleb nendes vaidlustes ja eriti valitsuse tegevuse kaudu ilmsiks ka kolmas ehk musta ja valge vahepealne hall ajalugu. Kahjuks on viimane omaks võetud paljude poliitiliste jõudude poolt, olenemata sellest, kas ollakse võimul või opositsioonis. Kõikvõimalikes avaldustes kutsutakse küll ajaloolasi ja eriti rahvast ajalugu selgeks rääkima, kuid tegelikkuses sellega ei kiirustata. Selleks võib olla mitmeid põhjusi, kuid põhirolli näib mängivat fakt, et enamus praeguses riigikogus esindatud või kohalikul tasandil poliitikat teinud erakondi on kujunenud olukorra tekkimisel olnud kaasosalised. Sest ühtesid või teisi otsuseid tehes (eriti enne järjekordseid valimisi) on sageli lähtutud mitte ajaloost, vaid võimule saamise või võimule jäämise huvidest.
Eriti drastilisel kujul tuleb see ilmsiks suhtumises mitmesugustesse monumentidesse. Parimal juhul kutsutakse üles lepitusmonumente rajama, halvimal juhul püstitatakse monumente aga iseendale või poliitilisele jõule, keda esindatakse. Eriti ilmekalt torkab see silma Tallinnas Tõnismäel paikneva nn Pronkssõduri puhul.

Kõigi langenute monument

Kui 1990-ndate aastate alguseni nimetati seda ametlikult Tallinna vabastajate monumendiks, siis 1995. a rekonstrueerimiste käigus muutus see ühtäkki kõigi langenute monumendiks. Sellega püüti linnavõimude poolt kahte kogukonda näiliselt lepitada, tegelikkuses tegeldi aga 1996. a kohalikeks valimisteks valmistumisega. Seda näitas eriti kujukalt ka tollase linnapea Jaak Tamme eitav vastus Muinsuskaitseameti ettepanekule monumendi teisaldamiseks. Et häälte püüdmisega ja seetõttu ka soovimatusega ajalugu tõeselt kujutada ei tegelenud mitte ainult Koonderakondlik valitsus, vaid ka järgnevad riigi ja linnavõimud, näitab kolm aastat hiljem Tallinnas toimunu. Järjekordsete kohalike valimiste eel enam isegi ei tõstatatud rahva õiglustunnet riivavate punamonumentide (eriti Tõnismäel paikneva) eemaldamise küsimust, pigem vastupidi – Isamaaline valitsus läks nende kinnistamises oma eelkäijatest kaugemale, kirjutades Tallinnas venemeelsete ja venekeelsete parteidega koalitsiooni luues võimulepingusse sisse punkti, mis kohustas “nende” monumente mitte puudutama.
Et poliitikute mälu on väga selektiivne, et mitte öelda: lühike, näitab kujukalt ka Lihula järelkajas Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele isamaalasest erakonnaliidri Tunne Kelami poolt esitatud küsimus: „Miks te seda Pronkssõdurit maha ei võta?“

Ajalugu suunavad jõud

Meenutades Lihula monumendikriisis või ka 22. septembril Pronkssõduri juures välissaatkondade või saadikute tehtud avaldusi, peaks olema selge, et meie ajalugu on asunud suunama uued jõud. Kui Vene Föderatsiooni Eesti-suunaline poliitika ei ole uus nähtus, vaid pigem jätkuks juba tsaaririigist alates kehtinud hinnangutele ja vene rahva erilise rolli rõhutamisele, siis paljudele tuli ootamatusena Ameerika Ühendriikide võrdlemisi räige reageering. Tegelikkuses pole aga midagi imestada, sest Ameerika ja nende liitlased on ju ka varem meid hüljanud. Eelkõige neid mehi, kes ameeriklaste ja brittide ootuses tõmbasidki selga selle mundri, mida Lihula monumendil rahvusvaheliselt nii üksmeelselt tauniti. Ja valitsus tegutses truualamlikult, pimeduse varjus, samade meetoditega kui nõukogulikud okupatsioonivõimud isamaalisi monumente eemaldades aastakümneid tagasi.
Siit kerkib tahes või tahtmata küsimus – kui palju sellisel väikesel riigil nagu Eesti ja tema rahval üldse on õigust oma ajaloole? Tõsi, ajalugu ennast ei saa meilt keegi ära võtta, küll aga saab seda erinevalt kirja panna. Ajaloo kirjutamise ja võltsimise kogemus on meil nõukogude ajast olemas. Meenutame või NLKP XX kongressi paljastusi isikukultuse kohta ning mõnevõrra hiljem kogu seda perioodi käsitleva ainese ärakorjamist raamatukogude avariiulitelt.

Kas kõik kordub?

Kas midagi taolist võib juhtuda ka tänases Eesti Vabariigis? Terve mõistus näib jaatava vastuse andmisele vastu tõrkuvat. Ikkagi 21. sajand ja Eesti ju ka Euroopa Liidu liige. Taolise kartuse võiks ju ajaloo prügikasti kuuluvaks lugeda, kuid kummalisel kombel ongi ajaloo üks omadusi see, et teatud asjad-sündmused-suundumused kipuvad korduma. Seda eriti suurtes süsteemides, kuhu Eesti nüüd NATO ja Euroopa Liidu kaudu kahtlemata kuulub. Et meie praegused juhid tahavad kindlasti olla võitjate poolel, näitas kujukalt Eesti ülikiire ühinemine Iraagi vastase koalitsiooniga.
Ka ajaloos on kaks suunda – üks võitjate, teine kaotajate oma. Võitjate ajaloo klassikaliseks näiteks on kaugemast ajaloost Siberi vallutamine ja Ameerika koloniseerimine valge inimese poolt. Selle lähinäiteks ja Eesti ajalugu eriti tugevalt mõjutavaks see, mida kirjutati Nürnbergi protsessil 1945-46. Seal tehtud otsustega on opereeritud juba üle 50 aasta. Ometi on ajaloost teada ja nüüd ka võitjate poolt omaks võetud, et mitmed sakslaste kraesse aetud kuritööd (Hatõnis toimunud Poola ohvitseride massihukkamised, Narva ja Tallinna pommitamised jms) olid Vene poole osavad fabritseeringud. Et aga riigiõiguslikes küsimustes püütakse veel ka 60 aastat hiljem mõningaid asju Nürnbergi otsustele tuginedes seletada, nagu tegid seda noored õigusajaloolased Eesti Vabariigi 85. aastapäevale pühendatud ajalookonverentsil Rahvusraamatukogus, näitab ajaloolise hariduse tõsist puudujääki meie kõrgkoolides. Seda ei korva enese täiendamine välismaal, kuhu nüüd üha enam kiputakse. Eesti ajalooga peaks tegelema ennekõike ikkagi Eestis, alles siis mujal.

Igal oma ajalugu

Millist ajalugu tänastes kõrgkoolides õpetatakse, on tegelikult teadmata. Seda ei peegelda ka ministeeriumi poolt kinnitatavad õppekavad. Kui vanema perioodi osas peaks asi enam-vähem selge olema, siis tõsist muret teeb lähiajaloo valgustamine. Kas me käsitleme vaikivat ajastut läbi M. Ilmjärve ja M. Turtola prisma või tutvustame seda isamaalastest kursusekaaslaste L.Vahtre ja M. Laari kirjapandu kaudu? Kas vaatleme kõiki Saksa sõjaväes võidelnud eestlasi kui natslikke kurjategijaid või Eesti vabaduse eest võitlejaid?
Kas me näeme Pronkssõduris meie ajaloolist traagikat, kus vend võitles olude sunnil venna vastu, või koguni Eesti Korpuse võitlejat, kes kiirrünnakuga Tallinna vallutades püüdis siinseid elanikke säästa koledustest, mis tabasid sadu linnu ja miljoneid inimesi vallutatud aladel, on teadmata. Need vähesed, kes ajaloolastena on püüdnud ka teisi tahke näidata (Ilmjärv, Turtola) on kas peaaegu et lintšitud või siis kõrvaldatud ajaloo kirjutamiselt (K. Arjakas).
Kummaline tundub ajal, kus majanduses jutlustatakse liberalismi ja täielikku vabadust ning mitmekesisust, mitmete valitsusringkondade nõue ajaloo õpetamise kontsentreerimiseks vaid ühte kohta – Tartusse. Äärmisel juhul ollakse nõus Tallinnasse jätma õpetajate ettevalmistamise. Nagu polekski õpetajad meie maailmapildi esmased kujundajad. Kui tehnokraatide ja reaalala inimeste poolelt võiks veel taolist nõudmist mõista (2 + 2 on ikka 4), siis humanitaaria kohapealt on see nonsenss. Ei kirjuta ju kaks meest koos mitte ilmtingimata paremat raamatud kui samad mehed eraldi ja erinevates linnades ajalugu uurides ja üliõpilasi õpetades. Kas ei kuma taolisest nõudmisest mitte läbi taotlus ka ajaloo kui teaduse monopoliseerimiseks. Oleks ju äärmiselt lihtne õpetada vaid seda, mida peetakse õigeks Washingtonis, Brüsselis või Moskvas.

Uus trend Euroopas

Esimesed märgid ühtlustatud ajalookäsitlusest näivad Euroopas juba olevat. Kuluaarivestlustes on mitmed Eesti kõrgkoolide ajalooalaseid õppekavu ja meie originaalõpikuid hinnanud väliseksperdid soovitanud sisse viia lõike teiste rahvaste (eelkõige juudi rahva) osast Eesti ajaloos. Kui II maailmasõja ajaloo puhul võiks taolist soovitust veel mõista (ikkagi 10 000 hukatut), siis eriti kummaline tundub taoline soov keskaega silmas pidades (on ju 13.-16.saj I poolest teada vaid mõni üksik juudi rahvuse esindaja Eestis). Ometi pidavat see hindajate arvates olema praegu Euroopas uus trend.
Minul isiklikult pole juudirahvusest inimeste vastu midagi, oma kunagist viit juudisoost klassikaaslast silmas pidades vastupidi. Ometi ei tahaks kuidagi nõustuda, et osava lobbytöö tulemusena nõuab USA saatkond meilt holokaustipäeva tähistamist ning valitsus ruttab seda ka kohe tegema. Samas on meie oma rahva massimõrvade või kultuurigenotsiidiga seotud sündmused senini ilma erilise riigipoolse tähelepanuta. Ka Ameerika-Eesti kultuurivahetuse leping, mille kultuuriminister U. Paet USA esindajatega alla kirjutas, on lõpuks taandunud vaid viiele juutide hukkamispaiga tähistamisele. Ei sõnagi sellest, kuidas Ameerika riik eestlaste pärandi eest Ameerikas hoolitseb või hoolitseda võiks. Oli see ju 1998. aastal alanud läbirääkimiste esmane eesmärk.
Kui kultuur tehakse poliitika tööriistaks, võib ka esialgne idee tundmatuseni muutuda.
Valmis tõdesid ei ole. See kehtib ka ajaloo ja selle uurimise kohta. Eelkõige peaks need selguma vaadete ja mõtete pluralismis, ajaloole annab oma lõpliku hinnangu ikka rahvas.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv