Kultuur ja Elu 4/2003


Kultuur ja Elu 3/2003

 

 

 

 


Vana pläss..
EKP suunav käsi kirjanikke karistamas

EKP KK büroo 1960. a. veebruarikuus toimunud istungi protokoll kajastab ilmekalt tolleaegset skisofreenilist olukorda, mil igasugune nõukogulikku ideoloogiat kritiseeriv mõtteavaldus võis jääda ainult omade vahele. Kuid ka siis pidi meeles pidama KGB agentide olemasolu. Kui aga mõnel avaliku elu tegelasel, kes reeglina oli muidugi NLKP liige, kannatus katkes ja midagi niisugust enesele lubas, ootas teda range karistus. Antud juhul oli ENSV Kirjanike Liidu sekretär Lembit Remmelgas selgelt partei seatud piiridest üle astunud. Siin avaldatud protokoll asub Riigiarhiivi EKP dokumentide hoidlas.

Protokoll nr. 74
1-4-2422, 99-130 4., 8., 9. ja 11. 02. 1960


Sm. Remmelga ebaõigest käitumisest

Viimaste aastate jooksul on EKP kongressidel, Keskkomitee pleenumitel ja büroo istungitel ning kirjanike parteiorganisatsiooni koosolekutel korduvalt kritiseeritud Eesti NSV Kirjanike Liidu sekretäri sm. L. Remmelga ebaõiget käitumist ning poliitiliselt vääraid esinemisi. Sm. L. Remmelgat on korduvalt kritiseeritud kodanliku ideoloogia mõju alahindamise, kirjanduse parteilisuse printsiibi unustamise, kodanlike natsionalistide väljamõeldiste kordamise pärast ning katsete eest vastandada kirjanike organisatsiooni parteiorganitele. Teda on kritiseeritud selle eest, et ta apelleerib parteitute poole neil juhtudel, kui tema seisukohad lähevad lahku parteiorganite seisukohtadest, kriitika ignoreerimise ja oma eksimuste ja vigade mittetunnustamise pärast. Kuid sm. Remmelgas ei teinud kriitikast vajalikke järeldusi, ei hinnanud EKP Keskkomitee kannatlikku suhtumist temasse ega Keskkomitee püüdlust abistada teda mõista ja parandada oma vigu. Sm. Remmelgas ei võtnud õppust tema aadressil tehtud kriitikast ega tõsisest hoiatusest, mis talle tehti EKP X kongressil, vaid käitus endiselt ebaõigelt.

Sm. Remmelga ideeliselt vääraid sõnavõtte ajakirjanduses kasutasid korduvalt emigrantlikud ringkonnad nõukogudevastase propaganda tegemiseks. Sm. Remmelgas ei pidanud vajalikku võitlust kirjanduse ideelise puhtuse eest, vaid real juhtudel toetas teoseid, mis omavad suuri ideelisi puudujääke ja vigu.
Sm. Remmelga ebaõige käitumine ilmnes eriti selgesti seoses 1959. aastal toimunud romaanivõistlusega. Þürii otsustas paremate teoste kõrval autasustada kahte teost, mis sisaldasid ideoloogilisi vigu (L. Prometi “Meesteta küla” ja R. Kaugveri “Võõra mõõga teenistuses”). Sm L. Remmelgas ei aidanud þüriil parandada oma viga, vaid hakkas kaitsma ideeliselt vääraid teoseid ja zhürii läbimõtlematut otsust. Selle asemel, et lahendada küsimus parteilises korras, apelleeris sm. Remmelgas parteitu auditooriumi poole. Ebaõige oli tema käitumine ka kirjanike parteiorganisatsiooni aruande- ja valimiskoosolekul (1959. a. novembris), kus ta faktiliselt esines kirjanduse parteilise juhtimise vastu.

EKP Keskkomitee büroo märgib rahuldustundega, et Eesti nõukogude kirjandus on õigel teel, et vabariigi kirjanikud täidavad ausalt oma kohuseid Kodumaa ees ning annavad oma teostega väärika panuse nõukogude rahva võitlusse kommunismi ülesehitamise eest meie maal. Kuid sm. Remmelgas oma ebaõige tegutsemisega segas kirjanikkonna konsolideerumist ühtsel ideelisel platvormil partei ümber, avaldades sellega kahjulikku mõju mõnedele ebakindlatele literaatidele.

Lähtudes eeltoodust EKP KK büroo otsustab:

  1. Ebaõige käitumise ja poliitiliselt vigaste seisukohtade kaitsmise eest vabastada sm. L. Remmelgas Eesti NSV Kirjanike Liidu sekretäri ametikohalt. Hoiatada teda, et kui ta ei tee kriitikast õigeid järeldusi ning ei muuda oma käitumist, võetakse ta rangele parteilisele vastutusele.
  2. Käesolev otsus teha teatavaks Eesti NSV Kirjanike Liidu liikmetele-kommunistidele.

EKP KK büroo istungi juhataja Käbin. Osavõtjad: KK büroo liikmed: Abašvili, Ani, Klauson, Lentsman, Ušanjov. Büroo liikmekandidaadid: Saaremägi, Tšernikov. Keskkomitee liikmed: Inti, Karpov, Undusk, Tšepurin, Vladõtšin. Osakonnajuhatajate asetäitjad: Igolkin, Pavlov, Ranne, Sipria, Sõgel, Šturm. Erisektori juhataja: Šergalin. Sekretäride abid: Altin, Pais. Asjadevalitseja: Popov. “Sovetskaja Estonia” toimetaja: Štšetinin.

* * *

Lembit Remmelgas (1921-1992). Eesti kirjanduskriitik ja tõlkija. Lõpetanud Moskva NLKP KK Kõrgema Parteikooli 1955.a. 1953-1960 ja 1976-1981 ENSV Kirjanike Liidu juhatuse sekretär, 1981-1983 esimehe asetäitja.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv