Kultuur ja Elu 1/2004


Kultuur ja Elu 4/2003

 

 

 

 


Julius Kuperjanov

tekst: Ülo Pärn (vabadussõja ajaloo talletaja)
fotod: J. Laidoneri muuseumi kogust


Leitnant Julius Kuperjanov (11.10.1894–2.2.1919). Pildil vene sõjaväevormis kõigi oma lahinguautasudega

Vabadusristi päeval läks
lendu oma-loominguline uudis
Julius Kuperjanovist.

2001. a 27. oktoobril peeti Vabadusristi päeva Jõgevamaal Puurmani vallas Pikknurmes Marguse talu õuel. Ürituse korraldamise käigus meenus talu pererahvale ja nende tuttavatele üks Vabadussõja aegne mälestuskild sellest, et talus oli viibinud mõnda aega Julius Kuperjanov. Kahetsusväärsel kombel tegid sellest mälestuskillust kuuldasaajad omapoolse järelduse: Marguse talus pandi alus Kuperjanovi partisaniüksusele. Omaloominguline uudis paiskus Vabadusristi päeval esinenud kõrgete ametikandjate sõnavõttude kaudu teadmiseks juba laiemale üldsusele.

Leitnant Kuperjanov viibis Pikknurmes hoopis proosalisemal põhjusel. 2. jaanuaril 1919 vallutasid punaste üksused Puurmani naabermõisa Saduküla. Sadukülast oli otsetee Pikknurme, välja suurele Tartu-Põltsamaa maanteele ja ühtlasi kerge pääs partisanide kaitsmata tagalasse, et nad Põltsamaast ja üldse teistest eesti üksustest ära lõigata. Selle ohu vältimiseks viis Kuperjanov 3. jaanuaril partisanisalga Puurmanist ära Pikknurme kõrtsi juurde, kuhu ka enamus mehi majutati, kuna ülejäänud taludes ulualuse leidsid.
Siit Pikknurmest juhtis Kuperjanov isiklikult oma salga sõjameeste lendkäike punaste vastu Saduküla mõisasse. Punased löödigi Sadukülast välja ööl vastu 5ndat umbes kella viieks hommikul. See oligi põhjus ja aeg, mil Kuperjanov Pikknurmes viibis ja korterit Marguse talus pidas, nagu kauge mälestus jutustab.

Mälestuste põhjal selgub tegelikkus

Riigiarhiivis säilitatavate pataljoni dokumentide, Alice Kuperjanovi raamatu “Julius Kuperjanovi kaaslasena saksa okupatsioonist Paju lahinguni” (1937) ja kolonelleitnant Jaan Undi perioodikas avaldatud mälestuste põhjal selgub tegelikkus.
Kui suure hulga meestega ltn Julius Kuperjanov 1918. a 23. detsembri hommiku eel Puurmani jõudis, pole üheselt selge. Ajakirjas “Sõdur” (1925, lk 455-457) on tähendatud, et Tartust taganemise ajal oli linna kogunenud Tartumaa kaitseliitlastest kokku 16 meest, kellest 9 olid ohvitserid ning et linnast lahkuti 2l. detsembri hommikul kuue ajal 8 hobusega. 1926. a “Sõduris” on kirjutatud, et Tartumaa KL ohvitseridest olid taganemisel Kuperjanoviga koos J. Unt, N. Pekarski, E. Saar, N. Piip ja R. Riives ning sõjaväeametnik L. Kraus ja 9 maakonna kaitseliitlast. Teel ühinesid veel nooremleitnant. J. Soodla ja lipnik N. Annuk. Vooris olnud 10 hobust regedega ning Käreveres jäänud Kuperjanovi juurde 21 H. Treffneri gümnaasiumi õpilasest kaitseliitlast, kellele Kuperjanov oli seesuguse ettepaneku teinud. Teisal on omakorda gümnasistide arvuks pakutud 22, üks allikas pakub koolipoiste arvuks koguni 25. Kolonelleitnant Jaan Unt (ajakiri “Vabadussõja Tähistel” nr 12 1937. a) väidab, et Puurmani jõudis Kuperjanov 32 mehega. Alice Kuperjanovi mäletamisel olnud Kuperjanovi salgas

Kärevere mõisas aga kokku 41 meest.

Näib, et ainsad täpsed andmed meeste arvu kohta olid kirjas Kuperjanovi päevaraamatuna peetud taskuraamatus, kuhu ta naise väiteil talletas regulaarselt ka kogu salga moodustamise ja selle lahingutegevuse käiku. See taskuraamat jäi jäljetult kaduma pärast Kuperjanovi surmavalt haavatasaamist Paju lahingus. Kuperjanov oli oma taskuraamatut hoidnud ohvitserimundri välitaskus, aga kui Alicele see pärast mehe surma hulga aja möödudes kätte anti, taskuraamatut seal enam polnud.
Riigiarhiivis on säilinud dateerimata Kuperjanovi teade 2. diviisi ülemale, et oma partisaniüksuse moodustamist alustas ta 32 mehega Puurmanis, kellest 8 meest teenisid vooris ja 20 meest kuulusid varem Treffneri Kaitseliidu lendsalka. Kärevere mõisast lahkus Kuperjanov oma vooriga Puurmani suunas, mis oli valitud järgmiseks, kavandatavalt lõplikuks peatumispaigaks, kella kümne paiku 22. dets õhtul. Vooris oli 10-12 rege.
Voori taga käis taganejate kaitseks Kuperjanov 10 relvastatud mehega. Mõisast eemal metsa vahel lasti maha vangid. Käreveres viibides olid Kuperjanovi mehed kinni pidanud kaks gruppi tundmatuid, kokku vist 7 meest, kes salga lähikonnas selge põhjuseta hulkusid ning keda seetõttu punaste luurajateks arvati. Samal ööl rääkis Kuperjanov Jaan Undile, et tal on kavatsus Puurmanis moodustada partisaniüksus.


Nii jäädvustus vabadussõda fotodel.
1. polgu sidemeeskond Peteristil kevadel 1919. a.


Kuperjanovlaste esimesed päevad Puurmani mõisas

Esmaspäeva, 23. detsembri hommiku eel, kell võis olla umbes kolm, jõuti Puurmani mõisa. Kopsiti lossiustele, aga avama ei tuldud. Valitsejamajast saadi siiski teada, et lossis peaks viibima kaks lossiteenrit. Tutvuti mõisaga ja jätkati kolkimist lossi peaukse taga. Kui viimaks suudeti lossiteenritele selgeks teha, et tegemist on eesti sõjameestega, tehti lõpuks kella viie aegu uks ka lahti. Kohe hakati ruume majutamiseks välja valima. Sõduritele määrati lossi I korruse saal ja söögituba. Tassiti sisse õled, mis päevaks nurkadesse kokku kraabiti, et õhtul siis jälle magamiseks laiali laotada. Algul polnud lossis valgust, kasutati küünlaid. Mõne päeva pärast saadi aga uuesti tööle mõisa veski generaator ja voolu anti tavaliselt keskööni.
Mõisas oli vool sees olnud juba enne sõda. Lossi vasakus tiivas olid endised mõisaproua eluruumid. Sinna valisid endile eluruumid nooremleitnant J. Soodla ja lipnik R. Riives ning veel paar ohvitseri. Staap ja enamik ohvitsere võtsid endile ruumid lossi II korrusele. Kantseleiks sai üks suur tuba II korruse paremas tiivas. Sinna mahtus ära mitu töölauda. Kantseleituppa sättis oma voodi ka salga adjutant (toona nimetati üksuse adjutandiks üksuse staabiülemana tegutsevat ohvitseri) nooremleitnant N. Piip. Piip tahtis igal ajal ja kõigega ise kursis olla ja sestap ta otsustaski ka kantseleiruumis magada.
Kuperjanovid valisid oma toa samuti II korrusele, otse trepi kõrvale, vasemale, tuba või paar kantseleist edasi. Juht sai enamasti magada 3-4 tundi. Ta nõudis endale alati ja kõigest ettekandmist, see oli ka põhjus, miks ta eluruumi nii lähedale kantseleile valis. Ka leitnant Jaan Undiga oli abikaasa koos sõjateele tulnud, see naine oli aga väga tagasihoidliku iseloomuga ega rahmeldanud kõikjal ringi nagu Kuperjanovi naine Alice. Alguses olla ta peamiselt oma toas istunudki.

Esimene päevakäsk anti 23. detsembril 1918

Asutatava üksuse esimene käskkiri ehk päevakäsk nr. 1 anti välja 23. detsembril 1918. a Talkhofis, nagu tol ajal Puurmanit saksapäraselt kaartidel tähendati. §-s 1 kinnitati korrapidajaks ohvitseriks lipnik Hanson ja tema abiks junkur Link. Vahikordade töö pidi algama kell 17 ja valve seati kahele teele, üks Laeva, teine Jõgeva teele. Põltsamaa teele karauuli enam meeste vähesuse tõttu ei jätkunud. See tähendas ka seda, et vahtkonnast tulnud mees sai enamasti alati mõne uue ülesande. Tartu poole jääv valvepost asus veski juures ja Kursi kiriku poole viival teel oli valveposti asukohaks esimene sild. Kumbagi vahtkonda kuulus 4 tikku, s.o püssimeest. Kõikidelt tulijailt-minejailt ja läbisõitjailt kästi nõuda isikutunnistust. Kui avastati relvi, tähtsaid dokumente või midagi kahtlast, tuli isik kohe korrapidaja ohvitseri juurde konvoeerida. Pärast kella viit pealelõunal ei tohtinud lasta kedagi Tartu ega Voldi poole liikuda, kui isikul polnud Kuperjanovi määratud Puurmani komandandi sellekohast lubatähte. Kedagi vahipostile kättejäänud sõjaväelast ega kaitseliitlast ei tohtinud lasta edasi minna. Kui kaitseliitlasel olid vastavad dokumendid kaasas, tuli nad kohe oma teenistusse jätta.
Esimene käskkiri manitses ka mehi olema eeloleval ööl “iga silmapilk lahinguvalmis”. Käskkirja § 4 määras tööle Puurmani valla mobilisatsioonikomisjoni, mille esimeheks sai lipnik Liiberg ning liikmeteks Kärevere mõisavalitseja Valter Schile ja kohalik vallavanem. Kuulutati välja ka vallas hobuste ja muu vajaliku vara rekvireerimine ning pandi paika seda tööd korraldavad komisjonid.

Alice keetis esimeseks toiduks tanguputru

Esimene päev Puurmanis kuluski peamiselt sisseseadmisele. Söögi peale hakati mõtlema lõuna paiku, asja võttis käsile Alice. Kuna kusagilt suurt katelt ei leitud, valiti söögitegemise kohaks mõisa pesuköök, mille suur katel selleks sobis. Esimeseks toiduks keetis Alice tangupudru. Köögiabilisteks oli tal paar Treffneri gümnasisti. Õhtuks tapeti mõisalaudast siga ja siis oli leitud lahendus ka lihamurele.
Mõisa lautadest ja aitadest oli küll ühtteist võtta, aga seal oli üsna kesine valik ja varsti tuli toidukraami hakata rekvireerima taludest. Rekvireerimiskäskudega saadi ka näiteks säärikuid ja vilte, vooditekke ja linu, st kõike, mida sõjameestele vaja läks.
Kõige koormavamaks loeti kindla side hoidmist 2. polgu staabiga Põltsamaal, kuhu oli maad tublisti üle 20 km. Kuperjanovil oli kaasas küll telefoniaparaate, aga polnud liini ehitamise materjali ja seetõttu ei saadud Põltsamaaga ka telefoniühendust sisse. Iga päev tuli Puurmanist käskjalg omapoolse teatega Põltsamaale saata. Põltsamaa kaudu sai sidet hoida juba ka diviisistaabiga Viljandis. Paar päeva peale Puurmani jõudmist seati kullerside sisse ka Tartuga.
Igal sidepidamisviisil oli kindel siht ja iga ülesannet võis täita vaid vastav isik. Saabumise järel käis Kuperjanov isiklikult ära ka Põltsamaal polgustaabis. Hobuse ja saaniga käis, vist jõulude ajast, Alice arvates üks Oberschneideri nimeline mees Tartu vahet. Kusagilt Laevast, vist vallamajast, olid partisanid läbiotsimisel leidnud ühe punaste komissari pitsati. Nüüd kirjutati sidepidajale välja võltsluba liiklemiseks, kinnitati see saadud pitsatiga ja rindest läbipääs punaste poolele oli ohutult tagatud.
Puurmanis viibimise teisel päeval jõudis Viljandist diviisistaabist tagasi leitnant J. Unt ja tõi kaasa väeosa asutamise loa 23. detsembrist arvates. Üksuse koosseisu loaga kindlaks ei määratud. Lisaks partisanisalga asutamisloale oli Undil õnnestunud hankida ka 2 kergekuulipildujat, üks Lewis, teine Madsen, mida tol ajal kuulipildujaks ja automaatpüssiks nimetati. Oli saanud ka käsigranaate. Mehed rõõmustasid relvade üle koledasti ja käisid neid ka kohe metsas proovimas.

Valehäire Põltsamaal

Oli jõululaupäev. Kantseleis kaeti jõululaud ohvitseridele. Keegi Sihi-nimeline tõi jõululauale pudeli valget viina, aga see oli ka ainus kord, kus Kuperjanov seesugust asja lubas. Jõulupuu oli saalis ja sellel põles paar küünaltki. Et veskist saadav vool kadus tihti, tuli küünlaid säästa hoopis ruumide valgustamiseks. Enne kella ühte öösel jõulukoosviibimine lõpetati ja enne kahte jäi lossis vaikseks. Siis korraga koputati Kuperjanovi toauksele. Uksel seisis Põltsamaalt tagasijõudnud käskjalg, näost kohkunud ja kahvatu. Kiirustamisest ja väsimusest ning Põltsamaal kuuldust ähmi täis mees paiskas ainsa hetkega välja halva uudise: polgustaabis ütles talle üks ohvitser, et punaseid olla iga silmapilk Jõgeva suunalt Põltsamaale oodata ja polk ise valmistuvat Põltsamaalt taganemiseks. Seda kuulnud käskjalg oli otsekohe hobuse selga karanud ja tulema kihutanud, jõudes Puurmani öösel kolme paiku.
Teadet üle kontrollida polnud võimalik. Küsimus oli ühes: kes jõuab enne Põltsamaale? Kui punaarmee, on partisanid lõksus, kui ikkagi partisanid, saab olukorra päästa. Kiiruga rakendati hobused ja kell 5 esimese jõulupüha hommikul mindi kiirustades teele. Kaasa viidi ka 3 eelmisel päeval tabatud punastest vangi. Kella 8 aegu hommikul jõuti Põltsamaa lähistele. Ühes külas trehvati 2. polgu ratsakomando patrulli ja siis kuuldi, et siin ei teata taganemisvajadusest midagi. Annikveres jäeti mehed ja voor puhkama, Kuperjanov paari ohvitseriga ratsutas alevisse staapi asja järele uurima. Partisanijuht jäi ära kaunis pikaks ajaks. Tagasi tulles oli morn ja ärritatud. Meestele anti süüa, kästi veidi puhata ja siis mindi Puurmani poole tagasi. Oli olnud valehäire.
Alice ja leitnant Undi abikaasa läksid puhkepausi kasutades Turu tallu. Neid võeti ääretult lahkelt vastu, kostitati kõige jõuluaja hea-paremaga. Alice on eriti kiitnud verivorsti ja seakülge. Õllekann laual ei jäänud hetkekski tühjaks.
Koduteele asuti videviku eel ja hilisõhtuks oldi Puurmanis tagasi. Varsti seejärel õnnestus Kuperjanovil muretseda telefonitraati ja telefoniühendus polgustaabiga sisse seada. Telefonistideks said keegi Meos ja Keiss.


Esimesed vangid Kehras.

25. detsembri päevakäsuga nr. 2 loodi “Leitnant Kuperjanovi partisanisalk”

Kuperjanov teeb selles päevakäsus teatavaks diviisiülema polkovnik E. Limbergi loa asuda partisaniüksuse moodustamisele ja käsib asutatavat üksust nimetada Eesti Kaitseliidu Leitnant Kuperjanovi partisanisalgaks. Oma päevakäsuga nr. 3 26. detsembrist 1918 “Minu nimelisele partisani salgale” Talkhofis soovis J. Kuperjanov ohvitseridele ja sõduritele häid jõulupühi ning lubas noori soldateid, kes teenistusest vabad seisid, 26. ja 27. dets ööseks omaste juurde koju käima. Kes lossist kaugemal kui 3 versta elas, sai koju üheks ööks, kes lähemal, võis ära käia kahel ööl. Aga teenistus ei tohtinud ärakäimiste tõttu kannatada.
1918. a 30. detsembri seisuga oli Kuperjanovi partisanisalgas 15 ohvitseri ja 80 “tikku” (püssimeest relvaga), 21 ratsahobust ja 30 voorihobust. 30.detsembril alustati ametlikult meeste sõjalise õppega. Õppus pidi käima iga päev 8.00-1l.30 hommikupoolikul ja kella 13.30-st kella neljani õhtupoolikul. Koduskäimised keelati ja 30. detsember tehti kogu üksusele saunapäevaks. Partisanid tähistasid vana-aasta õhtut. Ohvitseridele ja sõduritele oli lossisaalis peale õhtusööki üles seatud ühine jõulupuu. Kusagilt oli leitud ja kohale toodud lõõtspill. Poisiohtu mehed tantsisid polkat ja valssi.

Partisanirünnakud Pikknurmest Sadukülla

Alice Kuperjanov on oma eelpooltähendatud mälestusteraamatus Pikknurmes olemist ja käimist meenutanud järgmiselt: “Kui punavägi vallutas 1919. a 2. jaanuaril Saduküla mõisa, oli selge, et kui punased suudavad veel edasi liikuda kas otse Pikknurme poole või siis Pudiverre viiva metsatee kaudu Lustiverre ja jõuavad nii välja partisanide ainsale ühendusteele tagalaga, s.o polgustaabiga Põltsamaal, on partisaniüksuse lahkumine Puurmanist või tema purustamine läbitungikatsel üsna tõsine reaalsus. Olukorda selliselt hinnanud J. Kuperjanov viis seepärast 3. jaanuaril oma lahingkoosseisu (võimalik aga, et ka koos voori ja tagalaformeeringuga) Puurmanist Pikknurme. Enamus koosseisust paigutati Pikknurme kõrtsi ruumidesse, osa küla taludesse.”
Kus Kuperjanov Pikknurmes korterit pidas, pole Alice raamatus märgitud, kõige tõenäolisemalt see Marguse talu oligi. Juba esimesel õhtul võeti ette partisanirünnak Sadukülla. Arhiiviandmeil korraldati öised lendkäigud Sadukülas pesitsevate punaste vastu kolmel ööl – vastu 3., 4. ja 5. jaanuari. Viimane öine rünnak sooritati suurte jõududega ja punavägi löödi öise lahingu tulemusel kella 4.50ks hommikul Sadukülast välja.
Alice Kuperjanovi raamatust annab tuletada, et J. Kuperjanov käis 4. jaanuaril Saduküla ründamise asjus Põltsamaal polkovnik Johan Undiga, 2. polgu ülemaga, nõu pidamas. Polkovnik vist kõhkles Kuperjanovi võimaluses oma jõududega Saduküla tagasi võtta. Kui ta partisanipealikult küsis otsesõnu, kas too ikka Saduküla juures vastu suudab pidada, puudutas see pärimine valusalt Kuperjanovi eneseuhkust – temalt küsiti, kas ta suudab vastu pidada, aga ei küsitud, kas ta suudab sealt punased välja lüüa?!
Uhke sõjapealik kostis seepeale, et kui 5. jaanuari hommiku kella 6-ks pole punavägi Saduküla mõisast välja löödud, ei taha tema enam Kuperjanovi nime kanda. Paljud juuresolnud polgustaabi ohvitserid muigasid sellise enesekindluse peale, ilmselt ei uskunud Kuperjanovi lubadust. Ometi Kuperjanov teadis, mis ta lubanud oli ja võis 5. jaanuari hommikul kuueks ette kanda, et Saduküla on võetud. Edule aitas ka asjaolu, et punaarmee oli eelmisel päeval Aidu alt paanikas tagasi löödud ja Sadukülas edasiviibimine võis sellele punaste osale juba omakorda väga ohtlikuks muutuda. Alice kirjutab, et Julius juhtis viimast rünnakut Sadukülale isiklikult ja tõi sellelt retkelt sõjasaagina kaasa 1905. a karistussalklastest mõisa mahajäänud nuudi (vist ratsapiitsa. – Ü.P.) ja kasaka piigi.
Sellega võiks vaidluse selle üle, kus Kuperjanovi partisanipataljoni moodustama hakati, lõpetatuks lugeda. Ühtlasi on ka selgunud asjaolu, mispuhul legendaarne partisanipealik ja Vabadussõja väejuht, kolme Vabadusristiga pärjatud J. Kuperjanov Pikknurmes Marguse talus viibis. Võiks aga lisada mõningaid seiku partisanide tegevusest Puurmanis ja punaste Jõgevamaalt väljaajamise lahingutegevuse ajal, millistest ma pole juhtunud lugema mujalt kui Alice Kuperjanovi mälestusteraamatust ja mille kohta ma ei leidnud andmeid ka Riigiarhiivis säilitatavate Kuperjanovi partisanipataljoni säilikute seast (Riigiarhiivi fond 560).

Veltveebel deserteerus koos toidutagavaraga

Mitme isiku mälestustes mainitakse partisanide lendkäikude hulgas ltn Soodla juhtimisel Tartu tagavarapataljonis punakomissariks olnud J. Pärna äratoomist Maarja-Magdaleenast (praegu Maarja alevik Tabivere vallas) Puurmani. Samal ajal saadi teateid ka 2. polgu ühe roodu veltveebli, Kuusik nimi, asukohast, kes oli deserteerunud roodust, kui rood oli teel Tartust Torma, kus astuti 17. dets 1918 Kõnnus lahingusse Vasknarva suunast pealetungivate punastega. Veltveebel läks jooksu koos roodu toidutagavara ree ja hobusega, mille seejärel maha parseldas. Veltveebel Kuusik toodi samuti Puurmani ja mõlema üle peeti sõjakohut. Kohtuistung peeti õhtul. Komissar J. Pärn poodi öösel üles, veltveebel lasti maha. Komissar karjunud veel enne silmuse kaelapanekut: “Elagu punased!”, veltveebel palunud enne mahalaskmist luba palvetada.


Soomusrongi sõdur “rahvusvahelises mundris”. Peas prantsuse kiiver, seljas saksa sinel ja käes jaapani püss.

Kuperjanov kavandas plaani Tartu vabastamiseks

Pärast punaväelaste Sadukülast väljaajamist ja Aidust taganemalöömist olid partisanidele lähimad punaste üksused peatuma jäänud Visustisse ja Koogi mõisasse. Luure otsis nende asukohta kaua, kuni nad lõpuks neist paigust üles leiti. Sellel taganemisel polnud punaseid ükski eesti väeosa jälitanud ja nii kaugele taanduma oli neid ilmselt sundinud peksasaamise tunne.
Ühel ennelõunasel ajal pärast õhtut, kui lossis oli vaieldud Kuperjanovi kava ümber oma jõududega Tartu tagasi võtta ja jõutud järeldusele, et plaan on ennatlik – meeste küütki oli valmis kamandatud, 40-50 hobust valdadest –, kutsus Kuperjanov enda juurde ühe Voldi lähedalt pärit sõduri, kelle isatalu oli üsna raudtee kõrval, ja andis poisile korralduse minna koju ja hakata pealt kuulama punaste telefonikõnelusi Tartu, Tapa ja Narva telefoniliinidel. Poiss sai kaasa telefoniaparaadi, vahendid selle liinile lülitamiseks ja ka ühe käskjala. Ühendus tuli võtta raudtee sideliinist ja lumme ning puudesse peidetult vedada traadid poisi isakoju ja korraldada aparaadi juures alaline valve kõneluste pealtkuulamiseks.
Asi oli riskantne, punased võisid väga kergesti võõra ühenduse avastada ja terve talu ühes selle rahvaga oleks hukatud. Alice kirjutab, et poiss seisis Kuperjanovi ees sirgelt ja ainsatki sõna kuuldavale toomata võttis eluohtliku ülesande vastu. Kogu jutu lõpus küsis poiss siiski, et millal peab minema. Otsekohe, oli Kuperjanovi vastus. Seepeale kostis poiss “hea küll” ja läks. Poisi missioon õnnestus suurepäraselt.

Painajalik ärevus

13. jaanuariks 1919 oli pataljon väljaastumisvalmis seatud. Üksuse 1. rood paiknes Laevas, 2. Mõisamaal, 3. Koogi mõisas ja 4. Visustis. Partisanisalga ratsakomando, I järgu voor ja staabikoosseis oli viidud Ausi karjamõisasse Kursi-Voldi tee ääres. Kantselei asus väikeses mõisa elumajas. Üsna varsti viidi staap sealt üle Koogi mõisasse ning pärast Voldi äravõtmist kästi staabil edasi liikuda Volti (nüüd Tabivere alevik).
Kui punased Tabiverest ööl vastu 14. jaanuari välja löödi, tulidki voor ja staap Koogilt Volti. Adjutant nooremleitnant N. Piip juhtus parajasti ametiasjus Viljandis diviisistaabis olema. Kui ta sealt tagasi jõudis, oli kole nördinud, et sellest meeldivast lahinguretkest polnud osa saanud. Kogu selle aja oli staap ilma relvastatud kaitseta olnud. Alles Voldis määrati valvesse arvata 10 meest. Tabiverest olid soomusrongid ja partisanid punaseid jälitades nii tulistvalu lahkunud, et nad polnud teinud mingitki korraldust, kuidas staabi ja eelosadega sidet pidada. Roodudelt ja Kuperjanovilt puudusid igasugused teated. Keegi laskis lahti kuulduse, et soomusrongid ja partisanid olla Tartu all lüüa saanud ja laiali jooksnud ning kuna K. Parts ja J. Kuperjanov olid selle sõjaretke ette võtnud ilma kõrgemalt käsku saamata, omavoliliselt, ootavat neid nüüd ees sõjakohtu alla minek. Et Tartust polnud ikka kippu ega kõppu, levis Volti mahajäänutes kerge masendusetunne, seejärel kartus. Siis jõudsid Jõgeva kaudu Tabiverre 2. polgu eelosad. Nemad panid välja valve ja Voldis muutus turvalisemaks. Painajalik ärevus aga kestis. Mõisa ja jaama ümbruses nähti vedelemas hulgaliselt punaste laipu, kellelt paremad riided ja jalatsid olid ära võetud.
Lõpuks, umbes kella 3 paiku öösel vastu 15. jaanuari, pärast enam kui ööpäevast ootamist, saabus Tartust Voldi jaama ratsakäskjalg J. Kuperjanovi kirjaga: “Tartu on võetud 14. jaanuari keskpäevaks, andke teade edasi diviisistaapi ning tulge mahajäänutega Puurmanist ja Voldist Tartusse järgi.” Kõik oli läinud õnnelikult ja kartused asjatud olnud.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv