Kultuur ja Elu 3/2003


Kultuur ja Elu 2/2003

 

 

 

 


Uus Euroopa kõigile:
kodanikuühiskond ehitab sildu

tekst: Margit-Mariann Koppel

5. septembril kohtusid Avatud Eesti Fondi poolt korraldatud konverentsil erinevate Euroopa riikide valitsusväliste organisatsioonide esindajad. Koos arutati selle üle, kuidas saaksid kodanikuühendused anda oma panuse ühise Euroopa kujundamisse ning millised võimalused avanevad Euroopas Eesti vabaühendustele.

Konverentsil esinenud väliskülalised toonitasid lihtsat asjaolu: Euroopa Liit ei alga mitte kaugelt Brüsselist, vaid siitsamast Eestist. Meedias kultiveeritav arvamus, nagu oleks see üksnes poliitikute mängumaa ning tavakodanikul jääb üle vaid kulpi lüüa, suurendab käegalöömise mentaliteeti. Tekib küsimus, kas tõesti on seisuga 1. juuli 2003 registreeritud 19 281 valitsusvälist organisatsiooni (nendest 18 736 MTÜ-d ja 545 sihtasutust) meie ühiskonnas hambutu mass, kellel ei ole avalikkusele mitte kui midagi öelda?
Viimasel ajal räägitakse üha enam avatud kodanikuühiskonnast ning osalusdemokraatiast, kuid me ei ole kahjuks omandanud üht osalusdemokraatia vundamentaalset reeglit: otsuseid teevad küll poliitikud, kuid otsuste ettevalmistamise protsessi on kaasatud valdkondlikud kodanikeühendused ning nende katusorganisatsioonid.
Tõsi on kahjuks ka see, et olles küll 12 aastat demokraatlikku ühiskonda üles ehitanud, ei ole meie vabaühendused veel suutelised olulistes asjades kaasa rääkima. Puudu jääb majanduslikest võimalustest, teadmistest, ka koostöösuutlikkusest. Poliitikud ja ametnikud näevad kodanikeühendustes eelkõige rahaküsijaid, mitte väärtuslikke partnereid demokraatliku ühiskonna elu arendamisel, mille keskmes on inimene ja tema huvid. Ilma vastastikkuse partnerluseta jäävad aga jutud inimesekesksest ühiskonnast tühipaljaks sõnakõlksuks.
Konverentsi üks esinejaid, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liige Filip Hamro-Dotz rõhutas, et kodanikeühendused peavad jälgima protsesse ning tõstatama teemasid, mis on inimestele olulised, kuid mida riiklikud struktuurid ei sea alati prioriteediks. Niisiis oleks vabaühenduste rolliks olla “hoolivuse maailm” ning juhtida poliitikute tähelepanu lahendamist vajavatele valupunktidele.
Meie poliitikute suhtumist vabaühendustesse näitas kõnekalt see, et konverentsile, kus oma kogemusi jagasid Soome Vabariigi parlamendi liige Heidi Hautala, Amnesty Internationali EL-büroo direktor Dick Oosting, European Women’s Lobby peasekretär Mary McPhail, Budapesti Euroopa Maja direktor Miklos Barabas, Poola vabaühenduste esindaja Brüsselis Pawel Krzeczunowicz, ei suvatsenud, vaatamata eelnevale kokkuleppele, ilmuda Toomas Hendrik Ilves ega Mart Laar. Neid ootas rohkem kui 250 vabaühenduse esindajat ning huvilist, väliskülalistest rääkimata.

Kuidas oma häält Euroopa Liidus kuuldavaks teha?

Amnesty Internationali EL-büroo direktor Dick Oosting rõhutas, et kui kodanikuühiskond soovib oma ideaale reaalsusele lähemale tuua, tuleb üldeesmärkide saavutamiseks tegutseda üheskoos. Vabaühenduste mõjujõudu ei tasu alahinnata, eriti kui nende sõnum jõuab Euroopa Liidu parlamenti suurte ja mõjukate katusorganisatsioonide vahendusel. Just siin on peidus võimalused, kuidas saaksime väikeriigina oma rahvuslike huvide eest paremini seista. Paljudele tuleb see võib-olla üllatusena, kuid meie kodanikeühendused on suutnud end juba Euroopa Liidu ametkondades nii nähtavaks kui kuuldavaks teha. EL Tulevikukonvendi Eesti Kodanikeühenduste Kontaktgrupp pälvis Dick Oostingult tunnustuse, kes tõi Eesti vabaühenduste koostöö lääne-eurooplastele eeskujuks. Selgub, et ka Euroopal on meilt üht-teist õppida!
Eesti Kodanikeühenduste Kontaktgrupp kujutab endast ühenduste poolt loodud avalikku võrgustikku, mille eesmärgiks on anda inimestele parem arusaam Euroopa Liidu olemusest ja luua kolmandale sektorile võimalusi kaasarääkimiseks Euroopa tulevikudebatis. Meil toimunud Euroopa Liiduga liitumise kampaanias ei leidnud peaaegu üldse ära märkimist tõik, et nii mitmeski tulevases liikmesriigis mängisid just kodanikeühendused Euroopa Liiduga liitumise kampaania ajal inimeste teavitamisel otsustavat rolli. Vastavaid programme korraldati valitsusväliste organisatsioonide poolt Bulgaarias, Lätis, Rumeenias, Poolas jm. Slovakkias said vabaühendused selleks isegi valitsuselt toetust. Pikemalt tasub esile tuua Ungarit ja Poolat, kes saatsid “oma mehe Havannasse”.

Ungaris otsib pank ühendusi, keda toetada

Ungaris rajati 1990. a organisatsioon “Euroopa Maja”, sihiks Ungari kodanikuühiskonna tugevdamine ja Euroopa Liiduga integreerumise reklaamimine. Tänavu aprillis avas uksed organisatsiooni esindus Brüsselis. Loodi Ungari Kodanikuühiskonna Arengu Sihtasutus, mille eesmärgiks on luua sidemeid ärisektori, avaliku sektori ja mittetulundussektori vahel. Näiteks õnnestus ärisektori heade tegude programmi raames tutvustada ettevõtetele, mida nemad suhetest ühendustega võidavad. Selleks on eelkõige inimressursside arendamine, sest ühenduste töös osalemine parandab töötajate töötulemusi, tõstab motivatsiooni ja suurendab pühendumust. Mõte oli anda äriettevõtetele idee saata töötajaid vabatahtlikena mõne ühenduse heaks töötama. Idee osutus edukaks ja selle käigus pandi alus mitmetele pikaajalistele partnerlussuhetele. Euronet saatis oma töötajad appi töötutega tegelevale organisatsioonile, et anda töötutele arvutikoolitust jne.
Kuid suurim klient oli…Budapesti Pank! Pank palus Kodanikuühiskonna Arengu Sihtasutusel aidata välja töötada ettevõtte sotsiaalse vastutuse programm kogu pangale. Budapesti Pank korraldab siiani üleriigilist töötajate vabatahtliku töö programmi, millega nad puhastavad metsa, remondivad koole, ehitavad mänguväljakuid jne. Samuti otsivad nad mittetulundusühendusi, kellele võiks olla sponsoriks ja kes võiksid töötajate projekte ellu viia. Esimesena Ungaris määrati pangas ametisse täiskohaga kogukonnasuhete juht. Lisaks töötati ühendustele välja õppeprogramm partnerlusest äriühinguga, mida on kasutatud mitmes Ida- ja Kesk-Euroopa riigis.
Eelnev näide pärineb EMSLi poolt Euroopa Liidu toel koostatud käsiraamatust “Euroopat Eestisse tuues: Euroopa võimalused Eesti vabaühendustele” ja kõlab meie oludes nagu ilus muinasjutt kaugelt kosmosest. Paraku.
Ka Poolas panid Ungari eeskuju järgides 20 fondi, ühendust ja võrgustikku erinevatest sektoritest õlad kokku ning ja avasid nii Varssavis kui Brüsselis Mittetulundusühenduste Büroo.

Peep Mardistel on üht-teist pakkuda

Kuid on meilgi juba “oma mees Havannas”, kui nii võib öelda. Selleks meheks on Eesti Rohelise Liikumise juhatuse esimees Peep Mardiste. Oma ettekandes ütles Peep Mardiste, et Euroopa bürokraatia masinavärgi ees ei maksa hirmu tunda. Noorest demokraatiast hoolimata on ka Eesti vabaühendustel pakkuda spetsiifilisi teadmisi, millest Brüsselis ollakse huvitatud. Kui pakutaval ideel on jumet, võib eneselegi üllatusena üsna kiiresti päris kõrgete ametnike kabinettidesse jõuda. Keskkonnaprobleemid puudutavad kõiki, sest saast ei tee riigipiiridel vahet.
12. detsembril 2002 Riigikogu poolt heakskiidetud “Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon” on saanud laia tähelepanu osaliseks. “Seda õpitakse eestlaste käest Jaapanis, Soomes, USA-s ja mujal,” rääkis konverentsil EMSL juhataja Kristina Mänd. EKAK-i ettevalmistamiseks kulus kolm aastat ning toetust saadi ÜRO-lt, mitte sentigi aga Eesti riigilt. Selle tähelepanu foonil on kummaline, et põhjapanev dokument lebab senini Siseministeeriumi ametnike laual ja ootab Vabariigi valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni kokkukutsumist, et paberile pandud sihte ellu viima hakata.

Kust saada nõu projektide elluviimiseks?

Regionaalministri nõunik Merike Metstak usub, et seoses Euroopa Liitu astumisega hakkavad meie vabaühenduste arengus puhuma soodsamad tuuled. Siin peaks ühendustele appi tulema 2003. aastast tegevust alustanud maakondlikud arenduskeskused, mille eesmärgiks on toetada ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja ühenduste arengut, pakkudes informatsiooni ja nõustamist projektipõhiste rahastamisvõimaluste (sh Euroopa Liidu struktuurifondid) kohta. Seni tegeles sellega EMSL koordineeritav ja Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi poolt finantseeritav mittetulundusühenduste nõustamiskeskuste võrgustik. Käesoleva aastaga BAPP poolt rahastatud programm lõpeb ning alates uuest aastast peaks ühenduste nõustamist rahastatama riigieelarvest.
Tugikeskuste olemasolu on meie oludes hädavajalik, sest kohalikes omavalitsustes jääb kompetentsist vajaka. Sama selge on ka see, et paljud väikesed vallavalitsused ei suuda parimagi tahtmise juures elu poolt seatud väljakutsetele vastata. Üheks väljapääsuks oleks siin kahtlemata paljuräägitud haldusreform, mis omavalitsustesse oskusteavet juurde tooks.
Tundub, et soojemad tuuled on hakanud puhuma ka Siseministeeriumis. Kohaliku Omavalitsuse Osakonna juhataja Väino Tõemets, kes on istunud ka Tõrva linnapea toolil, ootab samuti EKAK-i rakendumist. Ta loodab, et ühiskomisjonis suudetakse selgeks rääkida paljudki levinud müüdid, eelarvamused, väärarusaamad ja kitsaskohad. Siseministeeriumi ülesandeks on Väino Tõemetsa sõnul luua kodanikeühenduste tegutsemiseks ja arenguks riiklikul tasemel tingimused. Üks kõige esmasem ja olulisem ülesanne, mis ühiskomisjonil ees seisab, on selgete kriteeriumitega ning läbipaistva rahastamissüsteemi väljatöötamine.

Hea valitsemise retsepti otsimas

14.–15. novembril kohtuvad Eesti Vabaühendused III Eesti kodanikeühenduste konverentsil. Seekord on teemaks Hea valitsemine: ühiskonna funktsioneerimise mudel – kolme sektori koos töötamise viis; võimu ja vastutuse tasakaal, juhtimine ja valitsemine.
Ehk on ka avalikkus ning poliitikud ja ametnikud nüüd juba aldimad kuulama mittetulundusühenduste häält. Lõppsiht peaks meil kõigil ju olema üks – hästi toimiv ning elamisväärne kodanikuühiskond. Nii Eestis kui Euroopas.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv