Kultuur ja Elu 3/2003


Kultuur ja Elu 2/2003

 

 

 

 


Quo vadis, Eesti haridus?

tekst: k&e


Haridus- ja teadusminister hr Toivo Maimets.

Meie kultuuri-ja haridusalaste probleemide kuhjumisel on üks ja seesama ning kõige hullem algpõhjus – aastatepikkune otsustamatus. Haridus- ja teadusminister hr Toivo Maimets on mees, kes saadeti kastaneid tulest välja tooma. Quo vadis, Eesti haridus?

Pime usk, et küll turg kõik paika paneb, on tekitanud olukorra, kus omandatav haridus ei pruugi olla vastavuses reaalse tööturu ning elu vajadustega. Paljud haritud noored ei näe endal Eestis tulevikku, eelkõige liiga madalate palkade tõttu, võrreldes muude riikidega. Seoses liitumisega Euroopa Liiduga, seisab Eesti valitsevatel ringkondadel ning kogu ühiskonnal ees tõsine väljakutse: kuidas luua keskkond, et välismaal kogemust omandanud noored oma teadmised siia tagasi tooksid ning Eesti muutuks seestpoolt rahvusvaheliseks.
T. Maimets: “Ma arvan, et madalad palgad ei ole ainukeseks põhjuseks, miks haritud noored ei näe endale Eestis tulevikku. Pigem on see keskkond, milles elada ja töötada tuleb – nii materiaalne kui vaimne. Samas, ega Euroopa Liiduga liitumine ise olukorda hullemaks tee, võimalus lahkuda oli ka enne. Mul on aastatepikkune kogemus sellest, kuidas välismaale lahkunud andekaid Eesti teadlasi siis tagasi tuua. Selleks oli vaja asutada nn “repatrieerimisgarantiid” (alguses George Sorosi rahadega, hiljem finantseeris seda ka riik), mis katsid inimeste kulud tagasipöördumiseks ja võimaldasid probleemidevaba töötamise esimeseks paariks aastaks. Edaspidi on need teadlased juba ise olnud võimelised vahendeid hankima ning teistele paremat töö- ja elukeskkonda looma. Täna on meil neid võimalusi võrratult rohkem, nii Euroopa Liidu programmide kaudu kui erainitsiatiivide (näiteks Wellcome Foundation) toel. Haridusministeeriumi ülesanne on tugevasti kaasa aidata teadmistepõhise majanduse väljaarendamisele ning haridusinvesteeringute efektiivsemaks muutmisele. Seeläbi tõuseb noorte konkurentsivõime üldiselt, aga Eesti riik muutub perspektiivis tunduvalt atraktiivsemaks ka töökohana.“

Tuleb tunnistada, et ajal, mil kõik pürgivad gümnaasiumisse ja ülikooli, on kutsehariduse areng vaeslapse ossa jäänud. Probleeme hakati teadvustama alles hiljuti, kui tööandjad hakkasid kurtma, et neil ei jätku kvalifitseeritud oskustöölisi. Samas ei leia “ületoodetud valgekraed” omale korralikku rakendust ning maksumaksja raha nende koolitamiseks on sisuliselt maha visatud. Kuidas on kavas hakata kutse- ja inseneriharidust järgi aitama ning viia see vastavusse tööandjate vajadustega? Kas ei oleks siiski mõttekas ka gümnaasiumis õppivatele noortele mõni amet selgeks õpetada, et juhul, kui nad kõrgkooli ei pääse, oleks nad tööturul siiski konkurentsivõimelised?
Sellest, et tööandjad juba kurdavad, on vähe. Nad peavad hakkama ka arvestatavaks partneriks riigipoolse tellimuse kujundamisel. Tõsi, seni on meil ettevõtteid, kes suudavad oma arengut strateegiliselt 10-15 aasta peale planeerida, veel liiga vähe. Viimasel ajal on aga selgeid märke ettevõtjatepoolse aktiivsuse suurenemise kohta.
Vahekord gümnaasiumis õppijate ja kutsekooli minejate vahel ei ole õiges paigas. Kõik tunnistavad seda hetkeni, kuni oma huvid hakkavad “tööle”: näiteks ei taha lapsevanem panna oma last kutsekooli, mis tihti kahjuks on hariduse tupiktee. Või ei taha omavalitsus lapsi kutsekooli lasta, sest gümnaasium kuulub omavalitsusele, kutsekool riigile. Rahastamine aga sõltub õpilaste arvust.
Probleemid ei ole lihtsad ning on kuhjunud aastatepikkuse otsustamatusega.

Nii kurb kui see ka pole, on kõrgharidusest Eestis saanud ka üks osa allilmaärist. Sellele on juhtinud tähelepanu ka ajakiri Kultuur ja Elu. Pean silmas siin tegutsevaid Venemaa kõrgkoolide illegaalseid filiaale, kes harrastavad “diplomipesu”. Mismoodi on võimalik, et pätistumist akadeemilisel alal ei suuda tõkestada ühegi ametkonna hammas?
Olen öelnud, et kui rebane ja kass käsivad Buratinol tukatid Lollidemaale maha matta, et jääda ootama rahapuu kasvamist ning Buratino seda teebki, siis siin ei saa ka riik Buratinot takistada. Küll aga saame jagada informatsiooni, millised on Eesti riigi poolt aktsepteeritavad diplomid ja millised mitte. Samuti oleme leppinud Venemaa haridusministriga kokku ühise tegevuse osas ning loodan, et see ainult jutuks ei jää.
Võib muidugi väita, et saatke politsei, las paneb kooli kinni. Seda olemegi teinud. Aga kui tegu on näiteks internetis tegutseva kõrgkooliga. Mida ja kus sulgeda siis?
Nn Bologna protsessiga ühinenud ülikoolide vahel oleme ka rääkinud võimalikust “musta nimekirja” koostamisest, millesse kuuluvate ülikoolide diplomid ei leiaks tunnustust üheski ligi 40-st riigist.

Eelneva valguses on tagumine aeg hakata rääkima intelligentsi vastutusest antava hariduse kvaliteedi ning noorsoole õpetatavate tõekspidamiste ja väärtuste osas. Millega aga tegeleb Eesti intelligents olukorras, kus endised punaprofessorid, kes on kultiveerinud maailma võikamat ideoloogiat, kujunduvad noorsoo vaimu ka praegu? Kas tunnistame jätkuvalt, et Moskva NLKP Kõrgema Parteikooli diplom väärib selle omanikule Eesti vabariigis filosoofiamagistri kraadi andmist või ütleme, et see paber on akadeemilises mõttes täielik nonsenss, mille teadusliku väärtustamise ja kon- verteeritavuse saavad välja mõtelda üksnes haige aju ja kuritegelik küünilisus?
Minu kandidaadidiplom on ka pärit Moskva Ülikoolist ja ma olen selle üle üsna uhke, sest tegu oli kindlasti tugevaima ülikooliga, mis molekulaarbioloogia alal mulle sel ajal kättesaadav oli. Seetõttu tuleks selliste küsimuste käsitlemisel olla võimalikult konkreetne. Ma ei tea näiteid, kus oleks vaid parteikooli diplomi eest kellelegi magistrikraad antud.

Need noored, kes tänavu asusid ametit õppima, tulevad tööturule 5-10 aasta pärast. Olukord tööjõuturul on siis praegusest ju hoopis erinev. Ometi ei märganud ma keset hoogsat arutelu kusagil ühtegi artiklit sellest, milliseid spetsialiste vajab Eesti Euroopa Liidu liikmesmaana ehk mida tasuks õppida? Kus kohast on noortel võimalik sellist infot saada?
Puudutasin seda oma vastuses teisele küsimusele. Hulk inimesi töötavad selliste prognooside kallal. Ometigi, ega nüüd 5aastases perspektiivis asjade nägemine nii keeruline ka pole, et ainult akadeemikud sellega hakkama saaksid. Puit, transporditeenused jm jäävad siia pikaks ajaks. Et meie majandus muutuks enam teadmistemahukaks ja ka andekatel noortel oleks üha enam põhjust siin töötada, selleks töötab praegune valitsus ja haridus- ja teadusminister pingsalt.”

Avatud kodanikuühiskonnas on oluline roll täita mittetulundusühingutel. Lisaks sotsiaalsfäärile on kindlasti haridus üks valdkondi, kus nad saaksid olla kasulikud partnerid. Milline on Teie visioon MTÜ-de rollist hariduse arengule kaasaaitamises?
Kunagise Avatud Eesti Fondi Nõukogu liikmena on mu kindel veendumus, et hariduse kui kõige laiema tarbijaskonna probleemide lahendamiseks tuleb maksimaalselt kaasa haarata nn kolmandat sektorit – mittetulundusühinguid, sihtasutusi, kodanikeühendusi. Tõsi, mõnikord avastan üllatusega, et nn valitsusevälise MTÜ nimel esineb juriidiline isik, kes kogu oma tegevuskulud riigieelarvest saab. Milles seisab siis tema riigist sõltumatu arvamus?

Praegu käib äge arutelu projekti 21. sajandi kool ümber. Mis on selle suurejoonelise projekti eesmärkideks ja kuidas tagada, et seda projekti jätkaksid ka järgmised valitsused?
Projekti eesmärgiks on saada korda koolide õpikeskkond: lagunevad koolimajad ja puuduvad õppevahendid. Projekti elujõulisuseks on vaja kahte asja: seadusandlikku alust ja raha. Mõlema heaks käib praegu kibe töö. Seadusandliku aluse annaks Riigikogu poolt kinnitatud riiklik programm. Raha on vaja 6,5 miljardit krooni. See ei ole väike raha ja nõuab tõepoolest ühiskondlikku kokkulepet: on selge, et praeguses tempos 200-300 miljoni eelarvekrooni tilgutamisega aastas jõutakse ring peale alles 20-30 aastaga. Selleks ajaks juba esimene ots laguneb...

Kuivõrd aitab vastuvõetud õppetoetuste seadus kaasa sellele, et tuua õppivad noored toimetulekutoetuste saajate ringist välja?
Õppetoetuse seaduse hea uudis on see, et meil õnnestus tuua tudengite toetuseks kolm korda rohkem raha kui seal oli enne – 53 miljoni asemel peaaegu 160 miljonit krooni aastas. Samuti hakkasid toetusi saama keskhariduse baasil õppivad kutseõppurid. Kas seda on piisavalt, selgub ehk lähema aasta jooksul ning Riigikogul on võimalik neid summasid suurendada.

Viimasel ajal on palju räägitud koolis mittekäivatest lastest ja koolis lokkavast vägivallast. Olukorras, kus meil sünnib niigi vähe lapsi, ei tohiks neist ühegi elukäik kahe silma vahele jääda. Ometi on tuhandeid lapsi, kes ei käi koolis ja kelle käekäik ei olegi kedagi huvitanud.
Kirjutan neid vastuseid ajakirja Kultuur ja Elu küsimustele Itaalias, kus Euroopa Liidu haridusministrid kohtuvad just neil teemadel: koolist väljalangemine ja uneasiness. See teine sõna hõlmab endas ka koolivägivalda, ent ei piirdu sellega. Siia hulka kuuluvad ka kõik muud asjaolud, mis põhjustavad selle, et lapsel on koolis halb olla. Nende peale mõtlema ja neid asjaolusid vähendama peaks iga haridustöötaja, õpetajast ministrini. Euroopa Liit tähtsustab üha enam taoliste probleemidega toimetulekut ning käsitleb neid põhiliste näitajate seas, mis ühe riigi haridussüsteemi edukust iseloomustavad.
Ja veel. Ka kohtumine ise toimub mõneti sümboolses paigas. See on San Partignano suletud territoorium, kus elab ja töötab ligi 1400 noort inimest, kes on otsustanud lahti saada narkosõltuvusest. Eelkõige aitavad nad siin iseennast. Aga neid aitab ka riik ja valitsusväline sektor. Ja mitte sõnades, vaid tegudes.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv