Kultuur ja Elu 2/2004


Kultuur ja Elu 1/2004

 

 

 

 


Bernhard Worms teeb poliitikat seenioridele

K&E intervjuu


Töökohtumine Põhjamaade kolleegidega Tallinnas. Paremalt hr Peeter Tulviste, pr Aili Kogerman ja hr Bernhard Worms.

Euroopa on muutumas vanurite ühiskonnaks. Kuidas ka vanas eas elada aktiivselt ja väärikalt? Seenioride hääle teeb Euroopas kuuldavaks Seenioride Ühendus (European Senior Citizen Union), peakorteriga Berliinis. Selle, konservatiive koondava ühenduse, mille üks prioriteete on “kultuur ja loovus vanas eas”, presidendiks on mõjukas Saksamaa tipp-poliitik, riigisekretäri ameti kogemusega kristlik demokraat
hr Bernhard Worms (74).

Esimene mai aastal 2004 on lihtsalt üks päev kalendris, kuid tähtis ajalooline kuupäev Euroopale …
Meie seisukoht on, et Euroopa Liitu kuuluvad selle kontinendi kõik riigid, mida ühendab läänelik kristlik kultuur. Sellepärast tervitame 10 Ida-Euroopa riigi liitumist, ärgitades samas alustama kõnelusi kõigi Balkani riikidega nende liitumise nimel.

Mis võiks teie meelest olla Eesti panus Euroopa Liitu?
Keskaegsest Hansalinnade traditsioonist lähtuvalt peaks Eesti ennast nägema üha kasvava tähtsusega sillana Euroopa ja naabruses asuva SRÜ vahel.

Mis võiksid olla Eesti ja Saksamaa ühishuvid Euroopa Liidus?
Eesti ja Saksamaa peaksid tegema koostööd teaduslike uuringute ja tehnoloogia arendamisel ning olema solidaarsed toimuvas konkurentsis maailmaturgudega.

8. märtsil saite Tallinnas kokku Põhjamaade kolleegidega. Kuipalju teadsite Eestist varem ja milline on teie hinnang siinsele arengule?
Kuulsin Eestist koolis majandusetunnis. Alles nüüd, olles külastanud teie maad, oskan hinnata seda arendamist ootavat potentsiaali Eesti majanduses ja ühiskonnas. See jättis mulle kestva mulje.

Suudaksite välja tuua mõned kriitilised suundumused ühiskonnas või poliitikas, mis pikemas perspektiiivis võivad kujuneda takistuseks demokraatliku kodanikuühiskonna arengule?
Igaüks teab tõde, mis väljendub tsitaadis Friedrich von Schillerilt: “Inimene on vaba isegi siis, kui on sündinud ahelais!” Teisest küljest teame samas, et ometi on indiviidi vabadus suuremas ohus kui mis tahes muu omadus, majandusest ja psühholoogiast, mõnuainetest, meedias esitatavast toorusest jne loodud sõltuvuste tõttu. Ainult äärmine valvsus aitab selle eest kaitsta.

Palun tutvustage lühidalt Euroopa Seenioride ühendust. Millised on sihid?
Organisatsiooni asutamisel Madriidis 1995. aastal, püstitas ESÜ endale eesmärgi: võttes hoiaku “Mida saavad eakad inimesed teha ühiskonna heaks?” kui “Mida saab ühiskond teha eakate inimeste heaks?”, pürivad Euroopa seeniorid vanade ja noorte meeste ning naiste võrdsete võimaluste ja osalemise õiguste poole perekonnas, tööl, ühiskonnas ja poliitikas, ilma mistahes diskrimineerimiseta ja jäikade vanusepiiranguteta.

Kas eakad eurooplased on poliitiliselt aktiivsed?
Üldiselt rääkides mitte. See nõuab paljudelt inimestelt ümbermõtlemist, mis ongi täpselt Euroopa Seenioride Ühenduse tähtsaim eesmärk.

Kuidas saab ESÜ mõjutada poliitika tegemist Euroopa Liidus?
Hääletajatena ja valijatena saame tekitada vajaliku surve petitsioonide abil Euroopa Parlamendile ja Ministrite Nõukogule, aga ka vastavatele rahvusriikide valitsustele. Näiteks läks meil peale 6 aasta pikkust (sic!) võitlust korda kinnitada Amsterdami lepingusse säte vanuselise diskrimineerimise kohta (art 13).

Üks organisatsiooni prioriteete on kultuur ja loovus vanas eas.
Mõned poliitilised eesmärgid selles vallas on osalemine ühiskondlikus elus sõltumata vanusest, dialoog vanavanemate ja lastelaste vahel ning elukestev õpe.

Palun selgitage lühidalt ESÜ “Magna Charta, poliitika koos seenioridega seenioride jaoks” peamisi põhimõtteid.
Inimesed ei saa tulla kokku ja koos töötada ilma lühikokkuvõtteta, mis selgitab, kes me oleme ja mis on meie eesmärgid. (Magna Charta)

Olete sündinud 1930. aastal ja peaksite seega mäletama nii pruuni kui punase ideoloogilise rezhiimi nägu. On lootust, et topeltmoraali periood lõpeb ja Euroopa on valmis andma võrdse juriidilise hinnangu totalitaarsele kommunismile ja selle inimsusevastastele kuritegudele, nagu anti fašismile?
Saan tagasi ajalukku vaadata vaid sellest vaatevinklist, kas olen tegelikult ettevalmistatud ennast resoluutselt kogu energiaga kaitsma mistahes vasak- või parempoolse diktatuuri vastu. Usun demokraatia võimesse end kaitsta. Olen teistest lugupidamise poolt, ilma eranditeta, ja sellest tulenevalt vabaduse ja tolerantsi pooldaja.
Siiski teeb mind teevad ettevaatlikuks kalduvus sõltuvuste tekkimistele uutes piirkondades. Peale 50 aastat demokraatiat Läänes näitame liigagi vähe lugupidamist kommunistliku reþiimi all elanud inimeste saavutuste ja nende võitluse suhtes vabaduse ja inimväärikuse eest.

Saksamaa on olnud üsna skeptiline (et mitte öelda: vastu) Baltimaade taasiseseisvumise ja Euroopa Liidu ning NATO-ga liitumise suhtes. Miks?
Minu partei, kristlikud demokraadid, ei pooldanud seda seisukohta! Võib-olla on Saksamaa ametlik poliitika viimastel aastatel liiga palju Venemaa huvisid arvesse võtnud.

Kui põhjendatud on jutud “esimesest” ja “teisest” Euroopast, neokolonialismist ja Euroopa Liidu kalduvusest föderaliseerumisele?
On kurb tõsiasi, et taolisi avaldusi on tehtud. Meie, Euroopa Seenioride Ühendus, aga ka Euroopa Rahvapartei, lükkame taolised mõtted ja avaldused täielikult tagasi.

Meie ühiskonnas on eakad inimesed praktiliselt nii tööturult kui poliitika tegemisest välja tõrjutud. Nende mured meenuvad ainult valimiste ajal, ehkki, nagu aru saan, on seeniorid peagi Euroopas tegelikud tegijad?
Eesti peaks ka vastu võtma spetsiaalse seadusandliku akti oma seenioridest kodanike jaoks, mis edendab eakate huve. Nii on tehtud näiteks Austrias. Sel moel on võimalik paljud lõhed noorte ja vanade vahel kõrvaldada.

Hoolivusest, sotsiaalprobleemidest jne rääkimist peetakse meil vasakpoolsete teemaks. Arvatakse, et parempoolsed hoolivad vaid rahast. Mis on peamine erinevus kristliku demokraatia ja sotsiaaldemokraatia vahel?
See on hästi tuntud klišee, kuid sellegipoolest kohutav. Sotsiaalne majandus on majanduslik kord, mis ületab silla kapitali ja tööhõive vahel. See on põhjus, miks keegi Saksamaal kristlikest demokraatidest või kristlikest sotsialistidest ei eita sotsiaalpoliitika olulisust.

Euroopa maad on heaoluriigid. Oskate öelda, miks seal lastest põud on?
Parim sotsiaalpoliitika on hea majanduspoliitika. See loob perekondade ja laste jaoks materiaalsed tingimused. Ometi on inimestel vaja mõista, et ilma selliste voorusteta nagu eneseohverdus, armastus ja lojaalsus on võimatu luua õhustikku, mis praegusele lapsi mitte soovivale hoiakule vastu töötaks. Lisaks tuleb naistele anda võimalus ühitada töö ja perekond.


“Püramiidist” “Seeneks” ehk Euroopa vananeb. Rahvastiku osakaal eri vanusegruppides Euroopas aastatel 1910, 1998, 2030.

 

Kuidas võiks meie seenioride hääl Euroopa Liidus kuuldavaks saada?
Ainult aktiivse Euroopa Seeniorite Ühenduses osalemise kaudu – uksed on lahti!

Milline oleks teie sõnum eestlastele?
Meie sõnum kõigile eestlastele kõlab: usku ja entusiasmi uude ühendatud Euroopasse!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv