Kultuur ja Elu 3/2003


Kultuur ja Elu 2/2003

 

 

 

 


ÜRO INIMÕIGUSTE KOMITEELE PEAMISTE RIKUTUD INIMÕIGUSTE HEASTAMISE TAOTLUS

Meie, Nõukogude Liidu valitseva kommunistliku partei ja tema repressiivorganite NKVD-KGB poolt meelevaldselt ja ebaseaduslikult kinnipeetud, Siberi sunnitöölaagrites või sundasumisel parimad eluks antud aastad ning lähedased pereliikmed inimsusevastaste vägivallaaktsioonide tagajärjel kaotanud, palume Teie menetlust, et määratleda konkreetne kohustuslik subjekt, ja otsust, kellel lasub kohustus maksta õiglast ja küllaldast kompensatsiooni meie meelevaldsete arreteerimiste, ebaseaduslike kinnipidamiste ja orjatöö eest, meie pereliikmete hukkumiste ja mõrvamistega tekitatud kahju eest ning natsionaliseerimise sildi all konfiskeeritud vara eest. See kõik kokku on negatiivselt mõjutanud meie kogu ülejäänud elu ja riivanud inimväärikust.

Meie arvates on peasüüdlasi mitu:
23. augustil 1939. a sõlmisid Nõukogude Liit ja hitlerlik Saksamaa omavahelise pakti koos salaprotokolliga, mille sisu on rahvusvahelise õiguse vastane kuritegu (Dietrich A. Loeber). Praegu tuntakse seda dokumenti Molotov – Ribbentropi paktina. Sellest tulenevalt inkorporeeriti Eesti, Läti ja Leedu iseseisvad riigid Nõukogude Liidu koosseisu. Kohe algasid ka repressioonid.

Sellele järgnes 22. juunil 1941 alanud Saksamaa ja Nõukogude Liidu vaheline sõda, mille ägedad lahingud toimusid meie maal. See hävitas kõik, mis oli loodud mitmete põlvkondade jooksul. Pärast sõda Euroopale Marschalli plaani alusel antud ülesehituslik abi jättis kolm Balti riiki, kes olid veel Nõukogude okupatsiooni all, sellest välja. Meie inimeste kanda on sõja ja Nõukogude okupatsioonidega tekitatud kahjud, justkui oleksime meie, sõjas riigina mitteosalenud, selle julma sõja süüdlased ja kaotajariik. Koorem on pandud ohvritele. See kõik vajab ja nõuab hüvitamist.

Siin peab nõudma vastust ka Jalta konverentsil 1945 osalenud USA-lt ja Suurbritannialt, kes ei teinud midagi, et seada õigus ja õiglus omale kohale. Ka hilisematel konverentsidel kestis sama ükskõiksuse rutiin, millega on sügavalt solvatud meie inimeste inimväärikust, takistatud eneseteostust Nõukogude võimu poolt pandud piirangute tõttu. Meil peab olema õigus saada korralikku hüvitist neilt, kes oma tegude, ükskõiksete lepete ning otsustega on rikkunud meie elu, tekitanud korvamatut kahju.


Meie õiguste rakendamisele lootes

Lugupidamisega

Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu
Memento esimees
Endel Palmiste

 

* * *

Eesti Vabariigi taasiseseisvumine 20. augustil 1991. a on andnud meie rahvale lootuse edasikestmiseks ja eneseteostuseks. Peaaegu pool sajandit kestnud nõukogude okupatsioonide ja sel ajal toimunud inimsusevastaste vägivallaaktsioonide ning meie maale venekeelsete inimeste ümberasustamiste tõttu ei julgenud meie aktiivses eas inimesed endale järglasi muretseda. Meelest ei läinud need lapsed, keda koos vanematega kõige julmemalt represseeriti, et teha ruumi uutele asukatele.
Selleks, et normaalselt areneda ja edasi kesta, on vaja jõudu, tervist ja ressurssi. Poole sajandi pikkuse surutise tõttu on meil kõigil selle defitsiit. Ka praegune rahvusvaheline seis soosib olukorda, kus koorem on pandud ülekohtu ja omavoli ohvritele. Ükski meie inimestele väga suure kahju tekitajatest pole avalikult tunnistanud, et neil on meie rahva ees suur võlg, mis aumeeste seltskonnas kuulub tasumisele.
Oleme ettevalmistanud taotluse ÜRO Inimõiguste Komiteele, et nemad menetleksid ja määraksid erapooletult kohustusliku subjekti (subjektid), kellel lasub kohustus maksta õiglast ja küllaldast kompensatsiooni i n i m s u s e v a s t a s t e kinnipidamiste, süütute inimeste mõrvamiste ja ka võõra sõjaga tekitatud kahjude eest.

Virve Virkus

Memento Tallinna Ühenduse
Eestseisuse liige 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv