Kultuur ja Elu 4/2003


Kultuur ja Elu 3/2003

 

 

 

 


Olukorrast riigis
Toomas Lumaniga

küsis: ke

Kultuur ja Elu küsis AS EE Grupp juhatuse esimehelt ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja presidendilt Toomas Lumanilt, mis on lahti meie haridussüsteemis ning mida teha, et jõuda teadmistepõhisesse majandusse?

Hr Luman, Te olete öelnud, et haritus peaks tulevikus kujunema üheks Eesti põhiliseks trumbiks. Kas hariduspoliitika aitab sellele kaasa või mitte?
Toomas Luman: „See on äärmiselt keeruline küsimus. Ühtpidi aitab ja teistpidi ei aita. Ei julge küll väita, et meie valitsused oleksid äärmiselt haridusvaenulikku poliitikat ajanud. Aga paljudes asjades on reform piltlikult öeldes toimunud vaid reformi pärast. On jäänud mõtestamata, mis on ümberkorraldamise tegelik eesmärk.
Olen veendunud, et väikerahval ei ole tänapäeval globaliseeruvas maailmas muud varianti läbilöömiseks kui ümbritsevast kõrgem haridustase ja parem koolitatus. Ainult sedakaudu saame oma tegevuse efektiivsust tõsta. Meid ei ole nii palju, et võiksime n.-ö massiga lüüa. Kui vaatame hariduspoliitikat, siis peaksime hakkama pihta võib-olla juba põhiharidusest. Riigi tasandil on mõningad asjad jäänud lahendamata, võib-olla teadmatusest, aga võib-olla ka hooletusest.“

Kas meie haridussüsteemis petetakse noori inimesi?
Jah, kahjuks nii on. Meil on suurel hulgal gümnaasiume, kust väga väike hulk lõpetajaid läheb edasi kõrgkooli. Minu meelest on siin jällegi juhtunud viga, et gümnaasiumiharidus on antud omavalitsuste hallata. Sest gümnaasium, kust 1-3 % lõpetajatest läheb kõrgkooli, töötab ju tegelikult tühja. Aga samal ajal on see mõnes vallas suure tõenäosusega suurim tööandja ja seda ei ole võimalik kinni panna, valla jaoks on see sotsiaalne probleem. Tegelikult peaksid need noored, kes ei pürgi kõrgkooli, saama lisaks omandada ka kutseoskused, millega tööjõuturul aktiivselt kaasa lüüa. Praegu tulevad nad tööjõuturule ju sisuliselt ilma ametioskuseta. Et enesehinnang on juba päris kõrge, siis lihtsamat tööd ei taheta võtta, aga keerukama jaoks oskused puuduvad.

Kas asi ei ole ka hoiakus, et kutsekool on luuserite pärusmaa?
Ütlen otse välja, et minu arvates keskmise või kehva n.-ö kõrgharidusega spetsialist teenib tulevikus selgelt vähem kui hästi väljaõpetatud automaatpinkide seadistaja. Kahjuks teeb aga kujundatud vale mentaliteet noortele karuteene. Mitte kõik noored ei pääse hinnatud ülikoolidesse, tihti jäävad ukse taha just kehvemast gümnaasiumist tulijad. Siin ulatavad meile kohe abistava käe mõningad erakõrgkoolid. Ma ei taha öelda mitte midagi halba, aga nende hulgas on siiski ka õppeasutusi, mida ülikooliks on pisut palju pidada. Minu arvates teevad ülikoolist ülikooli kaks asja: teadustöö olemasolu ning õppeasutuse akadeemiline raamatukogu. Väga suurel hulgal nn ülikoolidest need puuduvad. Vanemad aga pingutavad püksirihma, maksavad õppemaksu ja veel on sellel erialal väga peenikene nimi, ärikorraldus või midagi sarnast ja… Niisuguse kõrgkooli lõpetanul ametioskused tegelikult puuduvad. Heal juhul võib neid noori nimetada kehvalt ette valmistatud müügimeesteks

Olete öelnud, et tegelikult toodavad kõrgkoolid sisuliselt töötuid?
Kahjuks tõesti täna nii on, et küllaltki suur hulk kõrgkoole toodab meil tulevikuks noori töötuid. Kui vaadata kõrgharidusreformi, siis kõigepealt viidi stuudium viielt aastalt neljale, siis 3+ 2 peale, insenerierialadel on stuudium viidud viie aasta peale tagasi ja lõpetatakse sisuliselt magistrikraadiga. Nii on kümne aastaga tehtud kaks reformi ja olemegi tagasi alguses! See on minu arvates tõesti juhtunud sellepärast, et kõigepealt mindi uljalt reformima, mõtestamata, mis on tegelikult selle eesmärk. Oleme teatavates asjades jõudnud kummalisse disproportsiooni: kui praegu kõik õppivad tudengid koolid lõpetavad, saame ühe ärijuhi ja ühe ärikorraldaja ühe inseneri kohta. Noh, ma ei kujuta seda äri ette!

Riiklikult on vastu võetud mitmeid arengukavu, nt Teaduspõhine Eesti, mis on kaunikõlaliseks paberiks jäänudki, riiklike doktoriõppe kohtade arv on võrreldes Tehnikaülikooliga kordades Tartu Ülikooli kasuks. Miks?
On nii objektiivseid kui subjektiivseid põhjusi. Oli üks periood, kus kõik noored tahtsid minna õppima eriala, mis oli seotud finantsvahendusega, ärijuhtimise või õigusteadusega. Võin meenutada, et rahareformi järel oli meilgi siin ehitusettevõttes olukord, kus staaþikas ehitusinsener, projektijuht, teenis umbes 1/3 Hansapanga telleri palgast. Sel ajal noored inimesed lihtsalt ei läinud inseneriks õppima. Kuid viimati oli ehitusinseneri erialal konkurss 6 inimest kohale – noored teevad praegu oma valiku väga teadlikult.
Kui vaatame riiklike investeeringute ja doktoriõppe kohtade rahastamist, siis siingi on disproportsioon Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli vahel väga suur. Põhjus selgub, kui vaadata parlamendi ja valitsuse koosseisu, kus üle poole liikmetest on TÜ haridusega. Midagi ei ole teha, veri on paksem kui vesi ja võib-olla TTÜ ei toonud seda küsimust varem nii energiliselt ja otsekoheselt avalikkuse ette. Vahe investeeringurahades viimase kümne aasta jooksul on mitmekümnekordne ning vahe doktoriõppe riigitellimustel ca kolmekordne TÜ kasuks. Ma ei taha öelda, et TÜ on doktoriõppe kohti palju saanud, vaid et TTÜ on neid häbiväärselt vähe saanud. Eesmärk peaks olema, et kahel enam-vähem võrdsel juhtival kõrgkoolil peaks olema võrdne arv doktoriõppe kohti.
Olukord ei parane, kui homsest hakkame kõik kauneid kunste arendama, mis on kultuuriliselt äärmiselt tähtis, aga siiski on inseneriteadus see, mis tootvat poolt, seda lisaväärtuse genereerimist põhiliselt ülal hoiab, mitte miski muu.

Mis on teadmistepõhine majandus?
Äärmiselt palju otsuseid tehakse Eesti riigis emotsioonide ajel. Teadmistepõhine majandus eeldab, et otsused tehakse ikkagi põhjalike analüüside, arutelude ja läbimängimiste põhjal. See omakorda eeldab suhtumise muutmist kõigepealt liidrite hulgas ja ühiskonnas tervikuna. Minu teada on meil juba üle kümne aasta seadus, mis ütleb, et valitsus ei saa seaduseelnõusid parlamendile enne esitada, kui on vastav analüüs ja rehkendus taga. Nii palju, kui mina olen seaduseelnõusid näinud, seda rehekendust ja analüüsi kunagi ei ole. Ei selgu, mis on eesmärk, mida me saavutame, palju see riigile toob või midagi muudab, palju selle administreerimine riigile maksma läheb, samuti erasektorile ja inimestele. Paljude seaduste rakendamise kulud maksavad sageli kinni kodanikud riigilõivude kaudu või peavad ettevõtted midagi ümber korraldama. Tegelikult piirdub analüüs täna ühe lausega: riigi eelarvele see kulusid juurde ei too. See ei ole mitte rehkendatud, vaid arvamuslik seisukoht.

Meil tehti ühiskondlik lepe. Miks Kaubandus-Tööstuskoda alla ei kirjutanud?
Meie hinnangul on keeruline loota leppe ellurakendamist, kui kolm juhtivat erakonda, kellel on 75 parlamendikohta, sellega ei ühine. Ja ma ei ole kindel, kas meil on vaja üht paberi peal lepet? Kaks eeskuju selle leppe puhul on Singapur ja Iirimaa. Minu arvates on jäänud siin tähele panemata nende riikide erinev ajalooline taust, võrreldes Eestiga. Singapur on ikkagi idafilosoofiaga riik ja olemuselt sisuliselt diktatuur. Nendele sobib selline direktiivne kokkulepe, sest nad kummardavad liidrit. Iirimaa on ka ikkagi katoliikliku ajalooga riik. See lepe sõlmiti seal muidugi üldse ühel teisel ajajärgul, olukorda ei anna tänase Eesti omaga võrrelda. Aga ka katoliikliku ajalooga riikides kummardatakse liidrit.
Luterliku ajalooga rahva juures on see häda, et nii kui sa midagi paberile kirjutad, asuvad kõik analüüsima, et ega see ei ahista järsku nende õigusi. Oleme ausad, eks need kolm suurt erakonda jätsidki vist allkirja andmata, kuna nende meelest ahistas see nende seaduslikku ja parlamentaarset õigust teha parlamendis ja riigieelarve menetlemisel teatavaid otsuseid. Minul on isiklikult selline tunne, kuid see võib olla vale.
Mida mina olen propageerinud, on Soome variant. Nad kutsuvad seda “suveülikooliks”, mida kutsub kokku peaminister. Sinna tulevad kokku arvamusliidrid ja lepivad suundumuse suuliselt kokku. Samal ajal peavad nad oma argipäeva tegevuses sellest leppest kinni. Olen jätkuvalt seda meelt, et minu arvates vajaksime Eestis ka mingit sellist koostöövormi. Mul ei ole midagi selle vastu, kui see toimub kasvõi Ühiskondliku Leppe foorumi nime all. Aga see peaks olema natukene laiem ning tuleks kaasata organisatsioonide juhid ja arvamusliidrid. Kui ainult eksperdid heietavad, siis ei kanna see vilja, sest liidrid põrutavad ikka omas suunas.

Mida arvate kodanikualgatusest ehk nn kolmandast sektorist?
Mina näen MTÜ-del äärmiselt suurt ja tähtsat rolli. Kaubandus-Tööstuskoda ei ole ka midagi muud kui MTÜ. Oleme aastaid võidelnud selle eest, et kui meie seaduste paranduste ettepanekud tagasi lükatakse, siis tehtaks seda argumenteeritult. Ja argumendiks ei saa lugeda väidet, et ettepanek poliitiliselt ei sobi. Me ei ole kunagi arvanud, et Kaubandus-Tööstuskoja ettepanekud tuleks kõik ilmtingimata seadustena ellu rakendada. Aga mille eest me sõdime ja mis on ühiskonnas suur probleem, see on argumenteeritud diskussioon erinevate ühiskonnagruppide ja liidrite vahel – õigemini selle puudumine. Seda kohe kardetakse. Tundub, et mõningad poliitikud on tänaseni ikka veel direktiivse ja administratiivse juhtimise fännid. Kuid ühiskondlikul tasandil võib juhtida ka ideid ja tõekspidamisi genereerides ning neid rahvale selgitades. Ühiskonnas on äärmiselt palju ideid, kui me tõrjume nende esitamist, siis nad lähevad kaduma.
Üldise arengu tasemel lõplikke tõdesid ei eksisteeri. Vea teevad need juhid, kes seda arvavad.

Mida saab sihtasutus hariduse heaks teha?
Nõmme Erahariduse Sihtasutus on asutatud AS EE Grupp ja AS Eesti Ehitus ning Tallinna Linnavalitsuse poolt. Nõmme Erakool tegutses vanas lasteaia hoones, mis oli küll renoveeritud, kuid jäi kitsaks. Ei olnud võimlat ja söökla oli ka kehvakene. Otsustasime asutada vastava sihtasutuse, mille esimees ma olen. Lisaks linnavalitsuse poolt antud hoonele ja firmade vahenditele võtsime Hansapangast laenu ja renoveerisime maja ära. Sisuliselt kerkis uus koolimaja ühe suve jooksul. See on põhikool, kus õpilaste arv klassis pole suurem kui 20 last. Praegu vanemate õppemaksust ja pearahast seda kapitali eelarvet ei teenindata, seda teeb sihtasutus, kelle tulud laekuvad täielikult erasektori annetustest. See kulu on ligi 1,5 miljonit krooni aastas.
Tehnikaülikooli Arengufondis, mille nõukogu esimees ma olen, oleme põhiliselt üritanud käivitada katalüütilisi protsesse, mis tooksid edukaid lõpetajaid oma ülikooli tagasi. Seda aitab teha vilistlaskapital, kuhu edukad lõpetajad üksikisikutena oma isiklikust varast teevad ühekordse annetuse summas 50 000 krooni. Teine põhiline projekt, mille kaudu me noori teadlasi toetame, on bakalaureuse-, magistri-, ja doktoriõppe stipendiumid ja nüüd ka juba kaks postdoktori stipendiumit IT ja ehituse erialal. Nii üritame kasvatada noort akadeemilist kaadrit.

Kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhatuse liige Janek Mäggi küsis ajalehes Postimees (21. nov.), et me arutame, mitu eestlast elab Eestis 2050. aastal. Aga me ei aruta, kes eestlane aastal 2050 omal maal on? Pärisori, talupoeg või mõisnik? Kes me oleme, hr Luman?
Minu meelest areneb maailm just nimelt selles suunas, et meie heaolu ei määra tulevikus ära mitte meile päranduseks tulnud kapital, vaid intellektuaalsete oskuste tase, mis meil on. Kui me oma rahvast hästi koolitame, siis arvan, et ka geneetiliselt peaks see tulema kasuks – järgmised põlvkonnad on targemad kui eelmised. Aga ideed, mõtted ja intellekt on ka aastal 2050 ja 2100 nende inimeste omand. Küllap on eestlane selles mõttes ikka mõisnik, juhul, kui ta ei ole selleks ajaks siit maalapi pealt mujale ära kolinud.

J. Mäggi arvab, et me oleme pärisorjad ja meie poliitikud Brüsseli mõisnike kuulekad aidamehed...
Mina võtaksin asja rahulikult, sest eestlased on osanud igasuguse bürokraatiaga hakkama saada, ma ei ületähtsustaks Brüsseli oma. Päevselge on see, et Brüssel reguleerib praegu kogu tegevust, ta arvab, et Soome ja Rootsi on omavahel konkurendid ja valvab, et nende vahel ei toimuks kõlvatut konkurentsi. Brüssel ei ole veel siiani aru saanud, et tegelikult on kogu vana hea Euroopa konkurentsis ainult kahe majandustsooniga, Ameerikaga ja Kaug-Idaga, mille eesotsas on Hiina ja Jaapan. Siin peab ka Brüssel aru saama, et tänane bürokraatlik ülereguleerimine on täiesti mõttetu. Kui vaadata, kellega EL võistleb ja võitleb, siis tuleb kõigil novaatorlikel majanduspoliitilistel ideedel lasta vabalt areneda ja mitte neid bürokraatlikult maha tappa. Minu meelest on ka Brüssel selles mõttes täna pisut stagneerunud, aga ma ei arva, et ta on nii võimetu, et ei suuda areneda. Vastasel juhul hakkab EL elanike elatustase langema ja sellega ei ole enam ükski valija nõus.

Peagi on käes Jõulud. Milline on Teie soov Jõuluvanale?
Kui jõuluvana käest midagi soovida, siis ikka seda, mida olen palju kordi esile tõstnud – argumenteeritud diskussiooni. Minu arvates meie ühiskonna areng ja erinevate huvigruppide ning reaalsete võimaluste parem mõistmine saab tulla ainult argumenteeritud diskussiooni kaudu. Arvan, et siis areneksime järgmisel kümnel aastal oluliselt kiiremini kui seni.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv