Kultuur ja Elu 4/2003


Kultuur ja Elu 3/2003

 

 

 

 Pärnu-Jaagupi raamatukogu juhataja pr E. Kerge võtmas vastu õnnitlusi teabetoa avamise puhul Pärnumaa Koduloolaste Seltsingu juhatuse esimehelt hr Heldor Kääratsilt.

Koduloolase teabetuba on möödaniku varaait

tekst: K&E
foto: E. Kerge kogust

Koduloolaste algatusel avati Pärnu-Jaagupi raamatukogus koduloolase teabetuba. Ei saa olla eestlast ilma koduta ega eesti rahvast ajaloolise mäluta. Ka Euroopas mitte.

Iga loov inimene kannab endas rahva olme kitsikust ja unistuste lendu. Lapsepõlves näeb ja matkib ta isa ning ema, kuuleb vanavanematelt ja kogub tarkusi kõigilt naabritelt külas, siis õpib koolis tundma teadmisi, tunnetab veel kaugema rahva harjumusi ja elutarkust.
Kahjuks on tänapäeva vanemate töökoht juba kodust kaugel ja nii ollakse terved päevad lastest eemal. Koolis antud teadmised ei korva kaotatut. Paljud pärimused kaovad tulevases teabetulvas.
Et oma kodu jälle eestikeelses mõistes mõista, on tekkinud vajadus valvega ruumide järele, kus võiks säilitada kodudes kogutud tohutut teabematerjali kohaliku elu-olu, pärimuste ja perelugude ning külakroonika koopiatega. Kodudes pole alati uurija tööde jätkajat või väärilist hoidjat. Vahel teeme õnnelikke juhuslikke avastusi. Kodutalu mineviku kirja pannud inimene ei tunneta ise oma ajaviite väärtusi ega julge kellelegi kõssata. Palju kohaliku kultuuriloo pilte on kodudes kadumas. Teame juhust Tahkurannas, kus kapisahtlitest vanad fotod, kirjad ja dokumendid pärijate poolt maja müügiks ettevalmistamisel põletati lõkkes (!).
Koduloo teabetoa all mõistame möödaniku teatme varaaita kodukohas, kus hoitakse elavana pärimustes edastatut, meie rahva – maarahva kui eestluse alge – kultuuriloo talletusi. Siin säilivad eestluse arusaamad ja oma kodu (tagantjärelegi) äratundmine. Siin peaks saama võimalikuks oma kodukoha- või perekonnalooga jälle silmitsi kokku saada...

Pärimus kujundab kogukonda

Õnneks on olemas entusiastlikud inimesed, kes püüavad kodukoha vanavara säilitada. Pärnumaa Koduloolaste Seltsingu suvisel õppereisil Tõstamaa vallas nägime Tõhela raamatukogu “koduloo pööningul” väärtuslikku kogu paikkonna inimestelt saadud vanemat käsikirjalisi ja trükimaterjali, fotoalbumeid, koolitunnistusi jms. Selle materjali on kokku kogunud raamatukoguhoidja Silvi Rand ja kodu-uurija Vaike Hang. Pärnumaal on ridamisi nn väikemuuseume ja erakogusid, mille kaardistamise on seltsing 2004. a tööplaani võtnud. Peame õigeks kohaliku kultuuriloo teatmeid säilitada võimaluse korral koha peal, sest ainult siin säilitab pärimuslugu oma värvikuse, teda mõistetakse, ta jääb oma rahva keskele kogukonda kujundama. Nendes teabetubades elab veel möödunud aja hõng ja esemeil puudub surmapitsat. Need mälestused minevikust ei kao teiste suure kogu samalaadsete väljavalitute hulka ja kohalik rahvas ise saab uhkust tunda kogutud minevikukildude valdajana.
Siin rääkisime kohaliku väikemuuseumiks (koduloonurgaks) koondatud mineviku kultuurikandjate juhupärasest kogumisest. Koduloo teabetoa all aga mõistame juba teadusliku töö tasemel kutsealase professionaalsusega korrastatud teabe säilitamist nii oma kultuuriloo kogude ja säilmete kohta (ka siis, kui nad jäävad kodudesse, isiklikku valdusse), kartoteegi või nimestikuna koduloolasi huvitava algmaterjali kohta arhiivides, kodu-uurijate käsikirjade kogumitest muuseumides, teistes väikemuuseumides säilitatavatest dokumentide ja käsikirjalistest uurimistöödest. Tuleviku teabetoas on filmilugejad, skännerid, trükkimis- ja paljundusaparaadid, valve all arhiivitoad, väärtuslike dokumentide näituste jaoks suletavad vitriinid, väljapanekud uudistega, fotonäitused. Teabetoast kujuneb kodukoha hindamatu kultuurikandja, mida nüüd juba vanaemad ise oma lastelasteni ei suuda viia.

Vaatame tulevikku ja mäletame minevikku

Pärnu-Jaagupis on kauaaegsed koduloouurimise traditsioonid. Möödunud sajandi 70-ndatest aastatest õpetati Pärnu-Jaagupi Keskkoolis kodu-uurimist fakultatiivainena. Koolimuuseumi kauaaegne juhataja Mai Maiste pani aluse vanavara kogumisele, laiendas ekspositsioonipinda, juhendas õpilasi uurimistöös. Tema töö jätkaja Anne Algo järgib ka külapäevade korraldamise traditsiooni. Pärnu-Jaagupi kihelkonna mineviku uurija ja kirjasõnas talletaja on Sergei Seeland, kelle viimane trükis ilmunud raamat on “Pärnu-Jaagupi kihelkonna raamatukogude ajalugu”. Teine valla ajaloo jäädvustaja nii fotokaameraga kui ka igapäevasündmuste kirjapanija on Elmu Rukki. Pikki aastaid jäädvustab paikkonna ajalugu Aldo Kals. Tema käsikirjaline raamat “Tuntud korbelaste elulood” on kohalike inimestega tutvumiseks huvipakkuv materjal.
Kui 8. dets 2002 Paikusel Eesti Kodu-uurijate Seltsi endise Pärnu osakonna aastakoosolekul koos genealoogide, muuseumisõprade ja teiste koduloo huvilistega, kelle ühisüritused toimuvad juba 1999. aastast alates, otsustati ühehäälselt uue ühenduse – Pärnumaa Koduloolaste Seltsingu loomise poolt, siis eelkõige selleks, et, ühendades kõigi tegutsevate koduloohuviliste tahte, teadmised ja oskused, leida võimalused maakonnas koduloolaste uurimistegevuse finantseerimiseks ja selle laialdaseks tutvustamiseks trükisõnas.
Juba esimese aastaga on seltsing tõestanud oma otsuseõigsust ja teotahet. Tänu seltsingu juhatuse oskuslikule tegevusele, põhjendatult koostatud projektidele ja koduloolaste aktiivsele osavõtule on tegevus haaranud ka kaugemate maakohtade keskusi. Seltsingul ilmub regulaarselt kord kvartalis leht “Koduloolane”, toimuvad ühisüritused kultuurilooliste sündmuste tähistamiseks, korraldatakse kohtumisi ja õppereise.
Halinga valda võib nimetada kultuurisõbralikuks. Valla kolm raamatukogu on saanud viimaste aastatega sobivamad remonditud ruumid, neljas raamatukogu saab veel k.a värskelt remonditud. Uuenenud rahvamaja pidas 15. novembril avapeo.
Pärnu-Jaagupi raamatukogule projekteeriti ruumid endisesse kooli algklasside majja. Sisse kolisime 2002. aasta algul. Raamatukogu ruumide avardumisega saime võimaluse pakkuda külastajatele senisest rohkem teenuseid ja avada internetipunkti.
Sellele “tulevikku vaatavale” maailmale tahtsime lisada minevikku mäletava osa. Kohalike kodu-uurijatega juttu ajades tekkis mõte koguda rohkem informatsiooni sellest, millist trükimaterjali võiks olla kodukoha kohta. Ikka enam tõdeme, et kodu-uurija, museaalide koguja või suguvõsa uurija-genealoog tegelevad ühel teabepõllul ja ühistel eesmärkidel: kui ühed kodukoha mineviku uurimistes jõuavad tahtmatult perelugudeni, siis teised, perelugudega tutvudes, uurivad kogukonna minevikku oma perekonna “kitsastest” huvidest lähtudes. Siin tekkiski ühise teabetoa vajadus. Uurimistööd lihtsustab palju, kui eelnevalt oskame leida, kuskohast mingit teavet peame otsima, kui uurija käsutuses on kartoteegid, bibliograafilised andmed eelnevate tööde kohta, teave juba uuritud valdkondadest, nimetatud neidki, kes kodukoha mälestusi korjavad. Veelgi vajalikum on ühine koduloolase teabetuba varustatud võimalustega kohapeal leida (või raamatukogu kaudu tellida) tarvilikku teabematerjali, teha vajalikke koopiad jm.
Koduloolase teabetoa esmatähtsaks ülesandeks on aga kodukoha mineviku, mälestuste, pärimuste säilitamine elavas ettekandes, näituse väljapanekutes ja info kättesaadavus kõigile huvilistele.

Teabetoas saab olema koduloolaste raamatukogu

Koduloolase teabetoa avasime 17. mail. Tahame säilitada eelkõige trükiseid, mis puudutavad kodukoha ajalugu ja siitkandist pärit inimesi. Väärtuslikuks algmaterjaliks on Aldo Kalsi koostatud “Tuntud korbelaste elulood” (1975), milles antud Korbe (Korbe – muinaskihelkond) koduloo bibliograafiat tuleb edasi kirjutada. Selleks on vaja ilmunud trükistest kõik kohalikku ajalugu käsitlev materjal üles leida ja bibliografeerida. Näitusekappides on võimalik eksponeerida kodukogudes hoitud materjale. Veel on kavas muretseda koopiad üksikute uurijate trükitud materjalidest ja kodustest käsikirjadest, koostada nimekirju olemasolevatest õpilastöödest, muuseumides olevatest materjalidest (hoiukoha näitamisega).
Materjali kogumist ei taha me piirata vaid oma valla või kihelkonnaga, vajalik on teave kogu maakonna kohta. Raamatuid on andnud Pärnumaa Koduloolaste Seltsingu liikmed eeldusel, et seltsingul saab siin olema oma raamatukogu. Toetust on pälvinud mitmed seltsingu poolt esitatud projektid. Nii saadi raha kohaliku omaalgatuse programmi maakonnakomisjoni oktoobrikuu jaotusega näituste aluste valmistamiseks. Koduloolasi rõõmustab ka Rahvusraamatukogu poolt kingitud kasutatud mikrofilmiaparaat ja seltsingu esitatud projekti alusel Pärnumaa Omavalitsuste Liidu toetusel ostetud skänner.
Selline kodulootuba on võimalik vaid seal, kus on oma tegevuse tõsidusse uskuvaid inimesi.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv