Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Mart Niklus T-särgis kirjaga: “ § 1 – Eesti iseseisvus on aegumatu”. Foto K. mätik.

Balti apelliga Euroopasse

tekst: k&e

25 aastat tagasi MRP 40. aastapäevaks valminud 45 Eesti, Läti, Leedu kodaniku märgukiri kujunes kolme balti rahva ühise vastupanu tippsündmuseks, millest sai alguse murrang Euroopas, kes oli meid unustanud. Sellele dokumendile tugines oma otsuses aastal 1983 Euroopa Parlament.

Balti apell külma sõja kontekstis

Kommunistide käes on raha ja võim ning see määrab, kellele langeb Eestis avalik vabadusvõitluse au ning millist ajaloolist mälu kujundatakse ning õpetatakse. Praegu on Eestis kombeks Balti apelli olemasolu surnuks vaikida. Vaikijate sihiks on tekitada meie mällu tühjus, mida saab demagoogiaga täita. Et seda takistada, võttis Balti assamblee 25. mail 2002 vastu resolutsiooni ajaloo õpetamise täiustamise kohta, kus pöördutakse Eesti, Leedu, Läti haridusasutuste, ajaloolaste ja ajalooõpetajate poole üleskutsega osutada tähelepanu Balti riikide koostööle vastupanuaastatel ning vabadusliikumise tähtsusele 1975. aasta Helsingi nõupidamise vaimus, mis aitas kaasa kolme riigi taassünnile, viies Balti rahvad laulva revolutsiooni ja Balti ketini. Selle resolutsiooni algataja, üks Balti apellile allakirjutanuid Enn Tarto rõhutab omaaegse märgukirja sise- ja välispoliitilist tähtsust just külma sõja kontekstis, see oli võimas argument nõukogude okupatsiooni vastu Baltikumis.
Muidugi ei sündinud Balti apell üleöö. Jutte ja katseid oli palju. Ajalooliselt ulatuvad idee juured tagasi admiral Johan Pitka poolt valitud kolmanda ehk Eesti teeni. Kaks aastat enne märgukirja sündi loodi Eesti, Läti ja Leedu rahvusliikumiste peakomiteed, mille üheks peaülesandeks oli avalikustada MRP ja selle salaprotokollid. Tookord õnnestus KGB-l see nurjata. Need komiteed loodi ja on muide tänini alles, sest keegi teine peale asjaosaliste ei saa neid likvideerida ja nad pole seda teinud.
23.08.1979 kirjutasid Mart Nikluse kodus Tartus koostatud märgukirjale Eesti poolt alla Enn Tarto, Mart Niklus, Erik Udam ja Endel Ratas. Hiljem ühinesid avaliku avalduse kaudu sellega Jüri Kukk, Viktor Niitsoo, Veljo Kalep ja Tiit Madisson. Kohe toetasid seda kirja ka viis vene dissidenti eesotsas Andrei Sahharoviga. NSV Liidu valitsusele, Saksa riikide valitsustele, Atlandi Hartale allakirjutanud riikide valitsustele ja ÜRO peasekretärile Kurt Waldheimile adresseeritud kolme riigi kodanike ühises avalikus kirjas nõuti Balti riikide iseseisvuse kaotuse põhjustanud MRP ja selle salaprotokollide avalikustamist ja rahumeelsete vahenditega selle tagajärgede likvideerimist, s.t Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse taastamist.
Balti apelli sisepoliitiline mõju oli selles, et rahvas teadvustas uuesti, et MRP oli süüdi meie iseseisvuse kaotamises. See, et praegu süüdistatakse Pätsi ja Laidoneri kommunistlikes tapatalgutes, on superdemagoogia! Seda saabki ajada vaid sellepärast, et aastaid on ajalugu võltsitud, vassitud ja soperdatud.
Balti apelli välispoliitiline mõju oli aga kaugelt suurem. See märgukiri vallandas murrangu, eriti Euroopas, kus olime unustatud. 1982. aastal kuulutas USA president Reagan, osaliselt toetudes Balti apellile, mille viis temale Mari-Ann Kelam (siis Rikken), välja Balti vabaduse päeva ning aastal 1983 seda ka reaalselt tähistati.
Eriti tähtis on fakt, et 13. jaanuaril 1983 võttis Euroopa Parlament Tema Keiserliku Kõrguse Otto von Habsburgi algatusel vastu Balti apellile tugineva otsuse, millega pöörduti ÜRO ja Euroopa Liidu riikide poole, et need rahumeelsete vahenditega aitaksid taastada Balti riikide iseseisvuse taastamist. Tänu sellele otsusele hakkas ka Euroopa meedia siinseid sündmusi käsitlema ning võib öelda, et sellel otsusel oli siis ja on praegu isegi suurem kaal kui algdokumendil endal.
Balti apellile allakirjutanud inimesed ei olnud pimedusega löödud. Enamik olid endised poliitvangid, kes olid kinni pandud sada korda väiksemate asjade eest. Nad leidsid, et üha tugevneva venestamise surve all tuleb teha omalt poolt kõik iseseisvuse taastamiseks ning teadlikult, tahtlikult ja vabatahtlikult mindi sellele riskile. Tuleb arvestada, et ka iga kinniminek oli omamoodi sündmus, mida Lääne meedia kajastas. Kinnipanemine, mis oli mõeldud hirmutamiseks, ei pannud KGB meelehärmiks asja seisma. Üks pandi kinni, teised jätkasid. Idee elas oma elu. Seda ei saanud enam peatada.
Praeguses olukorras on Enn Tarto meelest rahvusvahelisel tasandil hädavajalik meenutada, et eestlased osalesid külmas sõjas kogu aeg võitjate poolel. Kuid Eesti poliitikas puudub austus inimeste vastu, kes külma sõja ajal võitlesid, kannatasid ja surid.

Endel Ratas nimetab Eesti vabariiki suurlavastuseks

Balti apelli sünniloos konspiraatori rollis olnud Endel Ratas on oma silmaga näinud UNESCO juurde peale Teist maailmasõda moodustatud komisjoni materjale, mis uuris saksa natside ja itaalia fašistide kuritegusid, alustades juba eelmängudest. Sinna olid lisatud kõik dokumendid, ka MRP protokollid koos kaartidega. Oli väga täpselt uuritud, kuidas NSVL ajas 1938. aastal äri inglastega ja tahtis saada Baltimaid, aga inglased polnud nõus. Endel Ratase kui tol ajal siiski rohelise idealisti jaoks oli see materjal Euroopa räpaste telgitaguste kohta lihtsalt hirmus.
Praegusel Eesti Vabariigil on Endel Ratase arvates kõik lavastuse tunnused. Venemaa andis Eestile täpsed tingimused, milliste piiridega hakkab Eesti olema iseseisev. Tingimusega, et Eestis ei alga kohtuprotsessid NLKP liikmete ja KGB töötajate vastu, tagas Venemaa, et tagalasse jäävad truud kommunistliku süsteemi hierarhias olnud töötajad, kellel oli võimalik soodustingimustel erastada kõikvõimalikku omandit ning saada enda valdusse tekkiv turg. Selleks, et rahvuslik kiht ei saaks majandusruumis võimu, venitati omandireformiga kuni tänaseni. Meil on toimunud majanduslik invasioon, kus majandus on väga suures osas Vene mõjusfääris.
Kuid Ratas rõhutab, et selle stsenaariumi võis Venemaa küll kirjutada, aga mitte üksinda. Euroopa ja Ameerika suured miljardärid olid kindla peale kaasatud. Miljardärid ei ole huvitatud rahvusriikidest, need tuleb hävitada ja rahvused kui sellised peavad kaduma. Tuleb luua liberaalne turumajandus, mis tähendab seda, et kõik väravad on lahti ning rahvushuvid on lükatud riiklikust poliitikast kõrvale. Ja see on meil edukalt täidetud. Liberaalne majandus annab eelise väliskapitalile ja meie oma tööstus ja ettevõtlus on määratud jänni jäämagi. Demokraatlikke loosungeid lehvitades ning iseseisvusest jutlustajate kõneuimas olles ootab meid oma ajaloolisel kodumaal palgasulase seisus.

Vaja on teha Balti apell 2

Kolmas Balti apellile allakirjutanud eestlane Mart Niklus võttis piksevarda rolli, mis tähendas KGB tähelepanu endale tõmbamist ning valejälgedele juhtimist. 18. juulil 1979 tegi Niklus Moskvas NSVL Ülemnõukogu Presiidiumile avalduse, mille sisu kattus Balti apelliga. Tulemused ei lasknud ennast kaua oodata. Nii avaldus kui MRP 40. aastapäevaks koostatud Balti apell jäid NSVL valitsuse poolt vastuseta, aga algasid repressioonid. Kuid antud loo kontekstis rõhutab Niklus, et sellise mõjujõu omandanud dokument sai teoks vaid tänu vastupanuvõitlejate ja poliitvangide suhetele kommunistlikes vangilaagrites ning edaspidisele koostööle nende vahel, kes ellu jäid. Vangilaagrist kujunes omaette poliitülikool. Mehisus, poliitiline karastatus ja internatsionalism selle sõna kõige paremas tähenduses viisidki stagneerunud ühiskonnas välja mitmesuguste ühisavalduste ja pöördumisteni, mille krooniks kujunes Balti apell. Sõprussuhted, mis kujunesid vangistuses esmajärjekorras baltlaste vahel, võiks Nikluse arvates olla eeskujuks praegustele Baltikumi riike valitsevatele bürokraatidele, kelle isiklikud ambitsioonid ja materiaalne täitmatus asendavad igasugust perspektiivi.
Karmi elukooli läbi teinud baltlased on lõpuni säilitanud oma inimväärikuse, jäänud truuks oma põhimõtetele ja ideaalidele (üksikud erandid välja arvatud). Selles suhtes erinevad lähimineviku kommunismivangid diametraalselt tänapäeva olupoliitikutest, kes on enda kätte haaranud juhtpositsioonid mitte üksnes ikka veel desovetiseerimata Eesti valitsuses, vaid pürivad samas suunas isegi Euroopa Liidu juhtorganites. Marko Püüa avaldas Postimehes arvamust, et ühtsuse taastamiseks on vaja uut Balti ketti. Mart Niklus leiab, et seesugusest uuest ketist jääb üksi samavõrra väheseks nagu 1946. aastal Nürnbergis korraldatud rahvusvahelisest tribunalist MRP ainult ühe osapoole jüngrite üle. Vaja on selg sirgeks ajada ning juba lähemal ajal koostada Balti Apell 2, mis tuleb saata seisukoha võtmiseks nii Euroopa Nõukogusse kui Euroopa Parlamenti.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv