Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Sinimägedel avatud mälestuskivist 20. Eesti Relvagrenaderide
Diviisi võitlejatele. Foto: K. Mätik

20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi endiste võitlejate
AVALDUS
Riigikogu ja Eesti Vabariigi Valitsuse poole

Meie, 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi endised võitlejad, pöördume Riigikogu ja Eesti Vabariigi Valitsuse poole käesoleva avaldusega, kinnitades, et 60 aastat tagasi koos Saksa relvajõududega Eesti-vastast Punaarmee agressiooni tõrjunud 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi sõjamehed ei ole mitte kunagi võidelnud hitlerliku Saksamaa huvide eest ega tunnustanud Eestit okupeerinud Saksamaa inimvaenulikku natsiideoloogiat. Meie võitluse ainsaks eesmärgiks oli vältida 1940.–41. a totalitaarse kommunistliku reþiimi terrori kordumist Eestis ning luua eeldused de iure kestnud Eesti riigi taastamiseks de facto.

Vaid üks aasta nõukogude võimu Eestis paljastas täielikult NSV Liidu kommunistliku okupatsioonireþiimi tegeliku olemuse ja sihid. Hävitanud Eesti riigikorralduse ja rakendanud siin totalitaarse diktatuuri, haavati rängalt eesti rahva õiglustunnet. Eestis asetleidnud sõja- ja inimsusevastased kuriteod põhjustasid eestlaste teadvuses arusaama, et suures ohus pole mitte ainult üksikisiku vabadus ja elu, vaid ohus on kogu eesti rahva ellujäämine.

Nõukogude okupatsioonireþiim oli hävitanud Eesti kaitseväe, võtnud rahvalt relvad. Ainus võimalus oma maa ja rahva kaitsmiseks uue nõukogude genotsiidi eest oli teha seda Saksa relvajõudude koosseisus, unustades aastakümnete pikkuse antipaatia sakslaste vastu. Tänased etteheited endistele eesti sõjameestele võitlemise pärast koos natsidega, kes kavatsesid asustada eestlased Narva jõe ja Peipsi järve taha, on vaid tagantjärele tarkus. Tookordsel ajahetkel tuli noortel meestel valik teha olukorras, kus positiivne valikuvariant puudus, kus tegemist oli sundvalikuga halva ja väga halva vahel.
Saksa relvajõudude koosseisus võidelnud eestlaste motiveeritusel on kaks tasandit. Esimese tasandi moodustavad need eesti sõjamehed, kelle lähedased omaksed küüditati, arreteeriti või mõrvati Riigikogu poolt kuritegelikeks tunnistatud nõukogude repressiivorganite poolt. Nende meeste võitluse eesmärgiks oli tasuda punavõimudele kätte hukatud omaste eest ning vabastada Venemaale küüditatud ja arreteeritud. Teise, poliitilise tasandi motivatsioon seisnes soovis luua Eesti riikliku iseseisvuse taastamise ühe eeldusena Saksa relvajõudude koosseisus Eesti sõjavägi, mida oleks võinud sobival hetkel omariikluse taastamisel kasutada, mis oli aga selges vastuolus hitlerliku Saksamaa juhtkonna poliitikaga. Ka nendes tingimustes asusime võitlusse, kandes mundril eesti sümboolikat.

Tuginedes Atlandi Hartale, kutsus Eesti valitsuse peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots 1944. aasta veebruaris eestlasi ühinema mobilisatsiooniga, et kogu jõuga takistada punavägede uut sissetungi Eestisse. Sellega kuulutas J. Uluots eesti rahvusväeosade võitluse vabadusvõitluseks, kus eesti mehed täitsid oma kodanikukohust Eesti riigi ja rahva ees. Saksa okupatsiooni ajal põranda all tegutsenud Eesti Vabariigi Rahvuskomitee poolt 1. augustil 1944 avaldatud korralduses nr 1 on öeldud: “Kõik, keda kutsutakse relvade juurde, astugu kõhklemata oma ülesannete täitmisele teiste võitlejate kõrval, sest nüüd on alanud võitlus Eesti olemasolu ja iseseisvuse eest.” Samas korralduses toonitatakse, et eestlasele on võõras niihästi kommunism kui rahvussotsialism.

Tänapäeval süüdistab Venemaa valitsus ja mõned juudiorganisatsioonid Punaarmee sissetungi vastu võidelnud eestlasi natsismilembuses ja fašismis. Tuletagem meelde, et isegi pool sajandit kestnud nõukogude okupatsioonireþiimi ajal ei omistanud kurikuulsad NKVD ja KGB eesti sõjameestele süüdistust natsismis. Ja kui selliseid mehi ka leidus, järgnes otsekohe karm karistus. Punaarmee vastu võidelnuid karistati õigusevastaselt Eestit okupeerinud riigi kriminaalkoodeksi paragrahv 58–1a alusel nõukogude isamaa reetmise eest. Teisisõnu: võitluse pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest. Nõukogude Liidu lagunemise eel need sõjamehed rehabiliteeriti.

Meid süüdistatakse teenimises Relva-SS koosseisus, teadvustamata tõsiasja, et selle põhjuseks oli tollase Saksamaa riigikorraldus, mille kohaselt Wehrmacht oli Saksa riigi sõjavägi ja selles võisid teenida vaid saksa kodakondsust omavad isikud. Kõik võõrrahvusest väeosad kuulusid Relva-SS alluvusse ja olid rindeväeosad. 1946. aastal tunnistas Nürnbergi kohus SS-i kuritegelikuks organisatsiooniks, kuid ühe olulise erandiga: kohtuotsuse kohaselt ei saa selle liikmeiks pidada isikuid, keda riigiorganid kutsusid Relva-SS teenistusse ilma kutsutuile valikuvõimalust andmata. Valikuõiguse puudumine oli eesti sõjameestele aga kolmekordne: esiteks keelasid saksa võimud luua eestlastel oma sõjaväge; teiseks sunniti eesti väeosi ja politseinikke astuma Relva-SS-i sundkorras; kolmandaks – valdav enamus Relva-SS-ile allunuist olid mobiliseeritud.

Just nendel põhjustel skriiniti peale Teise maailmasõja lõppu kümned tuhanded läände jäänud eesti sõjamehed fašismisüüdistusest priiks. Oma 13. 09. 1950. a kirjas Eesti Vabariigi peakonsulile New Yorgis teatas USA Põgenikekomitee: “Balti Relva-SS üksused (Balti leegionid) erinesid täielikult Saksa SS-ist nii oma otstarbe, ideloogia, tegutsemise kui ka liikmete kvalifikatsiooni poolest, mistõttu Komisjon otsustas, et Ameerika Ühendriikide Ümberasustatavate isikute Ameerika Ühendriikidesse asumise seaduse paragrahv 13 alusel ei ole need organisatsioonid vaenulikud Ameerika Ühendriikide valitsusele.”
Seega ei ole Relva-SS-i kuulunud ja selle vormi kandmise pärast eesti sõdureid mitte kunagi kuritahtlikku organisatsiooni kuulunuiks tunnistatud.

Europarlamendi 1983. a resolutsiooni ja viimast tunnustava Euroopa Nõukogu 1987. a resolutsiooniga avaldati lugupidavat tunnustust oma vabaduse eest välja astunud eestlastele, lätlastele ja leedulastele nende relvastatud vastupanu eest okupatsioonijõududele ja austust tuhandetele selles võitluses hukkunutele. Maailm on tunnustanud Eesti vabadusvõitluse õiguspärasust. Kommunistlik reþiim aga tegi 50 aasta jooksul eesti sõjameestest sõjakurjategijad. Tänased püüdlused eesti vabadusvõitlejaid fašistideks tembeldada on omaaegse NSV Liidu järglase abitu katse ennast vassimiste abil sõja- ja inimsusvastaste kuritegude toimepanemise eest puhtaks pesta. Aga ka katse järele proovida praeguse Eesti poliitilise juhtkonna õigusalaseid ja ajaloolisi teadmisi selleks, et teada saada, kas Eesti poliitilisel juhtkonnal jätkub tahet ja otsustavust kaitsta eesti sõjamehi maailma üldsuse ees.

Meie, endised 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi võitlejad, olles jõudmas oma elupäevade lõpusirgele, toetame Euroopa Rahvapartei resolutsiooni “Totalitaarse kommunismi hukkamõistmise kohta” vastuvõtmist Euroopa Parlamendis ning jääme lootma Eesti Põhiseadusega ette nähtud riigipoolsele kaitsele põhjendamata süüdistuste ja solvangute eest.

Nõuame, et meie valitud rahvaesindajad Riigikogus annaksid Eesti riigi nimel poliitilise hinnangu Teise maailmasõja sündmustele Eestis aastail 1939 – 1944.

Et NSV Liidu õigusjärgne riik ei ole siiani tunnistanud agressiooni ja okupatsiooni fakti aastatel 1940 – 1941 ja 1944 – 1994, nõuame antud küsimuse viimist rahvusvahelisele tasandile eesmärgiga muuta suhtumist sellesse küsimusse.

Toetame 6. juulil 2004 Tallinnas Eesti vabadusvõitlejate kokkutulekul vastu võetud pöördumist Riigikogu poole.


Avaldus on vastu võetud
20. Eesti Relvagrenaderide
Diviisi võitlejate kokkutulekul
Sinimägedes
31. juulil 2004. aastal. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv