Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Ärkamisaja sümbol, rahvaluule- ja keeleteadlane Jakob Hurt.

Hurda Jakobil oll’ kolm vainlast: pini, pikne ja laskõriista

tekst: K&E

Tänavu möödus meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda sünnist 165 aastat. Tema pärandi talletamiseks loodi Eesti Rahva muuseum ja tänu Jakob Hurdale võib Kirjandusmuuseum uhkeldada maailma suurima rahvaluule koguga. Lihtsa koolmeistri pojana sündinud mehest räägib mahlakas võro keeles tema õe lapselapselaps Liina Kähr.

Jakobi esä luutsi, et pujast saa kuulmeistri

Kõgo kipõmbal hainaaol, hainakuu 22. päival 165 aastakka tagasi sündü Põlva lähkül Himmastõn Lepä talon keriguoppaja ja rahvaluulõkorjaja Hurda Jakob.
Jakobi esä Jaan (1818 – 1861) olle kehvä tervüsega, viimädse eloaasta peris pümme. Timä olle kuulmeistri, opas Lepä talo kambrin latsi. Imä Mari (1818 – 1898) olle tukõv talonaanõ, kelle olgõ pääl ollegi talotüü. Kõnõldas, et imä olle külä parõmpit pernaisi ja ilosampi tütrikka.
Jakob oll’ perre edimäne lats. Edimäidsist elopäivist pääle võtt imä tä hainakaari pääle üten. Latsõn ollõv Jakob olnu kehvä tervüsega, käümä nakanu viil katõaastadsõlt. Lugõma opsõ esä mant. 10 aasta vanudsõlt vei esä tä Mamastõhe kihlkunnakuuli. Nädälis anti üten leeväkott, kon leeväkõrvadsõs kapsta ja heering.
Esä luutsõ, et Jakobist saa kuulmeistri, timä tüü edesiviijä. A saa-as. Teno kõvalõ tüütegemisele ja häile toetajilõ lõpõt Jakob 1864. aastal Tarto ülikoolin usutiidüse eriala.

Eugenie armast ja aust väega umma miist

Kõik suvõ tüüt Jakob kodotalon. 1860. aastal avit kodotallo suurõmbas ehitä ja samal suvõl alost ka vanavara korjamist. Edimädse salmi kirot üles sõsara Evi käest.
1866. aastal kihlu Hurt uma kooliaigsõ toetaja, kooliinspektor Carl Oetteli tütre Eugeniega (1847 – 1918) ja laulatus olle 1868. aastal. Näil sündü kuus last, kinkist kats kuuli är jo latsõstpääst.
Peräst tuud olle Hurt pastor Otõpääl ja Peterburin. Otõpääl tüütamise aigu pidäsi ütõ jutlusõ ka Põlva kerkon. Illos suvõpäiv olle olnu ja rahvast väega hulga.
Jakob käve lihtsäle rõivin, olle tüsedämb, pallõ päälaega, tsipa hajamiilne. Tä oll’ lahkõ, a saman tõsinõ, nalla tii es. A Eugenie (perreringin kutsuti tedä Jennis) olle tuu iist väega elläv, seltskunna-armastaja, musikaalnõ. Abielo olle näil õnnõlik. Eugenie armast ja aust väega umma miist. Tihti käve Jakob kotost är, sõs vahetõdi kirjo.
Jakob olle väega täpsä ja kõrra-austaja. Hummogu tull’ üles kell 7, tekk võimlõmist, et “veri käümä panda”. Magama jõudsõ ütõ-katõ aigu üüse.
Lemmiksöök olle täl kesväjahukört. Kõgõ parõmbat körti mõistsõ kiitä õnnõ sõsar Eva, kiä elli Lepäl. Ka kalasüüke ja sakõsit kapstit armast tä.

Hul’kõ latsiga mõtsan

Jakobilõ miildü väega luudus. Tä käve pallo latsi ja latsõlatsiga mõtsan ja nurmi pääl, kos opas näid hainu ja eläjit tundma. A Jakob käve alati kepiga, miä olle käen pinne hirmutamisõs: noid tä peläs.
Otõpää-aol elli ka imä Mari Jakobi perren ja avit majapidämisen. Jenni hoolõs olli latsõ, Jakobil kodotöie jaos aigu es jää. Otõpääl sai Jakob piksehirmu: kõrd kerigu man tüüten sai tä pikselöögi ja vanan iän viil üte. Nii ollgi täl kolm vainlast: pini, pikne ja laskõriista.
Hurda Jakob hoitsõ väega umma koto. Peterburin tüüti kolm sõsara Evi poiga. Ku noist kiäki Himmastõn käve, sõs pidi alati onolõ kõnõlõma, kui koton eletäs.
Jakobi imä kuuli 1898. aasta sügüse. Matminõ olle Põlva surnuaida (kalm om alalõ), matsõ pastor Schwartz. Havva kaibsõva sõsara Eva puja Max ja Samuel. Haud voodõrdõdi kuusõossõga. Jakobilõ ollõv imä viimäne asõ väega miildünü ja tä and kummalõgi sõsarõpujalõ kolm hõpõruublit. Jakob kitnü ka pastor Schwartzi ilosa matussõtallitusõ iist. Matussõlisõ olli ütelnü Jakobilõ, et tä ütlesi midägi imäle. Tä olle mõtõlnu vähä aigu ja sõs laulõti “Ema südant”, esi oll’ tä ütelnü sõnno ette.
Jakob esi kuuli jõulukuul 1906. aastal (vahtsõ kalendri perrä 13. 01. 1907), põhjusõs oll’ lahkilännü pümmesuul. Matidsil Tarton Raadi kalmistul oll väega pallo rahvast olnu.

Kähri Liina,
Hurda Jakobi sõsara latsõlatsõlats
Artikkel on ilmunud ajalehes
Uma leht”, nr. 14, 20. 06. 2004

* * *


Jakob Hurt ja Otepää

Jakob Hurda kaheksa tegusat aastat Otepääl

Kultuurilooliste huvidega inimese lugemislauale tõi juunikuu rõõmsa üllatuse. Otepääl esitleti tuntud kodu-uurija Heino Mägi sulest Jakob Hurda 165. sünniaastapäevaks ilmunud raamatut “Jakob Hurt ja Otepää”. Värske pilguheit rahvusliku liikumise ühe eestvedaja kaheksale tegusale aastale Otepääl perioodil 1872 – 1880.
Kaante vahele on koondatud tõlge Jakob Hurda ametiaja ülevaatest Otepääl, mille ta on kiriku kroonikaraamatusse saksa keeles kirjutanud; peatükk “Hurt Otepääs” A. Mohrfeldti raamatust “Jakob Hurt Eesti ärkamisaja suurkujusid” (Tartu, 1934) ja väljavõte H. Mägi uurimusest “Jakob Hurt pedagoogina” (avaldatud Nõukogude Pedagoogika ja Kool. XVII 1978). Lisatud on Jakob Hurda elu ja tegevuse lühikroonika.
Mees, kelle süda tuksus vanavarale ja hing eesti keelele, tegi Otepääl oma kõige suuremad tööd ja võitles kõige suuremad võitlused. Ta oli valitud Eesti Kirjameeste Seltsi ja Eesti Aleksandrikooli Asutamise Peakomitee presidendiks. 1875. aastal ilmus Vana Kannel I esimene vihik. Loomulikult alustas J. Hurt oma kodukoha, Põlva kihelkonna, rahvalaulude avaldamisest.
Külainimeste palvel 1872. a Otepääle kirikuõpetajaks tulles leidis ta koolid eest täiesti algelises seisukorras niihästi kooliruumide kui õppetöö poolest. Jakob Hurt võttis ülesandeks tuntavaid puudusi parandada ja töövili sai laste juures õppetulemuste paranemise näol peagi ilmsiks. Agaramaid õpilasi premeeris ta kooli kontrollimise ajal raamatutega (!).

Koolimajad uueks
Uus koolimaja oli vaid Vastse-Otepääl, kõiki teisi tuli uuendada. Ümber ehitati või laiendati koolimajad Pilkuses, Vidrikus, Päidlas, Neerutis, Paluperas ja Nõunil. Uued koolimajad ehitati Pühajärvel, Ilmjärvel, Nüplis, Kastolatsis ja Pangodis. Vanas köstrimajas tegutsenud Otepää kihelkonnakoolile ehitati tolle aja kohta ultramoodne kivimaja. Kooliõpetajatega hakkas Hurt konverentse pidama, kus anti proovitunde ning arutati kuuldu ja nähtu üle. Kõige tublimad kooliõpetajad olid J. Hurda hinnangul tema ajal Jaan Väärsi Pühajärvel ja Johan Neumann Päidlas.
Vabal ajal mängis Jakob Hurt lastega, aidates neil mõnikord koguni rotte ahjuroobiga taga ajada, kui need läksid liiga julgeks. Talle meeldis vaadelda taevatähti, lemmikpaikadeks olid mets ning aed. Kui ta lastega Palukametsa läks, oli see kõige õnne kroon. Seltskonnaga liitus heal meelel ka vanaema Mari, kes oli laste lähem sõber, avitaja ning muretseja.
Otepäälased on püüdnud igati põlistada mälestust armastatud Jakob Hurdast. Lisaks J. Hurda tänavale, ausambale kirikumõisa pargis ja bareljeefile kirikus on kavas J. Hurda muuseumitoa sisustamine kirikumõisas. Ikka selleks, et anda Eesti eluköis ja eestluse tuletungal edasi tulevastele põlvedele.
Trükise kulusid aitasid katta Otepää vallavalitsus, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Eesti Vabariigi Valitsus.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv