Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 20. Eesti Diviisi kunstnik-kirjasaatja Avo Keerendi joonistus, november 1944.

60 aastat tagasi

tekst: ENN SARV
Kunagine EVR noor kaastööline

1944. aasta paistis silma iseäranis sellega, et siis toimus meil kaks korda omalaadne rahvahääletus nõukogude okupatsiooni ja bolševismi vastu ning algas veel kolmaski, mis jäi kestma 1950-ndate alguseni.

Nende rahvahääletustena saab käsitada eesti rahva 1944. a kaitsesõda N Liidu vastu, sügisest suurt põgenemist välismaale ja sellele vahetult järgnenud pikka metsavendluse ajajärku. Aga juttu tuleb ilmselt alustada Eesti okupeerimisest 1940, sest just sellest tulenes kõik muu.

Moskva alla minekut palus Moskva käest mitte rahvas, vaid Moskva ise

N Liidu diplomaatia õigustas tihti oma tegemisi ajaloovõltsingutega. Kasutati Goebbelsi (Hitleri propagandaministri) kurikuulsat meediaseadust: kui sa mingit oma väljamõeldist piisava järjekindlusega pidevalt korrutad, siis saab sellest tõde. Nii on Venes kuni kõige viimase ajani püütud väita, et N Liit annekteeris Eesti oma koosseisu rahva enda palvel.
Tegelikult oli aga nii, et N. Liidu Tallinna saatkonna nukuvalitsus kuulutas 5. juulil 1940 välja Riigivolikogu valimised, et sellest saaks teha annektsioonikava elluviimise tööriista. Ent neli eesti demokraatlikku erakonda, Konstantin Pätsi Isamaaliit ja äsja vangist vabanenud endised vapsid moodustasid Jaan Tõnissoni üldjuhtimisel vastasrinna, esitasid valimisteks Riigivolikogu 80-le kohale 78 vastukandidaati ja korjasid rahvalt neile seadusega nõutud toetusallkirjad. Alla kirjutas üle 6000 vapra patrioodi. Stalini eriesindaja Zdanov suutis hirmutamisega loobuma sundida kõigest 8 vastaskandidaati, ülejäänuist ta jagu ei saanud. Okupant tühistas seepeale kõik vastasrinna kandidatuurid. Alles jäi nn Eestimaa kompartei (ehk Moskva Kominterni ühe sektsiooni) 80 esindajat, kes valimisnäitemängu tulemusena ka valituks kuulutati. Nii juhtuski, et Moskva alla minekut palus Moskva käest mitte rahvas, vaid Moskva ise.
USA president Ronald Reagan kirjeldas toimunut hiljem järgmiselt (vt avaldust 26. juulist 1983, mida levitati ÜRO ametliku dokumendina): “…Nõukogude Liit kasutas kolme Balti riigi oma impeeriumisse sulatamiseks brutaalset jõudu … Ta okupeeris ja annekteeris need riigid, mille järel alustas halastamatut sovjetiseerimispoliitikat …”
See poliitika tõestas, et okupandi eesmärk oli Baltimaade lõplik liitmine Venega ja Balti ruumi põhjalik puhastamine kohalikest rahvastest. Kasutati inimeste füüsilist hävitamist ja nende hajutamist Siberi avarustesse. Ühe aastaga likvideeriti Eestis 83 tuhat elanikku, seega 8 % tollasest rahvaarvust. Näiteks Suurbritannias tähendanuks selline protsent 4 miljonit ohvrit.

Presidendi kohusetäitja Jüri Uluotsa parool eesti rahvale
Eestimaa etniline puhastus jäi bolševikel pooleli, sest tuli Saksa okupatsioon. 1940. a vastukandideerimiste meeskonna baasil tekkis vastupanuliikumine. See lootis ja arvestas lääneriikide toetust vastavalt lubadustele, mis need olid kirja pannud 1941. a Atlandi Deklaratsioonis. Aga tehti mööndus, et sakslane on meie vaenlane nr 2. Vaenlaseks nr 1 jäi NSV Liit ja teine totalitaarne süsteem – bolševism (hiljem sai see USA-s uue nime – Kurjuse Impeerium). Vastupanuliikumine oli kindel, et Saksa kaotab sõja – ja sellepärast taotleti olukorda, kus üldise vaherahu saabudes asub Eestis sakslane, mitte aga võidukas N Liit. Ainult nii oli võimalik Eesti riiki taastada. 1943. a lõpuks oli vastupanuliikumisest saanud Eesti Vabariigi Rahvuskomitee (EVR) – organ, mis varustas Eesti diplomaate kodumaise infoga ja mille nimel välissaadikud said Läänega kõnelda (Eesti Valitsust okupatsiooni tingimustes polnud). EVR kolm esindajat Stockholmis oli koguni võetud USA ja Briti saatkondade palgale, sest meie enda Rootsi saatkond oli likvideeritud.
1944. a alguses varises saksa rinne Leningradi all kokku ja punavägi. tungis Eesti territooriumile. Presidendi kohusetäitja Jüri Uluots andis kokkuleppel põrandaaluse EVR-iga rahvale parooli: otsustamisel on eesti rahva elu ja surma küsimus, minge järjekordse saksa mobilisatsiooniga kaasa ja hakake kogu jõuga riigi piire kaitsma. Ka rahvas oli veendunud, et veel üks punane okupatsioon hävitaks eestluse lõplikult. Niisiis haaras rahvas üksmeelselt relvad.
Mobilisatsiooniga tuli kokku 38 tuhat ja suve lõpul võitles juba 70 tuhat eesti sõdurit. See oli kogu jõud, mis meil oli tolleks ajaks alles jäänud. Rohkem võitlusvõimelisi mehi polnud, sest N Liit oli jõudnud need 1940/41 tappa või deporteerida. Sakslaste osavõtul ning olude sunnil ka nende juhtimisel peetav Eesti meeleheitlik kaitsesõda oli edukas. Vaenlane suruti piirijõe taha. Häving tabas ka punaväe järgmist, juulikuist suurrünnakut. Presidendi k.t J.Uluots kuulutas EVR-i enda nõuandvaks koguks (tema kui juristi termin oli pseudoparlament) ja saatis sinna oma esindaja. EVR põrandaalune täiskogu istung 14. veebruaril märkis Eesti naasmist demokraatlikule paljuparteilisele süsteemile. Sakslane sai EVR olemasolust teada ja katsus seda huupi korraldatud suurarreteerimistega hävitada. See õnnestus vaid osaliselt. EVR taastas kiiresti oma jõud ja jätkas nii Eesti kaitsesõja toetamist kui ka koostööd lääneriikidega. Eesti võitles ju kaudselt ka lääneriikide huvides.
1943. a lõpus hakkas ilmnema märke, et Saksa kavatseb idarinnet oluliselt lühendada, Soomest-Eestist välja tõmbuda ja kümned vabanevad diviisid tõenäoliselt läände paisata, kus oli oodata USA ja Briti dessanti. Eesti ootamatult tõhus sekkumine sõtta meelitas sakslase neid plaane edasi lükkama ja vähendas oluliselt Lääne juulikuise dessandi vereohvreid. 1. augustil kuulutas EVR presidendi k.t nõusolekul enese ajutiseks riigivõimu kandjaks. Müürilehtedena avaldati deklaratsioon ja kaks korraldust rahvale, mis kutsusid vabadusvõitlust veelgi tõhustama, sest N Liit alustas Pihkva rindelõigus järgmist rünnakut. 20. augustil toodi kodumaale Soome pagenud ja seal vabatahtlikena Soome väkke astunud eesti noorukite rügement. Siis aga varises ootamatult kõik kokku.
Septembri alguses sõlmis Soome N Liiduga vaherahu, kuu keskpaiku alustas Saksamaa kiiret vägede väljatõmbamist Eesti mandriosast. Soomusvägedeta ja raskerelvadeta eesti väeosad jäeti saatuse hoolde. Okupatsioonivabas Eestis määras J. Uluots 18. septembril ametisse legitiimse Otto Tiefi valitsuse, kellele EVR oma ajutise võimu üle andis. Toompeal kerkis Pika Hermani tippu Eesti lipp. See tähistas Eesti riigi faktilist taastamist. Juriidiliselt oldi jäänud iseseisvaks niikuinii, juba 1940. aasta okupatsioonist saadik, ja seda tunnustas USA eestvõttel kogu demokraatlik maailm. Kuid 22. septembril jõudsid nõukogude tankid Tallinnasse. Mõni päev hiljem peatas valitsus Läänemaal oma tegevuse. Eesti kaitsesõda oli kaotatud, üheksa kuud kestnud rahvahääletus lõppenud. Ligi 100 % kodumaal viibinud eesti võitlusvõimelisi mehi oli relvade abil hääletanud iseseisvuse taastamise poolt. N Liidule ei lugenud see midagi.

Suur põgenemine – teine bolševismivastane rahvahääletus
Juba enne üldist varingut algas eestlaste suur põgenemine läände – paatidega Rootsi ja laevadega enamasti Saksamaale. Pärale jõudis 72 tuhat (7 % rahvastikust). neist ca 40 tuhat Saksamaale. 7000 inimest sai põgenemisel hukka. N Liidu mere- ja õhujõud uputasid neist suurema osa, kuid Rootsi pagejate puhul aitasid kaasa ka sakslased.
Toimunu mõõtmete selgitamiseks suurte arvudega harjunud suurrahvastele toome jälle võrdluse Suurbritanniaga: 7 % pagulasi oleks seal tähendanud 3,5 miljonit ja hukkunuid oleks neil olnud 350 tuhat.
Suur põgenemine oli 1944. a Eestis teine bolševismivastane rahvahääletus. Pagulaskonnast sai vabaduses jõud, mis jätkas võitlust Eesti iseseisvuse eest. Ühtlasi kandsid nad edasi presidendiameti ja valitsuse järjepidevust. Ja demokraatlik Lääs püstitaski Balti riikide näite peal siiamaani ületamatuks jäänud maailmarekordi: 52 aastat kuritegelike annektsioonide mittetunnustamist!

Uskusime, lootsime, võitlesime, olime ootel…
Relvastatud vabadusvõitlejaid põgenes välismaale umbes 10 tuhat, ülejäänud jäid oma vabal tahtel kodumaale, et jätkata relvastatud vastupanu illegaalidena. Seda põhjustas Winston Churchilli ja Franklin D. Roosevelti Atlandi deklaratsioon, mis oli tõotanud iseseisvuse taastamist kõigis Euroopa riikides, mis olid selle maailmasõjas kaotanud. Eesti “jätkusõda” oli ootamise ja enesekaitse sõda: varjati end metsapunkrites, oodati märguannet lääne Külma Sõtta relvaga sekkumiseks – aga kui punavägi ründas, siis kaitses iga punker end viimse meheni. See eesti stiilis partisanisõda hakkas vaibuma 1950-ndate alguses, kuid viimne teadaolev metsavend tapeti alles 1978.
Arvatakse, et metsavendluses osales 6 aasta jooksul üle 30 tuhande mehe ja naise – kõnelemata kogu eesti maarahva toetusest, mis vastupanu üldse võimalikuks tegi. Olukorras, kus üle 10 tuhande vabadusvõitleja oli langenud ja viiendik rahvast kas hukkunud, vangis, Venesse küüditatud või mere taha pagenud, suutis allesjäänuist 5 % siiski veel 6 aastat vastupanu jätkata. Demokraatlik Lääs oli ju andnud oma kindla sõna, – ning Eesti uskus ja lootis ja võitles ja oli ootel…

Mida arvas asjast maailm?
Eesti peakonsuli USA-s ja USA Riigidepartemangu kirjavahetuses 1941-1945 ei leidu ainsatki USA vihjet asjaolule, et eestlased võitlesid USA liitlase N Liidu vastu koos sakslasega. Eesti vabadusvõitlust nii Saksa kui N Liidu vastu on USA alati toetanud, sest nad tunnustasid ju alati Eestit suveräänse riigina, millel on vääramatu õigus ennast kaitsta igasuguse agressiooni vastu just nii, nagu ta ise vajalikuks peab. Balti riikide 1944. a võitlusi kirjeldas president Ronald Reagan oma eespooltsiteeritud avalduses järgmiselt: “… Pärast fašistliku Saksamaa okupatsiooni tungis N Liit taas Balti riikidesse ning taaskindlustas seal mõrvade, repressioonide ja uute massiliste küüditamiste teel oma kontrolli. /…/ Vastupanu okupatsioonile kestis 1952. aastani, kaheksa aastat pärast Punaarmee uut sissetungi …”.
Euroopa Parlament on oma seisukoha Balti riikide 1944. a võitluste asjus avaldanud näiteks 1983. a 13. jaanuari resolutsioonis. See oli vastus 1979. a “Balti apellile”, milles 45 Baltimaade kodanikku oli ÛRO käest nõudnud tunnustust Eesti, Läti ja Leedu enesemääramise õigusele ja sõltumatusele ning selles küsimuses referendumi korraldamist. Europarlament toetas neid nõudmisi ja avaldas resolutsiooni tekstis ühtlasi “lugupidavat suhtumist oma vabaduse eest väljaastunud eestlaste, lätlaste ja leedulaste kaheksa aastat kestnud võitlusse ja relvastatud vastupanusse, tuhandeisse selles võitluses hukkunuisse ning 665 000 eestlasse, lätlasse ja leedulasse, kes Nõukogude võimu poolt 1940. aastast saadik deporteeriti ja Siberi töölaagreisse paigutati”. Artikli autor ei tea ühtki Euroliidu dokumenti, milles oleks teisiti arvatud.

Mõned kahtlast päritolu propagandavaled
1944. a võitluse kohta on levitatud valeandmeid. Pole usutav, et USA ja Euroopa on muutnud pool sajandit järjekindlalt kaitstud vaatekohti, nii et vassingud on tõenäoselt vene päritoluga. Sellele näib viitavat paari meie endise sovjetliku kollaborandi äkiline aktiivsus. Ent ka Vene suursaadik Provalov teatas hiljuti, et Punaarmee olevat 22. sept 1944 vabastanud Tallinna fašistide käest. Kuna Toompeal rebiti tollal maha Eesti riigilipp, siis järelikult oli Tiefi valitsus fašistlik? Siit nähtub Goebbelsi meetodi ohtlikkus: pikapeale hakkad ka ise uskuma ja teed enda maailma silmis narriks. Vaidlemine oleks siin tühja tuule tallamine. Püüame vaid meenutada, kuidas asi oli, ja ühtlasi õiendada eksiarvamusi, mis võivad osalt ka isetekkelised olla.
Kõigepealt: 1944. a sõda Eestis oli meie endi sõda, sest vaenlane nr 1 oli maale tungimas. See oli rahva katse ähvardavat surmaohtu ära hoida. EVR tegutses lääneriikide vaikival nõusolekul ja otsis neilt abi. Septembri alguses saadeti koguni EVR liige Johannes Sikkar Stockholmi nendega kokku leppima, et eestlased vallutavad sakslaselt ühe saare, kui vaid liitlane teeb siis sinna dessandi. Naiivsus? Küllap vist, aga Uluotsa põhimõte oli, et ühtki võimalust ei tohi proovimata jätta.
Kas Eesti toetas Saksamaad? Rumal jutt! Saksa rahvas oli meist 90 korda suurem: kui kassipoeg ronib tiigrile selga, kas ta saab siis selle abimeheks?
Kas eestlased sõdisid SS-mundris? Seda kandis alla veerandi mehi – enim 15 tuhat. Ja neilgi oli krae lõkmeil SS “välkude” asemel mõõgaga käsi nagu Eesti Vabadusristil. Ja varrukal Eesti trikolooriga vapp. Kaks diviisi eestlasi (25 tuhat) kandis hoopis veermahti mundrit ning soomepoiste rügement soome mundrit. Ülejäänud 30 tuhat sõdisid kas Eesti Kaitseliidu mundris või erariides. Eesti sõjaväe mundreid ju polnudki, sest N Liit oli need koos Eesti kõigi mobilisatsioonivarudega Venesse vedanud. Ainult osal ohvitseridest sai nende isiklik munder alles olla.
Kas Relva-SS eestlased olid fašistid? Tõsi, Nürnbergi sõjatribunal otsustas 1946, et saksa Waffen-SS oli kuritegelik organisatsioon. Ent tegi samas ülisuure erandi: ta ei arva kuritegeliku organisatsiooni liikmeiks “neid, kes olid SS-vägedesse teenima kutsutud riiklike organite poolt nii, et neil endil puudus valikuvõimalus”. Eesti SS-diviisis oli sundkorras teenivaid ligi 100 % – ning mehi määrati sinna mitte meelsuse, vaid nooruse, pikkuse ja füüsilise tubliduse alusel. Vabatahtlikke jõuti SS-vägedesse värvata vaid pool aastat, kuni moppide alguseni 1943. a märtsis – ja eesti demokraatide tugeva vastupropaganda tõttu oli neid vähe. Hoopis vähe (vahest veidi üle tuhande?) oli neid rivvi jäänud 1944. aastaks.
Alates 1944. aasta veebruarist võitlesid eranditult kõik eesti sõdurid, olgu neil seljas mistahes munder, Eesti iseseisvuse kaitseks N Liidu uue kuritegeliku agressiooni vastu. Nad järgisid mitte niivõrd oma presidendi üleskutset ja EVR korraldusi kui sõltumatu riigi vaba kodaniku sisetunnet: nad tundsid ja juhendusid tundmisest, et Eesti kuulub iseseisva ja üheõigusliku riigina vabade demokraatlike rahvaste perre. Nende vaenlane erines küll tollasest läänlaste omast, kuid oli igati õige vaenlane. Nii nagu vennasrahval Soomelgi. Ja nii nagu lääne demokraatiatel, nii oli ka Eestil üks liitlane demokraatia vaenlane.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv