Kultuur ja Elu 1/2004


Kultuur ja Elu 4/2003

 

 

 

 


Tsaarivalitsus
keskkonnaministeeriumis

tekst: ke

Keskkonnaorganisatsioonide Eestimaa Looduse Fondi ning Eesti Rohelise Liikumise ja Keskkonnaministeeriumi vahel on partnerluse asemel kujunenud vastasseis, mida võib nimetada kultuuride konfliktiks. Mis toimub?

Viimastel kohalike omavalitsuste ja riigikogu valimistel lubas erakond Rahvaliit seista rahvuslike huvide kaitsmise eest. Ei ole kahtlust, et loodus ja looduskeskkond kuuluvad rahvuslike huvide valda, dellest lähtuvalt peaksid keskkonnaorganisatsioonid ja rahvaliitlasest ministri Villu Reiljani juhitav keskkonnaministeerium ühes paadis olema. Eesmärgid oleksid justkui ühised.

Valisime looduskaitsja. Saime klorokommunistist ärika

Paraku tuleb täheldada, et looduskaitsjast ministri asemel oleme saanud klorokommunistist ärika, kes valitseb tsaari kombel. Tegevuse markantsete näidete hulka kuulub nõukogulikust mentaliteedist pärit katse seadustada eelmise ministriks oleku ajal “võrdsematest võrdsematele” tehtud erandid, mille kohaselt tohtis majad mererannale seaduses ettenähtud 100 meetrist lähemale ehitada. On aga vana tõde, et teed erandi ühele, siis tahab teine ka, sest miks peab tema seadust täitma, kui teisiti saab? Alles lugesime, kuidas hr Rahumägi ministrilt järgmist erandit anus, et ebaseaduslikult ehitatud suvila alles jäetaks.
Keskkonnaministeeriumi äritsemisele vastu hakanud ja toimuvat kritiseerinud keskkonnaorganisatsioonid on sisulise dialoogi asemel sattunud ministeeriumi poolse represseerimise alla. “Kui meis nähakse vaenlast, siis peaks vaenlast tundma õppima,” ütleb Eestimaa Looduse Fondi tegevjuht Toomas Trapido, “kuid ministeerium pole suvatsenud seda teha.”
Nii Eestimaa Looduse Fond kui ka Eestimaa Roheline Liikumine on mõlemad positiivsed näited sellest, et nn kindakudumisklubide kõrval eksisteerivad riigis ka tugevad sõltumatud organisatsioonid, kelle hammas hakkab peale riigi bürokraatiale. Eesti Rohelise Liikumise juhatuse esimees Peep Mardiste: “Eesti Rohelise Liikumise ja teiste keskkonnaorganisatsioonide üheks oluliseks rolliks on n.-ö valvekoera roll – ollakse sarnaselt ajakirjandusega valitsuse sõltumatuks kriitikuks, millega aidatakse ära hoida tolle võimalikke suuremaid möödalaskmisi. Ühtlasi on keskkonnaorganisatsioonid (iseäranis tugeva rohelise partei puudumisel) avalikkuse huvide eest seisjateks keskkonnaküsimustes. ERL-s on põhimõttekindlust, visadust ja kriitilist meelt ning väga selge eesmärk: seista meie looduskeskkonna eest.”

Keskkonnaministeerium – Reiljani tsaaririik

1991. aastal ligi 50 loodusteadlase ja looduskaitsja poolt asutatud ELF tegevjuhi Toomas Trapido sõnul võiks ühiskonnas olla rohkem sisulist dialoogi. „Keskkonnaministeeriumis on nõukogude ajast pärit väga karm kultuur, kus minister või juhtkonna kitsas tuumik on a ja o, ülejäänud ei tohi eriti midagi mõelda ega öelda. Meie jaoks tähendab see seda, et kui oleme mingis küsimuses ministriga erinevatel seisukohtadel, siis ongi hull lugu, selle tõttu tahetakse represseerida kogu organisatsiooni.“
ERL juhatuse esimees Peep Mardiste: “Nii keskkonnaministeerium kui keskkonnakaitsega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid peaksid väljas olema täpselt sama eesmärgi – looduskeskkonna hea seisundi eest. Lahkhelid on paratamatud, kui hakatakse kahtlustama, et teise osapoole tegelikud eesmärgid on kardinaalselt muutunud. Hetkel tundub, et see kahtlustus on kahepoolne. Meie läbisaamine keskkonnaministeeriumi tippjuhtkonnaga oli parem siis, kui ministriks olid oma ala spetsialistid, mitte poliitikud. Sarnaselt eelmise ministri Heiki Kranichiga kulub praegusel ministril Villu Reiljanil ilmselt liiga palju aega oma partei, mitte keskkonna asjade ajamiseks. Probleemid tekivad, kui ministeeriumi juhtkonnal on raskusi demokraatliku ühiskonna rollijaotusest ning kodanikuühiskonna põhiprintsiipidest arusaamisega. Kui ei suudeta mõista kolmanda sektori (antud näitel tugevate valitsusväliste organisatsioonide) rolli ja tähtsust, siis on raske sisulist koostööd loota. Oleme seaduserikkumisi nähes ka ministeeriumi vastu kohtuasju algatanud, miskipärast peab minister seda elementaarset, iga kodaniku demokraatlikku õigust millekski äärmuslikuks. Konstruktiivset kriitikat kardetakse ning kritiseerijaid asutakse karistama.”
Toomas Trapido: “Minister Villu Reiljan tuleb kultuurist, kus olid tugevad otsustajad tsaarid. Kui võim on saadud, siis teistega, välja arvatud oma poliitikute klann, eriti ei räägita. Keskkonnaministeerium on sisuliselt Villu Reiljan. Teisiti ei olegi tõlgendatav olukord, kus minister sekkus otseselt rahandusministri haldusalas tegutseva sihtasutuse otsustusprotsessi.”
Modernne minister kasutas Rahandusministeeriumile alluva Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kamandamiseks e-maili. Ajalehe Roheline Värav 2003 aasta novembrikuu ütluseks valitud tekst kõlas: “Palun kooskõlastada keskkonnaministeeriumi mitterahastamisettepanekud”.

KIK – kas rahatankistide brigaad?

Portaalis Roheline Värav üles riputatud uudis teatas, et 3. veebruaril ei leidnud aastas keskkonnaprojektidele üle 300 miljoni krooni saastetasudest tuleva raha jagava Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogus toetust üheksa Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Rohelise Liikumise projekti. 2. veebruaril potsatas Eesti meediaväljaannete e-postkastidesse ELF poolt saadetud kiri, milles seisis, et keskkonnaminister Reiljan nõudis KIK-i nõukogult rahastatavate projektide nimekirjast üheksa ELF ja ERL projekti kõrvaldamist. Nii ka läks.
KIK-i komisjon oli üksmeelne ning komisjoniliikmetel ei tekkinud isegi küsimust, miks valdavalt keskkonnaministeeriumi töötajatest koosneva ekspertkomisjoni poolt heakskiidu saanud projektid järsku rahasaajate nimekirjast välja lendasid. Kokku 518 rahastatud projektist sai ELF omadest toetust kaks. Osade projektide mitterahastamist põhjendati sellega, et need olid eelmistel aastatel raha saanud. Hr Trapido sõnul oleks sellest põhimõttest lähtudes võinud kolmandiku toetuse saanud projekte rahata jätta. Väga nõutavaks osutunud keskkonnaõigusabi projektiks küsitud 138 000 kroonist keeldumise põhjenduseks tõi ministeerium, et nad ise töötavad välja eelnõu, mille üks osa on õigusabi osutamine. Seda ei saa vaadata teisiti kui püüuna seegi ala ministeeriumi kontrolli alla saada ja vabaühendused elimineerida.
ERL taotles raha erinevatest KIK-i programmidest kokku 12-le projektile kogusummas 2,3 miljonit krooni. KIK-i nõukogu eraldas 560 000 krooni 5 projektiks. Rahastamata jäänud projektidest rääkides on ERL juhatuse esimehel Peep Mardistel ehk kõige enam kahju sellest, et minister tõmbas rahastatavate projektide nimekirjast maha planeeringute järelvalve projekti, mis sai ekspertidelt väga kõrge hinde ja ettepaneku rahastamiseks, kuid minister haistis kavandatavates tegevustes ilmselt ohtu (nimetatud projekti raames on ERL varem tuvastanud ja avalikustanud ka keskkonnaministeeriumi poolseid rikkumisi ja tegematajätmisi) ja keeldus rahastamisest. Ministri vastuseis ei ole projekti loomulikult peatanud, samas valdkonnas tegutsetakse edasi teiste rahastajate toel. “On kurb, et ministeeriumis ei osata hinnata sõltumatu järelvalve olulisust, meie eesmärk peaks olema ju ühine: tagada seaduste täitmine ja vähendada keskkonnaõigusrikkumisi,” ütleb hr Mardiste.
Püüdu võim täielikult Keskkonnaministeeriumile mängida kinnitab ka tõik, et kui varem tegi eksperthinnagu põhjal rahastamisotsuse KIK-i nõukogu, siis uue rahastamiskorra järgi tuleb KIK-i ekspertgruppide otsused saata rahastamisettepanekute saamiseks ministeeriumile. “Keskkonnaministeerium vastutab keskkonnapoliitika eest ja seetõttu on oluline, et KIK-i rahaliste vahendite jaotus aitaks neid eesmärke võimalikult hästi ellu viia,” märkis minister Eesti Päevalehes 4. novembril 2003.

   

KIK-i nõukogu
Villu REILJAN
Aare JÄRVAN
Helir-Valdor SEEDER
Henn PÄRN
Rain ROSIMANNUS
Renaldo MÄNDMETS
Jüri SAAR
Ena POLTIMÄE
Tiiu SIZOVA


Keskkonnaminister, Rahvaliit Esimees
Rahandusministeeriumi kantsler Liige
Riigikogu liige, Isamaliit Liige
Riigikogu liige, Res Publica Liige
Riigikogu liige, Reformierakond Liige
Rahandusministeeriumi asekantsler Liige
Riigikogu liige, Rahvaliit Liige
Võrumaa keskkonnateenistuse juhataja Liige
Ida-Virumaa keskkonnateenistuse juhataja Liige

 

Imelikud juhtumused ja geniaalsed nipid

Kulkale heidetakse ette, et see on kujunenud riigiasutuste lisareserviks, KIK ongi riigiaukude lappimiseks loodud. Kui hiljuti tekitas Kulkas furoori see, kui taheti sihtkapitali nõukogusse panna üks ministeeriumi ametnik, siis KIK-is oli kuni viimase ajani olukord täpselt vastupidine. Töörühmades olid otsustajateks 100% ministeeriumi ametnikud. Nüüd on enamikus töörühmades vähemalt üks kodanikuühiskonna esindaja. Seetõttu ongi info liikuma hakanud.
Kuigi osades KIK-i programmides (neid on praegu 8) tehakse osaliselt ka mõistlikke otsuseid, sünnivad paljud kaheldavad rahastamisotsused tundmatutes kohtades. Pärast aga hakkavad juhtuma imelikud sündmused. Näiteks leitakse projektis mõni viga, mille tulemusena pingeread ootamatult muutuvad. Või leitakse, et projekt selle programmi alla ei kuulu ja seda põrgatatakse ühest programmist teise, kuni jääb lõpuks n.-ö õhku rippuma ega saagi raha jne. Et seni oli aastas vaid üks taotlusvoor (uue korra järgi on kolm), hakkas tekkima jooksvat rahastamist, lisaeelarveid ja ettepanekuid. Nõukogu käis aeg-ajalt koos ja andis lihtsalt kellelegi raha. Markantseima näitena toob Trapido Tiit Vähile kuuluva Pühajärve Puhkekodu, mis sai 1,5 miljonit krooni Pühajärve pargi korrastamiseks. Korrastamise asemel kaevati maa üles, loodi täiesti uus maastik ja selle lõhkumise tõttu kuivasid pargis kasvanud tammed ära. Tiit Vähi öelnud korra ka avalikult, et esitasid ühe korra taotluse, ei saanud raha. Esitasid teise korra veel, siis juba saadi….
KIK-i omapära on veel see, et sisuliselt projektide tulemuste kontrolli ei eksisteeri. Nii on nt KIK-i rahade eest koostatud 3 aastat metsaregistrit. On kulutatud 3 miljoni krooni ringis mingite tulemusteta. Väga huvitav oleks ka uurida, mida tehti 600 000 krooni eest projekti raames “Roheline metsandus”.

Kus on kodanikuühiskond?

Pole juttugi. On esindatud kindlalt üks mõttesuund, võib öelda klann, mis raha omavahel jagab. Teiste inimeste mõtted praktiliselt ei jõua reaalse otsustamiseni, sest on nendele inimestele võõrad, ei kuulu klanni. Kui aga suhted nii paigast ära on, ega siis riigis midagi head loota ole. Sellepärast tulebki Trapido arvates võidelda, et mitte lasta aferistidel meie üle lõplikult võimust võtta.
Peaminister Juhan Parts ütles kodanikuühiskonna konverentsil, et valitsusel on kodanikuühiskonda tarvis, üksi ei saa valitseda. “Kui ühest küljest kuuled selliseid asju ja samas üks tema valitsuse minister tegeleb labaste repressioonidega, siis tekib eelkõige omas peas skisofreeniline moment. Sest kui inimene midagi ütleb, siis tahaks seda üldjuhul uskuda. Palju hullem on kõiki kahtlustada, siis lähed ise hulluks. Ühest küljest on tegu ikkagi suhteliselt auväärsete inimestega,” ütleb Trapido.
Teiste ministeeriumidega, kellega ELF on koostööd teinud, nagu Kaitseministeerium, Välisministeerium, Põllumajandusministeerium, sisulisi erimeelsusi ei ole ja suhe on normaalsem. Koostöös Põllumajandusministeeriumiga Euroopa Liiduga liitumisläbiraakimistel koostasid erinevad organisatsioonid ühise kirja EL põllumajandusvolinikule, mille tulemusena tõsteti lehma kvoote ligi kümne tuhande lehma võrra. Euroopa Liidu lobbitöös vilunud Peep Mardiste sõnul on Euroopa Komisjon teemaga kursis. KIK on Euroopa Liidu abirahade jagamisega tegelev agentuur ja segadused KIK-i rahajagamises tekitavad Brüsselis kahtlemata küsimusi.
Toomas Trapido sõnul on see, et Reiljan ja Kranich ei vaevunud uurima, mida kujutavad endast ELF ja ERL, nende nõrk koht. Eikellekski pidamine lõpeb aga nagu varemgi, et jälle lahkub minister ja organisatsioon jääb alles. Lihtsameelne on loota, et keskkonnaorganisatsioonid kusagile kaovad, kui lahkuvad Strandberg, Trapido, Mardiste jt.

Villu Reiljani tegevus ei lähe kokku rahvuslike huvide ega koalitsioonilepingus sätestatud loodushoiupoliitikaga. Lisaks on ministeerium ettenähtud tegevuse graafikust oluliselt maas. Kui tsaar Reiljani valitsemisele kiiremas korras pidureid peale ei tõmmata, on oht, et ta võib saada praeguse koalitsiooni ja valitsuse kirstunaelaks ja looduskaitsest saab keskkonnaministeeriumi monopoolne äriprojekt. See ei ole meie rahvuslikes huvides.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv