Kultuur ja Elu 2/2004


Kultuur ja Elu 1/2004

 

 

 

 Lauliku Fr. R. Kreutzwaldi pilk on suunatud kaugusse. Mida ta näeb?

Lauluisa Fr. R. Kreutzwald
antroposoofia valguses

tekst: Sirje Purga
eepose “Kalevipoeg” uurija vaimuteaduse abil

Antroposoofia (Antropos – inimene, + sofia – tarkus, seega tarkus inimesest) on teadus, mis laiendab materialistliku tunnetuse piire. Selle looja on Austria-Saksa filosoof Rudolf Steiner (1861-1925), kes on loodus-teaduslikule mõtlemisele üles ehitanud teaduse vaimse maailma eksistentsist.

Neid kahte maailma ühendavat teadust on ta nimetanud vaimuteaduseks ehk antroposoofiaks. Et seda mõista, ei tarvitse ise vaimu-uurija olla. Piisab vaid eelarvamustevabast kaasamõtlemisest.

R. Steiner on öelnud oma loengus “Rahvuseeposte loomine” Helsingis 1912. a: “Rahvuseeposte kaudu jõuame sügavamale inimhingede ja inimpüüete mõistmisele kui mingi ajaloolise uurimuse kaudu. Rahvuseeposi tuleb nende üksikasjades võtta üsna täpselt. See oli vaimse maailma tegelikkus, tema ilmutus piltides, mis oli müütide, muinasjuttude, legendide ja eeposte sisuks.” Selles valguses on võimalik läheneda eepose “Kalevipoeg” ja tema looja Fr. R. Kreutzwaldi sügavamale mõistmisele.

Lauliku teekond “nägijaks”

Fr. R. Kreutzwaldi mõttemaailmast on viimasel ajal tänu raamatule “Lembitu” üsna palju avalikuks tulnud. Sealt selgub ka tema sügav austus laulikute ja nende võimete vastu. Enda laulikuande suhtes on ta väga tagasihoidlik olnud, öeldes Lydia Koidulale, et temast oleks võinud ka laulik saada, kui ta õigel ajal ühte õpetajat oleks kohanud: “Kui neil päevil üks Kalev mul ees oleks käinud, kus paras õppimise aeg oli.”
Elu lõpul, 1882. a on ta oma loomisprotsessi iseloomustanud järgmiselt:

“Loomistöö ei sünni ühel korral,
esiteks on väike hämarik,
siis vast tõuseb hele koidupuna,
viimaks kõrge valgus kuninglik.”

(Laulud, Tln. 1953, lk.229)

Nendes lausetes võtab Kreutzwald kokku oma laulikutöö põhiolemuse. Lähemalt ja pikemalt kujutab ta seda eepose “Kalevipoeg” Soovituses, Sissejuhatuses ja paljude laulude algusvärssides:

“Laena mulle kannelt, Vanemuine!
Kaunis lugu mõlgub meeles,
Muistse põlve pärandusest
Ihkan laulu ilmutada.

Ärgake kaunid muistsed hääled!
Sõudke salasõnumida,
Paremate päevade pajatust
Armsama aegade ilust!”

See on pöördumine kosmilise loomisjõu poole, mis ilmub Vanemuise kujul, et laenata temalt jõudu lugulaulu laulmiseks, mis on peidus aegade hämaruses. Et muistsed hääled ja salasõnumid jõuaksid laulikuni, on vaja äratada endas võimed, mis juba uinunud on. Ei ole ka nende mõistjaid enam:

“Üksinda lindu laulan ma ilusti,
Kukun üksi kurba kägu.”

Et jõuda Kalevite lugudeni, millest laulik laulda tahab, tuleb tal oma teadvus viia nende lugude “nägemiseni”. See oli vana aja laulik-tarkade saladus, et nad oma lugusid ka “nägid” piltidena maa ümber olevas elujõudude ehk eetermaailmas. See maailm ei olnud füüsilistele meeltele nähtav ja seetõttu vajasid laulikud võimet kasutada inimeses peidus olevaid, ülemeelelist taju võimaldavaid organeid. Ülemeelelise maailma tajumist nimetatakse ka selgeltnägemiseks ja organit, mille abil see toimub, vaimseks silmaks, sisemiseks meeleelundiks. Kunagi omasid selgeltnägevat teadvust kõik rahvad. Põhjala rahvaste hulgas oli see säilinud veel 19. sajandil.
Tsiteerin siinkohal 9. aprillil 1912 Rudolf Steineri poolt Helsingis avalikul loengul öeldut: “Selgeltnägemise jõud oli eriline hinge varandus, oli hinge and, mille kaudu inimene nägi tõsiasju, mis tänapäeval on temale peidus ja mis asuvad meelelise maailma taga. Nendest selgeltnägemise jõududest on moodustunud evolutsiooni käigus praegused inimeste tarkuse ja mõistuse jõud, praegune viis mõelda ja tunda. Samas kadus ka võime näha vaimseid maailmu. Tulevikus see muutub jälle.”
Kogu mütoloogia on pärit laulik-tarkade poolt nähtud ja ümberjutustatud olevustest ja sündmustest, mis ümbritsesid inimesi füüsilise maailma taga olevas vaimses maailmas. Need jutustused õpetasid inimesi elama, sest neis peitus suur tarkus. Rahvuseepostes kirjeldatakse meile rahva sügavamat loomust. Tarkust, mis oli omane igale üksikule rahvale ja mida laulikud nägid piltidena vastava maakoha eeterümbruses. Selletõttu peab mütoloogiat võtma kui sügavat tõde. Mütoloogiapildid tuleb lahti mõtestada ja ühe võimaluse selleks annab meile antroposoofia.

Lauliku pühitsus

Laulik-targad teadsid, kuidas ennast viia eetermaailmas oleva rikkaliku pildimaailma nägemise, kuulmise ja tajumiseni. Seda nimetati lauliku pühitsuseks ja selle pühitsuse aste-astmelist teed kujutabki Kreutzwald eepose “Kalevipoeg” Sissejuhatuses:

“Lehvi muistseid mälestusi,
Kalevi kuulutusi,
Kalmukünkast kerkimaie,
Uduaurust paisumaie,
Hämarusest ärkamaie”

Hämariku aegadel enne uinumist ja kohe pärast ärkamist oli veel võimalik tajuda vaimset maailma. Siis võis näha, kuidas Kalevite kuulutused “uduaurust, kanarbikust, samblasoost” – see kõik on eeter ehk elumaailma pilt – vaimusilma ette kerkisid. Seal maailmas on talletatud kõik muistsepõlve mälestused – nii head kui halvad.
“Päike neid ei paistemaie /-/ Enam pääse mätta alla.” Päevateadvus ei võimalda neile mälestuspiltidele enam juurdepääsu.

“Kuu aga kumab kõrge´elta,
Tähte silmad taeva servast
Valgust varjuvalvajalle,
Kuma kujukudujalle.”

Hämarat instinktiivset selgeltnägemist on nimetatud ka ööteadvuseks, vastandina selgele, meeltetajudele põhinevale päevateadvusele. Ööteadvuses oli veel juurdepääs vanade aegade sündmustele:

“Tuleb hoogsalt tuuletuhing,
Kostab kaugelt lainte kohin:
/-/ Kuulutagu kallimaida
Unustusse uinund asju,
Mis ehk ehavalgel välgub,
Videviku vilul vilgub.”

Jõudnud läbi pilditeadvuse, kus kõike möödunut pildi kujul nähakse, vaimse kuulmiseni, hakkab helisema sõna. Vaimse kõrvaga võib hakata kuulma seda, mis möödunust laulikuni jõuab:

“Kaste kergil keeritelles,
Uduhõlmal hüpeldelles;
Kuhu vaimuäbarikud
Hämarasse ärgutanud,
Sagarasse seltsitanud,
Parves eha palistusel,
Ööde vilul õilmekarva,
Mälestusi mängitavad,
Kuldast kuuldu keerutavad.”

Nüüd on mineviku maailm täielikult elustunud. Just sellise tajumisvõime pärast nimetatigi laulikuid tarkadeks:

“Kõiges kuuleb targa kõrva,
Mõisteliku õrna meeli
Lustilugu, leinanuttu,
Kiusatuse kiljatusi,
Kuuleb kõiges muistset kõnet,
Märkab muistseid mõistatusi
Salasõna sõlmitusi.”

Surmaingel Marduse mälestuste maailm
Avanev mälestuste maailm viib lauliku surmaingli Marduse tajumiseni, kes vahendab teateid rahva minevikust.

“Mardus leinab langu verda,
Piinatuse pisaraida,
Kurnatuse kustutusi:
Mis on taevas tarretanud,
Pilvi pilul palistanud.”

Nii on säilinud kogu Eesti rahva raske minevik – taevas tarretanud – vaimses maailmamälus:

“Vaimuvarjud udupõlves
Kastehõlma kergitusel,
Argsel sammul astudessa
Näitvad verist võitlemista, /-/
Näljapõlve närtsimisi,
Katku kurnatuse jälgi”

Kannatused on karastanud meie rahvast ja teinud ta tugevaks uute impulsside vastuvõtmiseks.

“Isamaa ilu hoieldes,
Võõraste vastu võideldes,
Varisesid vaprad vallad,
Kolletasid kihelkonnad,
Muistse põlve mulla alla.
Nende piina pigistused,
Nende vaeva-väsimused,
Muistsed kallid mälestused,
Kostku meile kustumata!”

Läbi mineviku taevasse

Laulik juhib tähelepanu sellele, et me ei unustaks oma rahva rasket minevikku, mis on viinud meid elu sügavama tunnetuseni. Ja siis avanebki laulikule taevas:

“Taevas, Vanataadi talus,
Taaralaste targas seltsis,
Istusivad kanged mehed,
Võõrsil vahvad võidumehed
Tule paistel pajatelles,
Ennemuistsest ilmumisi.
Kalevipoeg, kangelane,
Kuulus meesi kuninglikku,
Istus nende keske’ella,
Kuulas käsipõsekilla,
Laulikute lugusida,
Kandlelööja kiitusida,
Miska tema tegusida,
Ilmas ilmund imesida,
Jumedaida juhtumisi,
Tugevaida toimetusi,
Mis ta elupõlves teinud,
Enne surma sobitanud”

See taevas kujutab lähemat vaimset sfääri, kuhu jõutakse maise elu lõppemise järel. Surmaga astub inimese vaimlis-hingeline osa, tema mina, uude teadvusse. Kalevipoeg on selle minapilt – kuju. Niisiis on inimese sisemine tuum, tema mina, surematu. Selle mõistmine oli saanud lauliku kogemuseks tema pühitsustel.
Kreutzwald laulikuna omas võimeid ja teadmisi lauliku pühitsustee mõistmiseks. Et ta pidevalt rõhutab lauliku võimete nõrgenemist vanadusega ja meenutab, kui tugevad olid need nooruses, sellest võime järeldada, et ka temale endale olid need võimed tuttavad:

“Mis ma kukun kurba lindu,
/-/Noorus närtsind nõmmessa,
/-/ Enne, kui õnnes hõiskasin,
/-/ Nägin mõnda naljakada,
Salaliku sündimisi
Imeliku ilmutusi.”

Lauliku loomisjõud

Kui aga laulik on juba sisse elanud oma loojamaailma, ei jõua teda “ohjad hoida, taevas laia talitseda”. Kaheksanda loo alguses räägib laulik pikemalt oma loomisjõududest:

“Kui mul peaks ehk puudumaie
Laululooksi lõngasida,
Küllap tähti näitab teeda,
Taevas tarka radasida /-/
Tuleb taga targem aega, /-/
Siis ma laulan muiste - laule,/-/
Seal laulan tule tuisusse,
Pistan pilved põlemaie, /-/
Nii oli vanast Virus viisi,
Järva laulikute loomus.
Kui ma lausa lugu laulan,
Kalevida kuulutelen, /-/
Kannaks Kalevi hobune
Alevi halli ratsuke
Üksinda kui laulu hulgad
Kuulutuste kullakoormad!

Kalevite laulud on nii vägevad, et annavad jõudu ka vanale laulikule, kes loodab veel kunagi tõelist Viru laulikute kangust leida. Kümnenda loo algul palub laulik kuult, tähtedelt valgust Kalevite lugude valgustamiseks. See on pöördumine ööteadvuse poole, kus veel vaimutunnetust leida võis. Kolmeteistkümnenda loo alguses räägib laulik jälle oma nooreea võimetest, mida nüüd vaid Kalevite võimsad lood üles äratada suudavad:

“Laulin, et kaljud kargasid,
Metsad mütates mürasid,
/-/ Pilved pikil kärisesid,
/-/ Ei nüüd väeti enam jaksa
/-/ Olen vanaksi vaarunud,
Rammetumaksi raugenud.”

Põrgutee vaatab omaenda hinge sügavikku

Viieteistkümnenda loo algul räägib laulik oma Kalevite loo ilmumise raskustest. See on viide tegelikkusele, kus eepose ilmumisele nii palju vastuseisu oli:

“Kui mind külad kuuleksivad, /-/
Mis ma laulus lõksatelen, –
Siis ehk läheks mõni lapsi
Pappisida palumaie, /-/
Et nad heldelt võtaksivad
Laulukukke lunastada,
Vihavaenust vabandada.
Kullid tulid kiskumaie, /-/
Kirikuhakid kiusama,
Enne kui lapsi lagedalle,
Pojukene päevapaiste
Väeti veeres vainuelle.”

Siin vihjab laulik oma tulevasele eepospojukesele, mida selle paganlikuks nimetamise tõttu avaldada ei tahetud:

“Need on karjalapse laulud, /-/
Targemate tahtemata,
Suuremate sundimata,
Kõrgemate käskimata! /-/
Kevadised ehakujud,
Videviku viitekesed”


Neid karjaselaulikuid ei saanud keegi sundida ega keelata – see oli anne, mis avaldus eha ja videviku ajal.
Kaheksateistkümnenda loo algul on laulik mures, kas jätkub tal jõudu nii võimsate piltide kujutamiseks, kui seda on Kalevipoja teine teekond põrgusse. Põrgutee on pühitsustee pilt omaenese hinge sügavustesse. Maailmakirjanduses on seda teed kujutanud Dante oma “Jumalikus komöödias” ja see esineb ka kreeklastel Orfeuse põrguskäigu piltides. Kuna laulik näeb oma vaimusilma ees võimsaid pühitsuspilte, palub ta abi nende tõepäraseks kujutamiseks:

“Põhjakotkas kurja lindu
Laena tiibu laulikulle, /-/
Miska tuule tuisatusel /-/
Kalevite põrgukäiki
Salateede sõudemista
Tõelikult tähendelen”

Lauluisa anne jäi varjatuks

Fr. R. Kreutzwald ei võinud rääkida oma andest laulik-targana, sest see oleks lisanud veel enam paganluses süüdistamist kirikuisade poolt. Kreutzwald on ennast vabalt tundnud ainult eepose lauludes, nendes piltides, kus ta võib ka endast kui laulikust rohkem öelda, sest seda võeti ainult kui kirjanduslikku fantaasiat. Nähtud pilte ei osanud Kreutzwald tõlgendada nii, nagu see tänapäeval võimalik on. Aga nende mõju tema hingele oli tohutu suur, mille tõttu ta seda tööd endale kõige suuremaks auks pidas.
Ometi võimaldas tema anne teose terviklikkust saavutada, mida rahva hulgast leitud teiste laulikute poolt lauldud Kalevi lugude katkenditest kuidagi võimalik leida poleks olnud. Eeposes on pildikeele lahti mõtestamisel näha nii täpne sündmuste järgnevus, et ühtegi salmi teisega ära vahetada ei ole võimalik.
Tänu Fr. R. Kreutzwaldi laulikuandele on meile kingitud täiuslik vaimne arengupilt inimese isiksusjõudude olemusest, arengust, võitlusest vastasjõududega ja tulevikuülesandest, mis jõuab välja tänapäeva inimese kuumemate probleemideni.
Samas on see üldistav pilt kogu inimkonna mina-arengust ja kuulub seetõttu tutvustamisele ka teistele rahvastele.

* * *


Loo autor Sirje Purga Kalevipojaga Saksamaal ettekannet pidamas.

Sirje Purga
Olen kõrgharidusega muusikaõpetaja (klaver). Käesoleval ajal pensionär. Antroposoofiaga olen tegelenud aastast 1967. Sealt olen leidnud vastused küsimustele, mis puudutavad maailma, inimese olemust ning arengut. Samuti võin öelda, et antroposoofiast olen abi saanud igas praktilises eluküsimuses, ka lastekasvatamises. Mul on 5 last, 16 lapselast ja 1 lapselapselaps. Olen Eesti Antroposoofilise Seltsi eestseisuse liige. Kõige suurem rõõm on aga minu eluaegse lemmiku – eepose “Kalevipoeg” sisulise lahenduse leidmine antroposoofia kaudu. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv