Kultuur ja Elu 1/2004


Kultuur ja Elu 4/2003

 

 

 

 Varemed peale märtsipommitamist Tartus Lossi tänava põhjaküljel. Üle varemete paistab imekombel säilinud Raekoda.


60 aastat märtsipommitamisest
50 aastat Haagi konventsioonist

tekst: Jaan Tamm, Eesti Humanitaarinstituudi rektor

Kultuuriväärtuste kaitsest relvakonfliktide korral olid kantud juba 1899. ja 1907. a Haagi konventsioonid ning 1936. a Washingtoni pakt. Ometi ei takistanud need rahvusvahelised dokumendid II Maailmasõja käigus sõdivatel osapooltel rakendamast lisaks inimgenotsiidile ka kultuurigenotsiidi.

Eestis on selle kõige kujukamaks näiteks meie sajanditevanuste ajalooliste linnade pommitamine Nõukogude armee lennuväe poolt 1944.a. Neist kõige brutaalsemalt ja massilisemalt nimetatud aasta märtsis. Kui 6. märtsil toimunud Narva ja 9. märtsil toimunud Tallinna pommitamisele on mõnevõrra rohkem tähelepanu pööratud, siis oluliselt vähem on seda jätkunud Tartule, mis 26.-27. märtsil langes sama barbaarse rünnaku ohvriks ning hoopiski tähelepanuta on jäänud Pärnu, kus 22. septembri pommirünnakute tulemusena säilis vaid 1/3 ajaloolisest hoonestusest. Kui Narva, Tallinna ja Tartu suurpommitamist võidi tollastes oludes veel kuidagi põhjendada rindejoonest kaugel ehk vaenlase tagalas olevate objektide hävitamisena, siis kuidagi ei saa taoliselt vaadelda Pärnus toimunut. Oli ju viimane 12 tundi peale pommitamist juba Punaarmee poolt hõivatud.

Arhiividokumentide kiretu tõde

Tallinna suurpommitamist, selle ohvrite arvu ja ainelist kahju on üritatud võrrelda Londoni, Dresdeni, Lübecki või ka Helsingi kaotustega II MS aegseis õhurünnakuis (Tallinn tules. Dokumente ja materjale Tallinna pommitamisest 9./10. märtsil 1944. Koostanud Jüri Kivimäe ja Lea Kõiv. Tallinna Linnaarhiivi Toimetised Nr.2. Tallinn 1997) Taolise määratlusega võib igati nõustuda, kuna tegemist ei olnud mitte ainult rahulike linnaelanike vastu suunatud terroriaktiga, vaid laiemalt kultuurigenotsiidiga üldse. Näitavad seda ka nimetatud kogumikus esitatud dokumendid. Ainuüksi inimkaotusi oli tsiviilisikute osas 554, kellele lisandusid 213 raskelt ja 446 kergelt vigastatut. Kui lisada ka 171 sõdurit ja sõjavangi, saame hukkunute koguarvuks 729. Kokku sai pommirünnakuis mitmesuguseid purustusi ka 5073 hoonet, milledest 1549 purustati täielikult, raskelt kahjustati 250, keskmiselt 320 ja kergelt 2954 hoonet. Väidet kultuurigenotsiidist tõestab nädal peale pommitamist avaldatud nimekiri, millest nähtub, et linna 8 haiglast oli 3 täielikult purustatud ning 5 raskelt kahjustatud, samuti oli hävinud 11 kooli, laste- ja vanadekodu. Lisagem veel 2 purustatud kirikut (Niguliste ja Immanueli), Eesti Kunstimuuseum ja Vaekoda, 3 apteeki, 3 teatrit (Estonia, Väike-ehk Töölisteater, Varieteeteater “Plaza”), 3 kino (Kungla, Mars, Amor), 2 panka (Hansa- ja Laenupank), 4 restorani ja hotelli (Kuld Lõvi, Room, Ost, Astoria). Ainuüksi loetelu täielikult purustatud, raskelt ja keskmiselt kahjustatud elumajadest on pea kümme lehekülge pikk. Samas sisaldab nimekiri purustatud tööstusettevõtetest vaid 14 nime, mille hulgas pole ühtegi sõjalise või kaitseotstarbega. Isegi ülitähtsas sadamas said kergeid kahjustusi vaid sadamatehase hoone Merepuiestee 13, Baikovi sillal paiknenud külmhoone ning Sadamabasseini nr 1 juures asunud 2 ladu.
Lisaks märtsipommitamisega kaasnenud otsestele inimkaotustele ja ajalooliste hoonetega koos hävinud unikaalsele sisule, tuleb vägagi suureks jätkukaotuseks lugeda ka Tallinna Linnaarhiivi Rüütli tänaval asunud hoones hävinud arhivaale. Viimasest omakorda tulenes kartus taoliste rünnakute kordumise võimalusest ning kasvas välja Linnaarhiivi evakueerimise kava. Viimase osalinegi realiseerimine sakslaste poolt võttis aga võimaluse pea paaril põlvkonnal kohalikest ajaloolastest tegelda Tallinna ajaloo erinevate tahkudega. Täiesti teadmata on nende unikaalsete kogude sisu, mis baltisakslaste ümberasumise käigus arhiivi deponeeriti, kuid seal tuleroaks langesid.

Vale on visa taanduma

Kuigi muu maailma ajakirjandus siiski peegeldas Tallinna rünnakut, tugineti nendes teadetes Infoagentuurile TASS, kelle järgi räägiti raudteesõlmede ja sadama ründamisest ning sellega kaasnenud hiigeltulekahjust. 1944. a sügisest, peale Tallinna ja muu Eesti okupeerimist, asus nõukogude pool igati eitama oma osalust Tallinna ja teiste Eesti linnade barbaarses hävitamises. Selle kujukaks tõendiks on “Saksa fašistlike röövvallutajate ja nende käsilaste kuritegude kindlakstegemise ja uurimise erakorralise komisjoni” moodustamine, mille koosseisu nimetati sellele kaalu andmiseks ka mitmeid tuntud ajaloolasi. Nõukogude propagandamasina võimsuse ja avaliku valetamise tipuks tuleb lugeda Nürnbergi protsessil serveeritut, kus ka Narva hävitamine märtsipommitamise käigus kirjutati sakslaste kraesse. Et taoline, oma kuritegude sakslaste süüks panemine oli küllaltki levinud, tõestab analoogse skeemi kasutamine 1939. a Katõni metsas venelaste poolt mõrvatud tuhandete Poola sõjaväelaste näitamisel Saksa poole teona selsamal Nürnbergi protsessil.
Aga võitjate üle ju kohut ei mõisteta. Sellest tulenevalt kadus (või õigemini ei ilmunudki sinna) Tallinna ja teiste Eesti linnade tegelike hävitajate nimi ka ajalooraamatutest. Ning seda ka läänes. Isegi pommitamiskoledused isiklikult Tartus üle elanud professor Armin Tuulse jättis oma 1948. a ” Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised Rootsis” väljaandes ilmunud, 1941-1944 Eesti sõjapurustusi käsitlevas artiklis teo toimepanija mainimata. Mis siis veel siinsetest ajaloolastest rääkida. Ning seda kuni viimase ajani.


Pärnu keskaegne Nikolai kirik peale 1944.a septembripommitamist.

Kultuurigenotsiid toimub maailmas ka praegu

Aeg on ravinud haavad enamikes purustatud linnakehandeis. Üha vähemaks jääb neid alasid ajaloolistes linnades, mis õudseid sündmusi üldse meenutavad. Üha vähemaks jääb ka inimesi, kes tollased koledused isiklikult üle elasid, oma kodud ja pereliikmed kaotasid. Ometi ei tohiks mälestus ei Tallinna ega teisi linnu tabanud hiigelkatastroofist kustuda. Me ei saa iialgi tagasi hukkunuid, kuid meie kohus on neid meenutada. Meenutada ka sõjakoledusi juba ainuüksi sellepärast, et nende kordumist ära hoida. Olukorras, kus eesti lapsi ameerika võimude survel sunnitakse tähistama vaid maailma ühele rahvale suunatud leinapäeva, tuleks tõsiselt kaaluda ka eestlaste holokausti tähistamist. Olgu selleks siis kasvõi 9. märts.
Muinsuskaitsjana olen Euroopas liikunud kohtades, kust sõda alles üle käinud. Eriti valusalt meenub inimeste, nende ajaloo- ja kultuuri vastu toimepandud genotsiid siis, kui sa igapäevastes teleuudistes näed jälle valmistumist uueks sõjaks. Aga alles see oli, kui hävitati endist olümpialinna Sarajevot või Aadria mere pärlit Dubrovnikut.
On mõneti paradoksaalne, et 1999. a kevadel, kui Haagis arutati sõjapurustusi vältida püüdva samanimelise konventsiooni II lisaprotokolli, langesid Euroopa teises servas NATO poolt heidetud pommid. Ning mitte ainult sõjaliste objektide või vaenuvägede pihta. Oli alanud järjekordne sõda Balkanil, Kosovos.
Rahu pole kultuurimälestistele toonud ka uus aastatuhat, mille kujukaks näiteks on Bamiyani Budda kujude hävitamine Talebani poolt 2001. a aprillis või ka möödunud-aastane sõda Iraagis. Eesti ei ole suutnud nelja aasta jooksul ratifitseerida Haagi I ega II lisaprotokolli, samas võttis vaid kaks nädalat aega, et Eesti sõdureid maailma hirmsamasse kriisikoldesse saata.

Tõnismäel kõrgub ausammas terroristidele

Senini meenutab viimase Eestimaad tabanud sõja sündmusi vaid Tallinnas Tõnismäel paiknev, nendele samadele Tallinna purustajatele püstitatud monument. Kuigi sellele nüüd uued nimed ja tekstid peale raiutud, ei jäta iga aasta 9. mail siintoimuv mingit kahtlust, kelle mälestust siinsel alal on jäädvustatud. Kuigi Eesti Muinsuskaitse Selts on sellele kui hauatähisele juba kümmekond aastat pakkunud kohta Kaitseväe kalmistule, põlistas eelmine, isamaaline linnavalitsus selle Tõnismäele jätmise oma koalitsiooni kokkuleppega igaveseks.
Õnneks praegune Tallinna koalitsioon siiski nii ei arva. Lisaks vallutajatele tahetakse jäädvustada ka vallutuse käigus hukkunud süütute tallinlaste mälestus. Nagu järjekordne koalitsioonikokkulepe ette näeb, püütakse Harju tänava uue detailplaneeringuga lahendada ka kunagisel Trepi tänaval paiknenud Nõelasilma taastamise küsimus, püüdes kujundada sellest ühtlasi omamoodi mälestusehitist märtsipommitamise traagilistele ohvritele.
Eesti ja Tallinna laiem üldsus püüab ka ise mitme inimpõlve taguseid kurbi sündmusi meenutada ja tähistada. Nii toob Tartu Ülikooli Narva kolledþ koostöös Rootsi saatkonnaga 6. märtsiks, s.o Narva pommitamise 60. aastapäevaks, Tallinna Okupatsioonimuuseumi näituse, mida tinglikult võiks nimetada “Narva ilu ja valu”.
Kolm päeva hiljem avab aga Niguliste muuseumi pere näituse kunagistest Niguliste kiriku kunstivaradest.
Vastupidiselt üldlevinud arvamusele ei olegi seda nii vähe, mida ettenägelikult suudeti sõjapakku viia. Meile enamtuntud ja ka praegu eksponeeritud on Surmatants, Niguliste endine peaaltar ja Kannatusaltar. Ometi on Tallinna linnamuuseumi kogudes mitmeid Niguliste epitaafmaale, samuti on siin asunud teoseid tallel ka Eesti Kunstimuuseumis, Eesti Ajaloomuuseumis ning teisteski linnakirikute kogudes. Tollasest põlengust pääses ka 1863. a kunstnik Carl Wenigi maalitud Niguliste neogooti stiilis altar. Nagu varasemal neljateistkümnel aastal, püüab Eesti Muinsuskaitse Selts ka seekord pärgadepanekuga Kesklinna kalmistul ning õhtuse mälestusjumalateenistusega Niguliste kirikus mälestada eelkõige süütult hukkunud kaaslinlasi ning aktiviseerida linnavõime oma hukkunud kodanike haudu kas või lihtsa ristigagi tähistama.
Nagu eelpool nimetatud, olid viimased suured sõjapurustused seotud 1944. a sügise Pärnu rünnakuga. UNESCO ERK (on ju ka Haagi konventsioon eelkõige maailmaorganisatsiooni UNESCO konventsioon) ja ICOMOS` ERK püüavad meenutada sügiskonverentsi ja näitusega Narvas kõiki viimase suure sõja inim- ja kultuurikaotusi. Samuti tahetakse juhtida tähelepanu ka nendele, kuid vahel siiski väga tõsistele (meenutame kas või Praha uputust) ohtudele, mis kultuurimälestisi võivad tabada ka rahuolukorras. Kas Eestis ollakse nendeks valmis?
Annaks siiski Jumal, et aastakümnete tagused sündmused enam ei korduks.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv